стр. 1
(из 55 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
ФІЛОСОФСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Випуск №5
Луганськ 2005


1
ББК 87
УДК 1(060.55)

Філософські дослідження. Збірник наукових праць Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля. – Випуск 5. – Луганськ,
2004. – 305 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою Східноукраїнського
національного університету (протокол №5 від 28 грудня 2004 р.)
Включено ВАК України до переліку наукових фахових видань, в яких
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських
наук. Постанова ВАК України №1-05/6 від 12.06.2002 р. Бюллетень ВАКу
України №9, 2002 р.

Редакційна колегія:

Суханцева В.К. – доктор філософських наук, професор
Левчук Л.Т. – доктор філософських наук, професор
Малахов В.А. – доктор філософських наук, професор
Бондаренко В.Д. – доктор філософських наук, професор
Шелюто В.М. – кандидат філософських наук, доцент
Воєводін О.П. – доктор філософських наук, професор
Кримський С.Б. – доктор філософських наук, професор
Ялі І.О. – доктор філософських наук, професор
Федь А.М. – доктор філософських наук, професор
Нікітін Л.М. – доктор філософських наук, професор

Відповідальний редактор Суханцева В.К.
Відповідальний секретар Мандрика В.А.
Літературний редактор Андронова З.І.
Технічний редактор Дерев'янко К.В.
Коректор Капічіна О.О.

До збірника увійшли праці докторантів, аспірантів та молодих науковців,
які досліджують актуальні проблеми історії філософії України, культури,
етики, естетики, екології, онтології, гносеології, філософії науки, соціальної
філософії. Збірник містить як класичні питання філософії, що потребують
реінтерпритації, так й зовсім нові, що відображають появу різних соціальних
контекстів, в яких людина маніфестує свої властивості по-іншому, ніж це було
усталено.

Матеріали збірника друкуються мовою оригіналу.
Статті прорецензовані членами редакційної колегії.
© Східноукраїнський національний університет, 2004
© Левченко О.О., оригінал-макет, 2004

2
Зміст
Історія Української філософії…………………..…...……..……..7
Кримський С.Б.
Формування ідей логіки наукового дослідження в Україні (60-80-ті)…………..7
Вернудіна І.В. І.
І.Я. Франко: концептуалізація проблеми художньої творчості ……………..….17
Левченкова О.Б.
Гносеологические аспекти идеального в философии П.Д.Юркевича………...26

До 75-ліття з дня народження Д.О. Жданова: актуальність
творчої спадщини……………..…………………………………....33
Синельникова Л.Н.
Философ как языковая личность…………………………………………...….…....33
Рыбакова Л.М., Соловей Л.А.
Учение о протоформах: его смысл и значение….………………….……...........52
Мандрыка В.А. .
О философии личности и личности в философии…………………...………....77
Жданова В.Д., Кучер Ю.А.
Теоретическая конструктивность концепции генезиса мышления
Д.А.Жданова в контексте современных методологических ориентиров….….89
Даренський В.Ю.
Еврістичність концепції „протоформ” мислення Д.О.Жданова у дослідженні
діалогічних процесів ……………………………………………………….……….…98
Титаренко С.А.
Концепция протоформ мышления Д.А. Жданова и смыслотворчество
Н.Бердяева…………………………………………………………….....………...…107
Зеленько А.С.
Співвідношення мови й мислення в аспекті когнітивної лінгвістики та
лінгвістичного детермінізму ……………………………………………………..…118
Жданов Д.А.
Проблема множенственности обитаемых миров и возможности
межцивилизационных контактов………………………………………..…….…...127

Філософія і методологія науки………..……………….....…...137
Булатов М.А.
Про статус і сучасні проблеми методології науки…………………………....…137
Лукьянец В.С.
Гуманитарная революция: деконструкция мировоззренческого
интерьера…………………………………………………………………...….…..….139
Кравченко О.М.
Мовно-герменевтичний аспект раціональності космофізики……..…..…...….154
3
Соболь О.М.
Раціональність у перспективі постмодерна………………………….…….…….167

Філософія, культура, суспільство……..…………….……….179
Суханцева В.К., Исаев В.Д.
Диалог о конфигурации духовности……………………………………...…..…..179
Озадовська Л.В.
Мова як засіб ведення діалогу……………………………………………………..190

Онтологія, гносеологія, феноменологія………..….…...…...206
Чуйко В.Л.
Наукове пізнання як предмет гносеології……………………………………..….206
Мандрыка В.А.
Продуктивно-творческое мышление и концептуальная рациональность
теоретических конструктов ……………………………………….…………..…....218
Беличенко А.В.
Математика творческих образов…………………………………..……….…...…234

Етика і філософія моралі…….………...………………….…....248
Зарубицкий К.Е.
Этический парадигмальный проект истории (к постановке проблемы)..…...248

Естетика та філософія мистецтва….……………….…….….257
Домбровская Т.И.
Онтология эстетического сознания………………………………………….…….257
Воєводин А.П.
Эстетическое регулирование социальной активности людей…………...…...263
Капічіна Е.А.
Проблема музичної мови в контексті філософсько-естетичного аналізую...272
СтороженкоИ.Д.
Проблема войны и мира в искусстве и эстетике………………………………..282
Атоян А.И.
Происхождение искусства в концепциях культурологов и эстетиков:
социогенетический поход……………………………………………………….…..289
Лугуценко Т.В.
Естетичні цінності у співвідношенні з економічними…………………….....…..296
Федь І.А.
Динаміка розвитку героїчного в мистецтві………………………..………….…..302
4
Contents
History Ukraine of philosophy…….………………………….....…7
Krymskiy S.B.
Forming of ideas scientific investigation logic in Ukraine (in 1960-1980 years)…..7
Vernudina I.V.
I.Y.Franko: conceptualization of the artistic creativity problem…………….……...17
Levchenkova O.B.
Gnoseological aspects of ideal world in P.D.Yurkievich’s philosophy…………….26

In honor of 75-th anniversary of D.A.Zhdanov's birthday
:Actual aspects of his heredity……………………………….…...33
Sinelnicova L.N.
Philosopher as a language personality………………………………….…………...33
Rybacova L.M, Solovey L.A.
Theory of protoforms: its sense and meaning……………………………...…….….52
Mandryka V.A.
On the personality philosophy and the personality in philosophy…………….......77
Zhdanova V.D., Kucher Y.A.
Theoretical constructivity of Zhdanov’s concept of thinking genesis in the context
of contemporary methodological trends………………………………………..….....89
Darenskiy V.Y.
The heuristic force of Zhdanov’s concept of thinking “protoform” in the
investigation of dialogue processes………………………………………….……..…98
Titarenko S.A.
Zhdanov’s concept of protoform of thinking and N.A.Berdiaev’s creation of sences
…………………………………………………………………………………………...107
Zelen’ko A.S.
Interrelation between language and thinking in cognitive liguistics and linguistic
determinism…………………………..……………………………………….……..…118
Zhdanov D.A.
Problems other inhabited worlds and intercivilization contacts………………...…127

Ontology, methodology of science……………………..….…...137
Bulatov M.A.
On the status and contemporary problems of methodology of science………….137
Lukyanets V.S.
The humanitarian revolution: deconstruction of worldview framework…………..139
The language-hermeneutic aspect of cosmopphysics rationality…………….…..154
Sobol’ O.M.
Rationality in a postmodern perspective…………………………………...……....167

5
Philosophical, culture…………..………………………………….179
Sukhantseva V.K.
The dialogue about spirituality configuration………….…………………..……….179
Ozadovs’ka L.V.
Language as a way of conversation…………………………………………….…..190

Ontology, gnoseology, phenomenology………………….……206
Chuyko V.L.
Scientific knowledge as a subject of gnoseology…………………………...……..206
Mandryka V.A.
Productive and creative thinking and conceptual rationality of theoretical
constructs…………………………………………………………………..….……….218
Belichenko A.V.
Mathematics of creative images……………………………………..…….….…….234

Ethics and philocophy of morality………………………….…...248
Zarubitsky K.Ya.
Ethics paradigmatic history project (stating the problem)………………………....248

Aesthetics and philosophy of art………………….………........257
Dombrovskaya T.Y
Ontology of aesthetic consciousness………………………………………………..257
Voyevodin A.P.
Aesthetic regulation of human social activity……………………………………….263
Kapichina O.O.
Problem of music language in the context of philosophical and aesthetical
analysis………………………………………………………………………….….......272
Storojhenko N.D.
Priblems of War and Pease in art and acsthetics………………………………….282
Atoyan A.I.
Origin of art in conceps of culturologists and aesthetisists: sociogenetical
approach………………………………………………………………………………..289
Lugutsenko T.V.
Aesthetic values compared with economic ones…………………………………..296
Fedj I.A.
dynamics of development of heroism in the art ……………………………………302
6
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ


УДК 16.165.9
С.Б. Кримський

ФОРМУВАННЯ ІДЕЙ ЛОГІКИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В
УКРАЇНІ (60-80-ТІ РОКИ ХХ СТ.)

Стаття вперше висвітлює здобутки філософами-дослідниками Київської та
Одеської шкіл філософсько-методологічних та логіко-семантичних проблем
організації і трансформації наукових теорій. Опубліковані монографії свідчать
про те, що їх автори механічно не переказували ідей Рассела, Карнапа,
Вітгенштейна чи Гайдеггера та Гадамера, а на основі грунтовних
узагальнень даних конкретних наук та наукових теорій робили свої
оригінальні теоретичні внески в розробку семантичної, логіко-гносеологічної,
діалектичної і предметно-практичної сутності конкретних форм мислення і
наукового пізнання, основних категорій і інтегральних структур знання; в
експлікацію "логічних композицій" теоретичних систем, понять
"інтертеорія", "семантична інформація", "теоретичний конструкт". Дж. 30.

Всупереч розповсюдженій в закордонній літературі думці про
схильність українського менталітету до ірраціоналізму, історія української
філософії свідчить про ґрунтовну логіко-раціоналістичну традицію, що
закладена у культурі України. Ця традиція була сформована пропагандою
ідей арістотелевої логіки в перекладах арабської та латинської літератури в
ХV-ХVІ століттях у Києві і Острозі та розробкою логічної спадщини Стагірита
в Києво-Могилянській академії (І. Кононович-Горбацький, Ф. Прокопович,
М. Козачинський та ін.). В подальшому логічні дослідження були продовжені в
працях П. Лодія, К. Зеленєцького, А. Козлова, М. Грота, О. Потебні,

стр. 1
(из 55 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>