<< Предыдущая

стр. 39
(из 55 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

наявностi зв’язку мiж суб’єктом, його досвiдом iз реальнiстю “не-Я”, знанням
про своє незнання. Тобто визнається, що джерело проблеми iнодi криється у
наявностi iснування чогось незалежного вiд “Я”. Відповідно відбувається
осмислене подвоєння причинностей, таким чином, що жодна з них не може
бути визнана як самодостатня для розумiння джерела виникнення проблем.
Iснування усвiдомленої проблеми вимагає визнання, що існує дещо
незалежне від суб’єкта, що нашi уявлення у чомусь вiдповiдають, а у чомусь
не вiдповiдають об’єктивному (незалежному від суб’єкта) стану речей.
У свою чергу, визнання об’єктивного iснування речей та наявностi у
них здатності впливати на мислячу людину як одного із необхідних джерел
усвідомлення проблем дозволяє зробити висновок, що ми вийшли за межi
кантiвських застережень, про якi вiн писав: “Хоча ми можемо визнати
дiйснiсть метафiзики як науки, однак ми не можемо достеменно вказати, що
вiдомi чисто синтетичнi пiзнання a priori дiйсно нам данi, а саме чиста
математика та чисте природознавство, тому що обидвi мають положення,
частково аподиктично достеменнi з одного лише розуму, частково такi, що
беремо з досвiду, але визнаємо їх незалежнiсть вiд досвiду.216
Таким чином, ми маємо деяке неспростовне, синтетичне пiзнання а
priоri та повиннi питати не про те, чи можливе воно, а тiльки про те, як воно
можливе” [10, с.134].
Лише усвiдомленi як iстотнi, але ще не розв’язанi гносеологiчнi та
медологiчнi проблеми можуть бути визнанi як виявлена людині межа
можливостей суб’єкта пiзнання. З кожною новою розв’язаною проблемою
пiзнавальнi можливостi людини стають усе бiльшими та ефективнiшими.
Загальновiдомо, що наукова революцiя XVII ст. започаткувала
визнання геометризованих моделей, якi мали символiчно-умовне ставлення
до чуттєво даних речей, науковими уявленнями у порiвняннi з думками,
спричиненими здоровим глуздом, що вибудовувався на хаотичному
повсякденному досвiдi. Наукова механiко-математична картина свiту почала
“розповiдати” про властивостi, якi принципово не можуть бути данi органам
чуття. Закони, взаємодiї, процеси усвiдомлюються фiлософськи освіченими
науковцями Нових часiв у якості абстрактних конструкцiй за схемою: “уявимо
собi, що...”. Основоположення такого пізнання вибудовувалося на конкретнiй
теорiї розуму, що була поширена картезiанцями. У засновника даної теорії
Р. Декарта принцип методологiчного сумнiву дає змогу розглядати будь-яку
чуттєво наочну реальнiсть як ілюзії. Тiльки самосвiдомiсть через визнання
суверенностi дiй розуму, та її похiднi – свiт теоретичних мiркувань (якщо вони
не суперечать послiдовному самоспостереженню “Я”) набували статусу
можливих наукових iстин [11, с. 84—86], що надалi мають перевiрятися
емпiричними дослiдженнями.
Оскільки самосвідомість у нашому випадку пропонується розглядати
як альтернативу відображенню об’єктивної реальності, вона постає у вигляді
тієї частини властивостей Cogito картезіанців, які охоплюються поняттям
“конструювання”. У даному випадку ми маємо скористатися аргументацією,
яку навів Є. Гуссель у “Картезіанських медитаціях”: “не усі форми моєї
свідомості вкладаються у форми моєї самосвідомості” [12, p.105]. Наведене
пояснення дозволяє впровадити епістемологічне уточнення: здатність до
умоспоглядання аксіом у якості очевидних істин є виключне надбання
самосвідомості, а не свідомості.
Література

1. Г.В.Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук. / Г.В.Ф. Гегель. – Т.1.–
М., 1974.
2. Безчеревных Э.В. Философия. / Э.В. Безчеревных. // Общественное
сознание и его формы. / Предисл. и общ. ред. В.И. Толстых. – М., 1986.
3. Чуйко В.Л. Про методологічну недосконалість монізму. / В.Л. Чуйко. //
Філософські читання пам’яті Павла Копніна. – К., 1997.
4. Категории диалектики, их развитие и функции. – К.,1980.
5. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. / М. Хайдеггер. –
М..1991.
6. Дэвидсон Д. Пост-аналитические перспективы. / Д. Дэвидсон. //
Американский философ: Беседы с Куайном, Дэвидсоном и др. – М.,
1998.

217
7. Соловей В.А., Чуйко В.Л. Методу ідеал. / В.А. Соловей, В.Л. Чуйко. //
Короткий енциклопедичний словник: Соціальна філософія / За ред.
Андрущенко В.П., Горлача Д. – Харків, 1997.
8. Лакатос И. Бесконечный регресс и обоснование математики. / И.
Лакатос. // Современная философия науки. – М., 1996.
9. Чуйко В.Л. Гносеологічний аналіз класичних методологій філософії
науки./ В.Л. Чуйко. // Вісник Київського університету імені Тараса
Шевченка. – К., 1997. – Вип.26.
10. Кант И. Соч. в 6-ти том. / И. Кант. – Т.3. – М., 1964.
11. Декарт Р. Рассуждения о методе. /Р. Декарт. // Избр. произв. – М., 1950.
12. Husserl E. Cartesian meditation. / E. Husserl. / Тransl. by Dorion Cairns., ed
bi Martinus Nijhoff, The Haguo, 1960.УДК 165.171
В.А. Мандрыка

ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКТОВ

Предлагается подход, согласно которому познающее мышление не просто
«копирует» предметно-материальную реальность, подлежащую описанию в
соответствии с единой (абсолютной) истиной, истиной Теорией;
познающее мышление (продуктивно-конструктивное), предметная
материальная реальность и опыт составляют содержательный Универсум,
и вместе они репрезентируют особую абстрактно-теоретическую
конструкцию современных процессов концептуальной теоризации Ист.11.

В центре внимания данной статьи – исследование методологической
сущности продуктивно-конструктивного мышления и его постнеклассической
рациональности в контексте анализа субъектно-объектной рационально-
теоретической парадигмы, которая творчески конституирует содержательно-
онтологическое и феноменологическое движение смыслополагающих
структур постнеклассического философствования.
Постнеклассический тип философствования конституировал
совершенно новые формы практики и сценарии философской
интерпретации, своеобразные «модели» многоуровневого, многостороннего,
многоязыкового описания, понимания и репрезентации пространства –
времени современного социума. Произошел рационально-смысловой
парадигмальный сдвиг, «эпистемологический поворот» вектора движения
научной мысли. Это в целом качественно повлияло на существенные
перемены в проблематике современной науки, научном знании, на
трансформацию форм и способов рационально-теоретического мышления.
Актуализировалось и активизировалось исследование междисциплинарной и
научно-технической проблематики. Новая парадигма знания

218
конституировала общую картину мира, обнаружила новый тип объектов,
которые не могут быть объяснены в рамках имеющихся знаний,
существование неконструктивных объектов в «теле теории» и появление в
ней парадоксов. Важно подчеркнуть, что развитие проблемно-продуктивного
поискового мышления и движения познания от предпосылок проблемной
ситуации к «контексту открытия», росту новых концептуальных знаний
характеризуется широким использованием модельных представлений,
систем теоретических конструктов и абстрактных смысловых схем.
Продуктивное мышление развивается и структурно конституируется
как множественный и противоречивый процесс в формах словотворчества.
Мышление методом словотворчества строит образный и понятийный мир
познания, изображающий мир сущностных характеристик впервые, только «в
слове явленны». Путем конструктивного образования слов, композиций слов
рождается «творчество и чудотворство» (Б.Пастернак) не только в
литературе, но и в науке, научно-технической деятельности. И если
словотворчество классической науки отражало в основном вещную
реальность, то словотворчество (образы, понятия, структуры понятий)
постнеклассической науки изображает, конструирует объекты
интенционально-субъективной «ненаблюдаемой» реальности, на основе
которых формируются научные опыты. Особенность современных
мыслительно-познавательных процессов – конструирование различных
понятийных онтологий реальности как трансдисциплинарный взгляд на мир.
Продуктивное мышление развивается нелинейно, на основе когерентности,
синергийности и форм репрезентации. Познание трактуется в аспекте
концептуальной интерпретации, в основе которой концептуальные идеи и
рационально-теоретические конструкты.
Научное исследование есть противоречивый конструктивно-онтоло-
гический процесс развития теоретического мышления к Истине, поиску
рациональной концептуальности, переструктуризации, реинтерпретации.
Теоретическое понимание в этом процессе есть закономерность
продуктивного мышления. Конструктивность и концептуальная
теоретическая рациональность выделяют смысловое пространство,
методологический подход, направленность понимания научного дискурса.
Социальный и научно-теоретический методологический конструктивизм, как
новая парадигма знания, философско-методологически, онтологически и
феноменологически связан с отрицанием метафоры познавательного
мышления как отражательного зеркала внешнего мира. Познавательно-
теоретический субъект, его разнообразные творчески-продуктивные модусы
мышления развиваются не путем копирования (в значения механического
отражения свойства, отношения, связи объекта познания), а процессами
смыслополагания, узнавания, усмотрения, феноменологического и
онтологического конструирования и комбинирования понятий, образов,
моделей, теорий, программ и проектов. Возникла острая необходимость
исследовать методологию мышления стратегии проектирования, проектного
подхода, различных форм проектирования как деятельности особого типа.
Известный методолог С.Б. Крымский о конструктивности феномена

219
«проекта» пишет так:«Досвід майбутньотворення та конструювання в
сучасній цивілізації показав, що здійснення актів переходу від теорії до
практики, від минулого до майбутнього, від потенціального до актуального,
від природного до штучного потребує діяльності особливого типу. Такою
діяльністю і виявляється проектування та його головне концептуальне
знаряддя – проект. І не випадково проектування зараз набуває інтегрального
статусу і починає конкурувати з традиційними засобами пізнання та дії,
посуваючи навіть теорію як головну форму організації наукового знання»
[1,с.62].
Основополагающим проблемным вопросом философии мышления
является исследование механизма творческих конструктивных процессов,
актов, способов, форм и уровней мыследеятельности, продуцирующих новое
знание. Этот вопрос таит в себе как бы «вечную» тайну. Он с особой силой
привлекает внимание современных исследователей. Нас интересуют
структурные особенности механизма, мыслительные процессы прежде всего,
как продуктивно-конструктивно-творческие, смыслополагающие,
смыслосинтезирующие, выражающие их сущность такими формами и
методами: «конструктивный», «конструирующий», «комбинирующий»,
«проективный» и «конституирующий». Мы полагаем, что «проективно-
конструирующее» мышление предметно является основой
интеллектуальной, предметно-экспериментальной, и приборно-
измерительной деятельности. Нет продуктивно-творческих процессов
познания без продуктивно-творческих форм, способов, процессов
мышления. Научное проблемно-теоретическое исследование и
рационально-конструктивное конституирование мышления есть движение
продуктивно-творческого познания к Истине. На смену классической или
репрезентативной концепции знания как ментального представления пришла
концепция социального конструкционизма, рассматривающая знание как
форму социально-рационального дискурса. Исследователь С. Москвичи
показал, что когнитивные системы социальны, их основные понятия берут
начало в повседневной межличностной коммуникации. И когнитивный и
коммуникативный процессы представлений неотделимы друг от друга.
Возникла гипотеза сущности знания о том, что социальное измерение не
добавляется post hos к когнитивным структурам, а наоборот, знание
необходимо рассматривать как форму социального дискурса. Сторонники
конструктивисткой интерпретации знания считают, что традиционная
познавательная схема «субъект – объект – ментальное представление –
знание» есть функция лингвистических конвенций. «Социальный
конструктивизм» трактует научные факты как результат соглашения, как
социальные конструкции, а научные теории – как рационально-
теоретические предписания концептуального типа деятельности (концепции
науки как сети исследователей – «actors – network»).
Новое знание формируется не простым воспроизведением
(отражением), переработкой и передачей когнитивных структур. Мышление
может иметь функции продуктивно-творческой конституирующей
деятельности лишь постольку, поскольку его модусы имеют способность

220
комбинировать изобретать (сочинять), проектировать, конструировать новые
понятийные, образно-символические, знаковые, схематические
концептуально-теоретические модели знания. Рациональные мыслительные
и предметно-теоретические действия часто возникают, формируются,
происходят как «спланированные» или «спроектированные» действия,
причем авторы подобных высказываний не указывают, в каком смысле
употребляются термины «спланированные» и «спроектированные».
Особенность рационально-теоретического продуктивного мышления
состоит в том, что его модусы создают особый мир идеальных конструкций,
«теоретический мир», концептуально-уникальные «альтернативные миры
знаний». Главный интерес состоит в том, в чем же заключается
конструктивная особенность продуктивно-теоретического мышления в
постнеклассическом философском и научном пространстве? Причины в
такой постановке вопроса следующие. Во-первых, объектом познания,
методологической, мировоззренческой и предметно-практической
ориентации стали сверхсложные человекоразмерные системы
универсумного типа. Во-вторых, глобальные проблемы постулировали
рациональную концептуальную деятельность с позиции проективной
разумной созидательной включенности человека в ноосферу и универсум. В-
третьих, постнеклассическое рационально-теоретическое пространство
обогатилось совершенно новыми фундаментальными теориями,
абстрактными объектами и идеальными конструктами, являющимися
основой современной теоретической парадигмы мышления и предметно-
практической связи (генная инженерия, биотехнология, кибернетика)
абстрактных научных понятий, конструктов, схем с «жизненным миром» и
теоретическим конструированием искусственных идеально-теоретических и
материальных миров. В-четвертых, как вызов постмодернизму предложена
новая многоуровневая картина мира и модель познания, «новый язык» науки
(Моисеев Н.); значительно расширена тематизация и потенциал
философских смыслов в контексте ценностно-мировоззренческой модели
культуры и техногенной цивилизации (Крымский С.). В-пятых, в
постнеклассической парадигме научное знание необходимо и неразрывно
соединяется со знанием ненаучным и вненаучным, что расширяет
понятийный горизонт концептуальности теоретического пространства. В-
шестых, основополагающей составляющей постнеклассического понимания
бытия является методологическое учение и философия смыслов о
взаимодействиях и самоорганизации сверхсложных систем. Нелинейная
неравномерная термодинамика включает теорию диссипативных структур,
автопоэзиса, детерминированного хаоса, самоорганизованной критичности,
исследование сущности фракталов, синергетическую теорию (Хакен Г.).
Разумеется, трудно провести четкую разграничительную линию
между классической, неклассической и постнеклассической составляющими.
Современная парадигма мышления, видимо, есть синтез всех
составляющих. В контексте предметного, проблемно-научного и
философского видения становится характерным не просто взаимодействие
отдельных теорий и теоретических направлений на сценарии и стили

221
мышления и методологию, а образование концептуально-рационального
теоретического пространства, вариативность которого основывается на
синтезе теорий, идей, гипотез, идеальных конструктов.
В синтезе явлений и различных суждений многообразие
концептуальных представлений предстает феноменологически
последовательно. Опыт выступает основанием развития теоретического
синтеза, конструктивность которого состоит в определении смысловой
направленности развития мысленно-теоретической рассудочной
деятельности. Это, во-первых. А, во-вторых, онтологический и

<< Предыдущая

стр. 39
(из 55 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>