<< ╧Ёхф√фє∙р 

ёЄЁ. 5
(шч 14 ёЄЁ.)

╬├╦└┬╦┼═╚┼

╤ыхфє■∙р  >>

XIV
:Ясн®ве«ь¬®¦ни© Геть¬ан, §асп®к®ївши батькiвщину в нинiшнi© с¬утi та §вi«ьнивши її вi¤ М®ск®вськ®г® яр¬а, ¤баючи пр® ®фiцi©не п®«егшення ¤®«i нар®¤у, ®х®че г®т®ви© встан®вити таки© п®ря¤®к, щ®б у бу¤ь-яꮬу ¬iстi був прися¦ни© ‘карбник, §а«е¦ни© вi¤ П®«к®в®г® скарбника, к®три© вi¤п®вi¤ав би §а всi гр®¬а¤ськi прибутки © ви¤атки i ®пiкувався б ни¬и, а таꮦ к®нтр®«ював рахунк®вi книги, § яких ¬ав би ск«а¤ати рахун®к §а ꮦен рiк. А якби вiн був §винувачени© в б®ргах i не§ак®нних витратах, т® ¬ав би вi¤шꮤувати це ¬iсту у виг«я¤i ꮬпенсацiї св®ї¬ в«асни¬ к®шт®¬; чере§ це ©®¬у на«е¦ить р®бити в кни§i ви¤аткiв §апис вi¤н®сн® бу¤ь-як®ї ﮤ®р®¦н®ї справи, на яку ви¤анi ﮤ®р®¦нi «исти, § вка§iвк®ю на (®бсяг) ﮤ®р®¦них пi«ьг.
А ®с®б«ив® Ясн®ве«ь¬®¦ни© Геть¬ан вияв«яти¬е б«а㮤атну турб®ту пр® стягнення на нашi© батькiвщинi пуб«iчн®ї пi¤в®¤н®ї п®винн®стi на к®ристь п®чесних ®сiб та їх супр®в®¤у, встан®в«юючи її так®ю, як®ю в®на є в §арубi¦них країнах, ¤е в®на нiк®«и не буває настi«ьки бе§б®¦н® ®бтя¦«ив®ю ¤«я нар®¤у. :
XV
:„ер¦авна скарбниця, §акрита ¤«я §а¤®в®«ення ¤ер¦авних п®треб, п®винна бути вi¤н®в«ена §а рахун®к регу«ювання ви¤аткiв. :
XVI
:‚i¤купники ¬ита та їх §аступники п®виннi стягати на к®ристь ¤ер¦авн®ї скарбницi п«атню §а ввi§ i вивi§ «ише тих т®варiв i в таꮬу ®бся§i, яки© вка§ани© в унiверса«ах, не стягаючи § купцiв в§ага«i нiч®г® §а©в®г®. ’аки¬ ¦е чин®¬ Ринк®вi К®¬iсари п®виннi §бирати ринк®ви© п®¤ат®к «ише вi¤ тих, хт® ©®¬у пi¤«ягає, а не вi¤ бi¤них «ю¤е©, якi прибувають на рин®к, щ®б пр®¤ати чи купити ¤ешеву рiч ¤«я хатнiх п®треб. ‚®ни (ꮬiсари) таꮦ не п®виннi чинити ¦®¤н®г® су¤®чинства не тi«ьки
в кри¬iна«ьних, а«е i в (iнших) тер¬iн®вих справах i не нак«а¤ати не§вичних ®п«ат i штрафiв на на𮤠i на ¬iста, пр® щ® ¬ає рете«ьн® п®¤бати Ясн®ве«ь¬®¦ни© геть¬ан §i §начн®ю турб®т«ивiстю Геть¬анськ®ї в«а¤и, ¤® ®б®в'я§кiв як®ї на«е¦ить ве«иꮤушн® направ«яти © п®«iпшувати усi права в країнi ст®с®вн® на¤i©н®г® ¤®три¬ання неп®рушних гр®¬а¤ських в®«ьн®сте©. ™®¤® пактiв i к®нституцi©, ук«а¤ених ¤«я успiшн®г® вик®нання (вище§га¤ан®г®), т® Й®г® Ясн®ве«ь¬®¦нiсть у¤®ст®їв їх пi¤твер¤ити в«асн®ручни¬ пi¤пис®¬ i ¤ер¦авн®ю печатк®ю, а таꮦ присяг®ю на«е¦н®ї ф®р¬и. :


”е®фан Пр®к®п®вич
Пр® рит®ричне ¬истецтв® (1706)1

Кни¦ка сь®¬а
Пр® су¤®ви© та ¤®ра¤чи© р®¤и п𮬮в
Р®§¤i« перши©
ПРО ‘“„О‚“ ПРОМО‚“, А ‘АМ…, З ЯКИ• МI‘–Ь ПО‚ИН…Н
БРА’И „ОКАЗИ ЯК З‚ИН“‚А—, ’АК I ЗА•И‘НИК ПРИ ‚‘’АНО‚Л…ННI ЗЛО—ИН“ НА ПI„‘’А‚I З„ОГА„I‚. ‚ЛА‘’И‚О Є ’РИ Ї•НI „Ж…Р…ЛА: ПРИ—ИНА, О‘ОБА I ‚—ИНОК
‘ПО—А’К“ ПРО ПРИ—ИН“
Є ¤ва ви¤и су¤®вих п𮬮в: перши© - п𮬮ва §винувача, ¤руги© - §ахисника. ’реба, ®т¦е, встан®вити ®би¤ва ви¤и: чи¬ п®винен к®ристуватися §винувач ¤«я ¤®ка§у св®г® п®«®¦ення, а чи¬ §ахисник,
- пр® це не®бхi¤н® ска§ати к®р®тк®. „а«i, треба ¤®с«i¤ити тр®яки© характе𠤦ере«, б® © са¬е ¤®с«i¤¦ення справи ¬ає три частини. ‘прав¤i, при встан®в«еннi §«®чину на пi¤ставi §¤®га¤iв, к®«и р®§г«я¤ається яки©сь вчин®к, т®, як ¬и в¦е §а§начи«и, ®с®б«ив® ¤®п®¬агає те, щ® притягається ¤® справи i щ® –iцер®н вик«а¤аючи яснiше та грунт®внiше, ¤i«ить на три р®¤и: причину, ®с®бу i вчин®к. ‘ка¦е¬® тут пр® причину.
1. Причина - це те, i§-§а ч®г® щ®сь, §вича©н®, вi¤бувається. Якщ® ¬и ¤®ве¤е¬®, щ® в®на є аб® бу«а в ч®¬усь, т® ¬и таꮦ ¤®ве¤е¬®, щ® в®на вик«ика«а це аб® iнше явище. –е ¬iсце, §а с«®ва¬и –iцер®на, є нiби фун¤а¬ент®¬ су¤®в®г® пр®цесу, б® нiк®¬у ¦ не ¬®¦на ¤®вести, щ® вiн щ®сь вчинив, якщ® не вка§ати ©®¬у, ч®¬у це §р®б«ен®.
2. Причина ¬®¦е бути ¤в®яка: несвi¤®¬и© п®шт®вх i свi¤®¬и© §а¤у¬. Несвi¤®¬и© п®шт®вх - це те, щ® к«иче ¤® ¤iї бе§ р®§¤у¬у, а внас«i¤®к як®г®сь ¤ушевн®г® §бу¤¦ення, як «юб®в, гнiв, пияцтв® i все iнше, чи¬, ®чеви¤н®, ¤ушевну рiвн®вагу бу«® так §рушен®, щ® «ю¤ина не ¬®г«а усвi¤®¬ити св®г® вчинку.
3. ‘вi¤®¬и¬ §а¤у¬®¬ вва¦ається [прагнення] ¤®к«а¤ни¬ ®б¬iркування¬ щ®сь §р®бити § як®їсь на㮤и, як, наприк«а¤, § при⮤у ¤ру¦би [прияте«я], чи ﮬсти в®р®га, чи страху, чи с«ави, чи в честь ¤®сягнення як®їсь к®ристi, аб® i§-§а §биткiв, чи § при⮤у уникнення шꮤи.
4. З ць®г® §винувач i §ахисник ¬®¦уть черпати ¤®ка§и ¤«я св®їх припущень. Неха© ¦е iн®¤i п®с«у¦ить ¤®к৮¬ таки© прик«а¤: ‚аси«я Мак央нськ®г® 1, к®«и вiн пi¤ час п®«ювання не вбив ®«еня, сх®пив це© ®«ень г®стри¬ р®г®¬ §а п®яс, i, ка¦уть, цар був би §агинув. ’а пi¤бiг хт®сь i§ ¤ру§iв ©, р®§сiкши ¬ече¬ п®яс, врятував царя вi¤ небе§пеки. I ®сь рятiвник стає §винувачени¬
у §а¤у¬ан®¬у вбивствi. ‚иникає питання: чи ¬ав вiн на¬iр убити царя, чи нi? "Мав на¬iр чи не ¬ав на¬iру?" - сп®чатку це припускати¬е §винувач, а п®тi¬ §ахисник.
5. Звинувач, якщ® ¬®¦е вик®ристати як причину ць®г® вчинку несвi¤®¬и© п®шт®вх, ска¦е, щ® винуватець, §а§навши §неваги
§ б®ку царя, б®«яче перенiс ®бра§у, а ¤® т®г® ще © рi§ки¬и с«®ва¬и §бi«ьшить вi¤чуття б®«ю та гнiву. ‘п®чатку вiн р®§г«я¤ати¬е в§ага«i си«у ¤ушевн®г® хви«ювання внас«i¤®к гнiву, вик®рист®вуючи прик«а¤и iнших, якi i§-§а так®г® ¦ несвi¤®¬®г® п®шт®вху вi¤ва¦и«ись на щ®сь ﮤiбне, наве¤е вi¤п®вi¤нi випа¤ки, ¤асть п®яснення сମ㮠гнiву, перебi«ьшуючи ®с®б«ив® си«у гнiву винуватця на пi¤ставi ®§нак i с«iв i т. п.
6. Якщ® ¦ ®бвинувач §ах®че ¤®вести, щ® причин®ю вчинку був свi¤®¬и© §а¤у¬, т® вiн §аявить, як®ї к®ристi сﮤiвався пi¤су¤ни©
i ч®г® сﮤiвався уникнути § при⮤у с¬ертi царя. ‚iн таꮦ висуне твер¤¦ення, щ® пi¤су¤ни© §а§iхав на царську в«а¤у аб® х®тiв уникнути вигнання чи кари §а §«®чин, як®г® вiн бу¤е свi¤®¬и©,
i вва¦ав, щ® вiн не ¬®¦е ©®г® прих®вати. П®тi¬ ¤®¤асть ще, щ® бу«® причин®ю ць®г® §«®чину, усе ®с®б«ив® перебi«ьшуючи.
7. Крi¬ т®г®, §винувач п®винен випере¤ити §ахист. –е ¬®¦е статись т®¤i, к®«и вiн са¬ ранiш вi§ь¬е ¤® уваги ¤®ка§и, яки¬и §ахисник ¬®¦е §ахищати пi¤су¤н®г®, i, вик«авши, спр®ст®вує їх.
8. ’ут, справ¤i, ®с®б«ив® ¤®к«а¤н® треба ®б¬iркувати не те, як в ¤i©сн®стi виг«я¤ає аб® ¬®г«а виг«я¤ати справа, а яки© на¬iр ¬ав пi¤су¤ни©. Нiч®г® ¦ б® не §начить те, щ® § вчинку вiн не ¬ає i не ¬iг ¬ати нi к®ристi, нi нек®ристi, к®«и ¬®¦на ¤®вести, щ® ®бвинувачени© са¬ ¤у¬ав пр® те, щ® бу¤е, якщ® вiн вчинив би це© §«®чин. „у¬ка, ®т¦е, ®б¬анює в ¤в®х випа¤ках: аб® якщ® справа виг«я¤ає iнакше, нi¦ ¤у¬ають, к®«и, наприк«а¤, ¤®бр® §¤ається §«®¬ i, навпаки, аб® к®«и нас«i¤®к iнши©, нi¦ сﮤiва«ися. Звi¤си в наве¤ен®¬у випа¤ку, якщ® б хт®сь ска§ав, щ® ¦иття царя вва¦ається ¤®р®¦чи¬ не тi«ьки вi¤ ®с®бист®ї ви㮤и, а © вi¤ ¦иття гр®¬а¤ян, i, навпаки, вбивств® гiрше, нi¦ яка §авг®¤н® втрата, т® ць®г® таꮦ не §аперечить ®бвинувач, а §аявить, щ® §«®чинець не ¬ав так®ї ¤у¬ки i ¤®ве¤е, щ® вiн §р®бив це чере§ св®ю р®§у¬®ву вi¤ста«iсть i не«ю¤янiсть, пр® щ® ©ти¬еться у 𮧤i«i пр® ®с®бу. ‚®¤н®час, якщ® хт®сь ствер¤ив, щ® пi¤су¤ни©, х®ч i вбив царя, ®¤нак, са¬ не §¬iг стати царе¬, т® © це не бу¤е §аперечувати §винувач, а ска¦е, щ® так сମ т®¤i ¤у¬ав са¬ пi¤су¤ни©.
9. Якщ® ¦ §винувач ¤®ве¤е вину пi¤су¤н®г® не в §а¤у¬ан®¬у, а в ск®єн®¬у §«®чинi (ч®г® справ¤i не¬ає в наве¤ен®¬у прик«а¤i), т®, крi¬ у¦е ска§ан®г®, ще © ¤®¤асть, щ® нiхт®, крi¬ нь®г®, не ¬ав при⮤у ск®єння ць®г® §«®чину i, к®«и не бу«® б при⮤у, т® не бу«® б таꮦ т®¤i §ас®бiв, ¬®¦«ив®стi та ба¦ання.
 10. А §ахисник, ®б®в'я§к®¬ к®тр®г® є спр®стувати §винувачення, ска¦е навпаки, щ® аб® не бу«® §®всi¬ несвi¤®¬®г® п®шт®вху, аб®, к®«и © був яки©сь, т® §®бра§ить ©®г® таки¬ не§начни¬, § як®г®, §вича©н®, не виникають так®г® типу вчннки. А т®¬у, наприк«а¤, щ® к®«ись §а§нав вi¤ царя §неваги та ®бра§и, бу¤учи ©®г® ¤ру㮬, т® справ¤i перенiс вiн бi«ь, а«е не таки© §начни© i напевн® не таки©, щ®б шт®вхнути [§«®чинця] бе§ вагання на це© бе§б®¦ни© вчин®к.
11. ‘вi¤®¬и© §а¤у¬ вi¤кине §ахисник ¤в®яки¬ сп®с®б®¬: п®-перше, спр®стування¬ причин, щ® виникають i§ §бу¤¦ення, i, п®-¤руге, бу¤е твер¤ити, щ® пi¤су¤ни© не §а§iхав на царя нiк®«и i не ск®їв ¦®¤н®г® §«®чину, i§-§а як®г® ¬ав би б®ятися. „«я ¤®ка§у ць®г® §ахисник наве¤е § ¦иття та характеру ®с®би ®с®б«ив® ва㮬i аргу¬енти та їх ¤®¤атк®вi ¤анi (пр® них у наступн®¬у 𮧤i«i). Крi¬ т®г®, ¬®¦е ска§ати, щ® пi¤су¤ни© таки¬ вчинꮬ не ¬iг ць®г® ¤®сягти. А якщ® все-таки §винувач нап®«ягати¬е, щ® пi¤су¤ни© т®¤i ¬ав на це на¤iю (це ¬и ﮤа«и пi¤ № 8), т® §ахисник у вi¤п®вi¤ь §аявить, щ® не¬а настi«ьки нер®§у¬н®ї «ю¤ини, яка в такi© справi не ¬®г«а б не пi§нати прав¤и. П®-¤руге, ¤®¤асть ще, щ® в цiєї «ю¤ини бу«и пр®ти«е¦нi причини, якi i приве«и її ¤® пр®ти«е¦н®г® вчинку, як у наве¤ен®¬у прик«а¤i пi¤су¤ни© к®ристувався у царя прихи«ьнiстю, «аск®ю, п®честя¬и т®щ®.

Р®§¤i« ¤руги©
ПРО „ГÅ „Ж…Р…ЛО „ОКАЗI‚, I„О ПОЛЯГАЮ’Ь “ З„ОГА„А•. РОЗГЛЯ„ „АНИ• ПРО О‘ОБ“
1. Причини вчинку,- ка¦е –iцер®н - ще не ¤®сить ¤«я вiр®гi¤н®стi, якщ® тi«ьки ¤ушевни© стан пi¤су¤н®г® не ¤ає пi¤стави пi¤®§рiвати, х®ч, §¤ається, пi¤су¤ни© все-таки пр®винився; §®всi¬ б® нiч®г® не ¤ає §¬а«ювання чи©®г®сь ¤ушевн®г® стану в п®ган®¬у свiт«i, к®«и не¬а при⮤у, ч®¬у вiн ск®їв ¤ани© §«®чин. ’ак, те¦ невফив®ю ®бставин®ю є те, щ® §н੤ен® причину вчинку, к®«и не бу¤е ¤®ка§iв пр® ¬еншу схи«ьнiсть ¤ушi пi¤су¤н®г® ¤® п®чесних вчинкiв, на пi¤ставi ч®г® ¬®¦на §р®бити пi¤®§рiння пр® ск®єння §«®чину, ¤®¤авши ¤® т®г® ще © р®§г«я¤ ¤аних пр® ®с®бу.
2. ‚®ни ¦ приб«и§н® такi. П®-перше, прир®¤нi ¤анi: ч®«®вiк чи ¦iнка, §вi¤ки 𮤮¬, якi пре¤ки, стан®вище, в¤ача, чи с¬i«иви©, чи г®р¤и©, чи при¤уркувати©, чи навпаки? П®-¤руге, сп®сiб ¦иття: хт® вих®вував, § ки¬ т®варишує, як ¦ив ранiше, як тепер? П®-третє, ¤®«я: багати© чи бi¤ни©, чи §а©¬ає якесь с«у¦б®ве стан®вище, чи щас«иви©, чи ¬ає ве«икi §ас«уги i т. ¤.? П®-четверте, вира§ та риси ®б«иччя, ¦ести, х®¤а, ¤ар с«®ва i т. п.
3. От¦е, §винувач ¤® причини §«®чину приє¤нає як®стi «ю¤ини, §р®бить §аяву, як у наве¤ен®¬у прик«а¤i, §бi«ьшить пi¤®§ру §а¤у¬ан®г® §«®чину, ¤®¤аючи при ць®¬у, щ® пi¤су¤ни© § прир®¤и §ухва«и©, г®р¤и©, п®ган® вих®вани©, вi¤ ¤итинства перебуває
в ®т®ченнi п®ганих [«ю¤е©], са¬ таꮦ ¬ав п®гану с«аву, бу«и
в нь®г® негi¤нi т®варишi та с«уги. Пi¤няти© ¤®«ею, г®р¤и© §натнiстю, багатст⮬, в«а¤®ю, снує ве«икi на¤iї i §а⦤и при¤у¬ує щ®сь ®с®б«иве,- це все ви¤н® § виг«я¤у, ¦естiв та виступiв ©®г® сମг®.
4. Якщ® §винувач не ¬®¦е навести нiч®г® § ¬ину«®г® ¦иття пi¤су¤н®г®, т® п®винен нага¤ати су¤¤я¬, щ®б не ¤у¬а«и притягати ¤® цiєї справи ©®г® ¬ину«у ¤®бру с«аву. Не¬а таꮦ п®треби р®§г«я¤ати цю справу § т®чки §®ру п®пере¤нь®г® ¦иття пi¤су¤н®г®, а«е ви§нати негi¤ни¬ ©®г® п®пере¤нє ¦иття на пi¤ставi цiєї справи. ’ут ¦е §винувач ¤®¤асть, щ® пi¤су¤ни© ранiш усе прих®вував, а тепер вина ©®г® не§аперечна.
5. Захисник ¦е, навпаки, п® чер§i ®¤не вихва«яти¬е, iнше бу¤е §аперечувати, як, наприк«а¤, те, щ® вiн г®р¤и©, чест®«юбиви©, п®ган® вих®вани© аб® ¬®¦е пi¤крес«ити щ®сь ®ги¤не § ©®г® ¬ину«®г® i сучасн®г® ¦иття аб® ¤ру§iв. Навiть наве¤е ць®¬у пр®ти«е¦не. Iнше ¦, справ¤i, не п®винен вiн §аперечувати, як те, щ®
є §натни©, багати©, ¬®гутнi©, а © пi¤крес«ить, щ® © ¤®«я ©®¬у сприяє, i §аявить це, вка§авши на ¤еякi ©®г® ¤®брi вчинки, якi
є ¤®к৮¬ ©®г® скр®¬н®стi та ﮬiрк®ван®стi.

Р®§¤i« третi©
ПРО ’Р…’Є „Ж…Р…ЛО ПI„ОЗРIНЬ ™О„О ‘АМОГО ‚—ИНК“
1. При р®§г«я¤i сମ㮠вчинку §устрiчаються ¤®¤атк®вi ¤анi, щ® п®в'я§анi § усiєю ﮤiєю, якi ¤i«яться на три частини: ®¤нi пере¤ вчинꮬ, як ®чiкувана на㮤а, §¤атнiсть, §ас®би, а iншi пi¤ час сମ㮠вчинку: ¬iсце, час, сп®сiб, а ще iншi пiс«я вчинку: ра¤iсть аб® с¬ут®к, страх, б®я§нь т®щ®.
2. ‘а¬е § ць®г® на©бi«ьше вип«ивають §¤®га¤и. ’ак, §винувач у §га¤ан®¬у прик«а¤i ®г«яне ¬еч, ¤®вi¤ається, щ® i § ки¬ р®бив пi¤су¤ни© пере¤ п®«ювання¬, щ® г®в®рив, яки© ¬ав виг«я¤, чи був б«i¤и©, чи брав участь у 𮧬®вi, чи, §¤ава«®сь, §а¤у¬ував щ®сь не§вича©не, б® ¦ такi ¤ушевнi пере¦ивання «ю¤ини, щ® вi¤ва¦ується на щ®сь ве«ике. ‚®¤н®час бу¤е вивi¤увати, як пi¤су¤ни© п®в®¤ився пi¤ час сମ㮠ﮫювання, чи не §¤ава«®сь час®¬, щ® шукає як®їсь на㮤и, чи iнк®«и ¬енш старанн® §а©¬ався п®«ювання¬, чи, к®«и цар са¬ вi¤¤а«ився в г«ибину «iсу, не пiш®в §а ни¬ ¤ещ® певнiше? А к®«и пi¤су¤ни© п®бачив царя, як®г® пi¤няв ®«ень, т® чи не ﮤу¬ав, щ® це ¤«я нь®г® н੧ручнiша на㮤а, i, якщ® б вбив, т® ска§а«и б, щ® §р®бив це пр®ти св®єї в®«i, а якщ® нi, т® §ас«у¦ив би ﮤяку та наг®р®¤у §а це© вчин®к. ™® ¦ пi¤ час сମ㮠випа¤ку: яки¬ чин®¬ тут ®пинився? —и не ﮬiти«и, щ® пере¤ ти¬, як витягти ¬еч, ⮤ив ®чи¬а ту¤и © сю¤и? „а«i, ч®¬у ¦ вибрав це© сп®сiб §ахисту, яки© тут ¦е вiв ¤® небе§пеки? —и вва¦ав, щ® п®яс на ве«икi© вi¤станi вi¤ тi«а царя? —®¬у ¦ ранiше не в¤арив ¬ече¬ сମ㮠§вiра? ™® ¦ ¤а«i бу«®? К®«и вi¤нес«и царя ¦ив®г®, чи не ра¤iв убивця, i варт® приг«янутись ¤® рमстi, чи в®на не штучна? —и час®¬ таꮦ не тре¬тiв вiн? А щ® п®тi¬ пi¤ час п®вернення, щ® ⤮¬а? Якщ® ¦ §а¤у¬ав вiн убити, т® п®винен бути су¬ни¬, दе все ста«®ся всупереч ©®г® ба¦ання¬. П®тi¬ §винувач ¤®¤асть ще, щ® пi¤су¤н®г® §на©ш«и пi§н® вн®чi, i вiн не спав, а су¬ни© «е¦ав у «i¦ку.
8. Захисник ска¦е навпаки, щ® у нь®г® нiк®«и не ﮬiчен® нiч®г® так®г®, щ® б свi¤чи«®, щ® вiн §а¤у¬ує щ®сь нधвича©не. „а«i вiн §аперечить ®¤нi ®§наки, якi тi«ьки §¬®¦е, iншi ще при¬еншить i iнакше п®яснить те, щ® пi¤су¤ни© с«i¤ував §а царе¬, к®«и iншi ©®г® §а«иши«и, §аяв«яючи, щ® пi¤су¤ни©, в«асне, ¤®бре §р®бив, щ® вiн не ¬®¦е i не ¬iг ¦®¤ни¬ сп®с®б®¬ пере¤бачити цiєї не§вича©н®ї на㮤и. ™® ¦ ¤® т®г®, щ® ⮤ив кру㮬 ®чи¬а, т® це вiн шукав ¤®п®¬®ги, а п®яс р®§тяв, б® не бу«® в нь®г® часу шукати iнш®г® сп®с®бу §ахисту, та навря¤ чи яки©сь сп®сiб §ахисту ¬iг бути. ’а © це© сп®сiб був на©кращи¬, б® ¦ п®яс, натягнени© р®г®¬, чи¬а«® вi¤ставав вi¤ тi«а, а якщ® б х®тiв вбити §вiра, т® §вiр, 𮧫ючени© внас«i¤®к рани, ск®рiше ¬iг би убити царя. Крi¬ т®г®, ска¦е ще, щ® п®тi¬ цар, ¤е тi«ьки явн® бу«а б п®треба, ¤якував ©®¬у © г®р¤ився б ни¬, вик«икаючи §а§¤рiсть багать®х.

Р®§¤i« четверти©
ПРО „ОКАЗИ “ ‚ИЗНА—…ННI ‘ПРА‚И
’А її ЗАКОННО‘’I
„у¦е ва¦к® вести справу, к®«и §«®чин ¤®в®¤иться встан®в«ювати на пi¤ставi §¤®га¤iв, т®¬у щ® ця справа непевна та неясна i її с«i¤ витягнути наче б т® § те¬н®ти. Зна©ш®вши її ¤®ка§и, §¤ається, в¦е не¬а тру¤н®щiв у ви§наченнi та ®бгрунтуваннi її §ак®нн®стi, दе цi питання в багать®х випа¤ках §а«е¦ать вi¤ встан®в«ення §«®чину на пi¤ставi §¤®га¤iв. —аст® ¤«я р®§в'я§ання таких питань треба брати ¤® уваги ¤®ка§и, §н੤енi ш«ях®¬ припущення, як, наприк«а¤, якщ® я х®тiв би ствер¤ити, щ® цар був тиран®¬, т® таку ¤у¬ку висунув би; вiн таке §р®бив, щ® свi¤чить пр® нь®г® як тирана, пр® це ¬ає бути ¤у¬ка су¤¤i,-
i ¤«я ¤®ка§iв, щ® грунтуються на припущеннях, ¤®¤а¬ нав¬ання, чи таке §р®бив вiн i т. ¤.
2. “ ви§наченнi справи сп®чатку треба ﮤати її на§ву та вка§ати, щ® р®§у¬iється пi¤ с«®в®¬ "тиран", а щ® пi¤ с«®в®¬ "батьк® батькiвщини" i т. п. Якщ® справа бу¤е певна, т® її варт® тi«ьки ширше вик«асти та вияснити. Якщ® ¦ су¬нiвна аб® неясна i це треба бу¤е ¤®вести на пi¤ставi її р®¤у i ви¤у, т® §аяви, щ® на§ва на«е¦ить ¤® ць®г® р®¤у та ст®сується ць®г® ви¤у, якi є в тв®є¬у ви§наченнi. А щ® грунт®внiше бу¤е §р®§у¬i«и¬ на пi¤ставi ¤iа«ектичн®г® ¤®с«i¤¦ення, т® це ⮤н®час пi¤твер¤иться ¤®ка§а¬и
§ п®сере¤нiх ¤¦ере«, а таꮦ ¬iркування¬и авт®рiв i прик«а¤а¬и, в яких явн® вира¦енi причини, ч®¬у ¤еяких «ю¤е© на§ивають тирана¬и. П®тi¬ ¤® ць®г® ви§начення ¤®¤аси с«®ва та вчинки §винувачен®г® i ствер¤иш, щ® це ви§начення, ©®г® ¦иття i ¤у¬ка, не суперечать такi© на§вi. Пi¤твер¤¦ення ць®г® §н੤еться
у встан®в«еннi §«®чину на пi¤ставi §¤®га¤iв. Прик«а¤®¬ ха© п®с«у¦ить таке: чи с«i¤ «атинiв секти папи ри¬ськ®г® [р謮-кат®«икiв] на§ивати єретика¬и?
3. Звинувач ﮤасть ви§начення єресi i єретика. :
4. Захисник®вi, як бачиш, тут не¬а щ® р®бити, хiба тi«ьки не п®г®¤итись § ви§начення¬ єресi, яке ¬и ﮤа«и, аб® ствер¤ити, щ® все те, щ® в®ни ¬®¦уть вибрати §i свi¤чень iст®рикiв, не прави«ьне, т®¬у щ® §¤ається н嬮¦«иви¬.
5. ’ут, справ¤i, §¬®¦еш якна©краще р®§г«янути ®бгрунтування §ак®нн®стi справи, якщ® вивчиш пi¤бiр ¬атерiа«у ¤®ра¤ч®ї п𮬮ви. А¤¦е як питання на§ви та ви§начення справи част® §а«е¦ить вi¤ встан®в«ення §«®чину на пi¤ставi §¤®га¤iв, так i ®бгрунтування §ак®нн®стi справи ¬а©¦е всю св®ю си«у черпає § ¤аних «®гiчн®г® ¬iркування, б® ¦ не ставиться питання, чи щ®сь ста«®ся, а пр® в¦е на¬ вi¤®¬и© факт ¤®певнює¬®сь, чи вiн с«ушни©, справ夫иви©, п®чесни©, к®рисни©, не шкi¤«иви© i т. ¤. ™®¤® ць®г® –iцер®н ﮤຠ¤у¦е ¤®бре прави«®, яке ст®сується таких випа¤кiв. ‚iн п®вчає: п𮬮ву як®г®-небу¤ь р®¤у треба так трактувати, начебт® в®на г®тува«ась пере¤ ти¬ факт®¬, яки© в¦е ¬ав ¬iсце. Ось, наприк«а¤, якби ¤®ве«®сь вирiшити питання, чи прави«ьн® вчинив це© п®«к®в®¤ець „ави¤а, к®три© убив ©®г® сина Авесса«®¬а у вi©нi, яку т®© вiв пр®ти батька, к®«и т®© пере¬iг, i к®«и Авесса«®¬, утiкаючи, §ап«утався св®ї¬ в®«®сся¬ §а гi««я як®г®сь ¤ерева? ‘крi§ь ця справа су¤®ва, а«е її так треба р®§г«я¤ати, як р®§г«я¤ається справа ¤® ¬®¬енту вбивства. Якщ®, ®чеви¤н®, це© п®«к®в®¤ець ранiш, нi¦ убити Авесса«®¬а, ра¤ився §i св®ї¬и, чи ©®г® треба вбити, б® ¦ яки¬ чин®¬ хт®сь ¤®рदував би вбити, так сମ вiн i §ахищав би вбивцю i навпаки. Звi¤си, щ®б у цi© су¤®вi© справi ¤®п®¬®гти с®бi, на¬ с«i¤ §р®бити кр®к ¤® ¤®ра¤ч®г® р®¤у п𮬮ви.
6. ’®¤i §верни увагу, щ® ¤«я ць®г® стану ¬®¦на §на©ти ¤®п®¬®гу у ¤®ка§ах, §асн®ваних на припущеннях, б® якби у наве¤ен®¬у прик«а¤i ти ствер¤¦ував, щ® Авесса«®¬а с«ушн® вби«и на пi¤ставi т®г®, щ® вiн §р®бив §асi¤ку на батька i §а¤у¬ав ©®г® вбивств®, т® треба тут ¤®вести ¤вi речi: п®-перше, чи справ¤i хт®сь ¬iг убити вбивцю батька аб® так®г®, щ® р®бить §асi¤ки на батька?-–е береться § ¤®ра¤ч®г® р®¤у. П®-¤руге, якщ® це не §аперечується, т® виникає т®¤i су¬нiв, чи Авесса«®¬ х®тiв убити батька? От¦е, як бачиш, тут §н®в таки© стан, к®«и к®рист󺬮сь ¤®ка§а¬и на пi¤ставi припущень. :

‘ЛО‚О

О че¬ нынешнее вре¬я, и б«аг®вре¬енне и бе§вре¬енне, пр®п®ве¤ати на¬ п®ве«евает, т®г® вину ﮤает т®р¦ественны© в® Иеруса«и¬ вх®¤ •рист®в. ‚и¤и¬, к®«икая в нар®¤е рमсть, к®«ь б«аг®приятн®е сретение; на са¬ы© с«ух пришествия ¬ессиина ¤ви¦ется весь гра¤, ¬н®§и п®сти«ают п® пути ри§ы св®я, ¬н®§и ре¦ут и пр®и§н®сят ва©а, п®бе¤ите«ьная §на¬ения; вси в®пиют т®р¦ественны© г«ас "®санна!" - и ¬а«ыи ®тр®цы т®¦¤е тв®рят. Не㮤уют ® се¬ архиерее и кни¦ницы, н® не успевают; рвутся §авистию снятии фарисее и пресещи т®р¦еств® тщатся, н® не ¬®гут.
Не ви¤и¬ «и §¤е, к®е п®читание цареви? Не ﮧывает «и нас сие, ¤а не 󬮫чи¬, как® ¤®«¦енствуют ﮤ¤анные ®ценяти верх®вную в«асть и к®«ик®е ¤®«¦енству се¬у пр®тивств® в нынешне¬ у нас ®ткрыся вре¬яни! Ни¦е ¤а ﮬыс«ит кт®, аки бы на¬ерение наше есть §е¬наг® царя сравнити небесн®¬у. Не бу¤и на¬ так® бе§у¬ств®вати; ни¦е б® иу¤еи, усретающии Иисуса, ве¤а«и ег® быти царя небеснаг®. :
„®ст®¤®«¦н® уб® есть, ¤а ®т нынешне© т®р¦ественн®© п®чести, царю Исраи«еву ⮧¤анн®©, прие¬ше вину, п®с«у¦и¬ с«®в®¬ пр®сты¬ и ясны¬ ну¦¤е наше©, §а грех, в® вре¬ена сия
в Р®ссии прик«ючивши©ся. Ну¦¤е, г«аг®«ю, наше© ¤а п®с«у¦и¬; не ¬а«ую б® часть «ю¤е©, в так®в®¬ неве¦естве пребывающую, ви¤и¬ быти, як® не §нают христианскаг® учения ® в«астех ¬ирских. Паче ¦е ® сମ© выс®ча©ше© ¤ер¦аве не §нают, як® ®т б®га устр®ена и ¬ече¬ в®®ру¦ена есть и як® пр®тивитися ®н®© есть грех на сମ㮠б®га, не т®чию вре¬янн®©, н® и вечн®© с¬ерти п®винны©; н® ¬н®§и ﮬыш«яют быти сие ®т пр®¬ыс«а пр®ст® че«®веческаг® и«и ®т пре⮧¬®гше© си«ы, и як® б®ятися в«асте© §а гнев их т®чию си«ьны© и страшны©, а не §а с®весть б®ятися ﮤ®бает. :
„ревнии ¬®нарх®¬ахи, и«и цареб®рцы, пр®яви«ись еще §а вре¬ен ап®ст®«ьских; на них б® гре¬ит Петр святы© в® вт®р®¬ св®е¬ п®с«ании, в г«аве вт®р®©: "‚есть г®сﮤь б«аг®честивыя ®т напасте© и§бав«яти, неправе¤ники ¦е на ¤ень су¤ны© ¬учи¬ы б«юсти, наипаче ¦е в® в«е¤ п®х®ти сквернения х®¤ящыя и ® г®сﮤьстве не ра¤ящыя, пр®¤ер§ате«е - себе у㮤ницы, с«авы не трепещут ху«яще". : На тех ¦е аки перст®¬ п®ка§ует Паве«, учя в п®с«аниях св®их п®к®рятися в«асте¬, як® ¦е п®с«е¦¤е уви¤и¬. :
И се ® ¤ревних пр®¤ер§ате«ех. ‘уть ¦е и в нынешние вре¬ена ®ны¬ п®с«е¤ующи©: як® ¦е папа, себе и к«ир св®© ®т в«асте© ¤ер¦авных и§и¬ающи©, н® и ¬ечтающи© ¤анную себе в«асть ¤ар®вати и ®тъи¬ати скипетры царския, и як® ¦е анаваптисты, че«®веку христианину и¬ети в«асть §апрещающии, - к®т®рая буес«®вия в с«®ве п®с«е¤ующе¬ са¬и р৮рятся. :
‚ы, с«епии (х®те« рещи - святии), вы са¬и (с к®т®ры¬и речь на¬ сия) так® выс®ки есте! ‚ы внешнею ху¤®стию, ﮬраченны¬и «ицы и всею фарисе©ск®ю ꮦею у¤ив«яете (вещь, п«ача ¤®ст®©ная!), у¤ив«яете че«®веки и пре«ьщаете сер¤ца н姫®бивых! ‘«®в® уб® сие г®сﮤне не есть на выс®ту ¤ер¦авных в«асте©, иб® «юби¬ая б®гу ниск®сть бывает и в п®рфире, ег¤а царь грешна себя быти исп®ве¤ует пре¤ б®г®¬ и на е¤ину ¬и«®сть ег® уп®вает, як® ¦е „ави¤, К®нстантин, ”室®си© и пр®чии. ‚®преки ¦е: выс®та фарисе©ская и в нищетн®¬ п«атье ¦ивет. И тут наипаче ﮬянут®е уб® г®сﮤне с«®в® на вас, ®каяннии святцы, гре¬ит,- и не ®щутисте: "‚ы есте ®прав¤ающии себе пре¤ че«®веки, б®г ¦е весть сер¤ца ваша: як® е¦е выс®к® есть в че«®вецех, ¬ер§®сть есть пре¤ б®г®¬".
Н® у¦е так®вых ¬ер§®с«®в®в, аки б«ата и§бывше, и§и¤е¬ на чисты© и г«а¤ки© путь и ра§с¬®три¬, как®ва㮠ﮬыс«а ® ¤ер¦аве че«®веческ®© учит нас и сମе естеств® и с«®в® ᮦие. А сия речь у¦е есть не к е¤ины¬ ¬рачны¬ с¬иренниꮬ, н® к® всяꮬу и п®«у, ⮧расту, и чину че«®вечесꮬу, к® уб®ги¬ и б®гаты¬, н嬮щны¬ и си«ьны¬ и с«авны¬, и пр®ст® к® все¬, к®т®рые т®«ьк® не ск®ты, не §вери суть.
‚®пр®си¬ первее са¬аг® естества нашег®, чт® на¬ ска§ует
® се¬. Иб®, кр®¬е писания, есть в сମ¬ естестве §ак®н, ®т б®га п®«®¦енны©; г«аг®«ет б® ап®ст®«: "…г¤а я§ыцы, не и¬уще §ак®на, естест⮬ §ак®нная тв®рят, сии, §ак®на не и¬уще, са¬и себе суть §ак®н: и¦е и яв«яют ¤е«® §ак®нн®е, написанн®е в сер¤цах св®их". ’ак®выя §ак®ны суть в сер¤цы всякаг® че«®века: «юбити
и б®ятися б®га, хранити св®е ¦итие, ¦е«ати не®ску¤евающаг® нас«е¤ия р®¤у че«®вечесꮬу, не тв®рити ¤ру㮬у, еще себе не х®щещи, п®читати ®тца и ¬атерь. ’ак®вых ¦е §ак®н®в и учите«ь
и сви¤ете«ь есть с®весть наша. —т® б® есть, як® и ® та©н®¬, на¬ т®чию в央¬®¬, §«®¤еянии, нек®е чуе¬ гры§ение в наших ﮬыс«ех? Ра§ве як® ®т с®§¤ате«я си«а сия в естестве наше¬ всеянна есть. ’®г® ра¤и и Паве«, ска§уя §ак®н, на сер¤цах написанны©,
в ﮬянут®¬ с«®ве, п®ка§ует т®г® и§вестие и г«аг®«ет; "яв«яют ¤е«® §ак®нн®е, написанн®е на сер¤цах св®их, сп®с«ушествующе© и¬ с®вести, и ¬е¦¤у с®б®ю ﮬыс«®¬ ®су¦¤ающы¬ и«и ®твещающы¬, в ¤ень, ег¤а су¤ит б®г та©ная че«®веꮬ".
Зри ¦е, аще не в чис«е естественных §ак®н®в есть и сие, е¦е быти в«асте¬ пре¤ер¦аще¬ в нар®¤ех? …сть так® в®истинну!
И се всех §ак®н®в г«ави§на. Иб® п®не¦е с ст®р®ны ®¤н®© ве«ит на¬ естеств® «юбити себе и ¤ру㮬у не тв®рити, чт® на¬ не «юб®, а с® ¤руг®© ст®р®ны §«®ба р®¤а раст«еннаг® р৮ряти §ак®н се© не су¬нится, всег¤а и ве§¤е ¦е«ате«ен бы« стра¦, и §ащитник,
и си«ьны© п®б®рник §ак®на, и т® есть ¤ер¦авная в«асть. Не прих®¤ит сие ¬н®ги¬ на ¬ыс«ь, ¤а ¤«я чег®? „«я т®г®, чт®, б姮пасн® п®¤ так®вы¬и стра¦а¬и пребывающе, не ра§су¦¤ают ¤®бра св®ег®, як® ®бычн®г®. Аще ¦е бы кт® вне так®ваг® стр®ения ﮦити
с «ю¤ь¬и х®те«, уве¤а« бы т®т час, как н央бр® бе§ в«асти. : Кратк® рещи: сви¤ете«ь есть весь ¬ир, вси нар®¤и сви¤ете«и. Аще ¦е к®г¤а ®бретае¬ нек®е груб®е нар®¤ище бе§г«авн®е (х®тя и не весь¬а так®е; иб® п®не в® всяꮬ ¤®¬®встве св®© правите«ь есть), так®вых че«®век ск®т®¬ ®бычне уﮤ®б«яе¬ и ®писуе¬ их сею притчею: "ни царя, ни §ак®на". И§вестн® уб® и¬а¬ы, як® в«асть верх®вная ®т са¬аг® естества нача«® и вину при嬫ет. Аще ®т естества, т® ®т са¬аг® б®га, с®§¤ате«я естества. Аще б® первыя в«асти нача«® и ®т че«®веческаг® с®с«®вия и с®г«асия пр®исх®¤ит, ®баче п®не¦е естественны© §ак®н, на сер¤це че«®вечесꮬ ®т б®га написанны©, требует себе си«ьнаг® §ащитника
и с®весть т®г®¦¤е искати п®ну¦¤ает (я¦е и са¬а се¬я ᮦие есть), т®г® ра¤и не ¬®¦е¬ не нарещи сମ㮠б®га в«асте© ¤ер¦авных вин®вника. От сег® ¦е купн® яве есть, як® естеств® учит нас и ® п®вин®вении в«асте¬ ¤®«¦н®¬. ‚ни¤и внутрь себе и ﮬыс«и сие: в«асть ¤ер¦авная естественн®¬у §ак®ну есть ну¦¤на. Не ска¦ет «и абие тебе с®весть тв®я: уб® в«асти не п®вин®ватися, на §ак®н естественны© грешити есть? П®¬ыс«и сие: в«асть тв®рит, як® бе§бе¤нии пребывае¬. Не ска¦ет «и абие с®весть: уб® в«асте© не х®тети, есть х®тети п®гибе«и че«®веческ®©? …ще ﮬыс«и: в覤у в«асть ®т б®га быти наши¬ §¤равы¬ ра§у¬®¬ на¬ у§ак®няе¬ую. Не наве¤ет «и с®весть: уб® в«асте¬ пр®тивитися, есть пр®тивитися б®гу сମ¬у? :—ес® ра¤и? Инак®, рече, ⮧нера¤ит на𮤠® в«астех. Яве уб®, як® с®весть че«®веческая ®т б®га в«асть быти ви¤ит и б®га ра¤и в«асте© б®ятися п®ну¦¤ает. :
“вещевает Петр ап®ст®«: "П®винитеся всяꮬу че«®вечу с®§¤анию г®сﮤа ра¤и: аще царю, як® пре®б«а¤ающе¬у, аще «и ¦е кня§е¬, як® ®т нег® п®с«аны¬ в® ®т¬щение уб® §«®¤еев, в п®хва«у ¦е б«аг®тв®рце¬. Як® так® есть в®«я ᮦия б«аг®тв®рящы¬ ®б󧤮вати бе§у¬ных че«®век неве¦еств®". ‚®пиет учите«ь на𮤮в: "‚сяка ¤уша в«асте¬ пре¤ер¦ащы¬ ¤а п®винуется. Несть б® в«асть аще не ®т б®га; сущыя ¦е в«асти ®т б®га учинены суть". И ¤а бы не ﮬыс«и« кт®: как® не и¬а¬ы п®вин®ватися! ‘и«ьны и страшны суть, нев®«ею прек«®нят к ﮬин®вению себе. Пре¤варяет так®вы© ﮬыс« и ®твергает ап®ст®«; учит ясн®, як® не ра¤и страха, н® и §а с®весть п®вин®ватися ¤®«¦енствуе¬ и як® не п®каряя©ся в«асте¬ б®гу пр®тивится. :
При«®¦и¬ ¦е еще учению се¬у, аки венец, и¬ена и тит«ы, в«асте¬ выс®ки¬ при«ичныя; не суетныя ¦е, иб® ®т са¬аг® б®га ¤анныя, к®т®рые «утче украшают царе©, не¦е«и п®рфиры и ¤иа¤и¬ы, не¦е«и вся ве«е«епная внешняя утварь и с«ава их, и купн® п®ка§уют, як® в«асть т®«икая ®т са¬аг® б®га есть. :
‚ре¬я п®ка§ати, как®вую ¤®«¦ны ес¬ы в«асте¬ честь, «юб®вь, верн®сть, как®вы© страх и п®вин®вение. Н® се ¬нится быти с«®в® «ишнее: кт® б® ве¤ы© с®вершенн®, як® в«асть ®т б®га есть, су¬нитися и«и в®пр®шати ¬®¦ет ® п®чести ®н®©? Ра§ве су¬нитца ®н
и ® п®читании сମ㮠б®га.
И у¦е в преше¤ших с«®вах с«ыша«и пр®п®ве¤ь ап®ст®«ьскую, як® пр®тив«яющи©ся в«асте¬ б®гу пр®тивится и як® треба п®вин®ватися не т®к¬® §а гнев, н® и §а с®весть.
При«®¦и¬ к се¬у и п®с«е¤ующая Пав«®ва настав«ения: "Раби, п®с«уша©те г®сп®¤и© ваших св®их п® п«®ти с® страх®¬
и трепет®¬, в пр®ст®те сер¤ца вашег®, як® ¦е и •риста, не пре¤ ®чи¬а т®чию раб®тающе, як® че«®век®у㮤ницы, н® як® ¦е раби •рист®вы, тв®ряще в®«ю ᮦию ®т ¤уши, с® б«аг®ра§у¬ие¬ с«у¦аще, як® г®сﮤу, а не як® че«®веꮬ". :
‘ка§ует, як® §ак®н христиански© бунт®ватися и¬ §апрещает и в так®в®¬ с¬ирении с®¤ер¦ит. Аще уб® так® есть, аще и стр®птивы¬ в«а¤ыка¬ и неверны¬ ¤®«¦ни суть христиане п®вин®ватися, т® к®«ик® ¤®«¦ни суть все т®е прав®верны¬ и прав®су¤ны¬ г®су¤аре¬! Оные б® суть г®сﮤия, сии ¦е и ®тцы. И чт® г«аг®«ю! ‘е©, и вси, и всякие сମ¤ер¦цы ®тцы суть. ‚ к®т®р®© б® ин®© §ап®ве¤и ¤аси ¬ест® се¬у ¤®«¦енству наше¬у, е¦е п®читати ®т ¤уши и §а с®весть в«асти, аще не в се©: "чти ®тца тв®ег®"! ’ак® вси б®г®¬у¤рии учите«ие твер¤ят, так® са¬ §ак®н®¤авец М®исе© т®«кует. И чт® б®«ьше? ‚«асть есть сମе перве©шее и выс®ча©шее ®течеств®, на них б® висит не ®¤н®г® нек®ег® че«®века, не ¤®¬у ®¤н®г®, н® всег® ве«икаг® нар®¤а ¦итие, це«®сть, бе§печа«ие.
И у¦е вре¬я бы ®к®нчити. Н® ®стается е¤ин® су¬ните«ьств®, к®т®р®е аки терн в с®вести ¬®¦ет быти; т®е ист®ргне¬ вкратце
и ®к®нчае¬ с«®в®.
П®¬ыс«ит бы кт® (и ¬н®гия ¬ыс«ят), чт® не вси весь¬а «ю¤ие си¬ ¤®«¦енст⮬ ®бя§аны суть, н® некии вык«ючаются, и¬янн® ¦е священств® и ¬®нашеств®. ‘е терн, и«и паче рещи ¦а«®, н® ¦а«® се §¬иин® есть, папе¦ски© се ¤ух, н® не ве¬, как ¤®сягающи©
и касающи©ся нас: священств® б® ин®е ¤е«®, ины© чин есть в нар®¤е, а не ин®е г®су¤арств®.
А як® ¦е ин®е ¤е«® в®инству, ин®е грতанству, ин®е врача¬, ин®е х󤮦ника¬ р৫ичны¬, ®баче вси с ¤е«а¬и св®и¬и верх®вн®© в«асти ﮤ«е¦ат; так® и пастырие, и учите«ие, и пр®ст® вси ¤ух®внии и¬еют с®бственн®е св®е ¤е«®, е¦е быти с«у¦ите«и ᮦии¬и и стр®ите«и та©н ег®, ®баче и п®ве«ению в«асте© ¤ер¦авных п®к®ренны суть, ¤а в ¤е«е §вания св®ег® пребывают, и нака§анию,-аще не пребывают, к®«ь¬и паче аще ®бщаг® себе с пр®тчии¬ на𮤮¬ ¤®«¦енства не тв®рят. :
‘а¬ •рист®с ве«ит ¤аяти кесарева кесареви, се ¦е ве«ит архиер宬, и кни¦ника¬, и старце¬, як® ¦е ¤®к«а¤н® пишет ® т®¬ Марк® святы© и Лука. Аще ¦е так® в ‚етх®¬, п®чт® и не в ͮ⮬ §авете! Зак®н б® се© ® в«астех не ®бря¤®вы© есть, н® нрав®учите«ьны©, в сମ¬ ¤есят®с«®вии к®рень и¬ущи©, и т®г® ра¤и не пре¬енны©, н® вечны©, с пребывание¬ ¬ира сег® пребывающи©. :
П®¤®ба«® бы еще привести на сие сви¤ете«ьств®: и уставы с®б®р®в, учите«е© и царе© христианских. И ®ных б® с«®в® на с«®ве ᮦие¬ ®сн®ван® есть. Н® §а кратк®сть, аки ¬и¬®х®¤я, т®чию к®сне¬ся некии¬. ‘®б®ры все«енския п®ве«ение¬ царе© с®бира«ися; на тех ¦е с®б®рах правите«ьств®ва«и су¤ии, ®т царе© п®¤анныи: ®ни с¬®три«и, ¤а бы чинн® ¤е«® ш«®, ®ни ¬яте¦ и шу¬ еписк®п®в укр®щева«и, як® ¦е с«учи«®ся в •а«к褮не, их пр®си«и еписк®пы п®ве«ения, аще п®с«ание пр®честь, аще чт® на с«®вах ¤®нести кт® х®те«,- чт® ¤еяния с®б®рная ясн® п®ка§уют. И аще не так® есть, са¬ы¬ «утчи¬ «¦ивц®¬ ¬ене н৮ви. ‚® вре¬я с®б®ру Нике©ск®г® перваг® еписк®пы на еписк®п®в че«®битные ﮤава«и К®нстантину, и х®тя К®нстантин не и§в®«и« к«еветы ®ныя ра§ыскивать и еписк®пские че«®битные с¦ег«, ®¤нак §¤е«а« т®, не㮤уя ® ¬е¦¤®ус®бии священства, як®
® ¤е«е чину т®¬у не при«ичн®¬, а не аки бы не и¬е« в«асти су¤ити их. ’®©¦¤е ¬®нарх и на т®¬¦¤е с®б®ре ука§а« еписк®п®¬, ¤а бы не ины¬и ¤®в®¤а¬и, т®чию ®т священных писани© иска«и истинну. :
На шест®¬ с®б®ре са¬ пре¤се¤ате«ен бы« К®нстантин П®г®нат.
—т® ¦ рече¬ ® §ак®нах царских, г¤е еписк®п®¬, и пресвитер®¬, и все¬у к«иру церк®вн®¬у ﮤаются р৫ичные уставы, п®ве«ения и §а вину нака§ания! Мн®г® т®г® ви¤и¬ в с®ставе §ак®н®в ¤ревних, п®ве«ение¬ Иустиниана с®бранных, к®т®рая книга ꮤекс и¬енуется; ¬н®г® в® афентиках сମ㮠Иустиниана, ¬н®г®
в н®ве««ях п®с«е¤не©ших царе©. :
Аще так® ® выс®к®© ¤ер¦аве ®т б®га на¬ §ап®ве¤уется, т® как®выя вины и§винят нас, аще кт® ¤ер¦аве не п®винитися ¤ер§нет! И аще пр®тивится б®гу сମ¬у пр®тив«яя©ся в«асте¬ стр®птивы¬ и б®га не §нающы¬, т® к®е ⮧¤а¤и¬ с«®в®, не пр®ст® пр®тив«яющеся, н® и б®«ьшее ¤ер§ающе на ¬®нарха б«аг®верн®г® и т®«ик® Р®ссию п®«ь§®вавшаг®, як® ®т нача«а г®су¤арства ‚сер®сси©ск®г®, е«икия ¬®гут ®брестися ист®рии, се¬у равн®г® не п®ка¦ут. Иб® п®не¦е на ¤в®их сих вся г®су¤арская ¤®«¦н®сть висит, на грতансꮬ, г«аг®«ю, и в®инсꮬ ¤е«е. Кт® у нас к®г¤а ®б®я сия так ¤®бре с®верши«, як® ¦е се©? ‚® все¬ ®бн®ви«, и«и паче ®тр®¤и«, Р®ссию? —т® ¦, сие ®т нас нагрতение бу¤ет е¬у? „а ег® ¦е пр®¬ыс«®¬ и с®бственны¬и тру¤ы с«аву и бе§печа«ие все п®«учи«и, т®© са¬ и¬я ху«ьн®е и ¦итие ¬н®г®бе¤н®е и¬еет? Кая
се срମта! Ки© сту¤ны© п®р®к! ‘трашен сы© неприяте«е¬, б®ятися ﮤ¤анных п®ну¦¤ается! ‘«авен у чу¦¤их, бе§честен у св®их! : “¤ив«яются се¬у са¬ии «юте©шии враги наши, и х®тя и приятны и¬ сии ® нас вести (у㮦¤ают б® §ависти их), ®¤нак® ¦е так®в®е неист®вств® ®бругают и п®п«юют. И с¬®три¬, ¤а бы не выр®с«а в ¬ире притча сия ® нас: ¤®ст®ин г®су¤арь т®«икаг® г®су¤арства, ¤а не ¤®ст®ин на𮤠так®ваг® г®су¤аря.
Н® не нагрতается е¤ины¬ ст󤮬 грех се©, в«ечет §а с®б®ю тучу, и бурю, и ®б«ак страшны© бе§чис«енных бе¤. Не «егк® с® прест®«а сх®¤ят царие, к®г¤а не п® в®«е сх®¤ят. ’®тчас шу¬
и трус в г®су¤арстве: б®«ьших кр®вав®е ¬е¦¤®ус®бие, ¬еньших ¤®бр®с®ветных в®п«ь, п«ачь, бе¤ствие, а §«®нравных че«®век, аки §вере© «ютых, ®т у§ ра§решенных, в®«ьн®е всю¤у напа¤ение, грабите«ьств®, уби©ств®. Г¤е и к®г¤а ну¦¤ею перенес«®ся скипетр® бе§ ¬н®г®© кр®ви, и «ишения «утчих «ю¤е©, и р৮рения ¤®¬®в ве«иких? И як® ¦е, ﮤрывающе ®сн®вание, тру¤н® у¤ер¦ати
в це«®сти хра¬ину, так® и §¤е бывает: ®пр®вергае¬ы¬ в«асте¬ верх®вны¬, к®«еб«ется к па¤ению всё ®бществ®. И сия б®«е§нь
в г®су¤арствах ¬а«® к®г¤а не бывает к с¬ерти их, як® ¦е ¬®¦н® ви¤ети ®т все¬ирных ист®ри©. Н® к®их ¬ы требуе¬ ист®ри©? Не са¬а «и Р®ссия ¤®в®«ьная себе сви¤ете«ьница? Мню б®, як® не так® ск®р® §абу¤ет, чт® претерпе п® §«®¤е©ствии Г®¤ун®в®¬
и как не ¤а«ек® бы«а ®т кра©няг® св®ег® ра§рушения. О, аще бы (паки г«аг®«ю) и не в央¬ на¬ бы« §ак®н ᮦи©, не ¤®в®«ьн® «и бы«® бы к научению сие е¤ин® искусне©шее с«е¤ующих ви¤ение? Н® т® §«® неу¤®бь врачу嬮е, як® беснующиися че«®вецы ни¦е в§ирают на бывшая, ни¦е бу¤ущая ра§су¦¤ают, н®, некии¬ «естны¬ ¬ечтание¬ ус«а¦¤ающеся, с«еп® устр嬫яются
к п®гибе«и св®е©. :
И§бегнут б® так®вии ¬еча царск®г®, п®не¦е §а гнев п®винушася, ®баче не и§бегнут су¤а ᮦия, п®не¦е не п®винушася §а с®весть. Г¤е ¦ вы бу¤ете, к®т®рые, и гнев царски© и с®весть вашу пре§ревше, на скипетр® и на §¤равие в«асте© ¤ер§аете? …сть «и ва¬ у¦ас и«и ни? На¬ все¬ у¦ас есть, ¤а бы §а сие не уск®ри« гнев б®¦и© и вре¬енны¬ св®и¬ ®т¬щение¬ на ®течеств® наше.
Г®сﮤи, спаси царя и ус«ыши ны! ‚®§весе«и ег® ® спасении тв®е¬! Пре¤вари ег® б«аг®с«®вение¬ б«аг®стынны¬! „а ®брящется рука тв®я все¬ вра㮬 ег®, ¤а ®брящет ¤есница тв®я вся ненави¤ящыя ег®; ⮧несися, г®сﮤи, си«®ю тв®ею, в®сп®е¬ и п®е¬ си«ы тв®я. А¬инь.


Як®в К®§е«ьски©
”ИЛО‘О”И—…‘КИ… ПР…„ЛОЖ…НИЯ, ‘О—ИН…ННЫ… НА„‚ОРНЫМ ‘О‚…’НИКОМ И ПРА‚И’…ЛЬ‘’‚“Ю™…ГО ‘…НА’А ‘…КР…’АР…М ЯКО‚ЫМ КОЗ…ЛЬ‘КИМ
‚ ‘АНК’-П…’…РБ“РГ… 1768 ГО„А 1

Б«аг®ск«®нны© читате«ь!
…¦е«и рассу¤ить ® на¬ерении, с к®т®ры¬ ¬ы ®бучае¬ся наука¬, т® фи«®с®фия ¬е¦¤у и¬и §ас«у¦ивает ®с®б«ив®е ува¦ение, не ст®«ьк® ¤«я с®¤ер¦ания в не© ®сн®вани© к® все¬ ¤руги¬ наука¬, ск®«ьк® ¤«я прави« к исканию б«аг®п®«учия.
Б«аг®п®«учие есть не чт® ин®е, как п®ст®янн®е у¤®в®«ьствие
и так®© пр夬ет, к к®т®р®¬у все «ю¤и бе§ и§ъятия сମпр®и§в®«ьн® стре¬ятся, а нес¬®тря на т® весь¬а ре¤кие и§ них и¬ п®«ь§уются; и ¤«я т®г® я §¤есь п® при«ичеству п®ка§ать ¤®«¦ен к ¤®сти¦ению ег® прист®©ные сре¤ства, е¦е«и ®ни сег® и¬ени ¤®ст®©ны¬и п®ка¦утся; а в пр®тивн®¬ с«учае ®б®¤ряет ¬еня т®, чт® пра⮤ушные и б«аг®ра§у¬ные «ю¤и на¬ерение всег¤а п®читают §а са¬®е ¤е©ствие.
•®тя г®сﮤин Русс® ¤®ка§ывает, чт® че«®вечески© р®¤ в пр®шествии ¬н®гих век®в ®тступи« в®все ®т натура«ьн®г® св®ег® с®ст®яния, п®«е§не©шег® ¤«я нег®, навык с®бственн®сти и¬ения
и чре§ т® ﮧна« прав®сть и неправ®сть, ¤®бр® и ху¤®, вы¤у¬а« ¬н®г® 觫ишних ну¦¤ и чре§ т® научи«ся в§аи¬н®© §авис謮сти и ﮤверг себя ¬н®ги¬ несчастия¬; н® теперь у¦е т® натура«ьн®е ег® б«аг®п®«учие не⮧вратн®, и в нынешне¬ с®ст®янии все«енныя все ®пыты утвер¦¤ают, чт® к ¤®сти¦ению б«аг®п®«учия нет б«и¦е и при«ичнее сре¤ств, как пря¬ая ¤®бр®¤ете«ь и пря¬®© ра§у¬; н® как ®б®их сих качеств т®чн®е ﮧнание §ависит ®т учения, т® ¤«я т®г® §¤есь ®т нег® и начать ¤®«¦н®. :
—т® принफе¦ит ¤® с®¤ер¦ания се© книги, т® в не© преﮤаются прави«а фи«®с®фии, к®т®рую р৤е«и« я на те®ретическую и практическую, и«и нрав®учите«ьную; те®ретическую - на «®гику и ¬етафи§ику, а нрав®учите«ьную - на юриспру¤енцию
и п®«итику, а ни¦ние р৤е«ения уви¤ит читате«ь при чтении сମ© ¬атерии. :
Практическую фи«®с®фию в¬ест® р৤е«ения ее на че«®веческие ¤е«а, натура«ьны© §ак®н, натура«ьн®е прав®, этику и п®«итику р৤е«и« я п® б«аг®прист®©н®сти, как ка¦ется ¬не, на юриспру¤енцию, как с®¤ер¦ащую в себе все права и праве¤ные §ак®ны и ¤е«а, и на п®«итику. :
ЮРИ‘ПР“„…Н–ИЯ
8. Юриспру¤енция есть §нание всех ⮧¬®¦ных прав и«и прав®сте©.
Г«ава первая
О ПРА‚А•
9. Осн®вание всяк®г® ¤®бр®г® и«и беспристрастн®г®, т® есть ни ху¤®г®, ни ¤®бр®г® в рассу¦¤ении всех чувствующих тваре©, ¤е«а на§ываю я пра⮬ и«и прав®стию, и«и справ夫ив®стью; напри¬ер, прав® есть че«®веку «юбить св®ег® б«и¦нег®, ¤«я т®г® чт®б быть и ®т нег® «юби¬у, так¦е прав® есть че«®веку питаться, п®т®¬у чт® сие ¤е«® х®тя не прин®сит ни п®«ь§ы, ни вре¤а ¤руги¬ «ю¤я¬, ®¤наꮦ ®н® ну¦н® ¤«я с®б«ю¤ения ¦и§ни че«®веку.
10. ‘ие прав® на§ываю я ᮦественны¬, п®т®¬у чт® ®н® пр®и§ве¤ен® ®т сମ㮠б®га, вечны¬, - чт® с ни¬ пребывает и пребывать ¤®«¦н®, не®бх®¤и¬ы¬, - чт® бе§ нег® все чувствующие твари стра¤ать ¤®«¦ны, непре¬енны¬, - чт® не §ависит ®т твари, а ®т тв®рца.
11. ‚ рассу¦¤ении §авис謮сти и«и на¬ерения прав®, и«и ®бщее прав®, р৤е«яется на ¬н®гие ®с®бенные, как-т®: на прав® натура«ьн®е, прав® все¬ирн®е, и«и прав® на𮤮в, прав® грতанск®е и пр®чая.
12. Прав®сть, ун®р®в«енную в рассу¦¤ении че«®веческ®© натуры и п® ¬ере с«аб®сти ее, на§ываю я натура«ьны¬ пра⮬ (ius naturae); напри¬ер, чт®б че«®веку р৤е«ять вре¬я св®е© ¦и§ни с¬®тря п® св®е© натуре, т® есть п® св®и¬ си«а¬, на пищу, бе§винную §абаву и ®т¤®хн®вение, есть натура«ьн®е прав®.
13. Прав®сть, наб«ю¤ае¬ую ®т всех все«енныя на𮤮в в ®бх®¦¤ении ¬е¦¤у с®б®ю ¤«я в§аи¬н®г® их б«аг®п®«учия, на§ываю я все¬ирны¬ пра⮬, и«и пра⮬ на𮤮в (ius gentium); напри¬ер, п®ступать так с ¤руги¬и нар®¤а¬и, как бы ¦е«ате«ьн® бы«®, чт®б и ®ни с на¬и п®ступа«и, есть все¬ирн®е прав®.
14. Прав®сть, устав«енную в грতанах ¤«я сп®к®©н®г® их с®¦ития и п®ст®янн®г® б«аг®п®«учия, и«и равн®весие их, на§ываю я грতански¬ пра⮬ (ius civile); напри¬ер, всяꮬу грতанину стараться п® ¬ере св®их си« ® п®«ь§е св®ег® ®бщества,
и ®бществу нагрতать св®их грতан п® ¬ере их ¤®ст®инства есть грতанск®е прав®.
15. Ненасытные сମ«юбцы, не §ная, и«и не х®тя §нать, в че¬ с®ст®ит истинн®е прав®, вы¤у¬а«и еще некак®е в®енн®е прав®, к®т®р®е ник®г¤а не бы«®, ни есть и не бу¤ет пра⮬. :
16. Нек®т®рые писате«и ®бъяв«яют, чт® в®©ну вести прав® и¬еют ®б«а¤ате«и 1, а ¬не ¤у¬ается, чт® никт® на свете не и¬еет права к в®©не, кр®¬е таких «ю¤е©, к®т®рые так ®би¦ены, чт® ®би¤а их ст®ит п® справ夫ив®сти в®©ны, и к®г¤а прит®¬ ®ни к ¤®став«ению себе у¤®в®«ьствия не и¬еют ¤руг®г® сре¤ства, кр®¬е в®©ны.
17. И§ вышеписанн®г® с«е¤ует, чт® ск®«ьк® ¬ы и¬еть ¬®¦е¬ ¤®брых и праве¤ных на¬ерени©, т® ст®«ьк® и прав быть ¬®¦ет.

—асть первая
О ЗАКОНА• И О‘НО‚Ы‚А…МЫ• НА НИ• „ОБРО„…’…ЛЯ•
18. От ра§ных прав, как ®т к®рне© ветви, пр®исх®¤ить ¤®«¦ны ра§ные §ак®ны, как-т®: ®т ᮦественн®г® права - ᮦественные, ®т натура«ьн®г® - натура«ьные, ®т все¬ирн®г® - все¬ирные, а ®т грতанск®г® - грতанские §ак®ны и пр®чая.
19. Как всех прав существ® с®ст®ит в праве¤н®¬ и п®«е§н®¬ ¤«я че«®веческ®г® р®¤а на¬ерении, т® п®т®¬у ®ни все бе§ и§ъятия справ夫ивы, с«е¤®вате«ьн®, и §ак®ны, ®сн®ванные на тех правах, суть справ夫ивы; а е¦е«и какие §ак®ны не на них ®сн®ваны, т® ®ни не ¬®гут быть справ夫ивы.
20. ’еперь с«е¤ует ¬не ®пре¤е«ить §ак®н, н® ¤«я «учше㮠ﮧнания ег® нमбн® пре¦¤е §нать, чт® есть ®бя§ате«ьств®.
21. Обя§ате«ьств® на§ываю я ск«®нение п® в®«е и«и п®ну¦¤ение п® нев®«е к каꮬу-«иб® ¤®бр®¬у ¤е«у п®сре¤ст⮬ ⮧¤аяния; и ¤е«®, п® таꮬу ск«®нению и«и п®бу¦¤ению пр®и§в®¤и¬®е, на§ывается ¤®«¦н®сть.
22. Как че«®веческая в®«я ск«®няется к че¬у и«и ®твращается ®т чег® п® причина¬, т® с«е¤ует и§ сег®, чт® при ®бя§ате«ьстве к каꮬу-«иб® ¤е«у нमбн® п®ка§ывать причины, и п®т®¬у:
а) —е¬ б®«ьше причин и че¬ ®ни си«ьнее к учинению и«и
к ®став«ению как®г® ¤е«а, те¬ б®«ьше растет ®бя§ате«ьств®.
b) —е¬ б®«ьше кт® у¬ен, те¬ б®«ьшее ¤«я нег® ®бя§ате«ьств®, п®т®¬у чт® б®«ьши© у¬®¬ че«®век б®«ьше ус¬®трит п®бу¤ите«ьных причин к учинению и«и к ®став«ению как®г® ¤е«а, не¦е«и ¬еньши© у¬®¬.
с) На т®г® не спа¤ает ®бя§ате«ьств®, кт® не и¬еет ра§у¬а,
и п®т®¬у ¬«а¤енцев и «ишенных ра§у¬а «ю¤е© ®бя§ывать не ¬®¦н®.
d) На не⮧¬®¦ные ¤е«а, и«и к®т®рые не с®ст®ят в наше© си«е, нет ®бя§ате«ьства.
е) Не ¤®«¦н® и неприст®©н® ®бя§ывать к натура«ьны¬ и к ху¤ы¬ ¤е«а¬, а т®«ьк® к св®б®¤ны¬ и ¤®бры¬.
f) Кт® ®бя§ывается к че¬у, т®т ®бя§ывается на¤е¦¤®ю и«и страх®¬.
23. Зак®н на§ываю я прави«® и«и п®ве«ение, п® к®т®р®¬у че«®век ¤е«а св®и расп®«агать ®бя§ывается страх®¬ нака§ания и«и на¤е¦¤®ю нагрতения. А т® прави«®, к®т®р®¬у с«е¤®вать ¬®¦ет че«®век с п®«н®ю св®б®¤®ю, так¦е бе§ страха нака§ания и бе§ на¤е¦¤ы нагрতения, на§ываю я с®вет®¬.
24. Зак®н не ¬®¦ет быть бе§ ®бя§ате«ьства, а ®бя§ывае¬ся ¬ы искать ¤®бра и бегать ®т §«а, и п®т®¬у с«е¤ует ®писывать в §ак®не п®«ь§у и«и вре¤ ®т как®г®-«иб® ¤е«а; а и§ сег® с«е¤ует, чт® §ак®н ®бя§ывает т®«ьк® т®г®, ꮬу ®н и§вестен.
25. А как иные «ю¤и сыскаться ¬®гут, чт® не §ах®тят §нать §ак®на, и«и х®тя и бу¤ут §нать, ¤а станут и§виняться притв®рны¬ не§нание¬, т® ¤«я т®г® все грতане бе§ и§ъятия ®бя§ываются
к §нанию §ак®н®в; и в таꮬ с«учае, че¬ ¬еньше §ак®н®в, те¬ «егче их §нать и исп®«нять; чт® ¦е в® ¬н®гих ®бществах ви¤и¬® ¬н®г®§ак®ние (п«®¤ че«®веческих неправ®сте©) и как та¬ не§нание как®г®-«иб® §ак®на ¬®¦ет быть ин®г¤а справ夫ив®, т® п®т®¬у и и§вините«ьн®.
26. Зак®ны р৤е«яются на ᮦественные, натура«ьные, все¬ирные, грতанские.
27. Б®¦ественны©, как с®§¤ате«ев §ак®н, пр®¬ыш«яет б«аг®п®«учие в®®бще ¤«я всех ег® тваре© и не ﮤвер¦ен никак®© пере¬ене; ®н с®¤ер¦ит в себе и§вестные истинны¬ б®г®чтите«я¬ ¤есять §ап®ве¤е©, к®т®рые св®и¬ с®¤ер¦ание¬ так ®бширны, чт® нет т®© ¤®бр®¤ете«и, к®т®рая б не сх®¤ств®ва«а с ни¬и, и нет т®г® п®р®ка, к®ег® б ®ни не §апреща«и.
28. Зак®н натура«ьны© есть натура«ьн®е п®бу¦¤ение в че«®веке к т®¬у, чт® ®н ¤е«ать х®чет и«и не х®чет; напри¬ер, §ак®ны натура«ьные суть с«е¤ующие: есть, пить, гу«ять, §абав«яться, искать приятн®г®, ®твращаться ®т пр®тивн®г®, беречь св®© ¦ив®т, §ащищаться си«®ю ®т нан®с謮㮠вре¤а, а е¦е«и нет си«ы, т® убегать и пр®чая.
29. ”и«®с®фы на§ыва«и все прави«а, ве¤ущие нас к ¤®бр®¤ете«и, ¤а¦е и такие, к®т®рые выше си« че«®веческих, т® есть выше че«®веческ®© натуры, натура«ьны¬и §ак®на¬и; и как я ¤®га¤ываюсь, т® не в рассу¦¤ении при«ичества и сх®¤ства их с сущест⮬ че«®веческ®© натуры, как т® и нफе¦а«® б, а в рассу¦¤ении к®«ичества твер¤®сти че«®веческ®© натуры в терпении, т® есть ск®«ьк® ®на, х®тя с кра©нею н󦤮ю, ¤а¦е и с «ишение¬ сମ㮠¦ив®та, вы¤ер¦ивать ¬®¦ет; н® п®не¦е ᮦественные и грতанские §ак®ны ¤аны че«®веку п® сх®¤ству и при«ичеству с че«®вечест⮬ и с ¦итие¬ ег® в грতанстве, а не прев®сх®¤ящие си« ег® в ®б®их сих с®ст®яниях, т® п®т®¬у я и натура«ьны¬и §ак®на¬и на§ываю те §ак®ны, к®т®рые сх®¤ствуют с че«®веческ®ю натур®ю, а не прев®сх®¤ят ее.
30. Зак®н все¬ирны© на§ываю я т®т, к®т®ры© с«у¦ит к беспрепятственн®¬у всех все«енныя на𮤮⠮бх®¦¤ению ¬е¦¤у с®б®ю, как, напри¬ер, п®сы«ать п®с«®в, с®¤ер¦ать ненаруш謮 трактаты и пр®чая.
31. Зак®н грতански© на§ываю я т®т, к®т®ры© пр®¬ыш«яет б«аг®п®«учие ®¤ни¬ т®«ьк® св®и¬ грতана¬, не §аб®тясь ® ¤ругих, и ﮤвер¦ен в рассу¦¤ении вре¬ени и«и ¬еста пере¬ене; напри¬ер, §ак®ны грতанские суть при®бретать и¬ение бе§ ®би¤ы б«и¦нег®, п®«ь§®ваться св®и¬, не тр®гать чу¦®г®, «юбить св®ег® с®грতанина и пр®чая.
32. А как и§ че«®веческих ¤е« нек®т®рые ®сн®вание св®е и¬еют на всех сих §ак®нах, а ¤ругие ®сн®вываются т®«ьк® на нек®т®рых и§ сих §ак®н®в, т® я стану пр夫агать ® ¤е«ах че«®веческих в®®бще и уﮬинать бу¤у при кত®¬, на каꮬ ®н® §ак®не и«и праве ®сн®ван®. :
51. К ¤®бр®¤ете«ьны¬ и п®р®чны¬ ¤е«а¬ п®бу¦¤ают нас не б®«ьше §ак®ны, как и ®бычаи, ﮤ к®т®ры¬и ра§у¬ею я ¤®«г®вре¬енн®е уп®треб«ение чег® п® с®бственн®© в®«е и«и п® п®¤ра¦анию ¤руги¬.
52. Как че«®век не в¤руг ¤е«ается ¤®бр®¤ете«ьны¬ и«и п®р®чны¬, а чре§ ¤®«г®вре¬енн®е упра¦нение и«и ®быча©, а ®быча© и«и привычку ре¤к® кт® пере¬енить ¬®¦ет, как-т® и§ ®пыт®в и§вестн®, т® ¤«я т®г® всяꮬу ®бществу ¤«я ®твращения св®их грতан ®т п®р®к®в п®«е§н® стараться (бу¤е ¬®¦н®) пр妤е не ¤®пускать их к п®р®ка¬, ¤«я т®г® чт® т®г¤а, как ®ни навыкнут
к ни¬, и нака§ания у¦ ¬а«® п®«ь§уют и неск®р® ®твращают их ®т п®р®к®в.
53. К®г¤а че«®век, пре¤прини¬ая как®е ¤е«®, рассу¦¤ает ®б ег® ¤®бр®те и«и ху¤®бе, т® так®е рассу¦¤ение на§ывается с®весть. :
57. И§ вышеписанн®г® с«е¤ует, чт® не«ь§я в¬енять че«®веку натура«ьных не⮧¬®¦ных, не в ег® в«асти и си«е с®ст®ящих, так¦е и в «ишении у¬а и в непре®б®р謮¬ неве¤ении и п®грешении учиненных ¤е«; а пр®тивные си¬ ¤е«а ¬®¦н® в¬енять че«®веку, х®тя бы ®н са¬ их с¤е«а« и«и п®сре¤ст⮬ ¤руг®г®, ск«®нив ег® к т®¬у с®вет®¬, п®ве«ение¬, ®бещание¬ нагрতения и«и страх®¬ нака§ания; а и§ сег® у¦е бе§ тру¤н®сти ра§у¬еть ¬®¦н®, как®е в¬енение на§ывается ®сн®вате«ьн®е и как®е не®сн®вате«ьн®е.
58. …¦е«и кт® учинит как®е §«®е ¤е«® и«и пр®пустит ¤®бр®е п® нера¤ению и«и неве¤ению, к®т®р®г® убе¦ать е¬у ¬®¦н® бы«®, т® в таꮬ с«учае приписывается т®¬у че«®веку п®грешн®сть,
а к®г¤а ®н учинит §«®е ¤е«® и«и пр®пустит ¤®бр®е нар®чн® и п® на¬ерению, т® т®г¤а приписывается е¬у к®варств®.
59. ‚сяк®е так®е ¤е«®, к®т®р®г® требует праве¤ны© §ак®н, на§ывается ¤®«¦н®сть.
60. И§ ¤®«¦н®сте© че«®веческих г«авне©шая есть прин®шение б«а㮤арн®сти б®гу §а бесчис«енные ег® к не¬у б«а㮤еяния, а пр®чие, к®т®рые че«®век в рассу¦¤ении сମ㮠себя и в рассу¦¤ении ¤ругих и¬еет, суть три: 1 - в рассу¦¤ении ¤уши; 2 - в рассу¦¤ении те«а; 3 - в рассу¦¤ении нару¦н®г® с®ст®яния.
61. О всех сих ¤®«¦н®стях нमбн® стараться че«®веку, и ни ®¤н®© пренебрегать не ¤®«¦н®; н® е¦е«и бу¤ет так®© с«уча©, чт® всех ¤®«¦н®сте© исп®«нить не ¬®¦н®, т® т®г¤а ¤®«¦н® пре¤п®читать ¤®«¦н®сть к ¤уши ¤®«¦н®сти к те«у, а ¤®«¦н®сть к те«у - ¤®«¦н®сти к нару¦н®¬у с®ст®янию.

—асть вт®рая
О „ОЛЖНО‘’И —…ЛО‚…КА ‚ РА‘‘“Ж„…НИИ ‘АМОГО ‘…БЯ
62. —т® касается ¤® ¤®«¦н®сти че«®века к ¤уши, т® нमбн® е¬у ⮧¬®¦ны¬ ®бр৮¬ при⮤ить ﮧнание св®е в с®вершенств®.
63. —е«®веку всег® на свете ﮧнать не ¬®¦н®, и ¤«я т®г® «учше е¬у §нать ¬еньше явственн®, не¦е«и б®«ьше неявственн®, «учше §нать не®бх®¤и¬®е, не¦е«и п®«е§н®е, и п®«е§н®е «учше, не¦е«и §абавн®е. :
ПОЛИ’ИКА
243. П®«итика есть наука пр®и§в®¤ить праве¤ные на¬ерения са¬ы¬и сп®с®бне©ши¬и и прит®¬ праве¤ны¬и сре¤ства¬и в ¤е©ств®.
244. Иные п®читают искусств® хитр® и ®б¬анчив® п®ступать
с «ю¤ь¬и п®«итик®ю, н® в т®¬ есть п®грешн®сть, как и§ сମ㮠с«®ва п®«итики у§нать ¬®¦н®; п®«итика п® ра§у¬у с«®ва §начит п®«ир®ва«ьную и«и выг«а¦ивате«ьную науку, н® хитрая и ®б¬анчивая п®ступка п® св®е© натуре шер®х®вата, с«е¤®вате«ьн®,
и не вып®«ир®вана.
245. Как юриспру¤енция учит наб«ю¤ать ¤®бр®¤ете«ь, так п®«итика настав«яет хранить ¤®бр®¤ете«ь и б«аг®прист®©н®сть; и«и юриспру¤енция учит быть ¤®бр®¤ете«ьны¬, а п®«итика быть и ка§аться ¤®бр®¤ете«ьны¬.
246. Как на¬ерение кত®г® че«®века ®с®б® и всех на𮤮в в®®бще с®ст®ит в т®¬, чт®б стре¬иться к св®е¬у б«аг®п®«учию,
а сре¤ства, с«у¦ащие к ¤®сти¦ению сег® на¬ерения, п® все¬ ®пыта¬, суть пря¬ая ¤®бр®¤ете«ь и пря¬®© ра§у¬, и п®т®¬у я в рассу¦¤ении б«аг®п®«учия ®с®бенн®г® кত®г® че«®века и ®бщег® всех на𮤮в р৤е«ю ®бщую п®«итику на п®«итику, касающуюся ¤® кত®г® че«®века ®с®б®, и на п®«итику, касающуюся ¤® нача«ьствующих ®с®б; а как че«®век ®с®бенны© с пря¬®ю ¤®бр®¤ете«ью и пря¬ы¬ ра§у¬®¬ ре¤к® п®па¤ает в несчастие, так, ¤у¬ается ¬не, и це«®е ®бществ® с пря¬®ю ¤®бр®¤ете«ью и пря¬ы¬ ра§у¬®¬ не ск®р® п®к®«еб«ется; и сии ¤ве крепкие ﮤп®ры ¬®гут е㮠ﮤ¤ер¦ивать пр®тив всех бурь и неправе¤ных наг«®сте© каких-«иб® в«аст®«юбивых с®се¤е©.
Г«ава первая
О ПОЛИ’ИК…, КА‘АЮ™…Й‘Я „О КАЖ„ОГО —…ЛО‚…КА О‘ОБО
247. П®¤ сею п®«итик®ю ра§у¬ею я так®е искусств® в че«®веке, к®г¤а ®н в® все© св®е© ¦и§ни п®ступает б姮би¤н®, ¤®бр®¤ете«ьн®, с«е¤®вате«ьн®, и «юбе§н® в рассу¦¤ении ¤ругих «ю¤е©.
248. ’акая праве¤ная п®ступка не®бх®¤и¬® ¤®«¦на вести че«®века к б«аг®п®«учию; и х®тя, нес¬®тря на сие, неправые ф®ртунины §атеи прину¦¤ают ин®г¤а таких «ю¤е© ск®нчать ¦ив®т св®© пр妤е, не¦е«и п®«ь§®ваться §ас«у¦енны¬ ®т них б«аг®п®«учие¬, ®¤нак® с® все¬ те¬ не ¤®«¦н® унывать в с«е¤®вании §а ¤®бр®¤ете«ью, а, напр®тив т®г®, крепк® ¤ер¦аться ее, п® кра©не© ¬ере ¤«я т®г®, чт® ®на на¬ в ¤ругих «ю¤ях ка¦ет себя «юбе§н®ю и не®цен謮ю.
249. Б«аг®п®«учие ®с®бенн®г® че«®века есть не чт® ин®е, как п®ст®янн®е ег® у¤®в®«ьствие. :
253. К ¤®сти¦ению всяꮬу че«®веку св®ег® б«аг®п®«учия ®с®б® не нах®¦у я б«и¦е сре¤ств, как ﮧнание качеств св®их
и тех «ю¤е©, с к®т®ры¬и ®н ®бх®¤иться ¤®«¦ен, так ﮧнание пря¬®© ¤®бр®¤ете«и и пря¬®г® ра§у¬а и ®сн®вание на т®¬ ег® п®ступ®к с ¤руги¬и «ю¤ь¬и, и в рассу¦¤ении т®г® п®«итику, касающуюся ¤® кত®г® че«®века ®с®б®, р৤е«ю я на ¤ве части. :
260. П®«итика научает нас ﮧнавать качества «ю¤е© в рассу¦¤ении ®тправ«ения п®ручае¬ых ¤®«¦н®сте©. :
349. Нравы, ¬нения и п®нятия ¤ругих «ю¤е© п®читае¬ ¬ы не п® т®чн®сти их, а с¬®тря п® п®«ь§е их, и п®т®¬у ¬ы при п®чтении ¤ругих «ю¤е© б®«ьше себя, не¦е«и их, п®читае¬.
350. Нек®т®ры© авт®р г®в®рит, чт® «ю¤и не равны ра§у¬®¬ ®т неравн®г® вни¬ания; вни¬ание че«®века т®¬ит; ®н так к«®нится к «ен®сти и п®к®ю, как §е¬ные те«а к центру §е¬«и.
351. •®р®ш® выс«ушивать чу¦ие речи и х®р®ш® ®твечать на них есть сମе б®«ьшее с®вершенств® в ®бх®¦¤ении.
352. Искусств® нек®т®рых «ю¤е© уп®треб«ять п®ря¤®чн® п®сре¤ственные качества част® ®тни¬ает честь и с«аву у таких «ю¤е©, к®т®рые и¬еют ве«икие качества.
353. —аст® ¦е«ание, чт®б ка§аться искусны¬, препятствует ¤е«аться искусны¬.
354. “¬ уси«ивается не ст®«ьк® ®т при«е¦н®г® вни¬ания, ск®«ь ®т б«аг®п®«учных с«учаев.
355. …¦е«и спр®сить у са¬ых ученых «ю¤е©, т® ®ни при§нают сию истину, чт® «учши¬и св®и¬и 觮бретения¬и ®¤®«¦ены ®ни не уси«ьн®¬у вни¬анию, а счаст«и⮬у с«учаю нек®т®рых пр夬ет®в.
356. П® при«е¦ны¬ ®пыта¬ у§нать ¬®¦н®, чт® с«аб®сть ра§у¬а в нек®т®рых «ю¤ях пр®исх®¤ит не ст®«ьк® ®т натуры, ск®«ьк® ®т «ен®сти к® вни¬анию.
357. —т® при¬ечается у «ю¤е© ве«икая ра§н®сть в ра§у¬ах, т® эт®, ¬®¦ет быть, §ависит ®т неравн®г® их ¦е«ания к научению себя; н® ска¦ет кт®, чт® ¦е«ание есть пр®исх®¦¤ение страсти; итак, к®г¤а ¬ы б®«ьшею и«и ¬еньшею си«®ю наших страсте© ®¤®«¦ены натуре, т® в се¬ рассу¦¤ении прев®сх®¤ств® и«и н央стат®к в ра§у¬е п®читать ¬®¦н® §а ¤ар натуры.
358. Мн®гие «ю¤и с«ав®ю св®ег® ра§у¬а ®¤®«¦ены ¬н®¦еству ¤урак®в. :
363. Я не ¬®гу ¤®в®«ьн® на¤ивиться т®¬у, чт® фи«®с®фы схвати«ись §а т®, чт®б ¤®вести «ю¤е© ¤® с®вершенства, к®ег® ®ни
и са¬и не и¬е«и, и ®сн®выва«и на т®¬ все их ¤е«а, х®тя и са¬и ре¤к® с«е¤®ва«и те¬ ®сн®вания¬, а пр®пусти«и сମну¦не©шее ¤«я че«®века ист®«к®вание пря¬®г® ра§у¬а и пря¬®© ¤®бр®¤ете«и и справ夫ив®сти, к®т®рые с®став«яют истинны© пр夬ет их ¤®«¦н®сти и на к®т®рых, как на п®нятне©ших че«®веку, ®сн®вавшись, г®р৤® «егче ¤®стичь нек®ег® б«аг®п®«учия, не¦е«и на неп®сти¦и¬®¬ ¤«я нег® и ®¤ну пышн®сть их ¬ыс«е© ®ка§ывающе¬ с®вершенстве.
Г«ава вт®рая
О ПОЛИ’ИК…, КА‘АЮ™…Й‘Я „О НА—АЛЬ‘’‚“Ю™И• О‘ОБ
364. П®«итик®ю нача«ьствующих ®с®б на§ываю я искусств® их управ«ять св®и¬и ﮤчиненны¬и так, чт®б ®ни их «юби«и
и п®чита«и. :
368. Г®сﮤин Русс® г®в®рит 1, чт® ¬е¦¤у «ю¤ь¬и п®ве«ение ®¤н®г® и п®с«ушание ¤руг®г® сперва нача«® св®е п®«учи«и ®т си«ы, а п®т®¬, как ®ни у¦е к т®¬у привык«и, т® ¤«я ⮧¬®¦н®г® б«аг®п®«учия че«®веческ®г® р®¤а ®стается правящи¬ ег® су¤ьб®ю п® че«®век®«юбию ®сн®вывать сии че«®веческие ¤е©ствия на праве¤ных и верн®исп®«няе¬ых ¤®г®в®рах.
369. —е«®век при пере¬ене натура«ьн®г® с®ст®яния в грতанск®е при®бре« в п®ступке св®е© справ夫ив®сть в¬ест® п®бу¦¤ения, в ¤е«ах св®их - нрав®учение на ¬ест® бе§ра§б®рн®© с«еп®ты и в® все¬ св®е¬ ¦итии - ¤®«¦н®сть в¬ест® натура«ьн®г® п®ну¦¤ения и с«е¤ует ра§у¬у, не с«ушая св®е© ск«®нн®сти;
и х®тя ®н чре§ сию пере¬ену «ишается ¬н®гих натура«ьных вы㮤, ®¤нак® на ¬ест® т®г® при®бретает ¤ругие ве«икие качества, сп®с®бн®сти ег® беспрестанн® в®§растают, п®нятия распр®страняются, ¬ыс«и ¤е«аются б«аг®р®¤нее, и вся ег® ¤уша ⮧вышается ¤® так®© степени, чт® е¦е«и б §«®уп®треб«ение н®в®г® сег® с®ст®яния не с⮤諮 ег® част® ни¦е натура«ьн®г®, т® ¤®«¦ен бы ®н беспрестанн® б«аг®с«®вить т® вре¬я, к®т®р®е ег® выве«® и§ т®г® с®ст®яния и с¤е«а«® и§ бе§у¬н®г® и ®граниченн®г® ¦ив®тн®г® ра§у¬ны¬ и че«®веꮬ.
370. —е«®век чре§ ¤®г®в®р с ®бщест⮬ теряет натура«ьную в®«ьн®сть и не®граниченн®е прав® к® все¬у т®¬у, чт® ег® искушает и чт® ®н п®стичь ¬®¦ет, а при®бретает грতанскую в®«ьн®сть
и с®бственн®сть и¬ения. Натура«ьная в®«ьн®сть кত®г® че«®века не и¬еет ¤ругих границ, как т®«ьк® ег® си«ы, а грতанская в®«ьн®сть ®граничена ®бщественн®ю в®«ею. ‚«а¤ение натура«ьн®е есть ¤е©ствие си«ы че«®веческ®© и«и прав® пре¦¤е §ав«а¤евшег®, а с®бственн®сть и¬ения ®сн®вана на ®пре¤е«ении ®бщественн®© в®«и.
371. ‚ грতансꮬ с®ст®янии п®«учает че«®век еще нравственную в®«ьн®сть, к®т®рая ¤е«ает ег® г®сﮤин®¬ на¤ са¬и¬ и¬, п®т®¬у чт® п®бу¦¤ение ¦е«ания есть рабств®, а п®вин®вение пре¤писанны¬ §ак®на¬ есть в®«ьн®сть.
372. —е«®век чре§ грতанск®е с®ст®яние в¬ест® п®теряния натура«ьн®г® равенства при®бретает равенств® нравственн®е
и §ак®нн®е и, бу¤учи натура«ьн® не равен си«®ю и«и ра§у¬®¬ ¤ру㮬у, ¤е«ается равны¬ п® ¤®г®в®ру и п® праву.
373. И§ ®пыт®в ¤®в®«ьн® и§вестн®, чт® ®бычаи как ®с®бенные в ®¤н®¬ че«®веке, так и ®бщие в це«®¬ нар®¤е ст®«ь си«ьны, чт® с®став«яют как в т®¬, так и ¤ру㮬 п®чти н®вую их натуру; итак, к®г¤а «ю¤и, ®ставя натура«ьную св®ю не§авис謮сть, с®г«аси«ись ¦ить в ®бществе, т® в рассу¦¤ении сег® прав® ®бщественн®е, и«и грতанск®е, х®тя и ®т¬енн®е неск®«ьк® ®т натура«ьн®г® права, так¦е и §ак®ны, ун®р®в«енные в рассу¦¤ении нер৤е«я嬮© как ®¤н®г® че«®века, так и це«®г® ®бщества п®«ь§ы, ¤®«¦н® хранить свят®, ¤«я т®г® чт® п® нынешне¬у с®ст®янию всег® ¬ира как не§авис謮сть натура«ьная есть не⮧¬®¦н®е ¤е«®, т® п®т®¬у прав®
и §ак®ны натура«ьные п® справ夫ив®сти уступить ¤®«¦ны ¬ест® ®бщественны¬, и«и грতански¬.
374. Как ®тец как®© фа¬и«ии не с®все¬ с®хранит св®ю ¤®«¦н®сть, е¦е«и ®н т®«ьк® на вре¬я св®е© ¦и§ни пр®¬ыс«ит б«аг®с®ст®яние св®е© фа¬и«ии, а ® пре¤бу¤уще¬ п®с«е ег® с®ст®янии не при«®¦ит старания, так равн®¬ерн® и §ак®н®¤авец, к®т®ры© ¬®¦ет п®честься ®тц®¬ прини¬ающег® ®т ег® §ак®н нар®¤а, с®б«ю¤ет св®ю ¤®«¦н®сть, е¦е«и ®н к® все¬ св®и¬ ¤®бры¬ §ак®на¬ прис®в®купит т® св®©ств® и си«у, к®т®рые б как §ак®ны те, так и нар®¤, ﮤвер¦енны© и¬, ¬®г«и с®хранить в це«®сти на ¬н®гие веки.
375. ‘ре¤ства к у¤ер¦анию ®б«асте© на ¤®«г®е вре¬я в цветуще¬ с®ст®янии суть внутреннее их б«аг®с®ст®яние и нару¦ная б姮пасн®сть, и на сих ¤вух ﮤп®рах утвер¦¤ается их б«аг®п®«учие.
376. Б«аг®п®«учие це«®г® нар®¤а с®ст®ит в т®¬, к®г¤а кতы© и§ ег® ч«ен®в теряет ¬а«ую часть св®их у¤®в®«ьстви©, чт®б при®бресть на ¬ест® т®г® несравненн® б®«ьшую, п®т®¬у чт® все «ю¤и
в ®бществе ¦е«ают и¬ения, чести, с«авы, п®к®я, весе«ья и пр®чее; и к®г¤а ®ни все ¦е«ать бу¤ут т®г® беспре¤е«ьн®, т® тру¤н® ꮬу-«иб® и§ них быть б«аг®п®«учны¬; а е¦е«и кতы© и§ них уступит ®¤н® как®е-«иб® и§ св®их и«и п® ¬а«®© части и§ всех ¦е«ани© ®бществу, т® чре§ т® ®ни бе§ и§ъятия все п®чти в® всех св®их ¦е«аниях бу¤ут у¤®в®«ьств®ваны и п®т®¬у б«аг®п®«учны.

—асть первая
О ПОП…—…НИИ НА—АЛЬ‘’‚“Ю™И• ПОЛИ’ИКО‚
О ‚Н“’Р…НН…М БЛАГО‘О‘’ОЯНИИ ОБ™…‘’‚
377. ‚нутреннее б«аг®с®ст®яние ®бществ п®«агаю я в ¤®бр®нравии ег® и тр󤮫юбии.
378. Пр妤е, не¦е«и стану я писать пр夫®¦ения ® вве¤ении в це«ые ®бщества ¤®бр®нравия, ¤®«¦н® ¬не уﮬянуть ® ра§ных ф®р¬ах прав«ения, п®т®¬у чт® ва¦ные писате«и ®бъяв«яют, чт® не в® всяꮬ прав«ении ¤®бр®нравие в¬естн®.
379. Писате«и п®«агают четыре ф®р¬ы прав«ения: 1. „嬮кратическую, в к®т®р®© весь нар®¤, бу¤учи в п®«н®¬ с®брании, устан®в«яет н®вые и уничт®¦ает неп®«е§ные §ак®ны, решает уг®«®вные и ¤ругие ва¦ные ¤е«а. 2. Арист®кратическую, в к®т®р®© сенат управ«яет все¬и вышеписанны¬и ¤е«а¬и. 3. М®нархическую, в к®т®р®© ®¤ин г®су¤арь управ«яет на𮤮¬ на ®сн®вании §ак®н®в. 4. „есп®тическую, в к®т®р®© ®¤ин ¦е г®су¤арь управ«яет все¬и ¤е«а¬и п® ®¤н®© св®е© в®«е. :
382. Г®сﮤин Русс® г®в®рит, чт® п®«итически©, т® есть грতански©, к®рпус, и«и те«®, равн® как и че«®веческ®е те«®, начинает у¬ирать с® вре¬ени св®е㮠𮦤ения и н®сит в сମ¬ себе причины св®ег® ра§рушения; н® ®¤н® и ¤руг®е и§ них ¬®¦ет и¬еть си«ьне©шее и«и с«абе©шее расп®«®¦ение к св®е¬у ¤®«¦а©ше¬у и«и кратча©ше¬у с®б«ю¤ению; расп®«®¦ение че«®века есть ¤е«® натуры, а расп®«®¦ение це«®© ®б«асти есть ¤е«® искусства; ®т «ю¤е© не §ависит, чт®б п𮤮«¦ить и¬ св®ю ¦и§нь,
а ®б«асти ¦и§нь п𮤮«¦ить так ¤®«г®, ск®«ьк® ¬®¦н® чре§ расп®«®¦ение ее п® в®§¬®¦н®сти са¬®е «учшее, §ависит ®т них.
383. —т®б уст®ять каꮬу ®бществу в це«®сти чре§ ¤®«¦а©шие веки, т® нमбн®, чт®б б«ю«® ег® п®печите«ьн®е и пре¬у¤р®е ®к®, ¤а прит®¬ так®е, к®т®р®е бы при тех качествах ¬®г«® еще ¦ить ¤®«¦а©шие веки; н® к®¬у сие ⮧¬®¦н®, кр®¬е вс嬮гущег® б®га. Итак, х®тя и ¤е«аются в ®бществах неп®«е§ные ¤«я них пере¬ены, ®¤нак® на так®е ¤®пущение ᮦие р®птать не ¤®«¦н®; ®н есть х󤮦ник, а ¬ы брение, и§ к®ег® ®н п® св®е¬у пр®и§в®«ению ¤е«ает в честь и не в честь с®су¤ы; ¤а кт® еще и т® §нает, чт®, ¬®¦ет быть, ин®е ®бществ® в сମ¬ нача«е вкушения св®ег® б«аг®п®«учия начинает сମ с®б®ю уси«ивать сре¤ства
к св®е¬у па¤ению.
384. Н® нес¬®тря на сие, е¦е«и расп®«®¦ить ®бществ® так, чт®б как ®бычаи ﮬ®га«и ¤®бры¬ §ак®на¬, так и §ак®ны - ¤®бры¬ ®бычая¬, т® так®е ®бществ® пребу¤ет ¤®«г® б«аг®п®«учны¬, и те¬ ¤®«ее, че¬ ¤®«ее с®г«асие ¬е¦¤у ¤®бры¬и ®бычая¬и и §ак®на¬и п𮤮«¦ится.
(„а«ее Я.К®§е«ьски© при⮤ит ®пре¤е«ения ˜.М®нтескье принцип®в прав«ения и §ак®н®в респуб«ики. (‘®ст.)).
386. ‚ респуб«икансꮬ прав«ении ®бщая п®«ь§а есть ®сн®вание всех че«®веческих ¤®бр®¤ете«е© и §ак®н®¤ате«ьств.
387. Г®сﮤин М®нтескиу г®в®рит, чт® в респуб«ике §ак®ны с®§и¤ате«ьные (les loix fondamentales) суть: 1. П®¤авание г®«®с®в ®т грতан ее, с иск«ючение¬ ин®странных, ¤абы ®т т®г® не ¬®г«и вкрасться какие-«иᮠﮤ«®ги, и чт® та¬ нमбн® т®чн® ®пре¤е«ить, ꮬу, как, чре§ к®г® и на чт® ﮤавать г®«®са.
2. —т®б все чины в респуб«ике §ависе«и ®т в®«и нар®¤а, и в рассу¦¤ении сег® в®енача«ьник®в, су¤е© и п®«иц婬е©стер®в св®их са¬ ®н выбирать ¤®«¦ен, в че¬ ®н ре¤к® ®б¬ануться ¬®¦ет;
а ¤«я таких ¤е«, к®т®рые не ﮤвер¦ены §ак®на¬ и требуют п𮧮р«ив®сти в рассу¦¤ении вре¬ени, ¬еста, ®с®бы, ¤е«а и пр®чая, как-т®: р৤е«ка с ин®странны¬и нар®¤а¬и, выб®р ¬инистр®в, ¤®«¦ен ®н п®ручать выбранны¬ ®т себя нача«ьника¬, как б®«ее све¤ущи¬ в таꮬ с«учае. 3. “стан®в«ять §ак®ны ¤«я респуб«ики са¬ на𮤠¤®«¦ен.
388. ‚ ¬®нархичесꮬ прав«ении п®чита« бы я §а с®§и¤ате«ьные §ак®ны: 1. Р৫ичие в с®ст®яниях «ю¤е© п® ¬ере ¤®ст®инства и §ас«уги. 2. “стан®в«ение ®т ¬®нарха н®вых и уничт®¦ение старых §ак®н®в п® прави«ьны¬ причина¬.
389. ‚ ¬®нархичесꮬ прав«ении ®быкн®венн® бывает неравенств® с®ст®яни©, чт® и не®бх®¤и¬®, н® прит®¬ весь¬а б п®«е§н® бы«®, чт®б «учшее в® все¬ с®ст®яние ®пре¤е«я«®сь ¤®ст®©не©ше¬у че«®веку; прав¤а, ин®© ска§ать ¬®¦ет, чт® в се¬ ¤е«е ¤®стичь пря¬®© справ夫ив®сти весь¬а тру¤н® и п®чти не ¬®¦н®, ®¤нак® с® все¬ те¬ «учше ¤®бираться ¤® т®г® х®тя п® приб«и¦ению, не¦е«и ®ставить сие ¤е«® су¤ьбе, и п®частн® и бе§успешн® исправ«ять генера«ьн®р®¦¤ающиеся ®т т®г® невы㮤ы.
390. Прав¤а, чт® ра§б®р и р৫ичие ¤е«ать ¬е¦¤у ¤®ст®инства¬и ра§ных «ю¤е© есть не «егк®е ¤е«®, н® в т®¬ х®тя ¤® с®вершенн®© т®чн®сти и не«ь§я, ®¤нак® п® кра©не© ¬ере ¤® ¬н謮© ¤®стичь ¬®¦н®, е¦е«и т®«ьк® при таких ра§б®рах «ю¤и п®грешать бу¤ут ра§у¬®¬, а не с®вестию, а п®грешать в с®вести, ка¦ется, перестанет ®бществ®, как т®«ьк® ®тняты бу¤ут у нег® с«у¦ащие
к т®¬у п®ва¤ки и причины.
391. Ка¦ется, не ху¤® б расп®«агать §ак®ны так, чт®б при всяꮬ х󤮬 прик«ючении ®¤н®г® грতанина чувств®ва«®
и участие прини¬а«® в т®¬ це«®е ®бществ®, как, напри¬ер, е¦е«и у к®г® п® несчастию, а не ®т не®ст®р®¦н®сти ег® сг®рит ¤®¬ и«и ®н ®кра¤ен бу¤ет, т® чт®б т®т убыт®к награ¤и«® е¬у це«®е ®бществ®, и«и к®г¤а кт® убит бу¤ет на у«ице, т® чт®б в т®¬ ®твеча«а це«ая у«ица грতан ¤ене¦ны¬ и«и ¤руги¬ каки¬ в§ыскание¬. Прав¤а, чт® такие §ак®ны ¬®гут ка§аться неск®«ьк® неправы, н® с® все¬ те¬ ®твращать ¬®гут такие §«®¤е©ства, и ни ®¤ин ч«ен и§ всег® ®бщества ﮤ §ащищенн®¬ их стра¤ать не бу¤ет.
392. Г®сﮤин Ге«ьвеци© пишет, чт® в рассу¦¤ении че«®веческих п®р®к®в нमбн® ¦а«®ваться не на §«®сть че«®веческую,
а на с«аб®сть §ак®н®¤авцев, к®т®рые всег¤а п®«ага«и ®с®бенную п®«ь§у в пр®тивн®сть ®бще© п®«ь§е.
393. „«я чег® п® нынешнее вре¬я (г®в®рит т®т ¦е г®сﮤин Ге«ьвеци©) нрав®учите«ьная фи«®с®фия не ¬®¦ет п®править нрав®в в нар®¤ах; причин®ю се¬у т®, чт® п®р®ки нар®¤ные скрыты в са¬их §ак®нах; и е¦е«и кт® х®чет истребить п®р®ки в каꮬ нар®¤е, не пере¬еняя пр®и§в®¤ящих их §ак®н®в, т®т ищет не⮧¬®¦н®г® и напрасн® си«ится ®пр®вергнуть праве¤ные с«е¤ствия принятых ®сн®вани©; а чт® касается ¤® с«абых §ак®н®в, т® я в ¤®п®«нение к се¬у ска¦у, чт® причин®ю их с«аб®сти ¬®¦ет быть неприст®©ны© п®ря¤®к нрав®учения пр妤е бывших фи«®с®ф®в.
394. Никак®г® нар®¤а не«ь§я с¤е«ать иначе ¤®бр®¤ете«ьны¬, как чре§ с®е¤инение ®с®бенн®© п®«ь§ы кত®г® че«®века с ®бщею п®«ь§®ю всех; и чт®б преﮤать истинные прави«а и пря¬® ве¤ущие к ¤®бр®нравию, т® нमбн® и¬еть страсть к® все®бще¬у ¤®бру и не п®ступать в т®¬ п® сମ«юбию.
395. Не ху¤® б ®бществ® расп®«агать так, чт®б ни ®¤ин ег® ч«ен е¬у, ни ®н® ни ®¤н®¬у св®е¬у ч«ену не бы«и в тяг®сть.
396. ‘®в®купить п®«ь§у ч«ен®в ®бщества кত®г® с п®«ь§®ю ¤ругих и всех их с п®«ь§®ю ®б«а¤ате«я, чт® ¬н®г® сп®спешеств®вать ¬®¦ет твер¤®сти к б«аг®п®«учию правите«ьства.
397. Как те §ак®ны, к®т®рые к«®нятся к у¬еренн®сти, с«у¦ат к ®бще© всег® нар®¤а ¬е¦¤у с®б®ю «юбви и у¤®в®«ьствию, так те, к®т®рые к«®нятся к пышн®сти, с«у¦ат к 觫ишне¬у ба«®вству ®¤н®© части нар®¤а и к притеснению ¤руг®©.
398. •®тя как®е ®бществ® управ«яется и сମ¤ер¦авн®ю в«астию, ®¤нак® и§ п®¤чиненных е© в«асте© ни к®т®р®© не прист®©н® расп®«агать б«аг®п®«учие¬ и ¦ив®т®¬ ﮤчиненных е© «ю¤е© сମ© с®б®ю, а с с®вет®¬ св®их с®ч«ен®в, и эт® п®«е§н® наб«ю¤ать и в в®енн®¬ с®ст®янии, иск«ючая ®¤н® вре¬я бата«ии. :
403. —т® касается ¤® ¤®бр®нравия, т® е¦е«и прини¬аться §а вве¤ение ег® в ®бществ®, т® нमбн® ¤е«ать сие генера«ьны¬ наб«ю¤ение¬ с®в®купн® всех ¤®бр®¤ете«е© и генера«ьны¬ с®в®купн® н央пущение¬ всех п®р®к®в; в пр®тивн®¬ ¦е с«учае бу¤ет успех так®©, как в х®¤у т®г® су¤на, на к®т®р®¬ х®тя и ¬н®г® гребц®в, ¤а все ®ни гребут не в¤руг, а п®р®§нь.
404. Как в ¬еханике ¬а«®ю си«®ю ¬®¦н® ﮤы¬ать ве«икую тя¦есть, так и в управ«ении ®бщества чре§ уничт®¦ение ®¤н®г® г«авн®г® п®р®ка ¬®¦н® ®твратить ¬н®¦еств® ¤ругих, ®т нег® §ависящих, как, напри¬ер, чре§ учр妤ение пр®п®рци®на«ьн®г® кত®г® с®ст®янию с®¤ер¦ания ¬®¦н® ®твратить в®р®вств®, п«ут®вств® и пр®ч. :
407. Я и са¬ при уси«ьн®¬ ¬®е¬ внушении хранения справ夫ив®сти и ¤®бр®¤ете«и не ¤у¬аю т®г®, чт®б ¬®¦н® бы«® всех «ю¤е© с¤е«ать ¤®бр®¤ете«ьны¬и, а т®«ьк® г®в®рю, чт®б не ®с«абевать ®тт®г®, чт® всех не«ь§я с¤е«ать ¤®бр®¤ете«ьны¬и, и стараться п® в®§¬®¦н®сти ®б у¬н®¦ении ¤®бр®¤ете«ьных «ю¤е©, а к®г¤а чис«® ¤®бр®¤ете«ьных «ю¤е© пре⧮©¤ет чис«® п®р®чных, т® т®г¤а у¦ п®р®ка¬ весь¬а тру¤н® бу¤ет уси«иться и п®р®чные «ю¤и прину¦¤ены бу¤ут п®нев®«е стараться быть ¤®бр®¤ете«ьны¬и;
а е¦е«и б ®ни т®г® не §ах®те«и, т® в таꮬ с«учае ¬®¦н® бу¤ет п®ступать с ни¬и так, как иу¤еи с пр®ка¦енны¬и.
408. Я не нах®¦у «егче сре¤ства к® вве¤ению ¤®бр®нравия

<< ╧Ёхф√фє∙р 

ёЄЁ. 5
(шч 14 ёЄЁ.)

╬├╦└┬╦┼═╚┼

╤ыхфє■∙р  >>