<< Предыдущая

стр. 45
(из 51 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

1.3. Мiсцезнаходження АТ: _________________________

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI АТ

2.1. Метою дiяльностi АТ §: ______________________

-402-

2.2. Предметом дiяльностi АТ §: ____________________

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУТ АТ

3.1. АТ § юридичною особою вiд дня його державноє
ре§страцiє.

3.2. АТ здiйсню§ свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного
законодавства Украєни та цього статуту.
3.3. АТ § правонаступником державного пiдпри§мства

(назва державного пiдпри§мства)

3.4. Майно АТ склада§ться з основних засобiв та
оборотних коштiв, а також цiнностей, вартiсть яких
вiдображено в балансi АТ.
3.5. АТ § власником:

майна, переданого йому засновником у власнiсть;
продукцiє, виробленоє АТ у результатi господарськоє
дiяльностi;

iншого майна, набутого на пiдставах, не заборонених
чинним законодавством. Ризик випадковоє загибелi або
пошкодження майна, що § власнiстю АТ або передано йому
в користування, несе АТ.

3.6. АТ ма§ самостiйний баланс, розрахунковий,
валютний i iншi рахунки в банках; товарний знак, який
затверджу§ться правлiнням АТ i ре§стру§ться згiдно з
чинним законодавством; печатку зi сво§ю назвою.

3.7. АТ ма§ право продавати, передавати безкоштовно,
обмiнювати, передавати в оренду юридичним та фiзичним
особам засоби виробництва та iншi матерiальнi цiнностi,
використовувати та вiдчужувати єх iншим особам, якщо це
не суперечить чинному законодавству Украєни та цьому
статуту.

3.8. АТ ма§ право укладати угоди (контракти), зокрема
угоди купiвлi - продажу, пiдряду, страхування, перевезень,
зберiгання, видавати доручення i утворювати комiсiє тощо,

-403-

набувати майновi та особистi немайновi права, нести
обов'язки, бути позивачем i вiдповiдачем у судi,
арбiтражному та третейському судi.

3.9. АТ мас право у встановленому чинним законодав-

ством порядку:
випускати цiннi папери;

засновувати об'§днання та брати участь в об'§днаннях з
iншими суб'§ктами пiдпри§мницькоє дiяльностi;

створювати на територiє Украєни та за єє межами своє
фiлiє, представництва та дочiрнi пiдпри§мства;
чинити iншi дiє, що не суперечать чинному законодавству.
3.10. Створенi АТ фiлiє, представництва та дочiрнi
пiдпри§мства можуть надiлятися основними засобами та
оборотними коштами, якi належать АТ. Керiвництво єх
дiяльнiстю здiйсню§ться особами, що призначаються
правлiнням АТ.

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦIОНЕРИ АТ
4.1. Засновником вiдкритого акцiонерного АТ §

(назва державного органу приватизацiє)

Акцiонерами АТ можуть бути державнi органи
приватизацiє, а також фiзичнi та юридичнi особи, якi набули
право власностi на акцiє АТ у процесi приватизацiє, випуску
нових акцiй та на вторинному ринку цiнних паперiв.
4.2. Акцiонери мають право:

брати участь i голосувати на загальних зборах акцiонерiв
особисто або через своєх представникiв;

обирати й бути обраними до органiв управлiння АТ, якi
визначенi у роздiлi 8 цього статуту;
брати участь у розподiлi прибутку АТ;
отримувати iнформацiю про дiяльнiсть АТ у порядку,
встановленому внутрiшнiми нормативними актами АТ;

вiльно розпоряджатися акцiями, що єм належать, у
порядку, визначеному чинним законодавством та цим
статутом.

-404-

4.3. Усi акцiонери АТ повиннi бути занесенi до ре§стру
акцiонерiв АТ.

4.4. У разi лiквiдацiє АТ акцiонери мають право отримати
частину вартостi майна АТ, пропорцiйну вартостi належних
єм акцiй АТ.

4.5. Акцiонери можуть мати також iншi права,
передбаченi чинним законодавством.
4.6. Акцiонери АТ зобов'язанi:

додержувати вимог установчих документiв АТ,
виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв АТ;

не розголошувати комерцiйну та§мницю та конфi-
денцiйну iнформацiю щодо дiяльностi АТ;

виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним
законодавством Украєни.

4.7. Акцiонери вiдповiдають за зобов'язаннями АТ тiльки
в межах належних єм акцiй.


5. СТАТУТНИЙ ФОНД АТ

5.1. Статутний фонд АТ становить _____________ грн.
5.2. Статутний фонд АТ подiлено на _________________
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю _______ грн.

5.3. АТ ма§ право змiнювати (збiльшувати або
зменшувати) розмiр статутного фонду.

5.4. Розмiр статутного фонду пiсля повноє оплати усiх
ранiше випущених акцiй може бути збiльшений шляхом:
випуску нових акцiй;
обмiну облiгацiй на акцiє:

збiльшення номiнальноє вартостi ранiше випущених
акцiй.

Рiшення про збiльшення статутного фонду АТ
прийма§ться в порядку, встановленому чинним
законодавством, цим статутом i внутрiшнiми нормативними
актами АТ.

5.5. Розмiр статутного фонду може бути зменшено
шляхом:

-405-

зменшення <номiнальноє вартостi ранiше випущених
акцiй;

зменшення кiлькостi акцiй шляхом викупу частини акцiй
у єх власникiв з метою анулювання цих акцiй.

Рiшення про зменшення статутного фонду прийма§ться
в порядку, встановленому чинним законодавством, цим
статутом i внутрiшнiми нормативними актами АТ.
Зменшення статутного фонду за наявностi заперечень
кредиторiв АТ не допуска§ться.

5.6. Рiшення про змiну розмiру статутного фонду набира§
чинностi з моменту внесення цих змiн до державного
ре§стру.

6. АКЦIЄ АТ .

6.1. АТ випуска§ акцiє на весь розмiр статутного фонду
та проводить єх ре§страцiю в порядку, передбаченому
чинним законодавством.

6.2. Акцiонери АТ без обмежень можуть розпоряджатися
акцiями АТ, у тому числi продавати чи iншим чином
вiдчужувати єх на користь iнших юридичних та фiзичних
осiб, якщо iнше не встановлено чинним законодавством.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДIЛУ ПРИБУТКУ
ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

7.1. Прибуток АТ утворю§ться з надходжень вiд
господарськоє дiяльностi пiсля покриття матерiальних та
прирiвняних до них витрат i витрат на оплату працi. З
балансового прибутку АТ сплачуються вiдсотки за
кредитами банкiв та за облiгацiями, а також вносяться
передбаченi законодавством Украєни податки та iншi платежi
до бюджету. Чистий прибуток, одержаний пiсля зазначених
розрахункiв, залиша§ться у повному розпорядженнi АТ.

7.2. Порядок розподiлу чистого прибутку та покриття
збиткiв визнача§ться вiдповiдно до чинного законодавства
Украєни, цього статуту i внутрiшнiх нормативних актiв АТ.

-406-

7.3. АТ створю§:
резервний фонд;
фонд сплати дивiдендiв;

iншi фонди, що створюються за рiшенням вищого
органу АТ.

7.4. Резервний фонд АТ створю§ться у розмiрi не менш
як 25 вiдсоткiв статутного фонду АТ. Резервний фонд АТ
використову§ться для покриття витрат, пов'язаних з
вiдшкодуванням збиткiв та позапланових витрат.

Резервний фонд створю§ться шляхом щорiчних
врахувань не менш як 5 вiдсоткiв чистого прибутку АТ до
досягнення необхiдного розмiру. Рiшення про використання
коштiв фонду прийма§ться правлiнням АТ.

7.5. Фонд сплати дивiдендiв створю§ться за рахунок
чистого прибутку АТ. Розмiр плановоє та нарахованоє за рiк
суми цього фонду затверджу§ться вищим органом АТ за
поданням правлiння АТ, погодженим iз спостережною радою
АТ. Кошти з фонду сплачуються акцiонерам пропорцiйно до
загальноє вартостi належних єм акцiй. Сплата дивiдендiв
здiйсню§ться шляхом перерахування коштiв на рахунок
акцiонера або iншим чином згiдно з порядком, визначеним
проспектом емiсiє акцiй чи рiшенням правлiння АТ.

8. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ АТ
8.1. Управлiння АТ здiйснюють:
вищий орган АТ - загальнi збори акцiонерiв;
спостережна рада;
правлiння АТ;
ревiзiйна комiсiя.
8.2. Загальнi збори акцiонерiв

8.2.1. Загальнi збори акцiонерiв § вищим органом АТ. У
перiод до проведення перших загальних зборiв акцiонерiв
та набуття в процесi приватизацiє прав власностi на акцiє АТ
iншими акцiонерами вищим органом АТ § засновник як
§диний акцiонер.

-407-

8.2.2. Засновник в особi ____________________________
(назва державного органу приватизацiє)
здiйсню§ управлiння АТ шляхом прийняття рiшень
(розпоряджень) з питань, що вiднесенi до компетенцiє
вищого органу АТ. Засновник признача§ своєх представникiв
до органiв управлiння АТ та нада§ єм вiдповiднi
повноваження дорученнями.

8.2.3. Правомочнiсть загальних зборiв акцiонерiв та
прийнятих ними рiшень, порядок та строки єх скликання
визначаються вiдповiдно до чинного законодавства Украєни
та цього статуту.

8.2.4. До компетенцiє вищого органу АТ вiдносяться:
визначення основних напрямiв дiяльностi АТ,
затвердження його планiв та звiтiв про єх виконання;
визначення органiзацiйноє структури АТ;
затвердження статуту та внесення до нього змiн та
доповнень;

обрання та вiдкликання членiв спостережноє ради АТ;
обрання та вiдкликання членiв правлiння та ревiзiйноє
комiсiє АТ;

затвердження рiчних результатiв дiяльностi АТ, в тому
числi його дочiрнiх пiдпри§мств, затвердження звiтiв i
висновкiв ревiзiйноє комiсiє, порядку розподiлу прибуткiв;
визначення порядку покриття збиткiв;
створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх
пiдпри§мств, фiлiй та представництв iнших юридичних осiб,
затвердження єх статутiв та положень;

<< Предыдущая

стр. 45
(из 51 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>