<< Предыдущая

стр. 47
(из 47 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Отже, якщо художнє моделювання історії не є елементарним
знаковим процесом, а створює якусь автономну, внутрішньо структу-
ровану, самодостатню сферу, то що це означає з точки зору спе-
цифіки відображення і рефлексії історії у мистецтві? Це означає, на-
самперед, той факт, що тут окремі історичні явища і процеси набува-
ють також цілісного, самодостатнього, нібито вирваного з-під влади
часу буття. Відбувається своєрідний перенос “форми буття” з мистец-
тва на саму історичну реальність як його предмет. Наприклад, зобра-
ження якоїсь історичної особистості засобами мистецтва робить з
людини, яка колись була і щось зробила певний всечасовий чинник,
символ , що продовжує діяти як сучасна і майбутня реальність. На-
приклад , Володимир Хреститель, який помер більше тисячі років то-
му, після встановлення йому пам’ятника у центрі Києва знову став
чинником сучасної історії, нагадуючи про витоки нашої культури і її
вічний смисл.
Форма самодостатнього, цілісно-осмисленого позачасового
буття, якої історичне явище набуває у художньому образі, в якому
воно зображене, означає становлення нового модусу історичного
буття – буття у “великому часі” культури. Тут всі історичні події, осо-
бистості і епохи стають умовно-одночасними, зустрічаються для
взаємного осмислення людиною. Художнє зображення історії, таким
чином, утворює феномен опредметненої пам’яті, причому ця пам’ять
організована за принципами естетичної універсалізації, яка робить
різні історичні явища співмірними, взаємопрозорими. Цей особливий
303
хронотоп співприсутності різних епох і подій складає одну з головних
позитивних особливостей художнього відображення історії.
Мистецтво має історико-прогностичну і історико-конструктивну
функцію (перша є похідною від останньої), що зумовлює певну “прак-
тичність” художньої образності як чинника історичного процесу. Мис-
тецтво формує історичну свідомість людей саме в конструктивному,
цілепокладаючому напрямі. Як зазначав В.Є.Громов, мистецтво “бу-
дучи способом “подвоєння” соціально-значимої реальності, переве-
дення практики в план її переживання в духовному світі особистості,
продукує мислимі, смисложиттєві варіанти доцільного продовження
людської життєдіяльності, як в її цілісності, так і в окремих фрагмен-
тах, з точки зору того, що потрібно людині на шляху її гармонійного
розвитку і всебічного розкриття сутнісних потенцій” (3, с.67). Ці функції
мистецтва забезпечюються культуротворчим потенціалом художнього
образу, його здатністю до акумуляції людського досвіду у його есте-
тично-універсалізованій формі.

Література
1. Барг М.А. Исторический факт: структура, форма, содержание //
История СССР. – 1976. - №6. – С. 46 – 71.
2. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: “Искусство”, 1991. – 367с.
3. Громов В.Е. Взаимодействие науки и искусства в контексте разви-
тия исторической самодеятельности общества // Взаимодействие
науки и искусства и творчества художника. – К.: “Наукова думка”,
1988. – С. 23 – 68.
4. Достоевский Ф.М. Записная тетрадь. 1876 – 1877 гг. // Лит. На-
следство. Т. 83. Неизданный Достоевский. Записные книжки и тет-
ради 1860-1881гг. – М.: “Наука”, 1971. – С. 517 – 632.
5. Казин А.Л. Художественный образ и реальность. Опыт эстетико-
искусствоведческого исследования. – Л.ЛГУ, 1985. – 120с.
6. Кант И. Критика способности суждения // Соч. в 6-ти т. – Т.5. – М.:
“Мысль”, 1966. – С. 161 – 479.
7. Малахов В.А. Искусство и человеческое мироотношение. – К.:
«Наукова думка», 1988. – 214с.
8. Мамардашвили М.К. Процессы анализа и синтеза // Как я понимаю
философию. – М.: “Прогресс”, 1990. – С. 212 – 232.
9. Шевченко О.К. Логіко-гносеологічний смисл категорій в естетиці //
Філософська думка. – 1987. - №7. – С. 64. – 70.
10. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяе-
мость. – СПб. “Алетейя”, 1998. – 250с.
304
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Суханцева В.К. – доктор філософських наук, професор, завіду-
вач кафедри філософії Східноукраїнського національного університету.
Северин Л.В. – кандидат філософських наук, викладач кафед-
ри філософії Київського національного економічного університету.
Величко О.Б. – аспірант кафедри етики, естетики та культуро-
логії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Даренська Т.В. – аспірантка відділу національної культури Ін-
ституту українознавства Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
Шелюто В.М. – кандидат історичних наук, доцент кафедри по-
літології і правознавства Луганського державного педагогічного уні-
верситету імені Тараса Шевченка.
Проскуріна О.О. – ст. викладач кафедри політології і право-
знавства Луганського державного педагогічного університету імені
Тараса Шевченка.
Семчук Н.І. – викладач кафедри філософії Національної ака-
демії внутрішніх справ МВС України (м. Київ).
Лустенко А.Ю. – аспірант кафедри філософії і соціології Луган-
ського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
Ротенфельд Ю.А. – доктор філософських наук, професор ка-
федри філософії Східноукраїнського національного університету.
Мандрика В.А. – докторант, доцент кафедри філософії Східно-
українського національного університету.
Дерев'янко К.В. – старший викладач кафедри філософії Схід-
ноукраїнського національного університету.
Нестеров П.М. – кандидат філософських наук, старший ви-
кладач кафедри правознавства Східноукраїнського національного
університету.
Соловйов О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
фізичного виховання Східноукраїнського національного університету.
Яковенко А.В. – асистент кафедри соціології Східноукраїнсько-
го національного університету.
Єременко О.М. – кандидат філософських наук, доцент кафед-
ри соціально-гуманітарних дисциплін Інституту внутрішніх справ МВС
України (м. Луганськ).

305
Мержевицька Т.О. – аспірант кафедри філософії і соціології
Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шев-
ченка.
Литвинов О.М. – начальник кафедри соціально-політичних
дисциплін Інституту внутрішніх справ МВС України (м. Луганськ).
Шаповал В.М. – кандидат філософських наук, доцент кафедри
філософії та політології університету внутрішніх справ МВС України
(м. Харків).
Надрага В.І. – Голова пенсійного фонду Луганської області, ма-
гістр державного управління.
Яковенко М.Л. – асистент кафедри соціології Східноукраїнсько-
го національного університету.
Кулиниченко В.Л. – кандидат філософських наук, доцент, заві-
дувач кафедри гуманітарних наук Київської медичної академії після-
дипломної освіти імені П.Л. Шупіка.
Скоморовський Ю.М. – старший викладач кафедри
філософських та соціальних наук Севастопольського державного тех-
нічного університету.
Вєковшиніна С.В. – кандидат біологічних наук, ст. викладач
кафедри гуманітарних дисциплін Київської медичної академії післяди-
пломної освіти ім. П.Л. Шупіка.
Домбровська Т.І. – доктор філософських наук, професор ка-
федри соціально-політичних дисциплін Української інженерно-
педагогічної академії (м. Стаханов).
Шегута М.А. – кандидат філософських наук, професор, заві-
дувач кафедри соціально-політичних дисциплін Української інженер-
но-педагогічної академії (м. Стаханов).
Мізіна Л.Б. – докторант кафедри етики, естетики та культуро-
логії філософського факультету Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка.
Литвиненко Л.М. – аспірантка кафедри етики, естетики та
культурології філософського факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Капічіна О.О. – аспірантка кафедри культурології Луганського
педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
Даренський В.Ю. – аспірант кафедри культурології Лугансько-
го педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

306
ФІЛОСОФСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Випуск 2
Збірник наукових праць
СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Відповідальний редактор Суханцева В.К.
Відповідальний секретар Мандрика В.А.
Технічне редагування Дерев'янко К.В.
Коректура Нестерова П.М.

Підписано до друку 20.03.2001
Формат 60х84 1/16. Папір тіпогр. Гарнітура Arial.
Друк офсетний. Умов.друк. арк.17,9. Обл. вид. арк 18,6
Тираж 300 прим. Вид. №371. Замов. №146. Ціна договірна.

Видавництво Дільниця оперативної поліграфії
Східноукраїнського національного університету Східноукраїнського національного університету
91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а


Адреса редакції: 91034. м. Луганськ, кв. Молодіжний 20а
Телефон: 8 (0642) 46-13-64. Факс: 8 (0642) 46-13-64
E-mail: uni@vugu.lugansk.ua
http://vugu.lugansk.ua
307

<< Предыдущая

стр. 47
(из 47 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ