<< Предыдущая

стр. 2
(из 6 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

cause-and-issue advertising реклама, що стосується суспільних проблем
census interviewer лічильник перепису населення
center-of-influence method методика виходу на нову клієнтуру, що використовує рекомендаційні листи впливової особистості
cents-off offer «центова знижка» з ціни товару (один із прийомів стимулювання збуту)
chain-order margin дохід, що одержують від рекламної кампанії, проведеної і фінансованої відділом прямого маркетингу, інші відділи цієї фірми
channel of distribution канал розподілу (мережа агентств і інших посередників, що зв’язують виробника і кінцевого споживача)
charmaceuticals, pl. продукція косметичних фірм, вироблена на основі наукових досліджень у галузі косметології
check-list запитальник
check-out counter каса на виході (у роздрібній крамниці)
checking out товар, що швидко зникає з полиць крамниці, що не залежується
Chief Executive Officer головний керівник, директор-розпорядник фірми (див. СЕО)
choice location винятково вигідне місце розміщення (зовнішньої реклами і т. п.)
circular спеціальна рекламна брошура, надсилається звичайно поштою чи вкладається в газету чи журнал
circulation кількість людей, що проходять і проїжджають повз яку-небудь рекламу (чи іншого об’єкта)
circulation area район розповсюдження тиражу
circulation department відділ розповсюдження реклами (у рекламному агентстві)
claimed feature властивість товару, що заявляється (у рекламі)
classic традиційний (для конкретного ринку) товар
classified (classified ads) рубрична реклама в друкованому виданні див. classified advertisements
classified advertisements, pl. рубрична реклама (див. classified)
clone імітація товару (звичайно марочного) (див. copy-cat)
closed-circuit (про телепрограму) обмеженого прийому (звичайно передається на кабельному телебаченні)
closed corporation «закрита» фірма (фірма, акції якої перебувають у руках кількох вкладників-директорів і не продаються на біржі) (див. closely held corporation)
closely held corporation «закрита» фірма (див. closed corporation)
cluster група покупців (визначається на основі демографічних чи психографічних параметрів)
clutter «шум», численні рекламні оголошення, що з’являються одне за одним (у телевізійній рекламі)
coffin case «труна», довга низька морозильна камера-прилавок (у роздрібній торгівлі продовольчими товарами)
cognitive dissonance незадоволеність товаром у покупців (після здійснення купівлі)
coined brand name оригінальна (придумана) назва торгової марки (наприклад, crisco)
cold call прийом маркетингу, коли покупцю відразу ж пропонується якась угода, без попереднього «репрезентування» продукції, «лобовий прийом»
column inch дюйм друкованого стовпця, розрахункова одиниця рекламного місця шириною в 1 стовпець і висотою в 1 дюйм
combined market coverage сполучене охоплення ринку кількома засобами реклами
commercial рекламний ролик (на радіо і телебаченні)
commercial banner рекламний транспарант
commercial channel комерційний канал (засобів теле- і радіомовлення)
commercial credit company фінансова компанія
commercial development 1) розробка нової продукції для продажу на вільному ринку; 2) розвиток виробництва в комерційних цілях
commercial interruption пауза в радіо- чи телепрограмі для рекламного оголошення, рекламна пауза
commercial list house комерційний постачальник адресних списків (для прямої поштової реклами)
commercial television network мережа комерційного телебачення
commercialization одна з фаз розробки нового товару, що полягає в розробленні програми виробництва і маркетингу, а також виділення бюджетних асигнувань на здійснення цієї програми
commitment зобов’язання покупця перед фірмою (у книжковому клубі тощо) (наприклад, купувати щорічно 4 книжки за ціною, запропонованою фірмою) (див. bribe)
commodity market ринок сільськогосподарської й іншої сировинної продукції (у контракті фіксується вид продукції, її якість і обсяг постачання за договірними цінами і з установленими термінами постачання); товарна біржа
commodity group товарна група
commom-carrier 1) «перевізник», велика комерційна авіакомпанія; 2) банк, що надає необмежений кредит
communications gap брак взаєморозуміння
community newspaper газета, що належить певній громаді
community shopping center торговий центр, що належить певній громаді
comparative advertising реклама, що використовує прийом порівняння товарів чи послуг різних марок
company price image «ціновий» образ фірми, образ фірми з погляду рівня цін
company sales potential потенціал збуту фірми
company vision стратегічний задум щодо вигляду і діяльності
фірми
competition analysis промислове шпигунство (див. corporate spying)
competitive advantage конкурентна перевага (здатність фірми робити товар з більш низькою собівартістю)
competitive behaviour конкурентна поведінка, відносини конкуренції
competitive bid конкурентна заявка (заявка фірми-постачальника у відповідь на урядове повідомлення про передбачуване замовлення)
competitive-bidder’s list перелік фірм, що зробили заявку на виконання урядового замовлення
competitive capacity конкурентоспроможність
competitive checks, pl. стримуючі фактори конкуренції
competitive environment конкурентне оточення
competitive impact вплив конкурентоспроможності
competitive-parity method «спосіб, що врівноважує конкуренцію», розрахунок бюджетних асигнувань фірми на рекламу, орієнтований на рекламний бюджет фірми-лідера в даній сфері виробництва
competitive pressure тиск з боку конкурентів
computer-generated form letter діловий лист, складений і роздрукований на комп’ютері
conceptualization розроблення задуму (товару)
conglomerate «конгломерат», велика корпорація, що складається з компаній різних сфер діяльності (наприклад, компанія Ай-ти-ти-Amerісаn Telephone & Teleqraph, яка володіє також готелями і страховими агентствами)
consumer acceptance прийняття (товару, ідеї і т. п.) споживачем
consumer advertisement рекламне оголошення на широке коло споживачів
consumer behaviour споживацька поведінка
consumer confidence index показник споживацької впевненості (результат щоквартального дослідження, яке проводить Мічиганський університет США; його об’єктом є ставлення споживачів до економічного становища в країні, інфляції і т.п., що позначається на їхній купівельній поведінці)
consumer qoods fair ярмарок товарів широкого вжитку
consumer goods advertiser рекламодавець товарів широкого вжитку
consumer guide керівництво для споживачів
consumer information інформація для споживачів
consumer interest group група захисту інтересів споживачів
consumerism 1) конс’юмеризм, ідеологія захисту інтересів споживача; 2) філософія споживання
consumer jury журі споживачів
consumer list перелік споживачів
consumer marketplace споживчий ринок, картина споживчого ринку
consumer-oriented firm фірма чи продукція, послуги якої розраховано на широке коло споживачів
consumer preferences, pl. споживчі переваги
Consumer Price Index показник споживчих цін (див. CPI)
Consumer Protection Agency Агентство із захисту споживачів (США)
consumer psychologist психолог, фахівець зі споживацької поведінки
consumer-purchase diary щоденник споживчих купівель
consumer-research firm фірма, що вивчає споживацький попит
consumer respondent покупець, який відгукнувся на програму стимулювання збуту
consumer specialty catalogue спеціалізований споживчий каталог
consuming capacity споживацька здатність
consumption curve крива споживання
container premium один з різновидів прямої винагороди, коли принадою для покупця служить саме упаковка, придатна для повторного використання (наприклад, гарна банка з джемом чи пластикова каністра для рослинної олії (див. також direct premium)
continuity series товарна серія, розповсюджувана за допомоги прямого маркетингу (покупцю автоматично доставляється чергова партія товару через певні проміжки часу, наприклад, один том 20-томної енциклопедії щомісяця) (див. direct marketing)
containerization перевезення товару в спеціальних контейнерах
contract carrier транспортна фірма, що здійснює перевезення в обмеженому обсязі
contractual vertical marketing system вертикальна система розподілу за контрактом — система розподілу, за якої незалежні фірми укладають угоду про координацію зусиль у сфері дистрибуції
contribution margin запас прибутку; величина прибутку, що не залежить від коливання собівартості товару
controlled circulation (про друковане видання) з обмеженим тиражем, призначений для вузької групи осіб (являє особливий інтерес для рекламодавців, тому що націлений на конкретну аудиторію)
controlled distribution поширення в контрольованих умовах
control side контрольна група споживачів, якій пропонується старий, невдосконалений товар (чи стара форма його рекламування)
controversial advertising реклама, правомірність якої з тих чи тих міркувань видається сумнівною
convenience goods товари повсякденного попиту (тютюн, мило, газети тощо)
convenience-meal напівфабрикати (сегмент ринку)
convenience merchandise товари повсякденного попиту
conversion rate показник залучення покупців у двоступінчастому маркетингу (див. two-step marketing)
co-op ads спільні рекламні оголошення загальнонаціональних рекламодавців і місцевих роздрібних торговців (перші рекламують, що купити, другі — де)
co-op advertising спільна реклама виробника і роздрібного торгівця (з відповідним поділом витрат на рекламу) (у рекламі на роздрібну торгівлю) (див. cooperative advertising)
co-op chain мережа роздрібних торгівців, що спільно закуповують товар в оптових торгових фірмах, «торговельно-закупівельні кооперативи» (див. cooperative chain)
cooperative advertising спільна реклама (див. co-op advertising)
cooperative chain мережа роздрібних торгівців (див. co-op chain)
cooperative mailing спільне поштове відправлення рекламної продукції 2-х чи більш рекламодавців з відповідним поділом між ними
поштових витрат (у прямій поштовій рекламі) (див. co-op mailing)
co-op mailing спільне поштове відправлення (див. cooperative mailing)
coordinated visual identity сукупний зоровий образ (товару)
copy текст рекламного оголошення (див. advertising copy)
copy appeal основна ідея рекламного тексту
copy area площа текстової частини рекламного оголошення
copy-cat імітація товару (див. clone)
copy chief керівник служби рекламних текстів у рекламному агентстві
copy delivery ефективність рекламного тексту
copy focus фокусування тексту (у теорії УТП — унікального торгового пропонування — американського фахівця реклами Р. Ривса)
copy writing текстовка, складання текстів рекламних оголошень
corner influence «кутова перевага» (вигідне розташування торгового закладу на розі)
corporate brochure рекламний проспект фірми
corporate culture кредо фірми, її «система цінностей»
corporate goal загальна мета фірми
corporate identity фірмовий стиль (включає логотип, візитні картки, буклети, фірмову упаковку і рекламу, тобто всі візуальні компоненти, що становлять імідж фірми) (див. atmospherics)
corporate image образ фірми в очах споживачів (тобто думка про компанію пересічного споживача, наприклад «J. С. Penney — це для простих американців»)
corporate influence вплив престижу фірми
corporate licensing ліцензійний маркетинг, використання популярних фірмових назв для продажу товарів, з цією назвою раніше ніяк не зв’язаних (напис Coca-Cola на майках чи зображення Міки-Мауса на телефонних апаратах)
corporate name фірмова назва
corporate seminar діловий семінар з питань маркетингу
corporate spying промислове шпигунство (див. competition analysis)
corporate vertical marketing system централізована система дистрибуції товару, коли всіма каналами дистрибуції володіє одна фірма
corrective order наказ про розміщення виправленої реклами
counter display розкладання на прилавку (експозиція товару)
countermarketing контрмаркетинг (зусилля виробника конкурента чи громадськості, спрямовані на скорочення попиту на певний вид виробів, наприклад, алкогольні напої чи сигарети)
counterprogramming (на телебаченні) складання програми передач і розміщення конкретної телепрограми залежно від того, яка передача в цей час транслюється на каналі конкуруючої станції (якщо на одному каналі йде передача для дітей, то на іншому ставиться на цей час передача для дорослих)
countertrade бартерна торгівля, бартерна угода
country manager керівник по країні (у фірмі, що займається міжнародною діяльністю)
coupon купон (торговий сертифікат, що дає власнику право на
знижку з ціни певного товару чи грошова винагорода в разі купівлі товару)
couponing використання купонів для одержання знижки під час покупки певної марки товару
coverage охоплення аудиторії; зона дії (реклами)
coverage покриття товаром, співвідношення між наявним товаром і замовленим товаром (виражається у відсотках у роздрібній торгівлі)
coverage area територія охоплення (рекламним засобом)
coverage check перевірка повноти охоплення аудиторії
coverage error помилка внаслідок неповного охоплення рекламної аудиторії
cover girl фотомодель, що звичайно з’являється на обкладинці журналу (у друкованій рекламі)
cowcatcher «причіп» (рекламний ролик про певний товар, який демонструється перед початком передачі, де фігурує інший товар того самого рекламодавця, тобто якщо компанія «Philip Morris» виступає спонсором футбольного матчу, то перед початком його трансляції в ефірі з’являється реклама напою «7-Up», у той час як у самій трансляції фігурує реклама іншого товару цієї фірми — пива «Miller Beer». У цьому разі реклама «7-Up» є «причепом»)
creative/creative advertising творчий бік реклами, рекламні ідеї
creative director творчий директор (у рекламному агентстві)
creative management керівництво творчою службою (у рекламному агентстві)
creative-only agency суто творче рекламне агентство (тобто агентство, що не займається дослідженнями і розміщенням реклами)
creative people творчі працівники
creative review committee редакційно-художня рада (рекламного агентства)
credit check перевірка кредитоспроможності
critical mass «критична маса (кількість роздрібних торгових пунктів чи обсяг реклами, необхідний для привертання уваги покупців до товару на певному ринку)
cross merchandising змішана торгівля, продаж принципово різних товарів у одній невеликій крамниці (наприклад, продуктів харчування разом із книжками)
cross-promotion спільні зусилля в галузі реклами різних фірм
crowded consumer category «перевантажений» товарний клас
Cumulative Audience Ratings (у радіо- і телерекламі) сумарний глядацький (слухацький) рейтинг (розраховується за кількістю людей, що дивилися чи слухали певний уривок передачі чи рекламного ролика) (див. також CUME u net unduplicated audience)
cumulative discount кумулятивна знижка з ціни (надається покупцеві, коли вартість його річних купівель перевищує задану цифру)
customer environment умови експлуатації товару в споживача
customer following залучення покупців
customer loyalty вірність клієнтури
customer mix склад клієнтури
customer satisfaction задоволення покупця
customer service обслуговування клієнтів
custom-made (про товар) зроблений на замовлення, індивідуально
custom premium грошова чи товарна винагорода, що одержує покупець у разі придбання певного товару (у програмі заходів щодо стимулювання збуту) (див. також Premium)
D
data-base management company фірма, що складає комп’ютерну базу даних про споживачів у різних сегментах ринку
data plate фірмова табличка з основними параметрами товару
day order замовлення, дійсне протягом однієї доби
day parts, pl. денні передачі (на радіо і телебаченню)
deadbeat клієнт, що оформив замовлення на товар чи послугу і не оплатив їх (у прямому маркетингу)
dealer дилер (підприємець маркетингової ланки дистрибуції, посередник)
dеаlеr’s brand марка торгового посередника (див. також private brand, private label)
deceptive differential оманний диференціал (у теорії УТП американського фахівця з реклами Р. Ривса)
decision maker відповідальна особа фірми
deep bench (розм.) «міцна команда» (про керівництво компанії, що успішно справляється зі своїми обов’язками)
delphi technique (розм.) метод «дельфійського оракула» (складання економічного прогнозу фірми з залученням сторонніх екс-
пертів)
delta зміна, заміна (термін менеджменту)
demand curve крива попиту
demarketing демаркетинг (зниження купівельного попиту на дефіцитний товар з допомогою підвищення цін чи скорочення засобів на його рекламу й обслуговування)
demo (demonstration) демонстрація, наочний показ (товару)
demographics демографічні показники, на основі яких відбу-
вається поділ (сегментація) ринку (вік, стать, родиний стан, спосіб життя, дохід тощо)
derived demand похідний попит (попит на товари промислово-
го призначення, що залежить від попиту на відповідні споживчі товари)
descriptive brand name дескриптивна назва товарної марки (наприклад, «Kentucky Fried Chicken» — «смажена курка по-кентукськи»)
detailing деталізація (товару), докладна інформація про використання і властивості товару
Detroit Troika «Велика трійка» (див. Big Three)
development marketing процес перетворення пасивного (потенційного) попиту в активний
differential brand advantage відмітна перевага марки
differentiated merchandise індивідуалізований товар
diffusion of innovation поширення новинки (процес освоєння нового товару споживачем)
direct headline рекламний заголовок із прямим зверненням
direct mail пряма поштова реклама
direct-mail advertisement оголошення прямої поштової реклами
direct-mailing надсилання прямої поштової реклами
direct-mail list адресний список для прямої поштової реклами
direct-mail sampling club фірма, що займається прямою поштовою рекламою і надсилає клієнтам пробні зразки товару
direct marketing прямий маркетинг (див. також direct-response marketing)
direct premium пряма винагорода (рекламний приз, що вручається під час купівлі на місці продажу)
direct-response advertising реклама посилкової торгівлі, що допускає пряму відповідь адресата
direct-response inquiry прямий запит
direct-response marketing прямий маркетинг (див. direct marketing)
direct sales force власний торговий персонал (штат) фірми
direct-sales representative комівояжер
direct seller фахівець прямого маркетингу
discount store крамниця здешевлених (чи недорогих) товарів
diskery (жарг.) фірма грамзапису
display advertisement оголошення наочно-ілюстративної реклами
display advertising (друкована) наочна реклама (яка складається з тексту й ілюстрацій, на відміну від рубричної реклами, що складається тільки з тексту) (див. classified)
do-it-yourself products, pl. (сегмент ринку) товари для «домашнього майстра», «зроби сам» (див. також DIY)
display allowance знижка за експонування товару (устаткування вітрини, закладання і т. п.)
display card рекламний планшет
display crew бригада оформлювачів
display line виділений рядок (у друкованому рекламному оголошенні)
distribution center центр дистрибуції (склад-база, призначений для швидкого розподілу товару по торгових точках, а не для тривалого збереження)
distribution network мережа поширення
distribution pattern схема розподілу
distributor дистрибутор (посередник, що за контрактом з виробником здійснює дистрибуцію товару)
diversify (into) вкладати кошти в різні сфери ділової активності, різні виробництва
docudrama рекламно-інформаційне повідомлення фірми (про новий товар і т. п.), підготовлене у формі інформаційного випуску (на телебаченні)
dog (розм.) неходовий товар
donut (жарг.) «бублик» (рекламний ролик, що поставляється виробником товару на радіо чи телебачення, в якому залишена пауза для повідомлення адреси місцевого роздрібного торгівця)
door-hanger рекламне оголошення, яке розташовується на дверях житлового будинку чи квартири
door-to-door canvassing поквартирний обхід комівояжером потенційних покупців
door-to-door sales (у прямому маркетингу) торгівля вдома, «від дверей до дверей»
double truck «вантажівка з причепом», рекламне оголошення на розвороті (у друкованій рекламі)
drip method метод маркетингу «по краплі», за якого потенційному покупцю регулярно нагадують про товар по телефону
drop бути надісланим поштою
drop back order купівля, що пішла за іншою купівлею (з використанням купона чи іншого рекламного засобу, що входив до неї)
drop shipper невеликий оптовий постачальник (передає замовлення від споживача фірмі-виробнику і постачає товар з фірми-виробника замовникам)
dropship «розбивка» (оптової партії товару для доставки в роздрібні магазини)
dryage послуги виставок комплексів, що робляться учасникам виставок (оформлення стендів, охорони товару і т. п.)
dual-function (product) двоцільового призначення (про товар)
dual ovenable призначені для готування як у звичайних, так і мікрохвильових печах (про харчові продукти)
E
early fringe ранній «межовий» час (див. також fringe time)
early lead швидкий вихід на перше місце серед конкуруючих товарів (про новий товар)
early majority рання більшість (людей, що сприймають новий товар раніш середнього покупця, але після новаторів і ранніх послідовників)
editorial-advertising mix об’єднання редакційних і рекламних матеріалів
educational toys, pl. «навчальні» іграшки, іграшки з елементом пізнавальності
effective buying income фактичний купівельний дохід (особистий дохід після сплати податків)
Effie еффі (приз, щорічно присуджуваний Американською асоціацією маркетингу за кращу рекламну кампанію)
Electronic Data Interchange система обміну комп’ютерною інформацією (див. EDI)
electronic kiosk «електронний кіоск», комп’ютерна стійка в крамниці (у роздрібній торгівлі)
electronic media електронні засоби масової інформації (радіо, телебачення і відео)
employee magazine фірмове видання для власних працівників та службовців
end-aisle display рекламні планшети, установлені на краях торгових рядів у крамниці самообслуговування (вигідне місце для «реклами в місці продажу»)
endcap товарна експозиція на краях торгових рядів у роздрібній крамниці
endless chain (жарг.) усна реклама (див. також word-of-mouth advertising)
end user кінцевий споживач
engineering fair технічний машинобудівний ярмарок
entrant те, що вперше надходить на ринок
entry новинка на ринку (про товар)
entry form бланк для участі в якомусь рекламному заході (лотереї і т. п.)
Enviro-Spray System нова технологія виготовлення непальних екологічно чистих аерозолей
environmentally safe (product) екологічно чистий (товар) (див. envirosafe)
envirosafe (product) екологічно чистий (товар) (див. environmentally safe product)
escalating refund offer торгова пропозиція про виплату грошової винагороди «по висхідній», тобто в обсязі, що збільшується з кожною черговою купівлею товару
established product товар, який зарекомендував себе на ринку
event management спеціальні заходи в громадському житті для створення привабливого образа фірми в очах споживачів
event marketing стратегія маркетингу, що спирається на «прив’язування» рекламної кампанії до якої-небудь події в громадському житті
executive gift подарунок від фірми відповідальному працівнику фірми-замовника

<< Предыдущая

стр. 2
(из 6 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>