<< Предыдущая

стр. 19
(из 43 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

Abl. re re-bus die die-bus

3. FUTURUM II ACTIVI ET PASSIVI 4. ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С СОЮЗАМИ UT И QUOD EXPLICATIVUM
Futurum II2 (secundum/exactum) обозначает будущее дейст-
вие, законченное во времени и предшествующее другому бу- После безличных глаголов est, fit бывает, accidit, evenit слу-
чается, sequitur следует, relinquitur остаётся, contingit удаётся
Слово res с некоторыми прилагательными образует устойчивые
1
и др., а также после выражений lex est есть закон, mos est есть
фразеологические сочетания: res publiса государство, res gestae (pl.t.) обычай, consuetudo est и т.п. употребляются придаточные пред-
деяния, подвиги, res novae (pl.t.) переворот (государственный), res
ложения пояснительные, соответствующие русским придаточ-
secundae (pl.t.) удача, счастье, res adversae (pl.t.) несчастье. Кроме того,
к фразеологизмам примыкает сочетание rerum scriptor историк.
2 В русском языке нет формы, соответствующей латинскому futu- 1 Эти форманты (кроме 3 л. мн.ч.) совпадают с формами fut. I гла-
rum II, поэтому не следует переводить эту форму вне контекста. В гола esse.
2 Ср. pf. и plqpf. ind. pass.
контексте же она переводится формами будущего времени.

174 175
ным предложениям подлежащим. Эти предложения вводятся 3. Et dicam animae meae: «Anima, habes multa bona posita in
annos plurimos, requiesce, comede, bibe, epulare»1.
союзом ut что, чтобы, который называется ut explicativum. В
придаточных предложениях с союзом ut explicativum сказуе- 4. Quidquid longa series annorum multis laboribus struxit, id
мое ставится в кон ъюнктиве по тому же правилу, что и в unus dies dissipat.
придаточных предложениях дополнительных, т.е. praesens con. 5. In quo iudicio iudicaveritis, iudicabimini.
после главных времён и impf. con. после исторических времён в 6. Expedit vobis, ut unus moriatur homo pro populo et non tota
главном предложении: gens pereat2.
7. Vanam gloriam qui spreverit, veram habebit.
Accidit (pf.), ut Athenienses Случилось, что афиняне пожела- 8. Est consuetudo vobis, dixit Pilatus ad Iudaeos, ut unum
Chersonesum colonos mittere ли отправить колонистов в Хер- dimittam vobis in Pascha.
vellent. сонес. 9. Ubicumque fuerit corpus, illuc congregabuntur aquilae.
10. Magistratus videre debent, ne homines scelerati rei publicae
Est mos hominum, ut nolint Есть у людей такое обыкнове-
perniciem parent.
eundem pluribus rebus excellere. ние, что они не хотят, чтобы
11. Cum enim tulero3 gentes a facie tua et dilatavero terminos
один выделялся во многих вещах.
tuos, nullus insidiabitur terrae tuae ascendente te et apparente in
Если определением к подобным безличным глаголам слу- conspectu Domini Dei tui ter in anno.
жат качественные наречия bene хорошо, male плохо и т.п., при- 12. Iustus de angustia liberatus est et tradetur impius pro eo.
даточные предложения вводятся союзом quod что, который 13. Adulescentia tempus discendi est, multa enim adulescenti-
называется quod explicativum. Сказуемое в придаточных пред- bis discenda sunt, quae viris proderunt.
ложениях, вводимых союзом quod explicativum, как правило,
ставится в индикативе: II
Ex Novo Testamento
Optime accidit, quod amicus meus venit.
Прекрасно получилось, что мой друг пришёл. Sed Ego veritatem dico vobis: expedit vobis, ut Ego vadam. Si
enim non abiero4, Paracletus non veniet ad vos. Si autem abiero,
mittam Eum ad vos. Et cum venerit Ille, arguet mundum de peccato
Текст
et de iustitia et de iudicio. De peccato quidem, quia non credunt in
I Me. De iustitia vero, quia ad Patrem vado et iam non videbitis Me.
De iudicio autem, quia princeps mundi huius iudicatus est. Adhuc
1. Factum est1, ut Paulus veniret Ephesum2 et inveniret quos-
multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo. Cum au-
dam discipulos.
tem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos in omnem veritatem,
2. Hoc signo vinces.
1 Imperativus praesentis passivi от отложительного глагола epulor 1
пировать [ср. epulae, arum f pl. яства, кушанья]. См. с. 213.
1 2 Praes. con. act. p.3, sg. глагола pereo, ii, itum, ire погибать. Cм.
Pf. ind. pass. p.3, sg. от глагола fio, factus sum, fieri быть, стано-
виться. Cм. Урок 22. Урок 23.
2 Ephesus, i f Эфес, приморский город в Ионии близ устья реки Каистр, 3 Fut. II act. p.1, sg. глагола fero, tuli, latum, ferre нести. См. Урок 21.
4 Fut. II act. p.1, sg. глагола abeo, ii, itum, ire уходить. Cм. Урок 23.
против о-ва Самос, главный из 12 ионийских городов.

176 177
non enim loquetur a Semet Ipso, sed quaecumque audiet, loquetur consilium, ii n совет invenio, veni, ventum 4 находить
conspectus, us m вид invideo, vidi, visum 2 завидовать
et, quae ventura sunt, adnuntiabit vobis. Ille Me clarificabit, quia de
esse in conspectu alicuius быть на ipse, ipsa, ipsum pron. сам
Meo accipiet et adnuntiabit vobis. Omnia, quaecumque habet Pater,
виду (пред глазами) у кого-л. *irascor, – 3 гневаться
Mea sunt, propterea dixi, quia de Meo accipit et adnuntiabit vobis.
consuetudo, dinis f обыкновение *iterum adv. вновь, опять
Modicum et iam non videbitis Me et iterum modicum et videbitis corpus, oris n тело *iter, itineris n путь
Me, quia vado ad Patrem. credo, didi, ditum 3 верить Iudaeus, i m иудей
cura, ae f забота *iudico 1 судить
Lupus et canis
custodio 4 охранять iudicium, ii n суд
do, dedi, datum, dare 1 давать iustitia, ae f справедливость
Cani perpasto lupus macie confectus occurrit. Hic illi dixit: «Tu
debeo, bui, bitum 2 быть должным iustus, a, um праведный
nites, ego autem hoc die fame enecor». Tum canis opimus respon-
detero, trivi, tritum 3 натирать laboro 1 работать, страдать
debat lupo tenui: «Illas aedes custodio diligenter. Saepe accidit, ut
dico, dixi, dictum 3 говорить labor, oris m труд
aedium dominus mihi ossa, carnem et alias res cibi de mensa sua
*dies, ei m день libero 1 освобождать
iactet. Sic sine ullo labore facile venter impletur meus. Eadem quo- dilato 1 расширять libertas, tatis f свобода
que et tibi a domino dabuntur, si illi officium meum praestiteris. diligenter adv. прилежно longus, a, um длинный
Sub tecto illo vives sine cura, nec imbres nec nivem in silvis toler- *dimitto, misi, missum 3 отпус- loquor, cutus sum 3 говорить
кать lupus, i m волк
abis, si consilium meum non spreveris». Gavisus est lupus neu
disco, didici, – 3 учиться macies, ei f худоба
recusavit. At cum in itinere canis collum detritum aspexerat, ab eo
dissipo 1 уничтожать *magistratus, us m начальник
causam quaesivit. Canis respondens dixit se a servis alligatum esse
doceo, cui, ctum 2 учить magistratus, uum m pl. власти
saepe. Tum lupus: «Non iam tibi invideo, cum libertatem non ha-
eneco 1 убивать malus, a, um дурной
bes». enim ибо, ведь mensa, ae f стол
Ephesus, i f Эфес meus, a, um мой
Словарь expedit impers. полезно, выгодно mitto, misi, missum 3 посылать
*facies, ei f лицо modicum немного
accido, accidi, –, 3 случаться ascendo, di, censum 3 восходить
*fames, is f голод modo сейчас, тотчас
accidit 3 v. impers. бывает aspicio, spexi, spectum 3 замечать
gaudeo, gavisus sum 2 радоваться morior, mortuus sum, mori 3 уми-
accipio, cepi, ceptum 3 получать at coni. а, но
gens, ntis f народ рать
adhuc adv. до сих пор audio 4 слушать, слышать
gloria, ae f слава multus, a, um многий
adnuntio 1 возвещать autem coni. а, же, однако
habeo, ui, itum 2 иметь mundus, i m мир
adulescens, entis m юноша bibo, bibi, (potum) 3 пить
hic, haec, hoc этот nec coni. и не
adulescentia, ae f юность bona, orum n pl. имущество
homo, inis m человек neu и не
*aedes, is f жилище canis, is m собака
iacto 1 бросать, швырять niteo, tui, –, 2 лосниться от жира,
alius, a, ud pron. другой caro, carnis f плоть
iam уже, теперь блестеть
alligo 1 привязывать causa, ae f причина
*idem, eadem, idem (pron. dem.) *nix, nivis f снег
angustia, ae f нужда, бедствие cibus, i m пища
тот же novus, a, um новый
anima, ae f душа clarifico 1 прославлять
illuc туда nullus, a, um никакой
annus, i m год collum, i n шея
*imber, imbris m дождь, ливень occurro, occurri, occursum 3 идти,
appareo, ui, itum 2 показываться comedo, comedi, comesum 3 есть
impius, a, um нечестивый попадаться навстречу
aquila, ae f орёл conficio, feci, fectum 3 изнурять
impleo, plevi, pletum 2 наполнять officium, ii n обязанность
arguo, ui, — 3 изобличать congrego 1 собирать вместе
insidior 1 строить козни omnis, e всякий


178 179
Упражнения
opimus, a, um тучный respondeo, spondi, sponsum 2
*os, ossis n кость отвечать
Paracletus, i m (греч.) Утешитель saepe adv. часто 1. Просклоняйте письменно следующие словосочетания:
paro 1 готовить sceleratus, a, um преступный
dies longus, fides bona.
Pascha, ae f евр. Пасха *series, ei f череда, ряд
pater, tris m отец servus, i m слуга 2. Проспрягайте следующие глаголы в fut. II act. et pass.:
Paulus, i m Павел si coni. если
amare, audire, videre, trahere.
peccatum, i n грех sic adv. так
*pernicies, ei f гибель signum, i n знамение 3. Объясните значение и определите, к каким латинским словам вос-
perpastus, a, um пресыщенный silva, ae f лес ходят следующие русские дериваты:
Pilatus, i m Пилат sine+ abl. без
окулист, экспедиция, ребус, каникулы, корреспондент, рес-
plurimus, a, um многочисленный sperno, sprevi, spretum 3 презирать
публика, лаборатория, популизм.
pono, posui, positum 3 класть spiritus, us m дух
populus, i m народ *struo, struxi, structum 3 строить 4. Определите формы глагола и замените их формами futurum II:
porto 1 носить sub под
obsecuti sunt, abegit, mittebantur, fuimus, dixistis, tegam,
possum, potui, –, posse мочь, быть tectum, i n крыша
quaerebas.
в состоянии tempus, oris n время
praesto, stiti, stitum 1 предостав- *tenuis, e тонкий 5. Переведите с русского на латинский язык:
лять (услугу) ter трижды
1. Бывает, что зимой идёт дождь. 2. Не может быть, чтобы
princeps, principis m первенст- terminus, i m граница
добрый человек не гневался на зло. 3. Благо государства для
вующий, начальник, (зд.) князь terra, ae f земля
граждан — высший закон. 4. Тот, кто презрит суетную славу
pro (+ abl.) вместо, за *testamentum, i n завет, завещание
мира сего, получит истинную в грядущем веке1. 5. Где будет
propterea adv. потому Vetus et Novum Testamentum
prosum, profui, –, prodesse быть Ветхий и Новый Завет труп, там соберутся и орлы. 6. Когда придёт мой друг, в доме
полезным, пригодиться tolero 1 терпеть будет большая радость.
publicus, a, um общественный *totus, a, um весь
quaero, quaesivi, quaesitum 3 trado, didi, ditum 3 передавать
спрашиватьь tum adv. тогда
qui, quae, quod который *ubicumque adv. где бы то ни было,
quicumque, quaecumque, quod- везде
cumque кто бы ни; всякий, unus, a, um один
кто vado, –, –, 3 идти
quia coni. потому что *vanus, a, um суетный
quidam, quaedam, quoddam некий venio, veni, ventum 4 приходить
quis, quid pron. кто, что *venter, tris m живот
*quisquis, quidquid всякий, кто; veritas, atis f истина
кто бы ни vero coni. а, но, же
quoque coni. также, даже verus, a, um истинный
recuso 1 отвергать video, vidi, visum 2 видеть
requiesco, quievi, quietum 3 отды- vinco, vici, victum 3 побеждать
хать vir, i m муж, мужчина
*res, rei f дело, вещь vivo, vixi, victum 3 жить 1 Использовать активное описательное спряжение!

180 181
fecundus, a, um плодородный (практическая основа fecund-)
УРОК 18
Степени сравнения прилагательных. Nom. sg.
Gen. sg.
Ablativus comparationis. m, f n
Ablativus mensurae.
fecund-ior fecund-ius fecund-ioris
Genitivus partitivus.
brevis, е короткий (практическая основа brev-)
Nom. sg.
Gen. sg.
m, f n
brev-ior brev-ius brev-ioris
1. СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В сравнительной степени прилагательные склоняются по
В латинском языке существуют три степени сравнения ка-
III согласному склонению:
чественных прилагательных:
Singularis Pluralis
положительная степень gradus positivus Падеж
m, f n m, f n
сравнительная степень gradus comparativus
brevior brevius brevior-es brevior-a
N. V.
превосходная степень gradus superlativus
brevior-is brevior-um
G.
В положительной степени прилагательные изменяются по
brevior-i brevior-ibus
D.
I-II скл. и по III гл асн ому скл.
brevior-em brevius brevior-es brevior-a
Асc.
В латинском языке степени сравнения прилагательных мо-
brevior-e brevior-ibus
Аbl.
гут образовываться синтетически и анал итически. Наибо-
лее распространённым является синтетический, суффиксаль-
GRADUS SUPERLATIVUS
ный способ образования степеней сравнения.
(Превосходная степень прилагательных)
Превосходная степень большинства прилагательных окан-
СИНТЕТИЧЕСКИЕ СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ
чивается на –issimus, a, um, т.е. образуется от положительной
GRADUS COMPARATIVUS
степени прилагательного с помощью суффикса -issim и окон-
(Сравнительная степень прилагательных)
чаний -us, -a, -um.
Помимо существительных, прилагательных и причастий fecund-issim-us, a, um самый плодородный, очень плодородный
настоящего времени действительного залога, к III склонению
brev-issim-us, a, um наикратчайший, самый краткий, очень
относятся также прилагательные в сравнительной степени
короткий
(gradus comparativus). Прилагательные в сравнительной степе-
Прилагательные, оканчивающиеся в положительной степени
ни в nom. sg. имеют общую форму для мужского и женского
в м.р. на -er, образуют превосходную степень на –errimus, a, um,
рода на -ior и отдельную для среднего рода на -ius. Эти формы
т.е. используется суффикс -rim- + родовые окончания -us, -a, -um:
присоединяются к практической основе прилагательного.
celer-rim-us1, a, um самый быстрый; очень быстрый
Gen. sg. всех трёх родов оканчивается на -ioris.
Например, oт fecundus, a, um плодородный, плодородная, пло- pulcher-rim-us, a, um самый красивый; очень красивый
дородное cравнительная степень fecundior, fecundius более плодо-
родный, более плодородная, более плодородное. 1 celer-rim-us<*celer-sim-us

182 183
Группа прилагательных на -ilis образует превосходную сте- Сравнительн ая степень образуется с помощью наречия
пень на –illimus, т.е. с помощью суффикса -lim- + родовые magis, превосходная степень образуется с помощью наречия
окончания -us, -a, -um: maxime: necessarius, a, um необходимый — magis necessarius, a,
um более необходимый — maxime necessarius, a, um самый необ-
facilis, e лёгкий dissimilis, e непохожий

<< Предыдущая

стр. 19
(из 43 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>