<< ╧Ёхф√фє∙р 

ёЄЁ. 2
(шч 7 ёЄЁ.)

╬├╦└┬╦┼═╚┼

╤ыхфє■∙р  >>

„ер¦авн®-п®«iтични© «а¤ на “країнi ¬ають устан®вить “країнськi “стан®вчi Зб®ри. Наша партiя на цих Зб®рах бу¤е ¤®¬агатись пр®г®«®шення “країнськ®ї „嬮кратичн®ї Респуб«iки,
в якi© на©вища ¤ер¦авна в«асть у всiх справах внутрiшнiх
i ¬i¦нар®¤них на«е¦ить: в сферi §ак®н®¤авчi© - “країнськ®¬у ‘®©¬®вi у Києвi, вибран®¬у на 4 р®ки г®р®¦ана¬и ®¤ 20 «iт на пi¤ставi рiвн®г®, все«ю¤н®г®, бе§п®сере¤нь®г® виб®рч®г® права,
§ тає¬ни¬ г®«®сування¬ п® пр®п®рцi®на«ьнi© систе¬i, i в сферi вик®навчi© - Генера«ьн®¬у ‘екретарiат®вi (Ра¤i Мiнiстрiв), ®¤вi-ча«ьн®¬у пере¤ ‘®©¬®¬. На ч®«i “країнськ®ї Респуб«iки ст®їть Пре§и¤ент, вибрани© на 4 р®ки, яꮬу на«е¦ить прав® репре§ентацiї, а таꮦ тi правн®-¤ер¦авнi функцiї, к®трi устан®в«ять “країнськi Зак®н®¤авчi Зб®ри. „«я справ ве«ик®ї ваги §а⮤иться референ¤у¬, ¤®пускається таꮦ §ак®н®¤авча iнiцiатива.
„ер¦авнi §ак®ни “країнi п®виннi §абе§печувать §ага«ьнi, всi¬ вi¤®¬i «ю¤ськi права всiх г®р®¦ан (не§а©¬анiсть ®с®би, в®«ю ¤руку, с«®ва, спi«®к, стра©кiв i т.¤.) i нацi®на«ьн®-ку«ьтурнi права нацi®на«ьних к®«ективiв. –i ®станнi §абе§печуються пр®п®рцi®на«ьни¬ пре¤ставницт⮬ у всiх ¤ер¦авних устан®вах, шир®ки¬ ¬iсцеви¬ сମвря¤ування¬ i авт®н®¬iєю у справах ку«ьтурн®-нацi®на«ьних, на якi українська ¤ер¦ава ви¤ає к®шти
§ ф®н¤iв, при§начених в§ага«i на ку«ьтурнi п®треби, в пр®п®рцiї ¤® чис«®в®г® вi¤н®шення «ю¤н®стi.
Гр®¬а¤янськi права i ®б®в'я§ки ¬усять бути рiвнi ¤«я всiх. ‚се ¤ер¦авне §ак®н®¤авств®, су¤ i вся ¤ер¦авна बiнiстрацiя ¬усять спиратись на сут® ¤е¬®кратичних пi¤ставах i ¬ати на ¬етi ¤®бр® всiєї «ю¤н®стi “країни, бе§ нiяких привi«еїв ¤«я п®®¤ин®ких станiв, к«асiв, п®«у i вiри.
З®кре¬а наша партiя бу¤е ¤®¬агатись:
“тв®рення си«ьн®ї ар¬iї i ф«®ту, §бу¤®ваних на ¤е¬®кратичних пi¤ставах, в® i¬'я ®б®р®ни в®«i i не§а«е¦н®стi українськ®г® нар®¤у i св®єю ®рганi§ацiєю наб«и¦ених, п® скi«ьки ﮧ⮫ять ¬i¦нар®¤нi вi¤н®сини, ¤® типу всенар®¤н®ї ¬i«iцiї.
П®вн®г® §абе§печення св®б®¤и вiри, прич®¬у ﮬi¦ рiвни¬и п® св®їх правах всi¬а вiр®сп®вi¤ання¬и “країни перше ¬iсце ¬усить на«е¦ати церквi прав®с«авнi©, яка п®винна ¬ати с®б®рни© устрi© i п®винна бути авт®кефа«ьна, не§а«е¦на вi¤ всяких чу¦ест®р®ннiх п®«iтичних вп«ивiв i вi¤ ¤ер¦ави в св®ї¬ внутрiшнi¬ «а¤у. ’ак сମ авт®н®¬нi в ¬е¦ах св®їх кан®нiчних прав ¬усять бути в “країнi церк®в грек®-кат®«ицька i р謮-кат®«ицька, прич®¬у ця ®стання п®винна бути 𮧤i«ена на ¤вi частини: україн-ську i п®«ьську. На §ага«ьну ®свiту ¤ух®венства i пi¤вищення ©®г® ку«ьтурн®г® рiвня треба §вернути пи«ьну увагу. Матерiа«ьни© стан священникiв п®винен бути §абе§печени© ¤ер¦ав®ю.
‚ справах ®свiти i ку«ьтури партiя наша як партiя х«iб®р®бська, крi¬ §ага«ьних ¤е¬®кратичних ¤®¬агань, ставить св®єю ¬ет®ю яꮬ®га бi«ьше п®ширення ®свiти та ку«ьтури на се«i i б®р®тьбу
§ ху«iганст⮬, цiєю страшн®ю спа¤щин®ю, к®тру на¬ ®стави«а р®сi©ська ®свiта i р®сi©ська в«асть на “країнi. „«я т®г® ¬и бу¤е¬ ¤®¬агатись §ак«а¤ання п® се«ах всяких шкi«, як ни¦чих, сере¤нiх, сi«ьськ®г®сﮤарських, так i - п® прик«а¤у скан¤инавських ¤ер¦ав - спецiа«ьн® при§начених ¤«я се«ян унiверситетiв. :
1. ‚сi ¤®теперiшнi спр®би §авести ¤ер¦авни© «а¤ i п®ря¤®к на “країнi, ве¤енi пi¤ рi¦ни¬и прап®ра¬и, скiнчи«ися нев¤ачею.
‚ Батькiвщинi нашi© панує п®вна анархiя: се«® в®ює § се«®¬, брат в®ює § брат®¬; в§аї¬на ненависть, ¤е¬®ра«i§ацiя, наси«ьств®
в рi¦них ф®р¬ах, п®вни© г®сﮤарськи© р®§ва«, п®шести i те¬н®та - ®¤н® с«®в® - руїна ¬®ра«ьна i фi§ична - ®сь §ага«ьна картина сучасн®г® українськ®г® ¦иття.
Наша ве«ика нацiя, п®сi¤аючи на©кращу на ‘х®¤i Євр®пи, на©бi«ьше р®¤ючу §е¬«ю - п®ка§а«а себе ¤®сi н姤атн®ю §®р?а-нi§увати ¤ер¦авне, §ак®нн® уп®ря¤к®ване, ¦иття на сi© св®ї© §е¬«i. ‚ ¤ер¦авнi¬ бу¤iвництвi ¬и §®ста«ись ¤а«ек® п®§а¤у всiх инших сусi¤нiх нацi©. ‚е«ик®р®си ств®ри«и св®ю ‘®вiтську
Респуб«iку; П®«яки, —ехи, Ма¤ьяри, Лит®вцi, Латишi, …ст®нцi, ”iн«ян¤цi, нар®¤и кавка§ькi - всi в¦е §®р?анi§ува«ись в ¤ер¦ави нацi®на«ьнi, всi в¦е ступи«и на ш«ях ¤а«ьш®г® н®р¬а«ьн®г® р®§витку св®г® нацi®на«ьн®г® ¦иття.
’i«ьки ¬и ®¤нi © ¤®сi нищ謮 са¬их себе та в св®ї© бе§п®ра¤н®сти к«ич嬮 т® ®¤н®г®, т® ¤руг®г® сусi¤а при©ти i §авести у нас п®ря¤®к.
2. ‘к«а¤ати вину §а те, щ® ста«®ся, на §®внiшнi, ¬®в«яв, тя¦кi ®бставини ¬и не ¬ає¬® права. Мi¦нар®¤нє стан®вище всiх су-сi¤нiх нацi© бу«® так сମ, а ¬®¦е ще © тя¦че, як наше. ‚ руїнi нашi© виннi тi«ьки ¬и са¬i, i причина тiєї руїни «е¦ить не ﮧа на¬и, а в нас са¬их.
Пi§нати тi причини ¬®¦е¬® «егк® на пi¤ставi ﮤi© п®с«i¤нiх «iт, к®трi прин੬нi навчи«и нас ®¤н®г®, а са¬е т®г®, як не ¬®¦на §бу¤увати на “країнi ¤ер¦ави.
3. ‘е© ¤®свi¤ вчить нас: 1) щ® не ¬®¦на §бу¤увати на “країнi ¤ер¦авн®г® «а¤у, спираючись тi«ьки на ®¤нi© с®цiя«ьнi© групi;
2) щ® «а¤ т®© не ¬®¦е бути §аве¤ени© при ﮬ®чi чу¦инцiв, к®трi б тi© чи иншi© с®цiя«ьнi© групi наш®ї нацiї ¤®п®¬®г«и §ах®пити в«а¤у i §апанувати на¤ инши¬и к«аса¬и i група¬и. Наше ек®н®¬iчне ¦иття, наш рi«ьничи© i пр®¬ис«®ви© р®§вит®к настi«ьки вi¤¬iнни© вi¤ р®§витку, ска¦i¬, М®ск®вщини, щ® §бу¤увати ¤ер¦аву у нас так, як та¬, при ﮬ®чi ¤iктатури ®¤н®г® к«асу чи групи, н嬮¦«ив®. ’ак сମ ®ка§а«ись врештi бе§си«и¬и i всi тi групи нашi, к®трi, не вiрячи у в«аснi си«и св®єї нацiї, шука«и с®бi пi¤¬®ги у сусi¤iв, щ®б при їх ¤®п®¬®§i винищити св®їх iнак®-¤у¬аючих i iнак®вiруючих §е¬«якiв, та §авести на “країнi «а¤, вi¤п®вi¤аючи© тi© чи иншi© п®«унацi®на«ьнi© i¤еї. П®чин, ¤ани© в т®¬у напря¬ку –ентра«ьн®ю Рमю, яка при ﮬ®чi <є¤ин®г® р®сi©ськ®г® рев®«юцi©н®г® фр®нту> © ¤iктатури <свi¤®¬®ї>
с®цiя«iстичн®ї iнте«i?енцiї х®тi«а §нищити українських сମстi©никiв i §апанувати на¤ инши¬и українськи¬и к«аса¬и - ска-§ався ¤«я наш®г® ¤ер¦авн®г® бу¤iвництва ¤у¦е нещас«иви¬ на руку.
‚iн, пiс«я рi¦них п®«iтичних ¬итарств i рi¦них, част® ¤iа¬етра«ьн® с®бi пр®ти«е¦них ®рiєнтацi© на сусi¤iв, привiв ¤® п®«iтичн®г® краху нашу с®цiя«iстичну ¤е¬®кратiю. ’ак сମ, як є¤ини© р®сi©ськи© реакцi©ни© фр®нт, § ¤iктатур®ю ¬®скв®фi«ьських бюр®кратичних та пр®¬ис«®в®-фiнанс®вих груп i таки¬и са¬и¬и рi¦ни¬и ®рiєнтацiя¬и на чу¦у ﮬiч, спричинився ¤® п®«iтичн®г® р®§ва«у ®тих ¬®скв®фi«ьських кругiв; i так нарештi, як є¤ини© фр®нт п®«ьськи© п®губить §аангমванi в п®«ьську авантюру на “країнi нашi сп®«ьщенi та п®«ь®н®фi«ьствуючi к®«а.
‚се це р৮¬ i ¤ає в ре§у«ьтатi сучасну ве«ику українську руїну.
4. От¦е ꮦни©, к®¬у ¤«я працi © ¦иття п®трiбни© «а¤ i п®ря¤®к i хт® не прагне «®вити рибу в ка«а¬утнi© ⮤i анархiї, т®© ¬усить пiс«я пере¦ит®г® на¬и «иха при©ти ¤® таких висн®вкiв.
’i«ьки в«асна ¤ер¦ава, §бу¤®вана українськ®ю нацiєю на св®ї© етн®?рафiчнi© терит®рiї врятує нас вi¤ ек®н®¬iчн®г® р®§ва«у i вi¤ крiвав®ї анархiї, к®тра не¬инуче бу¤е п𮤮в¦уватись навiть т®¤i, к®«и б п®щасти«® §н®ву ®¤нi© § наших нацi®на«ьних груп §а ¤®п®¬®г®ю сусi¤iв в§яти на час пер嬮гу.
‚«асну ¤ер¦аву ¤асть тi«ьки ꮬпр®¬iс ¬i¦ п®®¤ин®ки¬и українськи¬и к«аса¬и, §ак«ючени© в i¬я всi¬ ба¦ан®г® §ак®нн®г® «а¤у i сп®кi©н®ї працi, спi«ьн®ї всi¬ к«аса¬ нацi®на«ьн®-¤ер¦авн®ї ку«ьтури, спi«ьн®ї ®б®р®ни св®єї терит®рiї i спi«ьн®г® всi¬ права наш®ї нацiї на сମви§начення, т®бт® на т®© са¬и© суверенiтет на св®ї© §е¬«i, к®три¬ к®ристуються тепер всi иншi євр®пе©ськi нацiї.
5. ™®б таки© к®¬пр®¬iс ¬i¦ п®®¤ин®ки¬и українськи¬и к«аса¬и ¬®¦на бу«® врештi §ак«ючити, сi п®®¤ин®кi к«аси ¬усять перш §а все ск®нс®«i¤уватись в сере¤инi са¬их себе i §®р?а-нi§уватись. :
6. О§¤®р®в«ювання наш®г® гр®¬а¤ськ®г® © п®«iтичн®г® ¦иття ꮦен к«ас п®винен п®чати вi¤ себе. Не ¬®¦н® нарiкати на иншi українськi к«аси, щ® в®ни §а⮤ять б姫तя, не ¬®¦н® ®те чу¦е б姫तя п®б®рювати i не ¬®¦н® нiяк®г® трiвк®г® ꮬпр®¬iсу
§ инши¬и к«аса¬и §ак«ючити, к®«и не п®б®р®ти перш §а все св®г® в«асн®г® внутрiшнь®г® б姫तя i св®єї в«асн®ї внутрiк«ас®в®ї анархiї. Б®р®тьба § внутрiшнi¬ б姫तя¬ i внутрiшнь®ю анархiєю ¬усить бути перши¬ §ав¤ання¬ i наш®г® х«iб®р®бськ®г® к«асу.
7. ™® у нас § ць®г® б®ку ¤а«ек® <не все б«аг®п®«учн®> - свi¤-чить наша бе§си«iсть супр®ти ¤ер¦авн®ї анархiї - пря¬и© ¤®ка§ наш®ї н姮р?анi§®ван®сти i наш®ї в«асн®ї анархiї внутрiшнь®ї. Наша не®р?анi§®ванiсть та внутрiшня анархiя - се нас«i¤®к наш®ї ¤®теперiшнь®ї п®«iтики. Зн®в ¦е, ана«i§уючи ®ту нашу ¤®теперiшню п®«iтику, як к«асу, ¬и бач謮, щ® нас ®бє¤нува«и ¤®сi тi«ьки §ав¤ання не?ативнi. Як цi«и© к«ас, ¬и не х®тi«и с®цiя«i§ацiї §е¬«i, §нищення приватн®ї в«асн®сти на §е¬«ю i тiєї страшн®ї анархiї, яку цi гас«а в нашу х«iб®р®бську працю вн®си«и.
I ®тих не?ативних ре§у«ьтатiв ¬и ¤®би«ись. „е¬а?®?iчнi гас«а с®цiя-«i§ацiї §е¬«i i §несення приватн®ї в«асн®сти на §е¬«ю в¦е викинутi § п®«iтичн®ї бiр¦и навiть на©бi«ьше §ав§яти¬и п®«iтични¬и спеку«янта¬и. ’а щ® ¦ ¤а«i? Не ¤®пустивши ¤® т®г®, ч®г® ¬и не х®тi«и, щ® ¬и р®б謮 ¤«я ®сягнення т®г®, ч®г® ¬и х®ч嬮? I ч®г® ¬и, в«асне ка¦учи, х®ч嬮? Якi нашi ﮧитивнi цi«i? Як ¤у¬ає¬® ¬и ¤а«i у«а¤нати наше ¦иття, щ®б ¬®гти ®ту св®ю рi¤ну §е¬«ю ®бр®б«яти
i х«iб на нi© р®бити? О¤н® с«®в® - яка наша ﮧитивна тв®рча п®«iтична «iнiя?
8. ’ут ¬усi¬® ск®нстантувати су¬ни© факт, щ® ®¤нiєї ﮧитивн®ї п®«iтичн®ї «iнiї у наш®¬у к«асу ¤®сi не бу«®. Ми, як к«ас, чип«я«ись ¤®сi рi¦них, не на¬и, як цi«и¬ к«ас®¬, ств®рених п®«iтичних ꮬбiнацi©, к®трi б ¤ава«и на¬ §¬®гу ®ту нашу не?ативну цi«ь ®сягнути - всякi спр®би с®цiя«i§ацiї §е¬«i §нищити. А«е навiть i ся пасивна, на чу¦i си«и р®§рах®вана п®«iтика, не бу«а
у нас ®¤н®цi«ьна. ‚ нi© ¬®¦на р®§рi¦нити три напря¬и, аб® инакше ка¦учи - ®рiєнтацiї. ‘е бу«и ®рiєнтацiї на ¤ер¦авнiсть р®-сi©ську - стару аб® б®«ьшевицьку, на ¤ер¦авнiсть п®«ьську i на ¤ер¦авнiсть українську. :
Нiяких п®р®§у¬iннiв в® i¬я є¤н®сти тiєї, чи иньш®ї нацi®на-«iстичн®ї секти тепер в¦е бути не ¬®¦е. На арену iст®рiї виступає §н®в цi«а ¤i©сна с®р®ка¬i«i®нна українська нацiя i не сектанськi, не гуртк®вi, а §ага«ьн®нацi®на«ьнi стають пере¤ всi¬а її ч«ена¬и §ав¤ання.
9. К®«и ¬и, х«iб®р®би, х®ч嬮 в® i¬я тих шир®ких, ¤ер¦авних §ага«ьн®нацi®на«ьних §ав¤ань §нищити анархiю на нашi© §е¬«i, т® §нищi¬ її на са¬ пере¤ у са¬iх себе. Перестань¬® в§аї¬-н® ненави¤iти себе i тiшитись наш®ю в«асн®ю руїн®ю в® i¬я
𮧺¤нуючих нас ву§ьк®-нацi®на«iстичних iнтересiв р®сi©ськ®ї, п®«ьськ®ї, чи українськ®ї ш®вiнiстичн®ї ¬iщанськ®ї iнте«i?ен-цiї. Б® руїна ®¤н®г® § нас сь®г®¤ня, п®тягне §а с®б®ю руїну ¤руг®г® §автра.
Наш к«ас настi«ьки чис«енн® си«ьни©, наша х«iб®р®бська пр®¤укцiя та праця таке п®ва¦не ¬iсце в ек®н®¬iчнi¬ устр®ю “країни §а©¬ає, щ® ¤®«я наш®ї §е¬«i в ве«икi© ¬iрi §а«е¦ати¬е вi¤ т®г®, в якi© сп®сiб наш к«ас §®р?анi§ується i сମ®пре¤i«иться. ’®¬у ве«ика ®¤вiча«ьнiсть спа¤ає на нас, як §а те, щ® тепер на “країнi р®биться, так i §а те, щ® в нi© в бу¤уччинi р®битися бу¤е. I к®«и ¬и х®ч嬮 нашi iст®ричнi §ав¤ання супр®ти Батькiвщини наш®ї вик®нати, i к®«и х®ч嬮 себе в тi© iст®ричнi© §аверюсi ®¤ст®яти, т® ¬ус謮 всi ®бє¤натися к®«® ®¤н®г®, всi¬ на¬ §р®§у¬i«®г® i всi¬ на¬ к®рисн®г® гас«а. ’аке гас«® се ¤ер¦авни© «а¤
i п®ря¤®к на “країнi, а §¤i©снити ©®г® ¬®¦е¬®, к®«и ¤® бу¤®ви св®єї в«асн®ї “країнськ®ї „ер¦ави приступ謮 гр®¬а¤®ю § таки¬ са¬и¬ §ав§яття¬, а«е бе§ тих ﮬ諮к, яки¬и пре¤ки нашi §а •¬е«ьниччини св®ю ꮧацьку ¤ер¦аву бу¤ува«и i к®«и в«®¦и¬® тепер в бу¤®ву в«асн®ї ¤ер¦ави таку са¬у енер?iю, яку нацiя наша в XVIII ст. ¤«я справи Р®сi©ськ®ї I¬перiї, а ще ¤авнiше в XVI ст. ¤«я справи П®«ьськ®ї Рiчи п®сп®«ит®ї п®к«а«а. Б® тi«ьки в«асна “країнська „ер¦ава на нашi© етн®?рафiчнi© терит®рiї ¤асть на¬ т®г® ®б'є¤нуюч®г® ¤уха, к®три© нас всiх х«iб®р®бiв бi«ьших i ¬еньших, нас всiх ¤®теперiшних ¬®скв®фi«iв, п®«®н®фi«iв i україн®фi«iв в ®¤ин ¬iцни©, твер¤и© українськи© х«iб®р®бськи© к«ас ¬iцн® §вя¦е. Б® тi«ьки в® i¬я в«асн®ї “країн-ськ®ї „ер¦ави i спi«ьн®ї нацi®на«ьн®-¤ер¦авн®ї ку«ьтури §¬®¦е¬ ¬и §на©ти спi«ьну ¬®ву § инши¬и українськи¬и к«аса¬и
i не®бхi¤ни© ¤«я §аве¤ення трiвк®г® ¤ер¦авн®г® «а¤у ꮬпр®¬iс § ни¬и §ак«ючити.
10. ’i к«аси, § к®три¬и ¤® ꮬпр®¬iсу при©ти ¬ус謮, се
в першi© ¬iрi українське пр®¬ис«®ве р®бiтництв®, ®б'є¤нане
в б®«ьшевицькi, <с®вiтськi> ®р?анi§ацiї: се iнте«i?ентська бi«ьше, аб® ¬еньше с®цiя«iстична ¤е¬®кратiя, р®§бита на рi¦нi п®«iтичнi партiї, к®трi т® тi«ьки ¬ають спi«ьне, щ® всi в®ни респуб«iкансь-кi; се українськi пр®¬ис«®в®-фiнанс®вi круги; се врештi пре¤ставники нацi®на«ьних ¬еньш®сте© п® г®р®¤ах. Пi¤став®ю ¤® т®г® ꮬпр®¬iсу § наш®г® б®ку ¬®г«и б бути на сь®г®¤нiшнi© ¤ень такi пункти: не§а«е¦на “країнська „ер¦ава, яка б, не пере¤рiшаючи п®ки щ® ®стат®чн® її ф®р¬и прав«iння: 1. ?арантува«а не§а©¬анiсть ®с®би; 2. ¤а«а на¬ в§а¬iн §а х«iб - т®вари i х«iб®р®бськi ¬ашини; 3. §абе§печи«а б на¬ прав® приватн®ї в«асн®сти на §е¬«ю, б® се прав® є к®нечна ф®р¬а наш®ї працi i пр®¤укцiї
i нiхт® § нас анi §е¬«i у¤®бряти не бу¤е, анi ¤еревця ¦а¤н®г® не п®са¤ить, п®ки не ¬ати¬е певних ?арантi©, щ® н®ва с®цiя«i§ацiя §е¬«i i н®ва анархiя не п®вт®ряться; 4. к®тра б пр®ве«а а?рарну реф®р¬у в® i¬я ¤ер¦авн®г® прiнцiпу i п®треб х«iб®р®бськ®ї працi, а не в® i¬я грабi¦а ®¤них ¤руги¬и. Пi¤ ци¬ ¬и р®§у¬iє¬® §бi«ьшення iснуюч®г® ¤ер¦авн®г® §е¬е«ьн®г® ф®н¤у при¬ус®ви¬ викуﮬ §е¬е«ь п® ¤ер¦авнi© ®цiнцi у всiх, хт® §¤ає св®ї §е¬«i ¤рiбни¬ х«iб®р®ба¬ се«яна¬ в ®рен¤у i у всiх, хт® си¬ х«iб®р®бст⮬ не §а©¬ається та к®нфiска ту §е¬«i у всiх, хт® §«®чинн® пр®ти „ер¦ави “країнськ®ї, виступає. На¤i«енi §е¬«ею ¬усять бути ¬а«®§е¬е«ьнi, та б姧е¬е«ьнi х«iб®р®би, а ®с®б«ив® тi, щ® не тi«ьки §е¬«ю ®бр®б«яють, а її i ®б®р®няють, т®бт® в першi© ¬iрi б姧е¬е«ьнi i ¬а«®§е¬е«ьнi ꮧаки. ™® ¦ ¤® решти §е¬е«ь, т® всякi при¬ус®вi пере¬iни права в«асн®сти i п®бi«ьшеня в п®трiб-нi© ¬iрi ¤рiбн®г® §е¬«ев®«®¤iння к®шт®¬ ве«ик®г®, не®бхi¤не ¤«я чисе«ьн®г® скрiп«ення наш®г® х«iб®р®бськ®г® к«асу, р®б«яться вi¤п®вi¤н® ¤® ¬iсцевих у¬®в п® приг®в®ра¬ ¬iсцевих х«iб®р®бських ра¤ п® §ак®ну, в ®сн®ву к®тр®г® ¬ає бути п®к«а¤ени© прiнцiп, щ® пр® справи §е¬е«ьнi ¬ають прав® рiшати тi«ьки тi, щ® са¬i §е¬«ею в®«®¤iють, її са¬i ®бр®б«яють i § працi х«iб®р®бськ®ї ¦ивуть.
‚ п®«iтицi §ак®р¤®ннi© пi¤став®ю ꮬпр®¬iсу ¬iг би бути прiнцiп ®б'є¤нання в “країнськi© „ер¦авi всiх українських §е¬е«ь i ¬i«iтарни© та ек®н®¬iчни© с®ю§ § Р®сiєю та Бi«®русiєю на пi¤ставi в§аї¬н®г® §абе§печення п®вн®ї ¤ер¦авн®ї суверенн®сти
i в§аї¬н®г® невтручання ¤® внутрiшнiх справ.
К®«и б се© к®¬пр®¬iс рi¦ни¬и прав«ячи¬и тепер українськи¬и група¬и був приняти©, ¬и, ®б®р®няючи §ак®нни¬и, а не рев®«юцi©ни¬и сп®с®ба¬и св®ю п®«iтичну i¤е®«®?iю, ¬®г«и б приступити «®я«ьн® ¤® спi«ьн®г® § инши¬и українськи¬и к«яса¬и ¤ер¦авн®г® бу¤iвництва. П®§аяк на се на ¦а«ь ¬а«® на¤iї, т® ¬и ¬ус謮 пi¤®¦¤ати, па¬ятаючи, щ® §е¬«я се не §®«®т®, яке ¬®¦на к®¦н®¬у правите«ьству ви⮧ити i не паперцi, к®трi вi«ьн®
к®¦н®¬у правите«ьству ¤рукувати. ‚®на ®¤нак®в® §а на¬и ®станеться, а щ® т®© с®«i¤ни© уря¤, к®три© в кiнцi кiнцiв пр詤е, п®требувати¬е вi¤ нас рекрута, ﮤаткiв i х«iба, т® тi«ьки вi¤ наш®ї §®р?анi§®ван®сти бу¤е §а«е¦ати, чи ¬и ¤а¬® т® все т®¬у, ꮬу сх®ч嬮, чи к®¦н®¬у, хт® тi«ьки се у нас §аба¦ає в§яти. ‚i¤ §®р?анi§®ван®сти наш®ї §а«е¦ати¬е таꮦ i переве¤ення в ¦иття вi¤п®вi¤аючих наши¬ п®треба¬ п®«iтичних п®сту«ятiв.
11. Ми ¤у¬ає¬, щ® ®цi нашi х«iб®р®бськi п®«iтичнi п®сту«яти §в®¤яться ¤® таких ®сн®вних §аса¤. Пар«а¬ентар觬, ®перти© на ®¤н®па«атнi© систе¬i § §ага«ьни¬ пра⮬ виб®рчи¬, як ф®р¬а прав«iння ч󦮿 на¬ п® ¤уху i iнтереса¬ бур¦уа§н®ї ¤е¬®кратiї, ¤«я х«iб®р®бськ®г® к«асу наш®г® i §ага«®¬ ¤«я наш®ї х«iб®р®бськ®ї країни не пi¤х®¤ить. ‚iн §в®¤иться ¤® т®г®, щ® нацiєю прав«ять рi¦нi ¤е¬а?®?и, к®трi ¤®х®¤ять ¤® в«асти ¤®р®г®ю виб®рiв, ®пертих на ¤е¬®ра«i§ацiї виб®рцiв при ﮬ®чi пi¤куп«ен®ї преси i таких ¦е куп«ених виб®рчих а?iтат®рiв. Оце© бур¦уа§ни© пар«а¬ентарi§¬ ру©нує навiть вис®к®ку«ьтурнi нацiї, а у нас вiн напевн® ¤®вiв би ¤® панування ®«i?архiв, на©нятих чу¦и¬и капiта«а¬и, та чу¦и¬и ¤ер¦ава¬и. „руги¬и с«®ва¬и, ¬и б п®вт®ри«и в¤руге iст®рiю наш®ї ꮧацьк®ї Руїни, пi¤ час к®тр®ї яки©сь час так сମ “країн®ю прави«и рi¦нi ꮧацькi ¤е¬а?®?и, §а спин®ю к®трих ст®я«и М®ск®вська, аб® П®«ьська ¤ер¦ави. I як т®¤i на𮤠наш скинув ®ту респуб«iканськ®-¤е¬а?®?iчну ф®р¬у прав-«iння, так сମ скине її i тепер, к®«и б навiть в®на на яки©сь час
у нас п®явитись §¬®г«а. Крi¬ т®г® не®бхi¤ну ¤«я ¤а«ьш®г® н®р¬а«ьн®г® гр®¬а¤ськ®г® ¦иття наш®ї §е¬«i нацi®на«ьну к®нс®«i¤ацiю не ¬®¦е ¤ати пар«а¬ент, вибрани© на пi¤ставi §ага«ьн®г® г®«®сування виб®рця¬и, § к®трих бi«ьшiсть активн®ї i ﮧитивн®ї нацi®на«ьн®ї свi¤®¬®сти не ¬ає. От¦е крi¬ партi©н®ї ¬и
б ¬а«и в таꮬу пар«а¬ентi ще © ¤е¬а?®?iчну б®р®тьбу рi¦них чу¦их нацi®на«ьних i¤е®«®?i© внутрi ®¤н®ї i є¤ин®ї етн®?рафiчн®-®¤н®р®¤н®ї ¬аси. ’®¬у ¬и ¤у¬ає¬®, щ® ¤«я к®нс®«i¤ацiї наш®ї §¤е¬®ра«i§®ван®ї бюр®кратичн®ю Р®сiєю нацiї i ¤«я с®тв®рення „ер¦ави п®трiбна си«ьна в«асть, яка б сп®чива«а в руках ®¤н®ї ®с®би, щ® репре§ентува«а би i¤ею суверенн®сти i не§а«е¦н®сти українськ®ї нацiї, ст®я«а би на ч®«i ¤ер¦авн®ї ®б®р®ни i чере§ кабiнет ¬iнiстрiв на ч®«i ¤ер¦авн®ї बiнiстрацiї, i в«асть к®тр®ї бу«а б ®б¬е¦ена ¤в®¬а §ак®н®¤авчи¬и па«ата¬и, ®перти¬и на принцiпi не п®«iтичн®ї ¤е¬а?®?iї, а на ста«i¬ i н姬iннi¬ прин-цiпi iнтересiв терит®рiї i працi. Iнтереси терит®рiї репре§ентува«а би па«ата нища - <З'ї§¤ Ра¤> п®®¤ин®ких §е¬е«ь, в к®тр®¬у бра«и б участь пре¤ставники ¬iсцевих §е¬е«ьних Ра¤, п® 3-4 ®¤ к®¦н®ї §е¬«i. ‘i Ра¤и вибiра«ись би в ꮦнi© §е¬«i на пi¤ставi §ага«ьн®г®, рiвн®г®, бе§п®сере¤нь®г®, та©н®г® i пр®п®рцi®на«ьн®г® виб®рч®г® права. А щ® п®®¤ин®кi §е¬«i ¬усi«и б бути ¬еньшi чи¬ нашi ¤авнi ?убернiї, т® така ¤ецентра«i§ацiя §абе§печува«а би ®¤ ¤е¬а?®?iї, яка не ¬®¦е шир®к® р®§винутись та¬, ¤е «ю¤и себе §нають i ¤е праця вибраних та її нас«i¤ки тут ¦е на ¬iстi
у всiх пере¤ ®чи¬а.
Iнтереси працi репре§ентува«а б па«ата вища - <’ру¤®ва Ра¤а „ер¦авна>, яка б бу«а пре¤ставницт⮬ ®р?анi§ацi© пра-ць®вникiв, ®т¦е перш §а все пр®фесi®на«ьних спi«®к - се«янськ®-х«iб®р®бських, р®бiтничих, та к®®перативних, i пре¤ставницт⮬ ®р?анi§ацi© фах®вих, ®т¦е при§наних „ер¦ав®ю ку«ьтiв, науки, штуки, ®свiти, юстiцiї, гi?iени i нар®¤нь®г® §¤®р®вя, пуб«iчних р®бiт, пр®¬ис«у, т®рг®в«i i фiнансiв. ’i«ьки ®така ф®р¬а ¤ер¦авна, к®тра вир®стає § сучасн®г® свiт®в®г® перев®р®ту, ¬®¦е на нашу ¤у¬ку ¤ати Батькiвщинi нашi© трiвки© сп®кi©, ¬iцни© ¤ер¦авни© п®ря¤®к, а нацiї нашi© є¤нiсть, к®нс®«i¤ацiю i си«ьну нацi®на«ьну ку«ьтуру.
12. Не в¤аючись ®¤наче в пере¤часнi ﮤр®бицi п®«iтичн®ї пр®гра¬и, кiнчає¬® ти¬, § ч®г® п®ча«и: вi¤ наш®г® х«iб®р®бськ®г®, ек®н®¬iчн® i чисе«ьн® на©си«ьнiш®г® на “країнi к«асу, §а«е¦ить в ве«икi© ¬iрi наш бу¤учи© «а¤ i п®ря¤®к i §а«е¦ить у всяꮬу ра§i, при всякi¬ ¤ер¦авнi¬ «а¤у, наша в«асна ¤®«я i бу¤учнiсть. ’®¬у ни¦че пi¤писанi, вва¦аючи, щ® настав в¦е час §нищити нашу в«асну внутрик«ас®ву анархiю i пере©ти ¤® ﮧитивн®ї тв®рч®ї гр®¬а¤ськ®ї працi, §вертаються ®тси¬ ¤® всiх українських х«iб®р®бiв i гр®¬а¤ян, п®чуваючих себе §вя§ани¬и ку«ьтур®ю i свiт®г«я¤®¬ § х«iб®р®бськи¬ к«ас®¬, ¤® всiх українських х«iб®р®бських, як пр®фесi©них, так п®«iтичних ®р?анi§ацi© - бе§ ®г«я¤у на їх ¤®теперiшнi п®«iтичнi, чи нацi®на«ьнi ф®р¬и - § пр®-ﮧiцiєю ®б'є¤натися всi¬ в ®¤ин <“країнськи© ‘®ю§ •«iб®р®бiв „ер¦авникiв>, в яꮬу ꮦна партiя, чи ®рганi§ацiя ¬а«а б п®вну авт®н®¬iю при ®¤нi¬ ®б'є¤нуючi¬ нас всiх гас«i: «а¤ i п®ря¤®к
в прав®вi©, сувереннi©, не§а«е¦нi©, нацi®на«ьнi© “країнськi© „ер¦авi, §бу¤®ванi© на пi¤ставi ¬i¦к«ас®в®г® ꮬпр®¬iсу на українськi© етн®?рафiчнi© терит®рiї.
„®р®шенк® „¬итр®, б. Мiнiстр Зак®р¤®нних справ “країнськ®ї „ер¦ави; Липинськи© ‚'ячес«ав, ч«ен Г®«®вн®ї “прави Пар-тiї х«iб®р®бiв-¤е¬®кратiв i б. П®с®« “країнськ®ї „ер¦ави у ‚i¤-нi; ‘к®р®пис-Й®«тух®вськи© О«ексан¤ер, к®«ишнi© пре¤ставник ‘®ю§а ‚и§в®«ення “країни в Нi¬еччинi, б. краєви© к®¬iсар i губер-нiя«ьни© стар®ста •®«¬щини © Пi¤«яшша; ˜е¬ет ‘ергi© - Г®«®ва Г®«®вн®ї “прави партiї х«iб®р®бiв-¤е¬®кратiв.
„® українських х«iб®р®бiв. ‚i¤ень, 1920
Пер夬®ва ¤® треть®г® ви¤ання
<Нацi®на«i§¬>, яки© ви©ш®в перши¬ ви¤ання¬: в 1926 р®цi, виступив § i¤е®«®гiєю, яка рва«а § цi«и¬ свiт®г«я¤®¬ ¤ра㮬а-нiвськ®г® <¤е¬®крат觬у> i с®цiа«i§¬у Маркса-Ленiна, пр®сякнут®г® ®трут®ю ¬®скв®фi«ьства. :
Осн®внi i¤еї <Нацi®на«i§¬у> бу«и: пере¤усi¬ антите§и ¤ра㮬анiвсьꮬу <¬а«®р®сiянству>. ’рактуванню “країни як пр®-вiнцiї Р®сiї, щ® претен¤ува«а «ише на ¤еякi <п®«егшi> ку«ьтурн®г® i с®цiа«ьн®г® характеру, <Нацi®на«i§¬> пр®тив®став«яв i¤ею п®«iтичн®ї нацiї: нацiї,
i¤еа«®¬ i ¬ет®ю як®ї був п®«iтични© ¤ер¦авницьки© сепарат觬, п®вни© р®§рив § усяк®ю Р®сiєю, а ку«ьтурн® - п®вне пр®тистав«ення цi«®¬у ¤ух®вн®¬у ꮬп«екс®вi М®ск®вщини; пi¤ ®г«я¤®¬ с®цiа«ьни¬ - негацiя с®цiа«i§¬у. –е бу«а п®вна антите§а <гер¬афр®¤итсьꮬу> свiт®г«я¤®вi т®¤iшнь®г® ¤е¬®-с®цiа«iстичн®г® українськ®г® пр®вi¤ництва.
На питання <™О?> <Нацi®на«i§¬> вi¤-п®вi¤ав: не§а«е¦нiсть i п®вни© сепарат觬, пi¤крес«ення ®станнь®г® в антиципацiї ¬а©бутнiх гасе« <фе¤ерацiї>, <сମстi©н®стi>, а«е: в ра¬ках <®бщег® ®течества> Р®сiї. На питання <Як §¤®бувати св®ю ¬ету?> <Нацi®на«i§¬> вi¤п®вi¤ав: б®р®тьб®ю, нацi®на«ьн®ю рев®«юцiєю пр®ти М®ск®вщини; не ш«ях®¬ <п®р®§у¬iння> чи <ев®«юцiї>.
–i те§и бу«и цi«к®вит®ю антит姮ю ¤ра㮬анiвства i с®цiа«i§-¬у, б® i¤е®«®гiя „ра㮬ан®ва у©¬а«ася, ни¬ ¦е са¬и¬, в ©®г® <гi¬нi>: <Ге©, українець пр®сить не ¬н®г®:> I¤ея <Нацi®на«i§¬у> §а¬iсть <не¬н®г®> - став«я«а <все!> За¬iсть <пр®сить> - ¦а-¤ає i §¤®буває. ’аꮦ ¤а«ьшу ¤ра㮬анiвську ¬у¤рiсть (§ т®г® ¦ гi¬ну): п®сту«ат <«юб®ви> <к® всi¬ с«®вяна¬>, а в першу ¬iру ¤® ¬®ска«iв, як ¤® <старш®г® брата>, щ® ¬ав вести iнших, <Нацi®на«i§¬> вi¤ки¤ав як наївне i шкi¤«иве капiту«янств®. За питання¬ <™О?>, <Яка ¬ета нацiї?>, i §а питання¬ <ЯК ®сягти її?>, на третє питання - <•’О ¬ає це ¤®вершити?> - <Нацi®на«i§¬> вi¤п®вiв: «ю¤ина н®в®г® ¤уху. Як®г®? „уха пр®ти«е¦н®г® §апа¤ницьꮬу ¤ух®вi речникiв українськ®ї iнте«iгенцiї ••-г® вiку
§ <рабськи¬ ¬®§к®¬> i <рабськи¬ серце¬> (с«®ва I. ”ранка): пр®тиставив <Нацi®на«i§¬> бе§к®¬пр®¬iс®ви© в®©®вничи© ¤ух, при¬ат ©®г® си«и на¤ си«®ю ¬атерiї: Крi¬ т®г®, в ®кре¬i¬ 𮧤i«i <Нацi®на«i§¬у> пр®тистав«ен® євнух®всьꮬу <реа«i§¬®вi> ту ¬iстику, бе§ як®ї всяка п®«iтика ¬ертва; ¬iстику, яка
є ¤¦ере«®¬ ¦иття нацiї та її си«и. :
‚ин®сячи св®ю i¤е®«®гiю нацi®на«i§¬у пр®ти банкрутуючих i¤е© наш®ї еп®хи, пр®ти <¬®¤ерн®ї ¤е¬®кратiї> (прия§н®ї i ¤® ‘‘‘Р i ¤® ꮬунi§¬у), пр®ти ꮬунi§¬у i с®цiа«i§¬у, пр®ти на¤на-цi®на«ьн®г® iнтернацi®на«i§¬у, <Нацi®на«i§¬>, пр®ти їх <р®§у¬у бе§ вiри ®сн®в>, ви¤вигнув вiру; пр®ти їх ¤уха i¤еа«i§¬у, вигi¤ницт-ва i ¬атерiа«ьн®г® <щастя> - i¤еа«i§¬, пр®ти ¤уха крутi©ства
i <¬ирн®ї ев®«юцiї> - прап®р б®р®тьби. –е© прап®р ¬усiв ¤iстатися ¤® ¬®¤е«е© н®в®г® ¤уха; не ¤® «ю¤е© в¬ираюч®ї псе⤮е«iти:; не ¤® рук бе§i¤е©них п®«ата©кiв i ¬атерiа«iстiв, а ¤® «ю¤е© н®в®ї е«iти, «ю¤е© § ®сн®вни¬и прик¬ета¬и н®в®г® «ицарства: § ¬у¤рiстю, ш«яхетнiстю, вi¤ваг®ю. ’ак®ю бу«а те§а <Нацi®на«i§¬у>. :
ЗАМI‘’Ь П…Р…„МО‚И
Наш час є час®¬ су¬ерку ᮦкiв, ¤® яких ¬®«ився XIX вiк. Катастр®фа 1914 р. не ¤аре¬н® пере«етi«а чере§ нашi г®«®ви: всi <не§руши¬i> §аса¤и i <вiчнi> §ак®ни суспi«ьн®ї ев®«юцiї р®§сипа«ися в п®р®х, ®твираючи бе§к®нечнi перспективи пере¤ «ю¤-ськ®ю в®«ею.
Лише ®¤ин §ак®н ви©ш®в неткнути¬ § катастр®фи. –е - §ак®н б®р®тьби, яку Герак«iт на§ивав п®чатꮬ усiх рече©, §ак®н вiчн®г® суперництва нацi©, яки© панує на¤ свiт®¬ тепер так сମ, як панував у п®чатках iст®рiї нар®¤iв i ¤ер¦ав. :
‚ цi© кни§i х®чу уста«ити п®няття українськ®г® нацi®на«i§¬у, так як я ©®г® р®§у¬iю. А р®§у¬iю ©®г® не як ту чи iншу пр®гра¬у, не як вi¤п®вi¤ь на §ав¤ання нинiшнь®г® ¤ня: - «ише як свiт®-г«я¤. Як певни© свiт®г«я¤ пр®тистав«яю св®є п®няття нацi®на«i§¬у ¤®теперешнь®¬у наш®¬у нацi®на«i§¬®вi XIX вiку, нацi®на«i§¬®вi упа¤ку аб® пр®ванса«ьству. „® ць®г® типу ©®г® пр®ванса«ьства я §арах®вую: ¤ивну ¬iшанину § кири«®-¬еф®¤iївства
© ¤ра㮬анiвщини, «ега«iстичн®г® україн®фi«ьства © нар®¤ництва § їх кра©нi¬и течiя¬и, ¬аркси§¬у © к®¬унi§¬у § ®¤н®г® б®ку, <есерiвства> i ра¤ика«i§¬у - § iнш®г®, нарештi - § правих i¤е®«®гi©, п®чинаючи вi¤ Ку«iша i кiнчаючи н宬®нархi§¬®¬. :
—. 2. —ИННИЙ НА–IОНАЛIЗМ
II
‚®«я як §ак®н ¦иття.- ЇЇ ф®р¬и. - ‚®«я в«а¤и. - ‚®«я вi¤'є¬н®г® ¬®¬енту. - „вi першi в謮ги в®«ев®г® нацi®на«i§¬у
На цi© в®«i (не на р®§у¬i), на ¤®г¬i, аксi®¬i (не на ¤®ве¤енi© прав¤i), на сମстi©нi¬, не на ¤еривативнi¬ п®сту«ятi, на б姤®к৮вi¬ п®ривi, ¬усить бути §бу¤®вана наша нацi®на«ьна i¤ея, к®«и ¬и х®ч嬮 утри¬атися на п®верхнi ¦®рст®к®г® ¦иття. Б® в®«я нацiї ¤® ¦иття як <ﮦ¤ання неясн® вi¤чут®г® ¤руг®г® «а¤у рече©> (”iхте) є пi¤став®ю всяк®г®, ®перт®г® на нi©, свi¤®¬®г® стр嬫iння, всяк®ї i¤еї. Б® р®§у¬:, i¤ея, «ише т®¤i стає п®рушаюч®ю си«®ю, к®«и са¬а <¤iє як афект> (Й®¤«ь), <‚®«я в«а¤и> (Нiцше), <¦иттєви© е«ян> (Бергс®на), <¦а¤®ба пер嬮ги> („¦ека Л®н¤®на), чин ¤® чину, <бе§ ¬ети>, щ®б <гнатися в бе§вiсть> (Лесi “країнки), <фанта§iя> (˜евченка), яки© вiн ¦ертвував ви¤и¬и© свiт, §ве«ичення <§а«i§н®ї си«и енту§i৬у>, е«е¬енти <нер®§су¤н®г®> (Г®г®«я), <прав¤а си«ьн®г®> i <прав® си«и> (Ку«iша),- ®сь як характери§ува«и цю в®«ю чу¦i i нашi пр®вi¤ники.
:‚ ¦а¤®бi ¦ити, р®§р®статися §¬агатися © є суть ¦иття, а не в її нас«i¤ках; в с«iпi¬ ¤iна¬i§¬i, щ® не ¬ає нi i¬'я, нi п®статi
i яки© ¬и усвi¤®¬«ює¬® «ише т®¤i, як вiн вибухає в нас. :Г®«®вни¬ ¬ет®¤®¬ наших вчинкiв є в«асне ба¦ання, афекти, пристрастi, §а яки¬и в хв®стi ©¤уть ¬®тиви.
:–i афекти, 嬮цiї ®¤иницi стають ве«иче§н®ю с®цiа«ьн®ю си«®ю, ¤ина¬iчни¬ ¤вигун®¬ суспi«ьн®сти, щ® втри¬ує її при ¦иттi, спричиняє її §рiст i р®§вi©. :
‚сяка ®т¦е §бiрна фi«®с®фiя гурт®ван®ї ®¤иницi (а в першi© ¬iрi нацiї) п®винна бути §бу¤®вана не на вi¤iрваних §аса¤ах «®гi-ки, «ише на цi© в®«i ¤® ¦итти, бе§ санкцi©, бе§ ®прав¤ання, бе§ у¬®тивування, яку: треба п«екати i р®§вивати, б® § нею ¦иве
i в¬ирає нацiя: Не ®бги¦увати цю - вияв«ювану в ¤iяннях ®¤иниць в®«ю нацiї ¤® р®§р®сту, п®риву напере¤ ї©, «ише §¬iцнювати її. I це §¬iцнення ¬ає бути перш®ю i г®«®вн®ю §асमю тiєї нацi®на«ьн®ї i¤еї, яку я тут став«ю на ¬iсце кв®«®г® iнте«ектуа«iстичн®г®, бе§в®«ьн®г®, <кастратн®г®> пр®ванса«ьства.
:‚ ще бi«ьш чистi¬ ви¤i (нi¦ у нас®«®¤i рисꮬ i в гер®ї§¬i) вияв«яється в®«я ¤® в«а¤и в нiчи¬ не прикрашенi¬, г®«i¬ стр嬫iннi ¤® неї, ⠦मбi панування. :
‚ так §р®§у¬i«i¬ ¦иттi та ©®г® сутi є ¤ва ¬®¬енти, тiсн® ¬i¦ сп®«ученi: в б®р®тьбi §а р®§рiст i перевагу р®§рi§няє¬® експансiю як цi«ь, б®р®тьбу як §асiб. :
Б®р®тьба в§ага«i, вi©на як її ф®р¬а §®кре¬а. :З¬iцнювати в®«ю нацiї ¤® ¦иття, ¤® в«а¤и, ¤® експансiї - ®§начив я як першу пi¤ставу нацi®на«i§¬у, яки© тут пр®тистав«яю ¤ра㮬анiвщинi. „руг®ю так®ю пi¤став®ю нацi®на«ьн®ї i¤еї §¤®р®в®ї нацiї п®винн® бути те стр嬫iння ¤® б®р®тьби, та свi¤®¬iсть її к®нечн®стi, бе§ як®ї не ¬®¦«ивi нi вчинки гер®ї§¬у, нi iнтенсивне ¦иття, нi вiра в нь®г®, анi трiу¬ф ¦а¤н®ї н®в®ї i¤еї, щ® х®че §¬iнити ®б«иччя свiту. :Першу § цих пi¤став пр®тистав«яю: (ти¬, хт® вiрить) с«iп® в тв®рчу си«у iнте«екту. „ругу -:пацифi§¬®вi наш®г® пр®ванса«ьства.
Р®§¤i« III
Р®¬ант觬, ¤®г¬ат觬, i«ю§i®нi§¬ - третя в謮га нацi®на«i§¬у
‚®«ю в«а¤и я ®§начив як щ®сь, щ® стре¬ить <р®§iрвати §ак«яте к®«ес® iн¤ивi¤уа«i§ацiї>,- щ®сь, щ® стре¬ить стати п®на¤ §¬ис«®ви¬, п®на¤ свiт®¬ явищ, п®на¤ фен®¬ен®¬, <§ага«ьне> на¤ <п®®¤ин®ки¬>. :
„«я <р®¬антика> ва¦нiш®ю вi¤ ¤®бр®буту - є <нацi®на«ьна ¬iсiя>, вi¤ ¬иру - б®р®тьба §а неї, вi¤ iнтересiв ¤ан®ї генерацiї трива«i iнтере¬и нацiї, вi¤ щастя ®¤иницi - ¬iцнiсть спi«ьн®ти, ¤ер¦ави. :
’аки© характер <р®¬античн®ї>, <ре«iгi©н®ї>: i¤еї <§ага«ьн®ї>, <вi¤iрван®ї>, щ® став«яє себе п®на¤ усi <партику«ярн®стi>, п®на¤ усе <®кре¬е> i <п®®¤ин®ке>, яка, к®«и вияв«яється в нацi®на«ьнi¬ ¦иттi, став«яє ве«ич i п®тугу §ага«у п®на¤ щастя i ¤®бр®бут ®¤иницi, к«яси, ¤ан®ї генерацiї, її сп®к®ю, ¬иру; став«яє нацiю як цi«е - на¤ нацiєю як ¬еханiчну §биранину. :
Я §га¤ав вг®рi ¤вi г®«®внi пi¤стави всяк®ї рев®«юцi©н®ї i¤еї, ®т¦е i нацi®на«ьн®ї: перша - в®«юнтар觬 (антиiнте«ектуа«i§¬), ¤руга - в®©®вничiсть (антипацифi§¬). ’епер, ®т¦е, ¤® ць®г® при⮤ить третя - <р®¬антика>. I нi ®¤на ве«ика i¤ея, щ® сперечається § ¤руги¬и §а панування, не є ¦ива, к®«и в®на не пере©нята ци¬ ¤ух®¬ <р®¬антики>.
Я г®в®рив пр® р®¬антични© характер ве«иких ¤®ктрин. ’епер треба пi¤крес«ити їх ¤руги© аспект: ¤®г¬ат觬, бе§санкцi®на«ьнiсть. ’i ¤®ктрини §ав¦¤и §'яв«яються в супр®в®¤i катег®ричн®г® нака§у, п®чуття, щ® нака§ує б姮г«я¤ни© п®с«ух. :
<Р®¬античнi> i¤еї, :сп®«ученi § ре«iгi©ни¬ п®чування¬ (абс®«ютн®ю вiр®ю в них), ¤у¦е част® §'яв«яються в iст®рiї в ф®р¬i так §ваних <i«ю§i©>, «еген¤, ¬iфiв. :О¤на § таких ®бр৮вих i«ю§i©, ®х®п«ених у <гва«тiвну i ясну> ф®р¬у«у, це «еген¤а <®станнь®г® б®ю>, щ® §абе§печить пер嬮гу справi. :
:Я г®в®рив пр® <р®¬антични©> характер ве«иких рев®«ю-цi©них i¤е© i пр® їх <ре«iгi©ни©>, ¤®г¬атични© характер. <I«ю-§i®нi§¬> є синт姮ю ®б®х: вiн пр®тистав«яє <§¬ис«®в®¬у> - iрра-цi®на«ьне, нध¬ис«®ве, к®нкретн®¬у - неви¤и¬е i не§нане i це <те®«®гiчне> в нi¬, вiн пр®тистав«яє ¤®ка§а¬ - г®«у афiр¬ацiю,
i це <¤®г¬атичне> в нi¬. I первень чуттєви©, <i«ю§i®нi§¬у>:- у¬®тив®вують ©®г® в®©®вничiсть, антипацифi§¬. Як таки© <i«ю-§i®нi§¬> вх®¤ить ск«а¤®в®ю частин®ю (р৮¬ § ре«iгi©нiстю) ¤® §га¤ан®ї треть®ї пi¤стави всяк®ї, ®т¦е i нацi®на«ьн®ї, рев®«юцi©н®ї i¤еї - р®¬ант觬у.
Р®§¤i« IV
”анат觬 i <ମра«ьнiсть> як четверта в謮га в®«ев®г® нацi®на«i§¬у
Я в¦е §га¤ав, щ® ве«икi i¤еї, якi ¬ають накинути себе свiт®вi, бе§ афектiв, щ® i¤уть ї¬ у супр®в®¤i, нiк®«и не ¬ають п®риваюч®ї си«и. I¤еї ¤iють «ише т®¤i, к®«и пр®тя㮬 ¤®вг®г® р®§витку пере¬iнюються в п®чуваннi; к®«и тв®рять ск«а¤®ву частину в¤ачi «ю¤ини, пере©нят®є i¤еєю. :Б® в п®«iтицi, так сମ як в ре«iгiї, успiх все п® б®цi т®г®, хт® вiрує, а не т®г®, хт® су¬нiвається. :
:’а¬, ¤е §а«а¬ується в нацiї її агресивни© характер, §а«а¬ується рiвн®часн® © §апа« ¤® ®б®р®ни св®їх прав. :
Не ва¦не, чи нацiя агресивна чи нi, чи i¤ея агресивна чи нi. ‚а¦не, чи i¤ея сп®«учена § вi¤п®вi¤ни¬ чувст⮬, § абстрактн®ю в®«ею ¦ити i р®сти, чи, навпаки, ця i¤ея є р®§у¬®в®ю абстракцiєю, щ® х®че §абити афект (як це р®бив „ра㮬ан®в i ¤ра㮬анiвцi).
‚ першi¬ випа¤ку - така i¤ея пер嬮¦е, в ¤ругi¬ - в¬ре. :
:‚сi ве«икi ﮤiї в iст®рiї - нас«i¤®к фанатичних i¤е©. :
„® 嬮цi®на«ьн®сти i фанат觬у ве«иких i¤е©, якi рушають ¬аса¬и, треба ¤®¤ати ще ®¤ну їх прик¬ету: <ମра«ьнiсть>. –е не є, §вича©н®, ମра«ьнiсть в §¬iс«и увi«ьнення вi¤ етичн®г® критерiя, вi¤ ¬®ра«ьн®г® i¤еа«i§¬у. :К®«и г®в®рю пр® <ମра«ьнiсть> тих i¤е©, т® тут р®§у¬iю їх суперечнiсть § бу¤енн®ю ¬®ра««ю:,
§ т®чки п®г«я¤у п®«iтичн®-б姤®ганн®г® ¬iщанина; яки© ¤® §ага«ьн®нацi®на«ьних, в§ага«i гр®¬а¤ських справ пi¤х®¤ить § ¬iр-к®ю св®їх приватних вигi¤, турб®т та iнтересiв. :
„®бре є все, щ® §¬iцнює си«у, §¤iбн®стi © п®вн®ту ¦иття:, §«е - щ® їх ®с«аб«яє. :
М®ра«ь, яка є ¬®ра««ю всiх н®вих i свi¦их рас, всiх си«ьних ®¤иниць, всiх н®вих, п®вних ¬а©бутн®сти, i¤е©. :
‚се тут ска§ане треба §ачис«ити ¤® ®¤нiєї (четверт®ї § г®«®вних прик¬ет всяк®ї ве«ик®ї i¤еї i руху, щ® ©¤е пi¤ її прап®р®¬): –я i¤ея є непри¬ири¬а, бе§к®¬пр®¬iс®ва, фанатична, <ମра«ьна>, §а св®ї приписи бере «ише те, щ® в iнтересi species. –и¬и прик¬ета¬и вi¤§начається ꮦна ве«ика нацi®на«ьна i¤ея, i це, а нiщ® iнше, ¤ає ї© таку вибух®ву си«у в iст®рiї.
Р®§¤i« V
‘вi¤®цтв® iст®рiї - <р®¬ант觬> як чинник п®ступу - синте§а рацi®на«i§¬у та iнтернацi®на«i§¬у - п'ята в謮га
в®«ев®г® нацi®на«i§¬у
Iст®рiя пi¤твер¤¦ує прав¤ивiсть ска§ан®г® вище. Б® в нi© пере¬агають «ише i¤еї характеру <р®¬античн®г®>, ре«iгi©н®г®, i¤еї агресивнi, 嬮цi®на«ьнi © фанатичнi. :
Прир®¤а не §нає гу¬анн®сти © справ夫ив®сти, в®на §нає «иш §ас«уги © винаг®р®¤и. :Прир®¤а винаг®р®¤¦ує «ише в пр®п®рцiї ¤® суси«ь i §ас«уг - ¤«я її ¬ети. ‚ суспi«ьнi¬ ¦иттi ®б®в'я§ує та са¬а §аса¤а, i не ®¤на нацiя не ¤iстане в ¤арун®к ¦нив вi¤ <справ夫ив®ї> прир®¤и, к®«и в®на не сiя«а; нi ®¤на не ¤iстане не§а«е¦н®сти, к®«и не х®че i не ¬®¦е її ®сягнути, к®«и не ¬ає п®чуття © си«и §¤®р®вих рас, щ® х®чуть панувати на¤ «ю¤ь¬и, §е¬«ею, п®вiтря¬ i ¬®ря¬и, с«у¦ачи с®бi i - «ю¤сьꮬу п®ступ®вi. :
’ак ¬и при©ш«и ¤® певн®г® ¤®п®внення наш®ї четверт®ї пi¤стави всяк®ї ве«ик®ї i¤еї: не «иш фанатична, бе§к®¬пр®¬iс®ва п®винна бути в®на, а«е © с«у¦ити iнтереса¬ п®ступу, як ¬и ©®г® тут р®§у¬iє¬®, себт®, як прав® си«ьних рас ®рганi§увати «ю¤е© i нар®¤и ¤«я §¬iцнення iснуюч®ї ку«ьтури i цивi«i§ацiї. :
Р®§¤i« VI
’в®рче наси«ьств® та iнiцiативна ¬еншiсть як п®ря¤куючi си«и - ш®ста в謮га в®«ев®г® нацi®на«i§¬у
<Бе§ наси«ьства i бе§ §а«i§н®ї б姮г«я¤н®сти нiч®г® не ств®рен® в iст®рiї> - така бу«а те®рiя ®сн®в®п®«®¦никiв рев®«юцi©н®г® с®цiа«i§¬у. :
:З експансiї св®єї країни §рiкається «иш т®©, в к®г® цi«к®¬ §ав¬ер«® п®чуття патрi®т觬у, хт® прагне не р®§в®ю, не п®ступу, «ише §аст®ю § прави«®¬ <не руш ¬ене>. ’®¬у т®, нацiя аб® i¤ея, яка стре¬ить р®§iрвати §а«i§нi пута iн¤ивi¤уа«i§ацiї; яка ¤бає не пр® к®нкретне, а«е пр® <вiчне> - ¬усить при§нати ве«иче§ну р®«ю в ¦иттi нацiї наси«ьству. Бе§ нь®г® не усунути нi §¬иршавi«®г®, бе§ нь®г® не р®§чистити п«®щi ¤® бу¤®ви н®в®г®. :
:Агресивнiсть, не ꮬпр®¬iс - таки© ш«ях к®¦н®ї н®в®ї i¤еї, яка пр®тистав«яє себе ¤ругi©, яка р৮¬ § цiєю ¤руг®ю себе в§ає¬-н® вик«ючають.
–я вi¤п®вi¤ь є вi¤п®вi¤¤ю на питання -<як?> Р৮¬ § ти¬ ст®їть ще ¬®¦е ва¦нiше питання - <хт®?> •т® впр®вदує в свiт i §¤i©снює якусь i¤ею? Пр®ванса«ьцi, ¤е¬®крати i пр®чi на𮤮«юбцi вi¤п®вi¤а«и - §авше нар®¤! Ми вi¤п®вi¤ає¬® - нiк®«и не нар®¤! На𮤠є ¤«я всяк®ї i¤еї:- чинник пасивни©, т®© щ® пр詬ає. —инниꮬ активни¬, ти¬, щ® несе i¤ею, ти¬, ¤е ця i¤ея §а𮤦ується є - активна, аб® iнiцiативна ¬еншiсть.
:–е група, яка ф®р¬ує неясну ¤«я <неусвi¤®¬«ен®ї> ¬аси, i¤ею, р®бить її приступн®ю цi© ¬асi i, нарештi, ¬®бi«i§ує <нар®¤> ¤«я б®р®тьби §а цю i¤ею.
:Нiк®«и пасивна юрба, «ише активна ¬еншiсть є суспi«ьн®-тв®рч®ю си«®ю. :Р®«я цiєї ¬енш®сти ве«иче§на, ®с®б«ив® як п®витухи н®вих i¤е©. :‚сi рев®«юцiї, чере§ якi якась п®«iтична групка (¬еншiсть), п®ва«юючи свi© уря¤, §н®в ставить §ак®н®¤авств® i बiнiстрацiю пi¤ бе§п®сере¤нi вп«иви ®с®бистих iнiцiатив, є с®цi®«®гiчнi фен®¬ени ць®г® п®ря¤ку. :
’в®рче наси«ьств® - як <щ®>, iнiцiативна ¬еншiсть - як <хт®>, ®сь пi¤става всяк®г® ¬а©¦е суспi«ьн®г® пр®цесу, сп®сiб, яки¬ пере¬агає н®ва i¤ея. –i ¤ва ¬®¬енти, як ¤®¬агання практичн®ї п®«iтики, є ш®ст®ю пi¤став®ю i ск«а¤®в®ю частин®ю всяк®ї н®в®ї i¤еї, щ® §¤®буває с®бi прав® на ¦иття. :
—. 3. “КРАЇН‘ЬКА I„…Я
Р®§¤i« I
НО‚ИЙ НА–IОНАЛЬНИЙ <…РО‘>
:К®«и ®т¦е українська i¤ея х®че пi¤няти б®р®тьбу § iнши¬и §а панування, ¬усить в першу чергу §а«ишити пр®к«яту спа¤щину невi«ьничих часiв. Мус謮 перевести ®сн®вну пере®цiнку варт®сте©. <”анат觬>, <iнстинкт®ванi п®чуття>, <嬮цi©нiсть> §а¬iсть <р®§у¬®в®сти>, ¤ух <нацi®на«ьн®ї нетерп謮сти>,- все, щ® ®п«ь®вува«и в нас, п®винн® реабi«iтувати свi¦е © ¬®«®¤е українств®. На ¬iсце amor intelektuаlis («юб®в ¤® 𮧤у¬iв - “к«а¤.) п®винна стати вiра, яка не §нає су¬нiвiв, i пристрасть, щ® не §нає ¦а¤них <ч®¬у>. Прив'я§ання ¤® св®г® ¬усить ¤®п®внити в®«я, витиснути св®ю печать на чу¦i¬; §а¬iсть §а«е¦н®сти вi¤ стихiї - ¬усить стати в®«я привести її ¤® п®с«уху. Мус謮 нести вi¤ва¦н® св®ю вiру, не схи«яючи ч®«а нi пере¤ чу¦и¬, нi пере¤ в«асни¬и <¬а«®вiра¬и>. Мус謮 набрати вiри в ве«ику ¬iсiю св®єї i¤еї, i агресивн® ту вiру ширити. Нацiя, яка х®че панувати, п®винна ¬ати © панську психiку нар®¤у-в®«®¤аря. <”анат觬>, <при¬ус>, а не <нi¦нiсть> сп®вняють ®сн®вну функцiю в сус-пi«ьнi¬ ¦иттi, i їх ¬iсце «ишитися не§а©няти¬. Не §а©¬е¬® ¬и, §а©¬е хт®сь iнши©.
Прир®¤а не §н®сить п®р®¦нечi.

Г«ава I
КЛА‘‘О‚О… ОБ™…‘’‚О И ГО‘“„АР‘’‚О
I. Г®су¤арств® - пр®¤укт непри¬ир謮сти к«асс®вых пр®тив®речи©
:Г®су¤арств® есть пр®¤укт и пр®яв«ение непри¬ир謮сти к«асс®вых пр®тив®речи©. Г®су¤арст⮠⮧никает та¬, т®г¤а
и п®ст®«ьку, г¤е, к®г¤а и п®ск®«ьку к«асс®вые пр®тив®речия ®бъективн® не ¬®гут быть при¬ирены. И на®б®р®т: существ®вание г®су¤арства ¤®ка§ывает чт® к«асс®вые пр®тив®речия непри¬ири¬ы. :П® Марк-су, г®су¤арств® есть ®рган к«ас®в®г® г®сﮤства, ®рган угнетения ®¤н®г® к«асса ¤руги¬, есть с®§¤ание <п®ря¤ка>, к®т®ры© у§ак®няет и упр®чивает эт® угнетение, у¬еряя ст®«кн®вение к«асс®в. :
‘¬ена бур¦уа§н®г® г®су¤арства пр®«етарски¬ не⮧¬®¦на бе§ наси«ьственн®© рев®«юции. “ничт®¦ение пр®«етарск®г® г®су¤арства, т. е. уничт®¦ение всяк®г® г®су¤арства, не⮧¬®¦н® иначе, как путе¬ <®т¬ирания>.
Г«ава II
ГО‘“„АР‘’‚О И Р…‚ОЛЮ–ИЯ. ОПЫ’ 1848-1851 ГО„О‚
1. Канун рев®«юции
:Пр®«етариату ну¦н® г®су¤арств® - эт® п®вт®ряют все ®пп®ртунисты, с®циа«-ш®винисты и каутскианцы, уверяя, чт® так®в® учение Маркса, и <§абывая> ¤®бавить, чт®, в®-первых, п® Марксу, пр®«етариату ну¦н® «ишь ®т¬ирающее г®су¤арств®, т. е. устр®енн®е так, чт®бы ®н® не¬е¤«енн® нача«® ®т¬ирать и не ¬®г«® не ®т¬ирать. А, в®-вт®рых, тру¤ящи¬ся ну¦н® <г®су¤арств®>, <т® есть ®рган觮ванны© в г®сﮤствующи© к«асс пр®«етариат>.
Г®су¤арств® есть ®с®бая ®ргани§ация си«ы, есть ®ргани§ация наси«ия ¤«я ﮤав«ения как®г®-«иб® к«асса. Как®© ¦е к«асс нम ﮤав«ять пр®«етариату? К®нечн®, т®«ьк® эксп«уатат®р-ски© к«асс, т. е. бур¦уа§ию. ’ру¤ящи¬ся ну¦н® г®су¤арств® «ишь ¤«я ﮤав«ения с®пр®тив«ения эксп«уатат®р®в, а рук®в®¤ить эти¬ п®¤ав«ение¬, пр®вести ег® в ¦и§нь в с®ст®янии т®«ьк® пр®«етариат, как е¤инственны© ¤® к®нца рев®«юци®нны© к«асс, е¤инственны© к«асс, сп®с®бны© ®бъе¤инить всех тру¤ящихся и эксп«уатируе¬ых в б®рьбе пр®тив бур¦уа§ии, в п®«н®¬ с¬ещении ее.
:“чение ® к«асс®в®© б®рьбе, при¬ененн®е Маркс®¬ к в®пр®су ® г®су¤арстве и ® с®циа«истическ®© рев®«юции, ве¤ет не®бх®¤и¬® к при§нанию п®«итическ®г® г®сﮤства пр®«етариата, ег® ¤иктатуры, т. е. в«асти, не р৤е«я嬮© ни с ке¬ и ®пирающе©ся неп®сре¤ственн® на в®®ру¦енную си«у ¬асс. ‘вер¦ение бур¦уа§ии ®существ謮 «ишь превращение¬ пр®«етариата в г®сﮤствующи© к«асс, сп®с®бны© ﮤавить неи§бе¦н®е, ®тчаянн®е с®пр®тив«ение бур¦уа§ии и ®рган觮вать ¤«я н®в®г® ук«а¤а х®§я©ства все тру¤ящиеся и эксп«уатируе¬ые ¬ассы. :
<Г®су¤арств®, т® есть ®рган觮ванны© в г®сﮤствующи© к«асс пр®«етариат>,- эта те®рия Маркса нера§рывн® свя§ана с® все¬ ег® учение¬ ® рев®«юци®нн®© р®«и пр®«етариата в ист®рии. Завершение эт®© р®«и есть пр®«етарская ¤иктатура, п®«итическ®е г®сﮤств® пр®«етариата. :
2. Ит®ги рев®«юции
:‚се пре¦ние рев®«юции ус®вершенств®ва«и г®су¤арственную ¬ашину, а ее нम ра§бить, с«®¬ать.
Эт®т вы⮤ есть г«авн®е, ®сн®вн®е в учении ¬аркси§¬а ® г®су¤арстве.
:–ентра«и§®ванная г®су¤арственная в«асть, св®©ственная бур¦уа§н®¬у ®бществу, ⮧ник«а в эп®ху па¤ения абс®«ют觬а. „ва учр妤ения наиб®«ее характерны ¤«я эт®© г®су¤арственн®© ¬ашины: чин®вничеств® и п®ст®янная ар¬ия. :
—ин®вничеств® и п®ст®янная ар¬ия, эт® - <пара§ит> на те«е бур¦уа§н®г® ®бщества, пара§ит, п®р®¦¤енны© внутренни¬и пр®тив®речия¬и, к®т®рые эт® ®бществ® р৤ирают, н® и¬енн® пара§ит, <§атыкающи©> ¦и§ненные п®ры. :
Г«ава III
ГО‘“„АР‘’‚О И Р…‚ОЛЮ–ИЯ. ОПЫ’ ПАРИЖ‘КОЙ КОММ“НЫ
1871 ГО„А. АНАЛИЗ МАРК‘А
:2. —е¬ §а¬енить ра§битую г®су¤арственную ¬ашину?
:Итак, ра§битую г®су¤арственную ¬ашину К®¬¬уна §а¬ени«а как бу¤т® бы <т®«ьк®> б®«ее п®«н®© ¤е¬®кратие©: уничт®¦ение п®ст®янн®© ар¬ии, п®«ная выб®рн®сть и с¬еня嬮сть всех ¤®«¦н®стных «иц. Н® на сମ¬ ¤е«е эт® <т®«ьк®> ®§начает гигантскую §а¬ену ®¤них учр妤ени© учр妤ения¬и принципиа«ьн® ин®г® р®¤а. З¤есь наб«ю¤ается как ра§ ®¤ин и§ с«учаев <превращения к®«ичества в качеств®>: ¤е¬®кратия, пр®ве¤енная с так®© наиб®«ьше© п®«н®т®© и п®с«е¤®вате«ьн®стью, с как®© эт® в®®бще ¬ыс«и¬®, превращается и§ бур¦уа§н®© ¤е¬®кратии в пр®«етарскую, и§ г®су¤арства (®с®бая си«а ¤«я ﮤав«ения ®пре¤е«енн®г® к«асса) в нечт® так®е, чт® у¦е не есть с®бственн® г®су¤арств®. :
П®«ная выб®рн®сть, с¬еня嬮сть в «юб®е вре¬я всех бе§ и§ъятия ¤®«¦н®стных «иц, све¤ение их ¦а«®ванья к ®бычн®© <§араб®тн®© п«ате раб®чег®>, эти пр®стые и <сମ с®б®ю п®нятные> ¤е¬®кратические ¬ер®приятия, ®бъе¤иняя вп®«не интересы раб®чих
и б®«ьшинства крестьян, с«у¦ат в т® ¦е вре¬я ¬®стиꮬ, ве¤ущи¬ ®т капита«и§¬а к с®циа«и§¬у. Эти ¬ер®приятия касаются г®су¤арственн®г®, чист® п®«итическ®г® переустр®©ства ®бщества, н® ®ни п®«учают, ра§у¬еется, весь св®© с¬ыс« и §начение «ишь в свя§и с ®существ«я嬮© и«и ﮤг®т®в«я嬮© <экспр®приацие© экспр®-приат®р®в>, т. е. перех®¤®¬ капита«истическ®© частн®© с®бственн®сти на сре¤ства пр®и§в®¤ства в ®бщественную с®бственн®сть. :
3. “ничт®¦ение пар«а¬ентар觬а
<К®¬¬уна,- писа« Маркс,- ¤®«¦на бы«а быть не пар«а¬ентарн®©, а раб®тающе© к®рп®рацие©, в ®¤н® и т® ¦е вре¬я и §ак®н®¤ате«ьствующе©, и исп®«няюще© §ак®ны:> :
Эта §а¬ечате«ьная критика пар«а¬ентар觬а, ¤анная в 1871 㮤у, т®¦е принफе¦ит теперь, б«а㮤аря г®сﮤству с®циа«-ш®вин觬а и ®пп®ртун觬а, к чис«у <§абытых с«®в> ¬аркс觬а. :
‚ых®¤ и§ пар«а¬ентар觬а, к®нечн®, не в уничт®¦ении пре¤ставите«ьных учр妤ени© и выб®рн®сти, а в превращении пре¤ставите«ьных учр妤ени© и§ г®в®ри«ен в <раб®тающие> учр妤ения. :
5. “ничт®¦ение пара§ита - г®су¤арства
:<“ничт®¦ение г®су¤арственн®© в«асти>, к®т®рая бы«а <пара§итически¬ нар®ст®¬>, <®тсечение> ее, <ра§рушение> ее; <г®су¤арственная в«асть ¤е«ается теперь 觫ишне©> - в®т в каких выра¦ениях г®в®ри« Маркс ® г®су¤арстве, ®ценивая и ана«и§ируя ®пыт К®¬¬уны. :
К®¬¬уна - первая п®пытка пр®«етарск®© рев®«юции ра§бить бур¦уа§ную г®су¤арственную ¬ашину и <®ткрытая нак®нец> п®«итическая ф®р¬а, к®т®р®е ¬®¦н® и ¤®«¦н® §а¬енить ра§бит®е.
Г«ава IV
ПРО„ОЛЖ…НИ…. „ОПОЛНИ’…ЛЬНЫ… ПОЯ‘Н…НИЯ ЭНГ…ЛЬ‘А
:2. П®«е¬ика с анархиста¬и
:Маркс нар®чн® п®¤черкивает - чт®бы не иска¦а«и истинны© с¬ыс« ег® б®рьбы с анарх觬®¬ - <рев®«юци®нную и прех®¤ящую ф®р¬у> г®су¤арства, не®бх®¤и¬®г® ¤«я пр®«етариата. Пр®«етариату т®«ьк® на вре¬я ну¦н® г®су¤арств®. Мы в®все не расх®¤и¬ся с анархиста¬и п® в®пр®су ®б ®т¬ене г®су¤арства, как це«и. Мы утвер¦¤ае¬, чт® ¤«я ¤®сти¦ения эт®© це«и не®бх®¤и¬® вре¬енн®е исп®«ь§®вание ®ру¤и©, сре¤ств, при嬮в г®су¤арственн®© в«асти пр®тив эксп«уатат®р®в, как ¤«я уничт®¦ения к«асс®в не®бх®¤и¬а вре¬енная ¤иктатура угнетенн®г® к«асса. :
5. Пре¤ис«®вие 1891 㮤а к <Грতанск®© в®©не> Маркса
:‚ ®бычных рассу¦¤ениях ® г®су¤арстве п®ст®янн® ¤е«ается та ®шибка, ®т к®т®р®© §¤есь пр央стерегает Энге«ьс: И¬енн®: п®ст®янн® §абывают, чт® уничт®¦ение г®су¤арства есть уничт®¦ение так¦е и ¤е¬®кратии, чт® ®т¬ирание г®су¤арства есть ®т¬ирание ¤е¬®кратии.
На первы© в§г«я¤ так®е утвер¦¤ение пре¤став«яется странны¬ и неп®нятны¬; ﮦа«у©, ¤а¦е ⮧никнет у к®г®-«иб® ®пасение, не ®¦и¤ае¬ «и ¬ы пришествия так®г® ®бщественн®г® устр®©ства, к®г¤а не бу¤ет с®б«ю¤аться принцип ﮤчинения ¬еньшинства б®«ьшинству, иб® ве¤ь ¤е¬®кратия эт® и есть при§нание так®г® принципа?
Нет. „嬮кратия не т®¦¤ественна с ﮤчинение¬ ¬еньшинства б®«ьшинству. „嬮кратия есть при§нающее ﮤчинение ¬еньшинства б®«ьшинству г®су¤арств®, т. е. ®ргани§ация ¤«я систе¬атическ®г® наси«ия ®¤н®г® к«асса на¤ ¤руги¬, ®¤н®© части насе«ения на¤ ¤руг®ю.
Мы стави¬ св®е© к®нечн®© це«ью уничт®¦ение г®су¤арства, т. е. всяк®г® ®рган觮ванн®г® и систе¬атическ®г® наси«ия, всяк®г® наси«ия на¤ «ю¤ь¬и в®®бще. Мы не ¦¤е¬ пришествия так®г® ®бщественн®г® п®ря¤ка, к®г¤а бы не с®б«ю¤а«ся принцип ﮤчинения ¬еньшинства б®«ьшинству. Н®, стре¬ясь к с®циа«и§¬у, ¬ы уб妤ены, чт® ®н бу¤ет перерастать в ꮬ¬ун觬, а в свя§и с эти¬ бу¤ет исче§ать всякая нमбн®сть в наси«ии на¤ «ю¤ь¬и в®®бще, в ﮤчинении ®¤н®г® че«®века ¤ру㮬у, ®¤н®© части насе«ения ¤руг®© ег® части, иб® «ю¤и привыкнут к с®б«ю¤ению э«е¬ентарных ус«®ви© ®бщественн®сти бе§ наси«ия и бе§ п®¤чинения. :
Г«ава V
Эк®н®¬ические ®сн®вы ®т¬ирания г®су¤арства
:3. Первая фа§а ꮬ¬унистическ®г® ®бщества
:К®¬¬унистическ®е ®бществ®, к®т®р®е т®«ьк® чт® выш«® на свет б®¦и© и§ не¤р капита«и§¬а, к®т®р®е н®сит в® всех ®тн®шениях ®тпечат®к стар®г® ®бщества, Маркс и на§ывает <перв®©> и«и ни§ше© ф৮© ꮬ¬унистическ®г® ®бщества. :
‘прав夫ив®сти и равенства: первая фа§а ꮬ¬уни§¬а ¤ать еще не ¬®¦ет: р৫ичия в б®гатстве ®станутся и р৫ичия несправ夫ивые:
Маркс не т®«ьк® т®чне©ши¬ ®бр৮¬ учитывает неи§бе¦н®е неравенств® «ю¤е©, ®н учитывает так¦е т®, чт® ®¤ин еще перех®¤ сре¤ств пр®и§в®¤ства в ®бщую с®бственн®сть всег® ®бщества (<с®циа«и§¬> в ®бычн®¬ с«®в®уп®треб«ении) не устраняет н央статк®в распре¤е«ения и неравенства <бур¦уа§н®г® права>, к®т®р®е п𮤮«¦ает г®сﮤств®вать, п®ск®«ьку пр®¤укты ¤е«ятся <п® раб®те>. :
’аки¬ ®бр৮¬, в перв®© фа§е ꮬ¬унистическ®г® ®бщества (к®т®рую ®бычн® §®вут с®циа«и§¬®¬) <бур¦уа§н®е прав®> ®т¬еняется не вп®«не, а «ишь ®тчасти, «ишь в ¬еру у¦е ¤®стигнут®г® эк®н®¬ическ®г® перев®р®та, т. е. «ишь п® ®тн®шению к сре¤ства¬ пр®и§в®¤ства. <Бур¦уа§н®е прав®> при§нает их частн®© с®бственн®стью ®т¤е«ьных «иц. ‘®циа«и§¬ ¤е«ает их ®бще© с®бственн®стью. П®ст®«ьку - и «ишь п®ст®«ьку - <бур¦уа§н®е прав®> ®тпа¤ает. :
Н® г®су¤арств® еще не ®т¬ер«® с®все¬, иб® ®стается ®храна <бур¦уа§н®г® права>, ®свящающег® фактическ®е неравенств®. „«я п®«н®г® ®т¬ирания г®су¤арства ну¦ен п®«ны© ꮬ¬ун觬.
4. ‚ысшая фа§а ꮬ¬унистическ®г® ®бщества
: „® тех п®р, п®ка наступит <высшая> фа§а ꮬ¬ун觬а, с®циа«исты требуют стр®¦а©шег® к®нтр®«я с® ст®р®ны ®бщества и с® ст®р®ны г®су¤арства на¤ ¬ер®© тру¤а и ¬ер®© п®треб«ения, н® т®«ьк® к®нтр®«ь эт®т ¤®«¦ен начаться с экспр®приации капита«ист®в, с к®нтр®«я раб®чих §а капита«иста¬и и пр®в®¤иться не г®су¤арст⮬ чин®вник®в, а г®су¤арст⮬ в®®ру¦енных раб®чих. :
‚ перв®© св®е© фа§е, на перв®© св®е© ступени ꮬ¬ун觬 не ¬®¦ет еще быть эк®н®¬ически вп®«не §ре«ы¬, вп®«не св®б®¤ны¬ ®т тра¤ици© и«и с«е¤®в капита«и§¬а. Отсю¤а так®е интересн®е яв«ение, как с®хранение <у§к®г® г®р觮нта бур¦уа§н®г® права> - при ꮬ¬ун觬е в ег® перв®© фа§е. Бур¦уа§н®е прав® п® ®тн®шению к распре¤е«ению пр®¤укт®в п®треб«ения пре¤п®«агает, к®нечн®, неи§бе¦н® и бур¦уа§н®е г®су¤арств®, иб® прав® есть ничт® бе§ аппарата, сп®с®бн®г® прину¦¤ать к с®б«ю¤ению н®р¬ права.
‚ых®¤ит, чт® не т®«ьк® при ꮬ¬уни§¬е ®стается в течение и§вестн®г® вре¬ени бур¦уа§н®е прав®, н® ¤а¦е и бур¦уа§н®е г®су¤арств® - бе§ бур¦уа§ии! :
„嬮кратия и¬еет гр®¬а¤н®е §начение в б®рьбе раб®чег® к«асса пр®тив капита«ист®в §а св®е ®св®б®¦¤ение. Н® ¤е¬®кратия в®все не есть пре¤е«, ег® ¦е не пр婤еши, а «ишь ®¤ин и§ этап®в п® ¤®р®ге ®т ф室а«и§¬а к капита«и§¬у и ®т капита«и§¬а к ꮬ¬ун觬у.
„嬮кратия ®§начает равенств®. П®нятн®, как®е ве«ик®е §начение и¬еет б®рьба пр®«етариата §а равенств® и «®§унг равенства, ес«и прави«ьн® п®ни¬ать ег® в с¬ыс«е уничт®¦ения к«асс®в. Н® ¤е¬®кратия ®§начает т®«ьк® ф®р¬а«ьн®е равенств®. И т®тчас вс«е¤ §а ®существ«ение¬ равенства всех ч«ен®в ®бщества п® ®тн®шению к в«а¤ению сре¤ства¬и пр®и§в®¤ства, т. е. равенства тру¤а, равенства §араб®тн®© п«аты, пре¤ че«®вечест⮬ не¬ину嬮 встанет в®пр®с ® т®¬, чт®бы и¤ти ¤а«ьше, ®т ф®р¬а«ьн®г® равенства к фактичесꮬу, т. е. к ®существ«ению прави«а: <кতы© п® сп®с®бн®стя¬, кত®¬у п® п®требн®стя¬>. Каки¬и этапа¬и, путе¬ каких практичесих ¬ер®прияти© п®©¤ет че«®вечеств® к эт®© высше© це«и, ¬ы не §нае¬ и §нать не ¬®¦е¬. :


:‚ ‘®ветск®© в«асти ¬ы и¬ее¬ н®вы© тип г®су¤арства; п®старае¬ся ®брис®вать ег® §а¤ачи, к®нструкцию, п®старае¬ся ®бъяснить, п®че¬у эт®т н®вы© тип ¤е¬®кратии, в к®т®р®¬ так ¬н®г® ха®тическ®г®, несура§н®г®, чт® с®став«яет в не¬ ¦ивую ¤ушу - перех®¤ в«асти к тру¤ящи¬ся, устранение эксп«уатации, аппарата ¤«я ﮤав«ения. Г®су¤арств® есть аппарат ¤«я ﮤав«ения. Нम ﮤав«ять эксп«уатат®р®в, н® их ﮤав«ять не«ь§я п®«ицие©, их ¬®¦ет ﮤав«ять т®«ьк® са¬а ¬асса, аппарат ¤®«¦ен быть свя§ан с ¬асса¬и, ¤®«¦ен ее пре¤став«ять, как ‘®веты. Они г®р৤® б«и¦е к ¬асса¬, ®ни ¤ают ⮧¬®¦н®сть ст®ять б«и¦е
к не©, ®ни ¤ают б®«ьше ⮧¬®¦н®сти в®спитывать эту ¬ассу. : ‘®ветская в«асть есть аппарат - аппарат ¤«я т®г®, чт®бы ¬асса нача«а не¬е¤«енн® учиться управ«ению г®су¤арст⮬ и ®ргани§ации пр®и§в®¤ства в ®бщенаци®на«ьн®¬ ¬асштабе. Эт® гигантски тру¤ная §а¤ача. Н® ист®рически ва¦н® т®, чт® бере¬ся §а ее решение, и решение не т®«ьк® с т®чки §рения «ишь наше© ®¤н®© страны, н® и при§ывая на ﮬ®щь евр®пе©ских раб®чих. :‚®т п®че¬у ¬ы считае¬, чт® эт® есть п𮤮«¦ение пути Пари¦ск®© К®¬¬уны. ‚®т п®че¬у ¬ы уверены, чт®, вставши на эт®т путь, евр®пе©ские раб®чие су¬еют нଠﮬ®чь. ::П®¤®бн® с«еﮬу щенку, к®т®ры© с«уча©н® тычет н®с®¬ т® в ®¤ну, т® в ¤ругую ст®р®ну, Каутски© нечаянн® наткну«ся: на ®¤ну верную ¬ыс«ь (и¬енн®, чт® ¤иктатура есть в«асть, не свя§анная никаки¬и §ак®на¬и), н® ®пре¤е«ения ¤иктатуры все ¦е не ¤а«: Он ¬®г бы, не п®«агаясь на св®и у¬ственные сп®с®бн®сти, прибегнуть к св®е© па¬яти и вы«®¦ить и§ <ящичк®в> все с«учаи, к®г¤а Маркс г®в®рит ® ¤иктатуре. Он п®«учи« бы, наверн®е, «иб® с«е¤ующее, «иб® п® существу с®впа¤ающее с ни¬, ®пре¤е«ение:
„иктатура есть в«асть, ®пирающаяся неп®сре¤ственн® на наси«ие, не свя§анная никаки¬и §ак®на¬и.
Рев®«юци®нная ¤иктатура пр®«етариата есть в«асть, §ав®еванная и ﮤ¤ер¦ивае¬ая наси«ие¬ пр®«етариата на¤ бур¦уа§ие©, в«асть, не свя§анная никаки¬и §ак®на¬и. :
Ит®г: Каутски© и§врати« са¬ы¬ нес«ыханны¬ ®бр৮¬ п®нятие ¤иктатуры пр®«етариата, превратив Маркса в ¤ю¦инн®г® «ибера«а, т. е. ¤®кати«ся са¬ ¤® ур®вня «ибера«а, к®т®ры© б®«тает п®ш«ые фра§ы ® <чист®© ¤е¬®кратии>, прикрашивая и §атушевывая к«асс®в®е с®¤ер¦ание бур¦уа§н®© ¤е¬®кратии, чураясь всег® б®«ее рев®«юци®нн®г® наси«ия с® ст®р®ны угнетенн®г® к«асса.

‚®пр®с, бе§б®¦н® §апутанны© Каутски¬, пре¤став«яется на ¤е«е в таꮬ ви¤е.
…с«и не 觤еваться на¤ §¤равы¬ с¬ыс«®¬ и на¤ ист®рие©, т® ясн®, чт® не«ь§я г®в®рить ® <чист®© ¤е¬®кратии>, п®ка существуют р৫ичные к«ассы, а ¬®¦н® г®в®рить т®«ьк® ® к«асс®в®© ¤е¬®кратии. (‚ ск®бках ска§ать, <чистая ¤е¬®кратия> есть не т®«ьк® неве¦ественная фра§а, ®бнару¦ивающая неп®ни¬ание как б®рьбы к«асс®в, так и сущн®сти г®су¤арства, н® и тр覤ы пустая фра§а, иб® в ꮬ¬унистичесꮬ ®бществе ¤е¬®кратия бу¤ет, пере𮦤аясь и превращаясь в привычку, ®т¬ирать, н® ник®г¤а не бу¤ет <чист®© ¤е¬®кратие©>. :
Бур¦уа§ная ¤е¬®кратия, бу¤учи ве«ики¬ ист®рически¬ пр®гресс®¬ п® сравнению с сре¤невек®вье¬, всег¤а ®стается - и при капита«и§¬е не ¬®¦ет не ®ставаться - у§к®©, уре§анн®©, фа«ьшив®©, «ице¬ерн®©, рае¬ ¤«я б®гатых, «®вушк®© и ®б¬ан®¬ ¤«я эксп«уатируе¬ых, ¤«я бе¤ных. :
‚®§ь¬ите ®сн®вные §ак®ны с®вре¬енных г®су¤арств, ⮧ь¬ите управ«ение и¬и, ⮧ь¬ите св®б®¤у с®брани© и«и печати, ⮧ь¬ите <равенств® грতан пере¤ §ак®н®¬>,- и вы уви¤ите на кত®¬ шагу х®р®ш® §наꮬ®е всяꮬу честн®¬у и с®§нате«ьн®¬у раб®че¬у «ице¬ерие бур¦уа§н®© ¤е¬®кратии. Нет ни ®¤н®г®, х®тя бы сମ㮠¤е¬®кратическ®г® г®су¤арства, г¤е бы не бы«® «а§еек и«и ®г®в®р®к в к®нституциях, ®беспечивающих бур¦уа§ии ⮧¬®¦н®сть ¤винуть в®©ска пр®тив раб®чих, ввести в®енн®е п®«®¦ение и т. п. <в с«учае нарушения п®ря¤ка>,- на ¤е«е, в с«учае <нарушения> эксп«уатируе¬ы¬ к«асс®¬ св®ег® рабск®г® п®«®¦ения
и п®пыт®к вести себя не п®-рабски. :
Пр®«етарская ¤е¬®кратия, ®¤н®© и§ ф®р¬ к®т®р®© яв«яется ‘®ветская в«асть, ¤а«а неви¤анн®е в ¬ире ра§витие и расширение ¤е¬®кратии и¬енн® ¤«я гигантск®г® б®«ьшинства насе«ения, ¤«я эксп«уатируе¬ых и тру¤ящихся. :‘®ветская в«асть первая
в ¬ире (стр®г® г®в®ря, вт®рая, иб® т® ¦е сମе нача«а ¤е«ать Пари¦ская К®¬¬уна) прив«екает ¬ассы, и¬енн® эксп«уатируе¬ые ¬ассы, к управ«ению. “частие в бур¦уа§н®¬ пар«а¬енте (к®т®ры© ник®г¤а не решает серье§не©ших в®пр®с®в в бур¦уа§н®© ¤е¬®кратии: их решает бир¦а, банки) §аг®р®¦ен® ®т тру¤ящихся ¬асс тысяча¬и §аг®р®¤®к, и раб®чие ве«ик®«епн® §нают и чувствуют, ви¤ят и ®ся§ают, чт® бур¦уа§ны© пар«а¬ент чу¦®е учр妤ение, ®ру¤ие угнетения пр®«етариев бур¦уа§ие©, учре¦-
¤ение врতебн®г® к«асса, эксп«уатат®рск®г® ¬еньшинства. :
Пр®«етарская ¤е¬®кратия в ¬и««и®н ра§ ¤е¬®кратичнее всяк®© бур¦уа§н®© ¤е¬®кратии; ‘®ветская в«асть в ¬и««и®н ра§ ¤е¬®кратичнее сମ© ¤е¬®кратическ®© бур¦уа§н®© респуб«ики. :

:Мы и§учи«и, на ®сн®вании ¤анных ® выб®рах в “чре¤ите«ьн®е с®брание, три ус«®вия п®бе¤ы б®«ьшев觬а: 1) ﮤав«яющее б®«ьшинств® сре¤и пр®«етариата; 2) п®чти п®«®вина в ар-¬ии; 3) ﮤав«яющи© перевес си« в решающи© ¬®¬ент в решающих пунктах, и¬енн®: в ст®«ицах и на фр®нтах ар¬ии, б«и§ких к центру. :
Каки¬ ®бр৮¬ г®су¤арственная в«асть в руках пр®«етариата ¬®¦ет стать ®ру¤ие¬ ег® к«асс®в®© б®рьбы §а в«ияние на непр®«етарские ¬ассы? §а прив«ечение их на ст®р®ну пр®«етариата? §а ®т®рвание, ®тв®евание их ®т бур¦уа§ии?
‚®-первых, пр®«етариат ¤®стигает эт®г® те¬, чт® пускает в х®¤ не стары© аппарат г®су¤арственны© в«асти, а «®¬ает ег® в¤ребе§ги, не ®став«яет в не¬ ка¬ня на ка¬не: и с®§¤ает н®вы© г®су¤арственны© аппарат. Эт®т н®вы© г®су¤арственны© аппарат присп®с®б«ен к ¤иктатуре пр®«етариата и к ег® б®рьбе пр®тив бур¦уа§ии §а непр®«етарские тру¤ящиеся ¬ассы. Эт®т н®вы© аппарат не вы¤у¬ан ке¬-«иб®, а вырастает и§ к«асс®в®© б®рьбы пр®«етариата, и§ ее распр®странения вширь и вг«убь. Эт®т н®вы© аппарат г®су¤арственн®© в«асти, н®вы© тип г®су¤арственн®© в«асти есть ‘®ветская в«асть. :
’аки¬ путе¬, сра§у, ®¤ни¬ у¤ар®¬, не¬е¤«енн® п®с«е §ав®евания г®су¤арственн®© в«асти пр®«етариат®¬, пр®«етариат ®тв®евывает у бур¦уа§ии гр®¬а¤ную ¬ассу ее ст®р®нник®в и§ ¬е«к®бур¦уа§ных и <с®циа«истических> парти©, иб® эта ¬асса - тру¤ящиеся и эксп«уатируе¬ые, к®т®рых бур¦уа§ия: ®б¬аныва«а и к®т®рые, п®«учив ‘®ветскую в«асть, п®«учают впервые ®ру¤ие ¬асс®в®© б®рьбы §а св®и интересы пр®тив бур¦уа§ии.
‚®-вт®рых, пр®«етариат ¬®¦ет и ¤®«¦ен сра§у и«и в® всяꮬ с«учае ®чень быстр® ®тв®евать у бур¦уа§ии и у ¬е«к®бур¦уа§н®© ¤е¬®кратии <их> ¬ассы, т. е. ¬ассы, ше¤шие §а ни¬и,- ®тв®евать п®сре¤ст⮬ рев®«юци®нн®г® у¤®в«етв®рения их наиб®«ее насущных эк®н®¬ических ну¦¤ цен®© экспр®приации ﮬещик®в
и бур¦уа§ии. :
‚®т эт®© ¤иа«ектики ник®г¤а не ¬®г«и п®нять пре¤ате«и, тупицы и пе¤анты II Интернаци®на«а: пр®«етариат не ¬®¦ет п®бе¤ить, не §ав®евывая на св®ю ст®р®ну б®«ьшинства насе«ения. Н® ®граничивать и«и ®бус«®в«ивать эт® §ав®евание при®бретение¬ б®«ьшинства г®«®с®в на выб®рах при г®сﮤстве бур¦уа§ии есть непр®х®¤и¬®е ску¤®у¬ие и«и пр®ст®е на¤увате«ьств® раб®чих. :
„анные ® выб®рах в “чре¤ите«ьн®е с®брание: п®ка§ывают так¦е р®«ь и §начение наци®на«ьн®г® в®пр®са. ‚®§ь¬ите “краину. :„анные ® выб®рах в “чре¤ите«ьн®е с®брание п®ка§ывают, чт® еще в н®ябре 1917 㮤а на “краине п®«учи«и б®«ьшинств® украинские эсеры и с®циа«исты. :
При таꮬ п®«®¦ении ¤е«а игн®рир®вать §начение наци®на«ьн®г® в®пр®са на “краине,- че¬ ®чень част® грешат ве«ик®р®ссы (и, ﮦа«у©, не¬н®ги¬ ¬енее част®, че¬ ве«ик®р®ссы, грешат эти¬ евреи),- §начит с®вершать г«уб®кую и ®пасную ®шибку. :И, как интернаци®на«исты, ¬ы ®бя§аны, в®-первых, ®с®бенн® энергичн® б®р®ться пр®тив ®статк®в (ин®г¤а бесс®§нате«ьных) ве«ик®русск®г® и¬периа«и§¬а и ш®вин觬а у <русских> ꮬ¬унист®в; в®-вт®рых, ¬ы ®бя§аны и¬енн® в наци®на«ьн®¬ в®пр®се, как сравните«ьн® ¬а«®ва¦н®¬:, и¤ти на уступки. ‚а¦ны ¤ругие в®-пр®сы, :г®р৤® ¬енее ва¦ен в®пр®с, бу¤ет «и “краина ®т¤е«ьны¬ г®су¤арст⮬ и«и нет. Нас ниск®«ьк® не ¬®¦ет у¤ивить - и не ¤®«¦на пугать - ¤а¦е такая перспектива, чт® украинские раб®-
чие и крестьяне перепр®буют р৫ичные систе¬ы и в течение, ска¦е¬, неск®«ьких «ет испытают на практике и с«ияние с Р‘”‘Р, и ®т¤е«ение ®т нее в ®с®бую сମсти©ную “‘‘Р, и ра§ные ф®р¬ы их тесн®г® с®ю§а, и т. ¤., и т. п. :


:П®с«е §ахвата в«асти раб®чи© к«асс ¤ер¦ит, с®храняет в«асть и укреп«яет ее, как всяки© к«асс, 觬енение¬ ®тн®шения к с®бственн®сти и н®в®© к®нституцие©. Эт® - перв®е ¬®е ®сн®вн®е п®«®¦ение, к®т®р®е бессп®рн®! ‚т®р®е п®«®¦ение, чт® всяки© н®вы© к«асс учится у пре¤ы¤ущег® к«асса и берет пре¤ставите«е© управ«ения у стар®г® к«асса - т®¦е абс®«ютная истина. Нак®нец, ¬®е третье п®«®¦ение, чт® раб®чи© к«асс ¤®«¦ен уве«ичивать чис«® बинистрат®р®в и§ св®е© сре¤ы, с®§¤авать шк®«ы, ﮤг®т®в«ять в г®су¤арственн®¬ ¬асштабе ка¤ры раб®тник®в. Эти три п®«®¦ения не®сп®ри¬ы. :


:Г®су¤арств® - эт® ®б«асть прину¦¤ения. ‘у¬асшествие¬ бы«® бы ®трекаться ®т прину¦¤ения, ®с®бенн® в эп®ху ¤иктатуры пр®«етариата. <А¤¬инистрир®вание> и बинистрат®рски© п®¤- х®¤ к ¤е«у §¤есь ®бя§ате«ьны. Партия - эт® неп®сре¤ственн® правящи© авангар¤ пр®«етариата, эт® рук®в®¤ите«ь. Иск«ючение и§ партии, а не прину¦¤ение - в®т специфическ®е сре¤ств®
⮧¤е©ствия, сре¤ств® ®чищения и §ака«а авангар¤а. Пр®фс®ю-
§ы - ре§ервуар г®су¤арственн®© в«асти, шк®«а ꮬ¬ун觬а, шк®«а х®§я©ничанья. ‚ эт®© ®б«асти специфическ®е и г«авн®е есть не управ«ение, а <свя§ь> <¬е¦¤у центра«ьны¬> (и ¬естны¬, к®нечн®, т®¦е) <г®су¤арственны¬ управ«ение¬, нар®¤ны¬ х®§я©ст⮬ и шир®ки¬и ¬асса¬и тру¤ящихся>. :


:20/11.1922.
:“си«ение репрессии пр®тив п®«итических враг®в ‘®вв«асти и агент®в бур¦уа§ии (в ®с®бенн®сти ¬еньшевик®в и эсер®в); пр®ве¤ение эт®© репрессии ревтрибуна«а¬и и нарсу¤а¬и в наиб®«ее быст𮬠и рев®«юци®нн®-це«ес®®бра§н®¬ п®ря¤ке; ®бя§ате«ьная п®ставка ря¤а ®бра§ц®вых (п® быстр®те и си«е репрессии; п® ра§ъяснению нар®¤ны¬ ¬асса¬, чере§ су¤ и чере§ печать, §начения их) пр®цесс®в в М®скве, Питере, •арьк®ве и неск®«ьких ¤ругих ва¦не©ших центрах; ⮧¤е©ствие на нарсу¤е© и ч«ен®в рев-трибуна«®в чере§ партию в с¬ыс«е у«учшения ¤еяте«ьн®сти су¤®в и уси«ения репрессии; - все эт® ¤®«¦н® вестись систе¬атичн®, уп®рн®, наст®©чив®, с ®бя§ате«ьн®© ®тчетн®стью. :
‚®спитате«ьн®е §начение су¤®в гр®¬а¤н®. Г¤е у нас §аб®та ®б эт®¬? Г¤е учет реа«ьных ре§у«ьтат®в? Эт®г® нет, а эт® а§бука все© юри¤ическ®© раб®ты.
’акая ¦е а§бука - тр®©ная кара ꮬ¬униста¬ пр®тив кары беспарти©ны¬. И такая ¦е б姧аб®тн®сть НКЮста.
При царе пр®кур®р®в г®ня«и и п®выша«и п® пр®центу выигранных и¬и ¤е«. Мы переня«и ®т царск®© Р®ссии сମе п«®х®е, бюр®крат觬 и ®б«®¬®вщину, ®т чег® ¬ы буква«ьн® §а¤ыхае¬ся,
а у¬н®г® перенять не су¬е«и. Кত®г® ч«ена к®««егии НКЮста, кত®г® ¤еяте«я эт®г® в央¬ства нम бы ®ценивать п® п®с«у¦н®¬у списку, п®с«е справки: ск®«ьких ꮬ¬унист®в ты §аката«
в тюрь¬у втр®е стр®¦е, че¬ беспарти©ных §а те пр®ступки? ск®«ьких бюр®крат®в ты §аката« в тюрь¬у §а бюр®крат觬 и в®«®киту? ск®«ьких купц®в §а §«®уп®треб«ение нэп® ты ﮤве« п®¤ расстре« и«и ﮤ ¤руг®е, не игрушечн®е: нака§ание? Не ¬®¦ешь ®тветить на эт®т в®пр®с? - §начит ты ша«®па©, к®т®р®г® нम гнать и§ партии §а <ꮬ᮫т®вню> и §а <ꮬчванств®>. :
P. S. Ни ¬а«е©шег® уﮬинания в печати ® ¬®е¬ пись¬е быть не ¤®«¦н®. :1
’®варищу М®«®т®ву ¤«я ч«ен®в П®«итбюр®
Обращаю вни¬ание на т®, чт® вчера в ‘®внарꮬе с®вершенн® и§га¤и«и :грতански© к®¤екс. И¬енн® те пр央стере¦ения, к®т®рые я ¤е«а« в пись¬е Курсꮬу, ®ка§ывается не приняты¬и в® вни¬ание. Пре¤писать Пре§и¤иу¬у ‚–ИК расс¬®треть эт® ¤е«® в ¤ухе ¬®их ука§ани© в пись¬е Курсꮬу. Ни в каꮬ с«учае не утвер¦¤ать бе§ вт®ричн®г® внесения в П®«итбюр® с ¬®и¬ пре¤варите«ьны¬ §ак«ючение¬. :
‘’РОИ’…ЛЬ‘’‚О ‘О–ИАЛИЗМА И ”ОРМЫ КЛА‘‘О‚ОЙ БОРЬБЫ

‚ наше© стране в наст®ящее вре¬я и¬еются три к«асса, и§ к®т®рых ¤ва к«асса - раб®чие и крестьяне - яв«яются ®сн®вны¬и к«асса¬и нашег® ®бщества и нашег® стр®я, а трети© к«асс - бур-¦уа§ия (ку«аки, нэп¬аны и т. ¤.) - существует «ишь п®ст®«ьку, п®ск®«ьку ®н <¤®пущен> ¤® и§вестн®© степени и на ®пре¤е«енных ус«®виях <к с®тру¤ничеству> с раб®чи¬ к«асс®¬ и крестьянст⮬4. Мы ви¤е«и выше, чт® и§ т®г® п®«®¦ения, к®т®р®е §ани¬ает теперь раб®чи© к«асс, как к«асс г®сﮤствующи©, вытекает це«ы© ря¤ ®сн®вных вы⮤®в ¤«я п®«итики раб®чег® г®су¤арства. Осн®вн®© и г«авны© вы⮤, как ¬ы ®б эт®¬ у¦е г®в®ри«и, §ак«ючается в с«е¤ующе¬: в т® вре¬я как при капита«истичесꮬ стр®е §а¤аче© раб®чег® к«асса яв«я«®сь ра§рушение ®бщества, в ус«®виях пр®«етарск®© ¤иктатуры §а¤аче© раб®чег® к«асса яв«яется не ра§рушение стр®я пр®«етарск®© ¤иктатуры и н®в®г® с®§¤ава嬮㮠®бщества, а, на®б®р®т, ег® все¬ерная ﮤ¤ер¦ка, укреп«ение ег®, рук®в®¤ств® и¬. И§ эт®г®, в св®ю ®чере¤ь, неи§бе¦н® с«е¤уют и ¤ругие вы⮤ы, а и¬енн® вы⮤ы, касающиеся сମ© ф®р¬ы к«асс®в®© б®рьбы в наше¬ ®бществе. К«асс®вая б®рьба, как ¬ы ®т«ичн® §нае¬, не прекращается и не ®т¬ирет сра§у, а бу¤ет п𮤮«¦аться ®чень и ®чень ¤®«г®е вре¬я, п®ка не исче§нет навсег¤а ¤е«ение на к«ассы в®®бще. Н® у¦е теперь ¬ы ви¤и¬, как неи§бе¦н® ¬еняются в®пр®с ® г«авн®¬ пути к«асс®в®© б®рьбы и в®пр®с ® ф®р¬ах эт®© б®рьбы. ‚ капита«истичесꮬ ®бществе, г¤е ¤е«® пр®«етариата §ак«ючается в т®¬, чт®бы ра§рушить эт® ®бществ®, п®ст®янн®© §а¤аче© яв«яется все¬ерн®е ®б®стрение и р০игание к«асс®в®© б®рьбы ¤® тех п®р, п®ка эта к«асс®вая б®рьба не при¬ет сମ© ®¦ест®ченн®© св®е© ф®р¬ы, а и¬енн® ф®р¬ы грতанск®© в®©ны и в®®ру¦енн®© б®рьбы с® ст®р®ны тру¤ящихся ¬асс пр®тив г®сﮤствующег® капита«истическ®г® ре¦и¬а. ‚ эт®© б®рьбе стар®е ®бществ® «®пается сверху ¤®ни§у, и п®«®¦ение к«асс®в в к®нце к®нц®в ¤е«ается с®вершенн® ины¬: так на§ывае¬ые ни§шие, угнетенные к«ассы стан®вятся наверху, эксп«уатат®ры стан®вятся к«асс®¬, с®пр®тив«ение к®т®р®г® ﮤав«яется и к®т®р®¬у прих®¤ится, п®с«е св®ег® ра§гр®¬а, ﮤчиниться н®в®© в«асти, в«асти прише¤ших с н觮в к«асс®в. Итак, в капита«истичесꮬ стр®е §а¤ача раб®чег® к«асса - вести «инию на ®б®стрение к«асс®в®© б®рьбы, на превращение ее в грতанскую в®©ну. Партия раб®чег® к«асса в пре¤е«ах капита«истическ®г® стр®я яв«яется партие© грতанск®© в®©ны1. П®«®¦ение с®вершенн® перевертывается, к®г¤а раб®чи© к«асс берет в«асть в св®и руки, ®пираясь при эт®¬ на шир®кие с«®и крестьянства. П®ск®«ьку ¤иктатура бур¦уа§ии ра§бита и п®ск®«ьку на ее ¬ест® у¦е ста«а ¤иктатура пр®«етариата, п®ст®«ьку §а¤аче© раб®чег® к«асса яв«яется укреп«ение эт®© ¤иктатуры и §ащиты ее ®т всяких на нее п®сягате«ьств. Партия раб®чег® к«асса в таких ус«®виях стан®вится партие© грতанск®г® ¬ира, т. е. требует ﮤчинения раб®че¬у к«ассу с® ст®р®ны пр妤е г®сﮤствующих к«асс®в, с«®ев и групп; ®на требует ®т них грতанск®г® ¬ира, и раб®чи© к«асс карает и прес«е¤ует теперь всех нарушите«е© эт®г® грতанск®г® ¬ира, всех §аг®в®рщик®в, саб®та¦ник®в - с«®в®¬, всех, кт® ¬ешает ¤е«у ¬ирн®г® стр®ите«ьства н®в®г® ®бщества.
‚ св®е¬ с®бственн®¬ г®су¤арстве раб®чи© к«асс, п®с«е т®г® как ®н ®тби« все напа¤ения враг®в и ®беспечи« ¬ирную стр®ите«ьную раб®ту, у¦е не пр®п®ве¤ует внутри страны грতанск®© в®©ны, а пр®п®ве¤ует внутреннее §а¬ирение на ®сн®вах при§нания п®«н®стью н®в®© в«асти, ее §ак®н®в, ее учр妤ени© и на ®сн®вании ﮤчинения эти¬ §ак®на¬ и эти¬ учр妤ения¬ с® ст®р®ны всех с«®ев, в т®¬ чис«е и бывших пр®тивник®в эт®© в«асти.
‚ с®®тветствии с эти¬ п®яв«яется и 觬енение в са¬их ф®р¬ах к«асс®в®© б®рьбы. :
‘® ст®р®ны раб®чег® к«асса ®на п𮤮«¦ает вестись: наше §ак®н®¤ате«ьств®, гарантирующее раб®чее ¤е«®, ®беспечивающее ®пре¤е«енные права §а пр®фесси®на«ьны¬и с®ю§а¬и, §астав«яющее п«атить частн®г® пре¤прини¬ате«я страх®вые в§н®сы, «ишающее эти пре¤прини¬ате«ьские круги и§бирате«ьных прав
в п®«итические ®рганы в«асти и т. ¤.,- эт® есть н®вая ф®р¬а к«асс®в®© б®рьбы. ‘исте¬а на«®г®в®г® ®б«®¦ения, при к®т®р®© с®®тветствующи¬ ®бр৮¬ ®б«агаются ¤®х®¤ы и прибы«и капита«истических пре¤прияти©, эт® на«®г®в®е ®б«®¦ение бур¦уа§ии так®е, как®г® нет ни в ®¤н®© стране,- эт® т®чн® так ¦е н®вая ф®р¬а к«асс®в®© б®рьбы. К®нкуренция с® ст®р®ны г®су¤арственн®© пр®¬ыш«енн®сти (г®су¤арственн®© т®рг®в«и) к®®перации - эт® есть ®пять-таки н®вая ф®р¬а к«асс®в®© б®рьбы. К®г¤а наше г®су¤арств® ¤ает ®с®бые «ьг®ты и преи¬ущества к®®перативны¬ пре¤приятия¬, к®г¤а эт® г®су¤арств® ®с®б® финансирует, т. е. ﮤ¤ер¦ивает ¤ене¦ны¬и сре¤ства¬и, к®®перативные ®ргани§ации, к®г¤а ®н® в §ак®н®¤ате«ьн®¬ п®ря¤ке ®беспечивает §а ни¬и б®«ьшие права,-все эт® есть н®вая ф®р¬а к«асс®в®© б®рьбы. …с«и
в пр®цессе к®нкуренции на рынке г®су¤арственная пр®¬ыш«енн®сть, т®рг®в«я, к®®перация вытесняют п®степенн® частн®г® пре¤прини¬ате«я - эт® есть п®бе¤а в к«асс®в®© б®рьбе, н® п®бе¤а не
в ¬еханичесꮬ ст®«кн®вении си« (не при ﮬ®щи в®®ру¦енн®© схватки), а с®вершенн® в н®в®© ®б®«®чке, к®т®р®© не бы«® раньше, к®т®рая при капита«истичесꮬ ре¦и¬е бы«а с®вершенн® не¬ыс«и¬®© ¤«я раб®чег® к«асса и крестьянства.
’®чн® так ¦е ¬еняется ф®р¬а к«асс®в®© б®рьбы и в ¤еревне. Прав¤а, т® тут, т® та¬ к«асс®вая б®рьба в ¤еревне вспыхивает
в пре¦них св®их пр®яв«ениях, приче¬ эт® ®б®стрение вы§ывается ®бычн® ку«ацки¬и э«е¬ента¬и. :
„ИК’А’“РА ПРОЛ…’АРИА’А И …… РАЗНО… ЗНА—…НИ…
ПО О’НО˜…НИЮ К РАЗНЫМ КЛА‘‘АМ
Ра§витие нашег® теперешнег® ®бщества п® направ«ению

<< ╧Ёхф√фє∙р 

ёЄЁ. 2
(шч 7 ёЄЁ.)

╬├╦└┬╦┼═╚┼

╤ыхфє■∙р  >>