<< Предыдущая

стр. 42
(из 43 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

вступать ingredior, gressus sum
брат frater, fratris m tum 3; praebeo, bui, bitum 2 единый unus, a, um
3; incedo, cessi, cessum 3;
брать capio, cepi, captum, 3 даже etiam епархия dioecesis, is f
ineo, ii, itum, inire
бывать fio, factus sum, fieri два duo, duae, duo; bini, ae, a если (бы) si
высший summus, a, um
быстро cito девочка puella, ae f есть edo, edi, esum 3
быть sum, fui, —, esse делать ago, egi, actum 3; facio,
где ubi
желать volo, volui, —, velle; opto
feci, factum 3; reddo, didi 3;
в in + acc. et abl. гельветы Helvetii, orum m
1; cupio, cupivi, cupitum 3
gero, gessi, gestum 3; operor 1
важно impers. interest; refert гневаться irascor, —, 3 (+dat.)
жизнь vita, ae f
день dies, diei m
ваш vester, vestra, vestrum говорить dico, dixi, dictum, 3;
житель incola, ae m, f
дети liberi, orum m pl.
век: 1) сто лет saeculum, i n loquor, locutus sum, 3
I жить (проживать) habito 1
диавол diabolus, i m
2) возраст, эпоха aetas atis f год annus, i m
II жить vivo, vixi, victum, 3
длинный longus, a, um; exten-
великий magnus, a, um голова caput, itis n
tus, a, um за pro + abl.
величие maiestas, atis f голод fames, is f
для предлог, выражающийся через завоёвывать expugno 1
верить credo, didi, ditum, 3 голодать esurio 4
dat. без предлога; causa (+ завтра cras
весна ver, is n голодный impastus, a, um; esu-
gen.); ad (+ acc.); для того, заканчивать conficio, feci,
вести (войну) (bellum) gero, riens, entis; famelicus, a, um
чтобы ut; uti fectum, 3
gessi, gestum 3 Гомер Homerus, i m

390 391
закон lex, legis f истинный verus, a, um мимо praeter ни… ни… neque… neque…
занимать occupo 1 истина veritas, atis f; verum, i n I мир mundus, i m; orbis, is m никогда nunquam
запрещать veto, vetui, vetitum, 1 история historia, ae f terrarum никто nemo, neminis
защита praesidium, i n Италия Italia, ae f II мир (состояние) pax, pacis f ничто nihil, nullius rei
защищать defendo, fendi, многие multi, ae, a но at, sed
к ad + acc.
fensum, 3 много multum новый novus, a, um
казаться videor, visus sum, 2
звезда stella, ae f мой meus, a, um ночь nox, noctis f
Каин Cainus, i m
зверь bestia, ae f молитва oratio, onis f; preces, нужно предик. безл. interest;
как ut; quam; как… так… ut…
здоровый sanus, a, um; salvus, um f pl.; supplicium, i n necesse est; opus est +
sic…
a, um; firmus, a, um молить precor 1; supplico 1 nom./abl.
камень lapis, idis m; (= скала)
здравствовать salveo, —, —, 2; молчать taceo, cui, citum, 2 о, об de + abl.
saxum, i n
valeo, lui, valitum, 2 моряк nauta, ae m оба ambo, ambae, ambo; uterque,
книга liber, bri m
земля terra, ae f; tellus, uris f; мочь (быть в состоянии) utraque, utrumque
I когда? наречие quando?
humus, i f possum, potui, —, posse обильно abunde
II когда союз ubi; cum
земледелец agricola, ae m мудрый sapiens, entis; prudens, обманывать fallo, fefelli, fal-
когда-то quondam; olim
зима hiems, hiemis f entis sum, 3
корабль navis, is f; военный
зимой hieme adv. мы nos, nostri один unus, a, um; один из двух
корабль navis longa
зло malum, i n alter, era, erum; один и тот
который qui, quae, quod на предлог in (+ acc. на вопрос
знаменитый clarus, a, um; prae- же idem, eadem, idem
краткий brevis, e; perbrevis, e «куда?»; + abl. на вопрос
clarus, a, um; nobilis, e; illus- он, она, оно is, ea, id; ille, illa,
I кто? quis? вопросительное ме- «где?»)
tris, e; celeber, bris, bre illud (выражается и другими
стоимение надо = нужно предик. безл.
знание scientia, ae f указательными местоиме-
II кто относительное местоиме- называть что чем voco 1;
знать scio 4; всякий знает (= ниями)
ние: тот, кто qui, quae, quod appello 1; nomino 1; dico,
всем известно) inter omnes описывать desribo, scripsi,
dixi, dictum 3 + двойной ви-
лагерь castra, orum n pl.
constat scriptum, 3
нительный
латынь lingua Latina f
и et; atque; -que; (= даже) etiam; орёл aquila, ae f
нападать adorior, ortus sum, 4;
ленивый piger, gra, grum; igna-
и не nec, neque орошать irrigo 1
aggredior, gressus sum 3 + acc.
vus, a, um; deses, sidis; iners,
идти eo, ii, itum, ire; venio, veni, оружие arma, armorum n pl. t.
наслаждение voluptas, atis f
ertis; segnis, e
ventum, 4; ambulo 1 остров insula, ae f
наставница magistra, ae f
лес silva, ae f
избегать evito 1; fugio, fugi, от a, ab/abs + abl.
настолько tanto
лето aestas, atis f
fugiturus, 3 отечество, отчизна patria, ae f
находить invenio, veni, ventum, 4
летом aestate adv.
известно notum est; constat; отправляться proficiscor, fectus
наш noster, nostra, nostrum
луна luna, ae f
всем известно inter omnes sum, ficisci 3
не non; haud; ne; не только… но
любить amo 1; diligo, lexi, lec-
constat отъезд profectio, onis f
и… non solum… sed etiam…
tum 3
известный notus, a, um; certus, охотно libenter, facile
нельзя non licet
a, um македонский Macedonicus, a, um очевидно apparet; manifestum est
нет non (+ esse); у меня нет non
иметь habeo, bui, bitum, 2 мальчик puer, i m habeo падать cado, cecidi, casum 3
имя nomen, noninis n Матфей Matthaeus, i m нечестивый impius, a, um; im- пастух pastor, oris m
искусство ars, artis f; sollertia, ae f мачта malus, i m probus, a, um; nefarius, a, память memoria, ae f
искушать tempto (= tento) 1 между inter + acc. um; sceleratus, a, um пeред, до ante + acc.

392 393
первый primus, a, um приходить venio, veni, ventum 4 судить iudico 1
Филипп Philippus, i m
перс Persa, ae m приезжать advehor, vectus sum, судьба fortuna, ae f
философ philosophus, i m
писать scribo, scripsi, scriptum, 3 vehi 3; venio, veni, ventum 4 суетный vanus, a, um; inanis, e
флот classis, is f
письмо epistula, ae f причина causa, ae f считать existimo 1; puto 1; duco,
хвалить laudo 1
пить bibo, bibi, (potum) 3 приятный iucundus, a, um duxi, ductum 3 +acc. dupl.
хлеб panis, is m
Пифагор Pythagoras, ae m противиться obsisto, stiti, sti- сын filius, i m
ходить gradior, gressus sum 3
план consilium, i n tum 3
там ibi хорошо adv. bene
планета stella, ae f прыгать salio, salui, saltum 4
Тарквиний Tarquinius, i m хотеть volo, volui, —, velle+ acc.
Платон Plato, onis m пустыня desertum, i n
твой tuus, a, um хотя quamquam; etsi; cum
плохой malus, a, um путь iter, itineris n; via, ae f
тело corpus, oris n (+coni.)
по (= согласно) secundum + acc. радость laetitia, ae f; gaudium, i n тень umbra, ae f храбрый fortis, e; strenuus, a, um
победа victoria, ae f разум ratio, onis f тот ille, illa, illud Христос Christus, i m
побеждать vinco, vici, victum 3; располагать (= помещать) трава herba, ae f
supero 1 царь rex, regis m
pono, posui, positum 3; col- трудный difficilis, e
погибать pereo, ii, itum, ire; Цезарь Caesar, aris m
loco 1 труп cadaver, eris n
cado, cecidi, casum 3 целебный saluber, bris, bre
рассказывать narro 1 ты tu, tui
подарок donum, i n Цицерон Cicero, onis m
расти cresco, crevi, cretum 3 тысяча mille
подобный similis, e римский Romanus, a, um часто adv. saepe
подходить accedo, cessi, cessum 3 у apud
ритор rhetor, oris m; orator, oris m часть f pars, partis
пока dum убить interficio, feci, fectum 3;
с cum+ abl. человек m homo, minis
полагать puto 1 intercido, cidi, cisum 3; neco
сам, самый ipse, a, um чем adv. quam
поле ager, agri m 1; occido, idi, isum 3
свой suus, a, um чем… тем… quo… eo…
полуостров paeninsula, ae f уводить abduco, duxi, ductum 3;
святой sanctus, a, um; sacer, читать lego, legi, lectum 3
получать accipio, cepi, ceptum abstraho, traxi, tractum 3
cra,crum; sacrosanctus, a, um I что? вопросительное место-
3; obtineo, nui, tentum 2; re- ум mens, mentis f
себя возвр. местоим.sui имение quid?
cipio, cepi, ceptum 3 умирать morior, mortuus sum 3
сей hic, haec, hoc II что относительное местоиме-
помогать iuvo, iuvi, iutum 1+ усердный diligens, entis; stu-
сила potentia, ae f ние quod
acc.; adiuvo, iuvi, iutum 1+ diosus, a, um
слава gloria, ae f III что союз ut; quod; quin
acc.; adsum, affui, —, adesse усмирять domo, ui, itum 1
следовать sequor, secutus sum 3 чтобы союз ut
посылать mitto, misi, missum 3 учение disciplina, ae f; doctrina,
слепой caecus, a, um что-нибудь aliquid
после post ae f; schola, ae f; eruditio, onis
слуга servus, i m
поэт poeta, ae m f; studium, i n; secta, ae f школа schola, ae f
смерть mors, mortis f
право ius, iuris n ученик discipulus, i m
совершать conficio, feci, fectum этот hic, haec, hoc
предпочитать malo, malui, —, учить doceo, cui, doctum 2
3; perficio, feci, fectum 3
я ego, mei
malle учиться disco, didici, — 3
согрешение peccatum, i n
презирать sperno, sprevi, spre- учитель magister, tri m; doctor, яблоко malum, i n
солнце sol, solis m
tum 3; despicio, spexi, oris m яблоня malus, i f
сомневаться dubito 1
spectum 3
сомнение dubium, i n
приход (церковный) parochia,
становиться fio, factus sum,
ae f
fieri

394 395
Урок 11 ................................................................................................. 118
СОДЕРЖАНИЕ
Perfectum indicativi activi 118. Образование основы перфекта 119. Verba deponentia
(отложительные глаголы) 122. Verba semideponentia (полуотложительные глаголы) 122.
Accusativus temporis 123.
Урок 12 ................................................................................................. 127
III гласное склонение 127. III смешанное склонение 128. Правило рода существительных
III склонения 129. Genitivus generis 132.
Предисловие........................................................................................... 5 Урок 13 ................................................................................................. 137
Краткий очерк истории латинского языка ................................... 10 Gerundium (герундий) 137. Герундивная конструкция 138. Ablativus absolutus 139.
Урок 14 ................................................................................................. 144
Урок 1 ..................................................................................................... 20
Coniunctivus (сослагательное наклонение) 144. Praesens coniunctivi activi et passivi 144.
Алфавит 20. Vocales еt diphthongi (гласные и дифтонги) 22. Consonantes (согласные) 24.
Imperfectum coniunctivi activi et passivi 146. Futurum I activi et passivi 147. Придаточные
Слогораздел 26. Quantitas syllabarum (количество слогов) 27. Accentus (ударение) 28.
предложения цели с союзом ut (ne) finale 148. Ablativus loci 149.
Урок 2 ..................................................................................................... 31
Урок 15 ................................................................................................. 156
Verbum (глагол) 31. Praesens indicativi activi глаголов II спряжения 38.
Прилагательные III склонения 156. Participium praesentis activi 158. Придаточные
Урок 3 ..................................................................................................... 40 предложения дополнительные с союзом ut (ne) obiectivum 159. Придаточные
Praesens indicativi activi глаголов I, III, IV спряжений 40. Praesens indicativi глагола esse предложения с отрицательными союзами ne finale и ne obiectivum 160. Ablativus
41. Infinitivus praesentis activi глаголов I-IV спряжений 42. Imperativus praesentis activi 42. qualitatis 161.
Урок 4 ..................................................................................................... 47 Урок 16 ................................................................................................. 166
Nomen. Понятие об именном склонении 47. Функции падежей 48. Пять именных Существительные IV склонения 166. Plusquamperfectum indicativi activi et passivi 167.
склонений 49. Declinatio prima (I склонение) 50. Ablativus copiae/inopiae 52. Ablativus
Придаточные предложения с союзом ut consecutivum 168.
modi 52. Dativus commodi (incommodi) 52.
Урок 17 ................................................................................................. 174
Урок 5 ..................................................................................................... 56 Существительные V склонения 174. Futurum II activi и passivi 174. Придаточные
Declinatio secunda (II склонение) 56. Adiectiva I-II declinationis (прилагательные I-II
предложения с союзами ut и quod explicativum 175.
склонений) 60. Adiectiva pronominalia (местоименные прилагательные) 61. Pronomina
Урок 18 ................................................................................................. 182
possessiva (притяжательные местоимения) 62. Строй латинского предложения 63.
Степени сравнения прилагательных 182. Ablativus comparationis 185. Ablativus
Ablativus instrumenti 63.
mensurae 186. Genitivus partitivus 186.
Урок 6 ..................................................................................................... 67
Урок 19 ................................................................................................. 192
Глаголы III спряжения на -io 67. Accusativus cum infinitivo 68. Ablativus causae 70.
Perfectum coniunctivi activi и passivi 192. Употребление времён конъюнктива в
Урок 7 ..................................................................................................... 74 независимых предложениях 192. Adverbium (наречие) 195. Адвербиализация падежных
Praesens indicativi passivi 74. Infinitivus praesentis passivi 75. Participium perfecti passivi 76. форм 196. Степени сравнения наречий 197. Уступительные придаточные
Perfectum indicativi passivi 76. Gerundivum (герундив). II (пассивное) описательное
предложения 198.
спряжение 77. Accusativus duplex (двойной винительный падеж) 78. Nominativus duplex
Урок 20 ................................................................................................. 202
(двойной именительный падеж) 79.
Plusquamperfectum coniunctivi activi et passivi 202. Придаточные предложения времени
Урок 8 ..................................................................................................... 85 с союзом cum (quum) historicum 203. Глаголы volo, nolo, malo 204. Verba defectiva
Imperfectum indicativi activi et passivi 85. Pronomina personalia (личные местоимения) (недостаточные глаголы) 205.
87. Pronomen reflexivum (возвратное местоимение) 87. Вопросительно-относительное
Урок 21 ................................................................................................. 212
местоимение qui, quae, quod 88. Praepositiones (предлоги) 89. Синтаксис простого
Глагол fero 212. Придаточные предложения причины 213. Придаточные предложения
предложения (начальные сведения) 90
определительные 214.
Урок 9 ................................................................................................... 100
Урок 22 ................................................................................................. 221
Pronomina demonstrativa (указательные местоимения) 100. Participium futuri activi 102.
Numeralia (числительные) 221. Условные придаточные предложения 224. Глагол fio 225.
Система инфинитивов 102. Nominativus cum infinitivo 105.
Урок 23 ................................................................................................. 231
Урок 10 ................................................................................................. 110

<< Предыдущая

стр. 42
(из 43 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>