<< Предыдущая

стр. 16
(из 43 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

1. Misericordias Tuas, Domine, in aeternum cantabo.
2 er-i-s ты будешь 2 er-i-tis вы будете
2. Do, ut des.
3 er-i-t он будет 3 er-u-nt они будут
3. In medio Ecclesiae laudabo Тe.
4. Et erit tamquam lignum transplantatum iuxta rivulos aquarum.
5. ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ 5. Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus.
С СОЮЗОМ UT (NE) FINALE 6. Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena?
7. In patientia possidebitis animas vestras.
Придаточные предложения ц ел и вводятся союзами ut
8. Honora patrem tuum, ut superveniat tibi benedictio a Deo.
чтобы, дабы, ne, ut ne чтобы не, neve и чтобы не, которые назы-
9. Ecce Ego aperiam tumulos vestros et educam vos de sepul-
ваются u t ( n e) f i n al e .
chris vestris et inducam vos in terram Israhel, dicit Dominus.
В этих предложениях всегда ставится con. praesentis или
10. Veni, impone manus1 super eam, ut salva sit et vivat.
imperfecti в зависимости от времени сказуемого главного пред-
11. Dominus vineae veniet et perdet colonos et dabit vineam aliis.
ложения, что можно представить следующей схемой:
12. Adamus respondit: «Mulier, quam dedisti mihi sociam,
Главное предложение Придаточное предложение porrexit mihi pomum istum, ut ederem».
praesens,
13. Sancti de mundo iudicabunt.
futurum, praesens coniunctivi
14. Iusti autem hereditabunt terram et inhabitabunt in saecula
imperativus
saeculorum.
imperfectum,
perfectum, imperfectum coniunctivi
plusquamperfectum 1 Acc. pl. от сущ. IV скл. manus, us f рука.

148 149
15. Post prandium stabis, post cenam ambulabis. ei Iesus: «Vade retro, Satanas, scriptum est: Dominum Deum tuum
16. Non quaero intellegere, ut credam, sed credo, ut intellegam. adorabis et Illi soli servies». Denique diabolus Eum reliquit, et ecce
17. Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. angeli accesserunt et ministrabant Ei.
18. Principes sacerdotum consilium faciebant, ut Iesum dolo te-
Excerpta
nerent et occiderent.
19. Tristitia vestra vertetur in gaudium. Audistis, quia dictum est: diliges proximum tuum et odio ha-
20. Petite et dabitur vobis, quaerite et invenietis, pulsate et ape- bebis inimicum tuum. Ego autem dico vobis: diligite inimicos
rietur vobis. vestros, benefacite his, qui oderunt1 vos, et orate pro eis, qui perse-
21. Dimittite et dimittemini, date et dabitur vobis. quuntur et calumniantur vos, ut sitis filii Patris vestri, Qui in caelis
22. Moriemini in peccatis vestris. est, Qui solem Suum oriri facit super bonos et malos et pluit super
23. Iudas quaerebat opportunitatem, ut Iesum traderet. iustos et iniustos.
Dicit Salvator discipulis Suis messem quidem multam, op-
II
erarios autem paucos esse. Rogate ergo Dominum messis, ut eiciat
Temptatio Domini
operarios in messem Suam.
Euangelista Matthaeus nobis narrat post baptisma Iesum in de-
Adhortatio ante bellum
sertum ductum esse, ut a diabolo temptaretur. Post ieiunium
longum esurivit. Temptator accessisse et Ei dixisse traditur: «Si Dei «Romani numquam populis aliis imperabunt, nisi viri strenui
Filius es, dic, ut lapides isti panes fiant1». Qui ita illi respondit: erunt, nisi hostium terras multis duris pugnis et proeliis expug-
«Scriptum est hominem non in pane solo victurum esse, sed in nabunt et occupabunt. Itaque, milites, victoriam claram reportabi-
omni2 verbo, quod de Dei ore procedit». tis, si habebitis ante oculos vestros avorum vestrorum gloriam. Fa-
In Euangelio Sancto secundum Matthaeum legimus quoque di- ma magna parabitur vobis. Licebit cuncta capere. Nos, Romani, bel-
abolum in Sanctam Civitatem Christum assumpsisse et supra Tem- lorum pericula varia superamus, superabamus et superabimus,
pli pinnaculum statuisse, et Ei dixisse: «Si Dei Filius es, mitte Te nam deis magistrisque paremus, parebamus et parebimus. Victoria
deorsum, scriptum est enim: quia angelis Suis mandabit de Te et tol- semper nobis certa erit et gaudia magna dabit nobis et amicis puer-
lent3 Te, ne forte offendas ad lapidem pedem Tuum». Iesus illi: «Scrip- isque nostris».
tum est: ne temptabis Dominum Deum tuum».
Словарь
Ex Euangelista Matthaeo novimus Christum iterum a diabolo in
montem excelsum valde assumptum esse, mundi regna varia atque
accedo, cessi, cessum 3 подходить ambulo 1 гулять
permulta et eorum gloriam Ei ostentam esse. Diabolus Illi dixisse adhortatio, onis f увещание amicus, i m друг
traditur se haec omnia daturum, ut Christus se adoret. Dicit autem *adoro 1 поклоняться angelus, i m ангел
adversarius, i m противник anima, ae f душа
aeternus, a, um вечный ante перед
1Praes. con. act. p.3, pl. от глагола fio, factus sum, fieri становиться.
ait говорит он antiquus, a, um древний
См. Урок 22.
alienus, a, um чужой aperio, aperui, apertum 4 откры-
2 Abl. sg. от прилагательного III склонения omnis, e всякий. См.
alius, ia, iud другой вать
Урок 15.
3 Fut. I act. p.3, pl. от супплетивного глагола tollo, sustuli, sublatum,
1
tollere поднимать. Pf. ind. act. p.3, pl. от недостаточного глагола odi, odisse ненавидеть.

150 151
aqua, ae f вода duco, duxi, ductum 3 вести iuxta (+ acc.) около, рядом pacificus, i m миротворец
assumo, sumpsi, sumptum 3 под- durus, a, um тяжёлый, опасный *lapis, lapidis m камень panis, is m хлеб
хватывать, воспринимать ecce вот laudo 1 хвалить pareo, ui, itum 2 (+dat.) повино-
audio 4 слышать edo, edi, esum, esse (edere) есть lego, legi, lectum 3 читать ваться
autem же, однако *educo, eduxi, eductum 3 выводить licet (imperson.) подобает paro 1 готовить
avus, i m дед eicio, eieci, eiectum 3 выбрасывать, lignum, i n дерево *pater, patris m отец
baptisma, matis n (греч.) крещение высылать longus, a, um долгий patientia, ae f терпение
*beatus, a, um блаженный enim con. ибо, ведь magister, tri m начальник; старший paucus, a, um немногий
bellum, i n война ergo следовательно magnus, a, um большой, великий *perdo, didi, ditum 3 губить
benedictio, onis f благословение esurio 4 хотеть есть malus, a, um дурной periculum, i n опасность
benefacio, feci, factum 3 благотво- Euangelista, ae m Евангелист mando 1 поручать permultus, a, um весьма многий
рить Euangelium, i n Евангелие Matthaeus, i m Матфей persequor, secutus sum 3 преследо-
bonus, a, um добрый, хороший *excelsus, a, um высокий medium, i n середина вать
caelum, i n небо excerptum, i n отрывок medius, a, um средний *pes, pedis m нога, стопа
calumnior 1 клеветать expugno 1 завоёвывать *messis, is f жатва *peto, tivi, titum 3 просить
canticum, i n песнь facio, feci, factum 3 делать, совер- miles, militis m воин pinnaculum, i n конёк кровли
canto 1 петь шать ministro 1 служить pluo, plui, — 3 идти (о дожде)
capio, cepi, captum 3 брать fama, ae f слава, молва misericordia, ae f милосердие pomum, i n плод (древесный)
cena, ae f обед filius, i m сын mitto, misi, missum 3 посылать populus, i m народ
certus, a, um определённый forte adv. случайно modo adv. сейчас; только porrigo, rexi, rectum 3 протягивать
Christianus, i m христианин *gaudium, i n радость mons, montis m гора porro adv. далее
Christus, i m Христос *gloria, ae f слава morior, mortuus sum 3 умирать possideo, sedi, sessum 2 владеть
*civitas, atis f город, государство habeo, bui, bitum 2 иметь mulier, eris f женщина чем-л.
clarus, a, um славный heredito 1 наследовать multus, a, um многочисленный post adv. затем, после
colonus, i m земледелец homo, inis m человек *mundus, i m мир prandium, i n завтрак
consilium, ii n совет honoro 1 почитать nam ибо *princeps, principis m первый, на-
credo, didi, ditum 3 верить hostis, is m враг narro 1 рассказывать чальник
cunctus, a, um весь impero 1 править nosco, novi, notum 3 узнавать pro (+ abl.) вместо, за
Ecclesia, ae f Церковь induco, duxi, ductum 3 вводить notum est известно procedo, cessi, cessum 3 выходить
denique adv. наконец inhabito 1 вселяться nunc adv. теперь вперёд, выступать
deorsum adv. вниз inimicus, i m враг, недруг numquam adv. никогда proelium, i n сражение
desertum, i n пустыня iniustus, a, um неправедный occido, сidi, cisum 3 убивать proximus, a, um ближний
Deus, i m Бог inquit говорит он occupo 1 занимать puer, i m мальчик
diabolus, i m диавол intellego, llexi, llectum 3 пони- *oculus, i m глаз pueri, orum m pl. дети
dico, dixi, dictum 3 говорить мать, замечать odium, i n ненависть pugna, ae f битва
diligo, lexi, lectum 3 любить invenio, veni, ventum 4 находить offendo, fendi, fensum 3 ударять pulso 1 стучать
*dimitto, misi, missum 3 отпус- intro 1 входить operarius, i m работник quaero, quaesivi, quaesitum 3 ис-
кать Israhel f indecl. Израиль opportunitas, atis f удобный случай кать
discipulus, i m ученик ita adv. так oro 1 молить qui, quae, quod который, -ая, -ое
do, dedi, datum 1 давать itaque итак *os, oris n рот, лицо quia ср.в. что
dolus, i m (греч.) хитрость iudico 1 судить orior, ortus sum 4 всходить quidem по крайней мере, во всяком
Dominus, i m Господь *iustus, a, um праведный quomodo каким образом случае; правда


152 153
4. Определите, к каким латинским словам восходят следующие рус-
quoniam так как supra поверх, сверху
*regnum, i n царство suus, a, um свой ские дериваты:
relinquo, liqui, lictum 3 оставлять tamquam словно
директор, арена, консилиум, финал, альтернатива, линия,
reporto 1 добывать templum, templi n храм
оратор, люкс, солярий, текст.
reportare victoriam одерживать *tempto 1 искушать
победу temptatio, onis f искушение 5. Определите следующие формы:
respondeo, spondi, sponsum 2 от- temptator, oris m искуситель, со-
audirent, audivistis, audiebamus, audiam (2); dictam esse, dic-
вечать блазнитель
tus est, dicam (2), dices; narrabis, dicebas.
rivulus, i m речка, ручеёк teneo, tenui, tentum 2 держать
rogo 1 просить, спрашивать terra, ae f земля 6. Просклоняйте:
rursum adv. опять trado, didi, ditum 3 передавать
ille civis clarus, haec turris magna.
sacerdos, otis m, f первосвященник transplanto 1 пересаживать
saeculum, i n век tristitia, ae f горе, печаль 7. Переведите с русского языка на латинский:
*salvus, a, um целый, невредимый tum adv. тогда
1. Евангелист Матфей рассказывает, что Господь был уведён
*Salvator, oris m Спаситель tumulus, i m холм, могила
в пустыню, для того чтобы там (eo) Его искушал диавол. 2. И
*sanctus, a, um святой vado, –, –, 3 идти
говорит Ему диавол: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни
scribo, scripsi,scriptum 3 писать valde adv. очень
эти стали хлебами». 3. Мы едим, чтобы жить, а не живём, что-
semper adv. всегда varius, a, um различный
бы есть. 4. Как мы воспоём Господа в чужой земле? 5. Святые
sepulchrum, i n гробница venio, veni, ventum 4 приходить
servio 4 служить verbum, i n слово будут судить мир. 6. Печаль ваша обратится в радость.
socia, ae f подруга *verto, verti, versum 3 обращать
*sol, solis m солнце victoria, ae f победа
solus, a, um единственный video, vidi, visum 2 видеть
statuo, ui, utum 3 ставить vigilo 1 бодрствовать
sto, steti, statum 1 стоять vinea, ae f виноградник
strenuus, a, um храбрый vir, i m муж, мужчина
supero 1 побеждать vivo, vixi, victum 3 жить
supervenio, veni, ventum 4 прихо- voco 1 называть, звать
дить на помощьУпражнения

1. Проспрягайте в praes. con. act. и pass. следующие глаголы:
do, audio, respondeo.
2. Проспрягайте в impf. con. act. и pass. следующие глаголы:
eicio, relinquo.
3. Проспрягайте в fut. I act. и pass. следующие глаголы:
mitto, laudo, tollo, honoro.


154 155
2) прилагательные двух окон чан ий 1 (с общей формой
УРОК 15
для м. и ж.р. и особой для ср.р.). Таких прилагательных боль-
Прилагательные III склонения.
Причастия настоящего времени дейст- шинство, например: fortis m, f сильный, сильная, forte n сильное.
вительного залога.
Придаточные предложения с союзом
Образец склонения:
ut (ne) obiectivum.
Ne finale et ne obiectivum.
Singularis Pluralis
Ablativus/genitivus qualitatis. Падеж
m, f n m, f n
fortis forte fortes fortia
N.V.
1. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ III СКЛОНЕНИЯ fortis fortium
G.
forti fortibus
Помимо прилагательных I-II скл., существуют также прила- D.
fortem forte fortes fortia
гательные III скл. Эти прилагательные независимо от формы Acc.
nom. sg. склоняются по гл асн ому типу: в abl. sg. они оканчи- forti fortibus
Abl.
ваются на -i, в gen. pl. –– на –ium, в nom./acc. pl. n — на -ia. Од-
3) прилагательные одн ого окон чания (с общей формой
нако в асc. sg. они оканчиваются на -em, а не на -im как сущест-
для всех трёх родов). Таких прилагательных немного, напри-
вительные гласного типа. Прилагательные III скл. бывают трёх,
мер: felix m, f, n счастливый, -ая, -ое; sapiens т, f, n мудрый, -ая, -ое.
двух и одного окончаний:
По форме nom. sg. определить основу прилагательных одного
1) прилагательные трёх окон чан ий (с отдельной формой
для м., ж. и ср.р.). Таких прилагательных несколько1, например: окончания (felix) нельзя. Поэтому они заучиваются, как и
acer т острый, acris f острая, acre n острое. существительные, в формах nom. и gen. sg.: felix, felicis
счастливый; sapiens, sapientis мудрый.
Образец склонения:
Образец склонения:
Singularis Pluralis
Падеж
m f n m, f n
Singularis Pluralis
Падеж
acres acria
acer acris acre
N.V.
m, f n m, f n
acris acrium
G.
sapiens sapientes sapientia
N.V.
acri acribus
D.
sapientis sapientium
G.
acrem acre acres acria
Acc.
sapienti sapientibus
D.
acri acribus
Abl.
sapientem sapiens sapientes sapientia
Acc.
sapienti sapientibus
Abl.
Все они суть:
1
Но следующие прилагательные склоняются по согл асному
aсеr, saluber, equester,
типу:
celer, paluster, pedester,
celeber, alacer
1 Прилагательные III скл. двух окончаний не различают форм
и крылатый volucer.
мужского и женского родов, но противопоставляют им форму средне-
saluber, bris, bre здоровый; equester, stris, stre конный; celer, eris, ere ско-
го рода, сохраняя следы древнейшего деления на род одушевлённый и
рый; paluster, stris, stre болотный; pedester, stris, stre пеший; celeber,
неодушевлённый.
bris, bre многолюдный; alacer, cris, cre бодрый.

156 157
1) прилагательные одного окончания: Форма part. praes. act. глагола esse — nom. ens, gen. entis в
классическом латинском языке малоупотребительна. Из глаго-
dives, divitis богатый
лов, сложных с esse, part. praes. act. имеют глаголы:
pauper, pauperis бедный
absum, afui, —, abesse — absens, entis отсутствующий;
vetus, veteris старый, старинный

<< Предыдущая

стр. 16
(из 43 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>