ОГЛАВЛЕНИЕ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про утворення Державного митного комітету України

1. Утворити Державний митний комітет України.
2. Призначити Коваля Олексія Михайловича Головою Державного митного комітету України.
3. Затвердити Тимчасове положення про Державний митний комітет України.
4. Частину шосту пункту 9 постанови № 12 Кабінету Міністрів України від 24 травня 1991 року про перетворення Управління державного митного контролю при Раді Міністрів УРСР у Державний комітет митного контролю України вважати такою, що втратила чинність.
Указ набуває чинності з дня підписання.


Президент України


Л. КРАВЧУК

м. Київ
11 грудня 1991 року
№ 1

 
 ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Державний митний комітет України

1. Державний митний комітет України є центральним органом державного управління.
Комітет несе відповідальність за реалізацію митної політики України, забезпечення додержання законодавства про митну справу, ефективне функціонування митної служби.
Комітет є керівним органом єдиної державної митної системи, що включає в себе митниці та підпорядковані Комітетові підприємства й організації.
2. Державний митний комітет України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами та іншими актами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує виконання законодавчих актів, рішень Уряду України і здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
Комітет узагальнює практику застосування законодавства з питань митної справи, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів України.
3. Завданнями Державного митного комітету України є:
1) забезпечення в межах своєї компетенції економічної безпеки України;
2) забезпечення додержання законодавства про митну справу;
3) забезпечення виконання зобов’язань, що випливають з міжнародних договорів України стосовно митної справи;
4) удосконалення засобів митного регулювання торговельно-економічних відносин, виходячи з пріоритетів розвитку економіки України і створення сприятливих умов для її участі у міжнародному розподілі праці;
5) своєчасне і повне внесення до республіканського бюджету мита, податків та інших сум, що надходять від митних органів і підлягають зарахуванню до цього бюджету;
6) сприяння у здійсненні заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів, що вивозяться, і додержання суб’єктами зовнішньо-економічної діяльності інтересів України на зовнішньому ринку;
7) сприяння створенню умов для прискорення товарообігу і пасажиропотоку через митний кордон України;
8) боротьба з контрабандою, порушеннями митних правил і законодавства про податки, які вчиняються при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів;
9) забезпечення участі України в міжнародному співробітництві з питань митної справи, включаючи припинення незаконного обороту наркотичних засобів та психотропних речовин, зброї, предметів культурної та історичної спадщини, об’єктів інтелектуальної власності;
10) ведення митної статистики;
11) забезпечення інформованості державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян з питань митної справи;
12) організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі митної справи.
4. Державний митний комітет України відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє економічний, правовий й організаційний механізм реалізації митної політики України і забезпечує його практичне застосування;
2) готує проекти нормативних актів про митну справу;
3) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення контролю за додержанням законодавства про митну справу та оподаткування при здійсненні експортно-імпортних операцій;
4) забезпечує застосування засобів митного регулювання, включаючи митно-тарифний механізм, додержання ліцензійно-дозвільного порядку ввезення і вивезення товарів та інших предметів;
5) забезпечує своєчасне і повне внесення до республіканського бюджету митних платежів та інших сум, що надходять в результаті діяльності митних органів і підлягають зарахуванню до цього бюджету;
6) організує і веде митну статистику України, забезпечує її повноту, а також подання даних цієї статистики Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, іншим державним органам України;
7) створює умови розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, у тому числі шляхом створення, розширення мережі пунктів пропуску на державному кордоні України об’єктів митної інфраструктури;
8) розробляє пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України у галузі митної справи та в діяльності міжнародних організацій з цих питань, встановлення зв’язків з митними та іншими компетентними органами зарубіжних країн, бере участь у діяльності міжнародних організацій;
9) розробляє та впроваджує самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами заходи щодо запобігання та припинення контрабанди, порушень митних правил і вимог законодавства про податки, а також щодо сприяння боротьбі з міжнародним тероризмом і незаконним втручанням у діяльність міжнародної цивільної авіації, визначення переліку посадових осіб, які здійснюють дізнання в справах про контрабанду;
10) забезпечує застосування при експортно-імпортних операціях особливих видів мита, сприяння у здійсненні заходів до захисту прав споживачів товарів, що ввозяться в Україну, та прав на інтелектуальну власність;
11) здійснює контроль за додержанням посадовими особами митних органів України законності при провадженні справ про контрабанду й порушення митних правил і законодавства про податки, розглядає скарги і протести на постанови митниць у справах про такі порушення, забезпечує своєчасне прийняття рішень по зверненнях підприємств, установ, організацій та громадян з питань діяльності митних органів, вживає заходів до усунення причин порушення прав підприємств, установ, організацій та громадян;
12) розробляє і подає пропозиції про укладання міжнародних договорів України щодо митної справи, включаючи питання номенклатури Єдиного митного тарифу України і правил його застосування, та про приєднання України до таких міжнародних договорів, проводить переговори по їх укладанню, бере участь у розробці проектів міжнародних договорів України в частині, що стосується митної справи;
13) здійснює фінансування заходів, спрямованих на розвиток митної справи;
14) координує і забезпечує діяльність установ митної системи, створює, реорганізує та ліквідує митниці та підвідомчі йому підприємства та організації.
5. Державний митний комітет України при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами державної влади та управління, підприємствами, установами й організаціями усіх форм власності.
6. Державний митний комітет України має права, передбачені Законом України «Про митну справу в Україні», іншими законодавчими актами.
7. Державний митний комітет України в межах своїх повноважень видає на основі й на виконання чинного законодавства накази та інструкції, організує і перевіряє їх виконання, а в необхідних випадках разом з іншими органами державного та господарського управління видає спільні акти.
8. Державний митний комітет України очолює голова.
Голова Державного митного комітету України має заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов’язків між заступниками голови провадиться головою Комітету.
Голова Комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і здійснення ним своїх функцій.
9. Для погодженого вирішення питань державного управління в галузі митної справи у Державному митному комітеті України створюється колегія у складі голови Комітету, заступників голови за посадою, а також інших керівних працівників Комітету.
До складу колегії можуть входити керівники інших органів державного управління та представники громадських об’єднань.
Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням голови Комітету.
Засідання колегії проводяться за необхідністю, але не рідше двох разів на квартал. Рішення колегії приймаються більшістю присутніх на засіданні членів колегії і проводяться в життя, як правило, наказами голови Комітету.
10. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників центрального апарату Державного митного комітету України затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Структура центрального апарату Комітету затверджується Віце-прем’єр-міністром України.
Штатний розпис центрального апарату і положення про його структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.
11. Державний митний комітет України є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку з зображенням Державного герба України і з своїм найменуванням.

11 грудня 1991 року
 ОГЛАВЛЕНИЕ