<< Предыдущая

стр. 46
(из 51 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>


винесення рiшень про притягнення до майновоє
вiдповiдальностi посадових та iнших осiб АТ;

затвердження правил процедури, правил внутрiшнього
трудового розпорядку та iнших i нормативних документiв АТ;
прийняття рiшень про придбання АТ власних акцiй;
затвердження угод, укладених на суму, що перевищу§
_______ вiдсоткiв статутного фонду АТ;
визначення умов оплати працi посадових осiб АТ, його

-408-

дочiрнiх пiдпри§мств, фiлiй представництв;

прийняття рiшення про припинення дiяльностi АТ,
призначення лiквiдацiйноє комiсiє, затвердження
лiквiдацiйного балансу.

Загальнi збори акцiонерiв можуть розглядати й iншi
питання дiяльностi АТ.

8.2.5. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв приймаються
бiльшiстю у 3/4 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у
зборах, з таких питань:
а) змiна статуту АТ;

б) прийняття рiшення про припинення дiяльностi АТ;
в) створення та припинення дiяльностi дочiрнiх пiд-
при§мств, фiлiй та представництв АТ. Усi iншi рiшення
приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв або єх
представникiв, якi беруть участь у зборах.

8.2.6. Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти
рiшення про передачу частини своєх повноважень до
компетенцiє спостережноє ради чи правлiння АТ.

8.2.7. Загальнi збори акцiонерiв скликаються не рiдше
одного разу на рiк. Позачерговi збори акцiонерiв
скликаються у разi неплатоспроможностi АТ, на вимогу
акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 20
вiдсотками голосiв, а також на вимогу спостережноє ради АТ
у будь - який час i з будь - якого приводу.

8.2.8. Загальнi збори визнаються правомочними, якщо в
них беруть участь акцiонери або єх представники, що мають
бiльш як 60 вiдсоткiв голосiв. У випадку, якщо загальна
кiлькiсть голосiв не перевищу§ 60 вiдсоткiв, скликаються
повторнi збори не пiзнiше як, через один мiсяць з дня
скликання перших зборiв.

Повiдомлення про проведення загальних зборiв
акцiонерiв та про порядок денний загальних зборiв
акцiонерiв здiйсню§ться правлiнням АТ.

8.2.9. Про проведення загальних зборiв акцiонерiв
держателi iменних акцiй повiдомляються персонально.

-409-

Акцiонери - держателi акцiй на пред'явника вважаються
поiнформованими про участь у рiчних загальних зборах,
якщо про дату i мiсце проведення зборiв було повiдомлено
у трьох центральних газетах за 45 днiв до початку i вони не
призначались на iншу дату.

У випадку проведення позачергових зборiв або якщо
загальнi збори призначенi на iнше число, усi акцiонери
повиннi бути проiнформованi про дату, мiсце та порядок
денний зборiв згiдно з регламентом загальних зборiв.

У випадку, якщо збори скликаються не правлiнням АТ, а
акцiонерами, якi володiють у сукупностi 20 вiдсотками
голосiв, АТ сплачу§ всi витрати, пов'язанi з iнформуванням
усiх акцiонерiв, а також нада§ списки акцiонерiв та єх
адреси.

8.2.10. Голосування на загальних зборах акцiонерiв
проводиться за принципом одна акцiя - один голос.
8.3. Спостережна рада.

8.3.1. Спостережна рада § органом АТ, яка з метою
захисту iнтересiв акцiонерiв здiйсню§ контроль за
дiяльнiстю правлiння АТ.

8.3.2. Спостережна рада склада§ться з ______ членiв, що
обираються з числа акцiонерiв - громадян чи уповнова-
жених представникiв акцiонерiв - юридичних осiб термiном
на ____ рокiв.

8.3.3. Персональний склад спостережноє ради та змiни в
ньому затверджуються загальними зборами акцiонерiв АТ.
8.3.4. Спостережна рада:

за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв уклада§
контракт з головою правлiння АТ;

погоджу§ проведення операцiй розпорядження
нерухомим майном АТ, балансова вартiсть якого перевищу§
суму, еквiвалентну 2 000 мiнiмальним заробiтним платам,
виходячи iз ставки мiнiмальноє заробiтноє плати, дiючоє на
момент операцiє;
розгляда§ та затверджу§ звiти, якi подають правлiння,

-410-

ревiзiйна комiсiя за квартал та рiк;

аналiзу§ дiє правлiння щодо управлiння АТ, реалiзацiє
iнвестицiйноє, технiчноє та цiновоє полiтики, додержання
номенклатури товарiв i послуг;

виступа§, у разi необхiдностi, iнiцiатором проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-
господарськоє дiяльностi АТ;

пода§ вищому органу АТ пропозицiє з питань дiяльностi
АТ;

здiйсню§ iншi дiє щодо контролю за дiяльнiстю правлiння АТ.
8.3.5. Голова спостережноє ради за дорученням та вiд
iменi АТ пiдпису§ з головою правлiння контракт про найм
на посаду.

8.3.6. Спостережна рада ма§ право:
отримувати iнформацiю про дiяльнiсть АТ;
заслуховувати звiти правлiння, посадових осiб АТ з
окремих питань його дiяльностi;

призупиняти дiю повноважень членiв правлiння до
проведення загальних зборiв акцiонерiв;
залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi АТ.
8.3.7. Спостережна рада не ма§ права втручатися в
оперативну дiяльнiсть правлiння АТ.

8.3.8. Спостережна рада пода§ вищому органу АТ звiт про
свою роботу за рiк. У разi визнання роботи спостережноє
ради незадовiльною вищий орган АТ вносить змiни до єє
складу.

8.3.9. Засiдання спостережноє ради проводяться не рiдше
I разу на квартал i вважаються правочинними, якщо на них
присутнi 2/3 єє членiв.

Рiшення спостережноє ради приймаються бiльшiстю
голосiв. У разi розподiлу голосiв порiвну голос голови
спостережноє ради § вирiшальним.

Позачергове засiдання спостережноє ради склика§ться на
вимогу голови спостережноє ради, будь - кого з єє членiв,
правлiння або ревiзiйноє комiсiє АТ.

-411-

8.3.10. Члени спостережноє ради § посадовими особами
АТ i несуть вiдповiдальнiсть в межах своєх повноважень.

8.3.11. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв до
компетенцiє спостережноє ради може бути передано частину
повноважень загальних зборiв.
8.4. Правлiння АТ

8.4.1. Виконавчим органом АТ, який здiйсню§ керiв-
ництво його поточною дiяльнiстю, § правлiння АТ.

8.4.2. До компетенцiє правлiння АТ належать усi питання
дiяльностi АТ, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством,
цим статутом або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ
належать виключно до компетенцiє iншого органу АТ.
Загальнi збори акцiонерiв АТ можуть приймати рiшення про
передачу частини належних йому прав до компетенцiє
правлiння.

8.4.3. Правлiння обира§ться на __ рiк i пiдзвiтне у своєй
дiяльностi вищому органу та спостережнiй радi i органiзу§
виконання єх рiшень.

8.4.4. Правлiння АТ склада§ться з ____ членiв. До складу
правлiння входять:
голова правлiння;
перший заступник голови правлiння;
заступник голови правлiння;
члени правлiння;
головний бухгалтер АТ.

Персональний склад правлiння затверджу§ться
загальними зборами акцiонерiв за поданням голови
спостережноє ради. Вiд iменi та за дорученням загальних
зборiв акцiонерiв АТ голова спостережноє ради уклада§
контракт з головою правлiння.

8.4.5. Голова правлiння керу§ роботою правлiння АТ.
Голова правлiння вправi без довiреностi здiйснювати дiє вiд
iменi АТ Вiн уповноважений керувати поточними справами
АТ i виконувати рiшення вищого органу АТ та спостережноє
ради, представляти АТ в його вiдносинах з iншими

-412-

юридичними особами, державними та iншими органами i
органiзацiями, вести переговори та укладати угоди вiд iменi
АТ, органiзовувати ведення протоколiв засiдань правлiння АТ.
Питання повноважень, умов дiяльностi та матерiального
забезпечення голови правлiння визначаються в контрактi, що
уклада§ться з ним головою спостережноє ради АТ.

8.4.6. Засiдання правлiння АТ проводяться не рiдше
одного разу на мiсяць i вважаються правочинними, якщо на
них присутнi 1/2 його членiв. Рiшення правлiння
приймаються простою бiльшiстю голосiв. У разi розподiлу
голосiв порiвну голос голови правлiння § вирiшальним.

Позачергове засiдання правлiння АТ склика§ться на
вимогу голови правлiння або 1/3 його членiв.

8.4.7. На пiдставi рiшень, прийнятих правлiнням, голова
правлiння вида§ накази та iншi розпорядчi документи щодо
дiяльностi АТ.
8.5. Ревiзiйна комiсiя.

8.5.1. Перевiрка господарське - фiнансовоє дiяльностi
правлiння АТ, дочiрнiх пiдпри§мств, фiлiй та представництв
проводиться ревiзiйною комiсi§ю, яка затверджу§ться вищим
органом АТ. Перевiрки здiйснюються за дорученням
загальних зборiв акцiонерiв АТ, спостережноє ради, з власноє
iнiцiативи ревiзiйноє комiсiє АТ або на вимогу акцiонерiв, що
володiють' у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв.

8.5.2. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки вищому органу
АТ. Матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя нада§ вищому
органу АТ та спостережнiй радi. Комiсiя склада§ться з ____
членiв. Ревiзiйна комiсiя ма§ право залучати до сво§є
дiяльностi експертiв та аудиторiв.

8.5.3. Члени ревiзiйноє комiсiє мають право брати участь
у засiданнях правлiння з правом дорадчого голосу.

8.5.4. Ревiзiйна комiсiя склада§ висновки на пiдставi
рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв ревiзiйноє комiсiє
загальнi збори акцiонерiв АТ не мають права затвердити
рiчний баланс.

-413-

8.5.5. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання
позачергових загальних зборiв акцiонерiв або проведення
засiдання спостережноє ради АТ, у разi якщо виникла загроза
iнтересам АТ або виявлено зловживання посадових осiб АТ.

9. ОБЛIК ТА ЗВIТНIСТЬ

9.1. АТ здiйсню§ оперативний та бухгалтерський облiк
результатiв сво§є дiяльностi, а також веде статистичну
звiтнiсть та пода§ єє у встановленому порядку та обсязi до
органiв державноє статистики.

9.2. Перший фiнансовий рiк почина§ться з дати ре§страцiє
АТ i завершу§ться ЗI грудня цього ж року, наступнi
фiнансовi роки визначаються вiдповiдно до календарних.

9.3. Фiнансове - господарська дiяльнiсть АТ здiйсню§ться
вiдповiдно до планiв, якi затверджуються вищим органом АТ.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ
10.1. Внесення змiн до статуту АТ § компетенцi§ю
загальних зборiв акцiонерiв АТ.

10.2. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питань змiн
у статутi АТ приймаються бiльшiстю у 3/4 голосiв акцiо-
нерiв, що беруть участь у зборах.

<< Предыдущая

стр. 46
(из 51 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>