стр. 1
(из 47 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ФІЛОСОФСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Випуск №2
Луганськ 2001
ББК 87
УДК 1(060.55)
Філософські дослідження. Збірник наукових праць Східноукраїн-
ського національного університету. – Випуск 2. –Луганськ, 2001. – 307с.
Рекомендовано до друку Вченою радою Східноукраїнського
національного університету (протокол №1 від 30 червня 2000р.)
Редакційна колегія:
Суханцева В.К. - доктор філософських наук, професор
Левчук Л.Т. - доктор філософських наук, професор
Ротенфельд Ю.О. - доктор філософських наук, професор
Домбровська Т.І. - доктор філософських наук, професор
Лузан А.О. - доктор філософських наук, професор
Мандрика В.А. - кандидат філософських наук, доцент
Воєводін О.П. - доктор філософських наук, професор
Кримський С.Б. - доктор філософських наук, професор
Ялі І.О. - доктор філософських наук, професор
Рогозін В.М. - кандидат філософських наук, професор
Нікітін Л.М. - доктор філософських наук, професор
Відповідальний редактор Суханцева В.К.
Відповідальний секретар Мандрика В.А.
Літературний редактор Андронова З.І.
Технічний редактор Дерев'янко К.В.
Коректор Нестеров П.М.
До збірника увійшли праці докторантів, аспірантів та молодих
науковців, які досліджують актуальні проблеми історії філософії
України, культури, етики, естетики, екології, онтології, гносеології,
філософії науки, соціальної філософії. Збірник містить як класичні
питання філософії, що потребують реінтерпритації, так й зовсім нові,
що відображають появу різних соціальних контекстів, в яких людина
маніфестує свої властивості по-іншому, ніж це було усталено.
Матеріали збірника друкуються мовою оригіналу.
Статті прорецензовані членами редакційної колегії.
© Східноукраїнський національний університет, 2001
© Баланов В.В., оригінал-макет, 2001
2
ЗМІСТ
ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРА, СУСПІЛЬСТВО
В.К. Суханцева
Мартин Хайдеггер: вопрошающий в культуре (из книги «ХХ век. Голоса
культуры»)...................................................................................................... 7
Л.В. Северин
До питання про взаємовплив “вченої” та “народної” культур в епоху
середніх віків у Західній Європі.................................................................. 16
О.Б. Величко
Попередні нотатки до історії вивчення містико-аскетичної орієнтації
другого південносхідного впливу на культуру ХІV–XVI ст....................... 28
Т.В. Даренська
Архетип матері та його специфіка в українській культурі ....................... 37
В.М. Шелюто
Проблема сакрального и язык ................................................................... 48
О.О. Проскуріна
Системно-функціональний аналіз політичної культури .......................... 60
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
Н.І. Семчук
Концепція рівноваги в теорії щастя Володимира Винниченка ............... 69
А.Ю. Лустенко
Роль восточного типа рациональности в формировании
мироотношения Киевской Руси ................................................................. 89
ОНТОЛОГІЯ, ГНОСЕОЛОГІЯ, ФЕНОМЕНОЛОГІЯ
Ю.А. Ротенфельд
Какой быть философии? .......................................................................... 105
В.А. Мандрыка
Философско-феноменологическое конституирование социального
будущего и рациональность .................................................................... 115
К.В. Деревянко
Судьба модерна в философии................................................................ 133
ФІЛОСОФІЯ І НАУКА
П.Н. Нестеров
О системно-функциональной трактовке антропосоциогенеза (АСГ)........ 137
О.В. Соловьев
Смысл необратимости объективных и обратимости психических процессов.......147
3
А.В. Яковенко
Проблема генезиса мотивации знания................................................... 155
А.М. Еременко
Социокультурные предпосылки теории большого взрыва................... 167
СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ
Т.А. Мержевицкая
Время постмодерна и мировоззренческой трансформации:
методология общественного познания .................................................. 176
О.М. Литвинов
Розбудова правової держави в Україні як культурно-історична проблема..189
В.Н. Шаповал
Неопределенность и определенность свободы .................................... 201
В.І. Надрага
До проблеми регіоналізації державної політики в Україні .................... 207
М.Л. Яковенко
Социально-исторический генезис категории инновация ...................... 214
ЕТИКА І СВІТОГЛЯД
В.Л. Кулиниченко, Ю.М. Скоморовский
Валеософия............................................................................................... 224
С.В. Вековшинина
Биоэтика в ракурсе постмодернистских тенденций ............................. 236
ЕСТЕТИКА ТА ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА
Т.И. Домбровская, М.А. Шегута
Утверждение философских парадигм в эстетике ................................. 246
Л.Б. Мизина
Единство и многообразие истории искусства в категориальном
отражении эстетики .................................................................................. 265
Л.М. Литвиненко
Художність мистецтва: формально-змістовні засади ........................... 276
Е.А. Капичина
Проблема музыкального эстезиса .......................................................... 285
В.Ю. Даренський
Художній образ як форма відображення історичної дійсності ............. 295
Вiдомотi про авторiв....................................................................... 305


4
CONTENTS
PHILOSOPHY, CULTURE, SOCIETY
V.K. Sukhantseva
Мartin Heidegger: questioning man in the culture (from the book "XX
century. Voices of culture") ............................................................................. 7
L.V. Severin
About the mutual influence of "learned" and "people's" cultures in the Middle
Ages in western Europe................................................................................ 16
О.B. Velichko
Preliminary notes to the history of study of mystical-ascetic orientation of the
second south-east influence on the culture of ХІV–XVI centuries. .............. 28
T.V. Darenskaya
Archetype of Mother and Its Specifics in the Ukrainian Culture................... 37
V.M. Shelyutо
The problem of sakrality in the language sphere ......................................... 48
О.О. Proskurina
С System-functional analysis of the political culture .................................... 60
HISTORY OF THE UKRAINIAN PHILOSOPHY
N.І. Semchuk
К The conception of balance in the Vladimir Vinnichenko's theory of
happiness...................................................................................................... 69
A.U. Lustenko
The role of East rationality type in the forming of Kiev Rus world-attitude... 89
ONTOLOGY, GNOSEOLOGY, PHENOMENOLOGY
Ju.A. Rotenfeld
What will be with philosophy?..................................................................... 105
V.А. Mandryka
Philosophic-phenomenological constuition of social future and rationality....... 115
K.V. Derevyanko
The destiny of Modern in philosophy......................................................... 133
PHILOSOPHY AND SCIENCE
P.N. Nesterov
About the system - functional treatment of anthroposociogenesis ............. 137
O.V. Solovyov
Sense of irreversibility of objective processes and reversibility of psychic processes.. 147

5
A.V. Yakovenko
The problem of genesis of knowledge motivation ...................................... 155
A.М. Erеmеnkо
Sociocultural premises of Big Bang Theory ............................................... 167
SOCIAL PHILOSOPHY
T.A. Merzhevitskaya
Post modern time and transformation of the world picture: methodology of
social science.............................................................................................. 176
A.N. Litvinov
Building of the legal state in Ukraine as a cultural-historical problem........ 189
V.N. Schapoval
Indefinitness and definitness of the problem of freedom............................ 201
V.I. Nadraga
Socio-philosophical problems of regional policy in Ukraine ....................... 207
M.L. Yakovenko
The social and historical genesis of innovation category ........................... 214
ETHICS AND WELTANSCHAUUNG
V.L. Kulinichenko, U.M. Skomorovsky
Valeosophy ................................................................................................. 224
S.V. Vekovshinina
Bioethics in terms of postmodern tendencies............................................. 236
AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF ART
T.I. Dombrovskaja, М.А. Sheguta
Affirmation of philosophical paradigms in aesthetics (philosophical-
metodological aspect) ................................................................................. 246
L.B. Mizina
Unity and diversity of art's history in the categorial reflection of aesthetics ...... 265
L.М. Litvinenko
High artistic value of art: content-formal foundations ................................. 276
Е.А. Kapichina
Problem of the musical aesthesis ............................................................... 285
V.I. Darens`ky
Artistic Image As a Form of Reflection of Historical Reality ....................... 295
About authors......................................................................... 305


6
ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРА, СУСПІЛЬСТВОУДК 130.2
В.К. Суханцева

МАРТИН ХАЙДЕГГЕР: ВОПРОШАЮЩИЙ В КУЛЬТУРЕ (ИЗ
КНИГИ «ХХ ВЕК. ГОЛОСА КУЛЬТУРЫ»)

Рассматривается философия и личность М. Хайдеггера как собст-
венно культурный феномен, несущий на себе трагический отпечаток самой
культуры, но при этом придающий культуре ХХ столетия истинную цело-
стность и бытийственный смысл.

В Новой и новейшей истории в мыслительной партитуре куль-
туры отчетливо слышна немецкая речь, поражающая обилием и раз-
нообразием тембров. Благородный рафинированный контрапункт
доносится из Кенигсберга; увертюрно бурлят иенские диалоги еще не
канонизированных гениев эпохи "Sturm und Drang"; олимпийский ба-
ритон рокочет из Веймара, без всякого усиления охватывая Европу
вкупе с российскими просторами. Меняются сезоны, и вот уже в осен-
них закатах европейского самосознания звучит яростное Lamento
Моисея из Трира с тем, чтобы в первых десятилетиях вспыхнувшего
ХХ века искушенный слух содрогнулся от кощунственной безвкусицы,
сопрягающей воедино визгливый фальцет завсегдатая мюнхенских
пивных с "трагическим тенором" реквиема по Европе.
Впрочем, были еще Марбург и Баден, чьим величественным
профессорам не пристали музыкальные ассоциации; да и кантиан-
ский контрапункт в их интерпретации скорее схож с учебником по то-
му же контрапункту, хотя, справедливости ради, следует подчеркнуть,
что музыка исчезла, но из безмолвия предстали и обнажились могу-
чие мыслительные конструкции, призывающие к сосредоточенному
созерцанию и спокойствию… Так что к немецкой речи Европа при-
выкла как к одному из магистральных способов культурного самовы-
ражения: кто из интеллектуалов мог представить себе, что именно
этот язык, язык самой культуры, Вертера, Фауста, "Оды к радости",
"Лорелеи" и "Лесного царя" однажды вернется в уродливое зазерка-
лье, в преисподнюю лексического маразма и обозначится в тысяче-
томном позоре Нюрнбергского процесса. Однако такова история в

7
своем абсолютном противлении линейной логике. Такова культура,
чьи законы суть законы драмы, а точнее – трагедии. И таковы ее,
культуры, действующие лица, на которых культурные законы отыгры-
ваются в полную мощь, не щадя избранников.
Мартин Хайдеггер был абсолютным немцем в том отнюдь не
мистическом смысле, в каком способен к воплощению дух нацио-
нальной истории. Настолько абсолютным, что, как замечает
В. Бибихин – его знаток и переводчик, - "дело Хайдеггера" до сих пор
не закрыто, присяжные никак не разойдутся, а его стотомное собра-
ние сочинений и десятки тысяч статей о нем – лишь фрагменты в
огромном судопроизводстве эпохи.
"Иск", предъявляемый Хайдеггеру, формально зиждется на его
пресловутом ректорстве 1933-1934 годов. В кабинете, где стояло
знамя со свастикой (очень скоро он уйдет из этого кабинета, будет
все больше отдаляться от должностей, званий, официоза и политики,
пока не выйдет к онтологии "Проселка", в другой континуум, почти как
у Мандельштама: " … И я выхожу из пространства…").
Однако гораздо более значим иск философский, да и истцы
солидные: Ясперс, Сартр, Хабермас, Деррида. Хочется объявить его
шарлатаном от философии – и забыть. Можно по-другому, – класси-
ком – и опять-таки забыть. Но не получается ни то, ни другое: "Тай-
ный король философии" (по выражению Ханны Арендт) становится

стр. 1
(из 47 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>