<< Предыдущая

стр. 47
(из 51 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>


II. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI АТ

11.1. Припинення дiяльностi АТ здiйсню§ться шляхом
його реорганiзацiє (злиття, при§днання, подiлу, видiлення,
перетворення) або лiквiдацiє. Реорганiзацiя АТ здiйсню§ться
за рiшенням вищого органу АТ.

11.2. При реорганiзацiє АТ уся сукупнiсть його прав та
обов'язкiв переходить до правонаступника.
11.3. АТ може бути лiквiдовано:
за рiшенням вищого органу АТ;

на пiдставi рiшення арбiтражного суду у випадку
визнання АТ банкрутом.
11.4. Лiквiдацiя АТ проводиться призначеною вищим

-414-

органом АТ лiквiдацiйною комiсi§ю, а у разi лiквiдацiє АТ
за рiшенням арбiтражного суду - лiквiдацiйною комiсi§ю,
що признача§ться цим органом.

З дня призначення лiквiдацiйноє комiсiє до неє переходять
повноваження правлiння АТ по управлiнню справами АТ.
Про початок лiквiдацiє АТ та про строк подання заяв про
претензiє до нього лiквiдацiйна комiсiя сповiща§ в одному з
офiцiйних друкованих видань.

11.5. Лiквiдацiйна комiсiя оцiню§ наявне майно АТ,
визнача§ його кредиторiв та дебiторiв, розрахову§ться з
ними, вжива§ заходiв щодо сплати боргiв АТ третiм особам
та акцiонерам, склада§ лiквiдацiйний баланс та пода§ його
вищому органу АТ або органу, що призначив лiквiдацiйну
комiсiю.

Наявнi грошовi кошти АТ, включаючи надходження вiд
розпродажу його майна пiсля розрахункiв з бюджетом,
банками та iншими кредиторами, а також по оплатi працi
працiвникiв АТ, розподiляються лiквiдацiйною комiсi§ю мiж
акцiонерами пропорцiйно до загальноє номiнальноє вартостi
належних єм акцiй вiдповiдно до чинного законодавства.

11.6. Лiквiдацiя АТ вважа§ться завершеною, а АТ таким,
що припинило свою дiяльнiсть, з моменту внесення запису
про це до державного ре§стру.

-415-

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акцiонерiв
вiдкритого акцiонерного товариства

<________________________________________________________>

протокол №__________
вiд <_____>___________ 199__р.

РЕГЛАМЕНТ

загальних зборiв акцiонерiв вiдкритого
акцiонерного товариства

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Цей Регламент розроблений на пiдставi Закону
Украєни <Про господарськi товариства>, статуту вiдкритого
акцiонерного товариства <____________> (далi - АТ).
Регламент визнача§ порядок пiдготовки, скликання,
проведення i прийняття рiшень загальних зборiв акцiонерiв
(далi - загальнi збори).

1.2. Якщо в процесi пiдготовки, скликання i проведення
загальних зборiв виникнуть вiдносини, не врегульованi цим
Регламентом, то до цих вiдносин мають застосовуватися
норми чинного законодавства i статуту АТ, i цi питання
повиннi вирiшуватися таким чином, щоб прийнятi рiшення
не завдавали шкоди АТ в цiлому i кожному акцiонеру
зокрема. Пiсля виявлення таких вiдносин до цього
Регламенту мають бути внесенi вiдповiднi змiни чи
доповнення.

2. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Загальнi збори § вищим органом управлiння АТ.
2.2. У загальних зборах мають право брати i участь усi
його акцiонери незалежно вiд кiлькостi i класу акцiй,
власниками яких вони §.

-416-

2.3. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого
голосу можуть i члени виконавчих органiв, якi не с
акцiонерами.

3. КОМПЕТЕНЦIЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
3.1. Загальнi збори як вищий орган АТ вправi розглядати
та вирiшувати будь - якi питання дiяльностi АТ.
3.2. До виключноє компетенцiє загальних зборiв належать:
3.2.1. Визначення основних напрямiв дiяльностi АТ i
затвердження його планiв та звiтiв про єх виконання.
3.2.2. Внесення змiн до статуту АТ.
3.2.3. Призначення та вiдкликання членiв спостережноє
ради АТ.

3.2.4. Призначення та вiдкликання членiв правлiння та
ревiзiйноє комiсiє АТ.

3.2.5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi АТ,
включаючи його дочiрнi пiдпри§мства, затвердження звiтiв
i висновкiв ревiзiйноє комiсiє, порядку розподiлу прибутку,
визначення порядку покриття збиткiв.

3.2.6. Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх
пiдпри§мств, фiлiй та представництв АТ, затвердження єх
статутiв та положень про них.

3.2.7. Винесення рiшень про притягнення до майновоє
вiдповiдальностi посадових осiб АТ.

3.2.8. Затвердження правил процедури та iнших внут-
рiшнiх документiв АТ. визначення його органiзацiйноє
структури.

3.2.9. Вирiшення питання про придбання АТ акцiй, що
випускаються ним.

3.2.10. Визначення умов оплати працi посадових осiб АТ,
його дочiрнiх пiдпри§мств, фiлiй та представництв.

3.2.11. Затвердження договорiв (угод), укладених на суму,
що перевищу§ вказану у статутi АТ.

3.2.12. Прийняття рiшень про припинення дiяльностi АТ,
призначення лiквiдацiйноє комiсiє, затвердження лiквi-
дацiйного балансу.

-417-

3.3. Загальнi збори можуть вiднести до сво§є виключноє
компетенцiє також iншi питання. При прийняттi такого
рiшення вносяться вiдповiднi змiни до статуту АТ i цього
Регламенту.

3.4. Рiшенням загальних зборiв виконання окремих
функцiй, що належать до компетенцiє зборiв, може бути
покладено на спостережну раду та правлiння АТ.

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
4.1. Черговi загальнi збори скликаються, як правило) один
раз на рiк. Загальнi збори збираються за мiсцезнаходженням
АТ або в iншому мiсцi, вказаному у повiдомленнi про
скликання загальних зборiв.

4.2. Загальнi збори скликаються за рiшенням правлiння
АТ, прийнятим простою бiльшiстю голосiв.

4.3. Позачерговi загальнi збори скликаються правлiнням
АТ за власною iнiцiативою у разi неплатоспроможностi АТ,
а також за наявностi обставин, вказаних у статутi АТ, i в
будь-якому iншому випадку, якщо цього вимагають iнтереси
АТ в цiлому, а також на вимогу спостережноє ради АТ чи
ревiзiйноє комiсiє АТ.

4.4. Акцiонери, що володiють у сукупностi бiльш як 20
вiдсотками голосiв, мають право вимагати скликання
позачергових загальних зборiв у будь-який час та з будь-
якого приводу. Якщо протягом 20 днiв правлiння АТ не
виконало зазначеноє вимоги, акцiонери вправi самi скликати
загальнi збори.

4.5. Не пiзнiше як за 45 днiв до дати скликання загальних
зборiв правлiння АТ публiку§ в трьох центральних засобах
масовоє iнформацiє, що поширюються на всiй територiє меш-
кання акцiонерiв АТ, повiдомлення, в якому зазначаються
дата, час та мiсце проведення загальних зборiв, а також
питання, що включенi до порядку денного.

Держателi iменних акцiй повiдомляються про проведення
загальних зборiв персонально рекомендованим листом,
кур'§ром або телефаксом.

-418-

4.6. Якщо до порядку денного зборiв включено питання
про змiну розмiру статутного фонду АТ, у повiдомленнi про
проведення зборiв, крiм вiдомостей, зазначених в п.4.5 цього
Регламенту, повиннi мiститися:

мотиви, спосiб та мiнiмальний розмiр збiльшення або
зменшення статутного фонду;

проект змiн статуту АТ, пов'язаних iз збiльшенням чи
зменшенням статутного фонду;

данi про кiлькiсть акцiй, що випускаються додатково або
вилучаються, та єх загальну вартiсть;
вiдомостi про нову номiнальну вартiсть акцiй;
права акцiонерiв пiд час додаткового випуску акцiй або
єх вилучення;

дата початку i закiнчення пiдписки на акцiє, що
випускаються додатково, або єх вилучення;

порядок вiдшкодування власникам акцiй збиткiв,
пов'язаних iз змiнами статутного фонду.

4.7. Позачерговi загальнi збори скликаються правлiнням
у порядку, визначеному п. 4.5 цього Регламенту, при цьому
повiдомлення про єх скликання ма§ бути зроблено не ранiше
як за 15 днiв до дати проведення загальних зборiв i не
пiзнiше як через 10 днiв пiсля прийняття правлiнням такого
рiшення.

4.8. Якщо скликання позачергових загальних зборiв
вимагали акцiонери, що володiють у сукупностi бiльш як 20
вiдсотками голосiв i правлiння не виконало єх вимогу
протягом 20 днiв, акцiонери правi самi скликати позачерговi
загальнi збори з додержанням порядку повiдомлення
акцiонерiв, викладеного у п. 4.7 цього Регламенту. При
цьому пiдготовку загальних зборiв може здiйснювати
органiзацiйний комiтет, обраний акцiонерами, що скликають
позачерговi загальнi збори.

4.9. У випадку, якщо збори скликаються не правлiнням
АТ, а акцiонерами, якi володiють у сукупностi 20 вiдсотками
голосiв, АТ сплачу§ всi витрати, пов'язанi з iнформуванням

-419-

усiх акцiонерiв, а також нада§ списки акцiонерiв та єх
адреси.

5. ПIДГОТОВКА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
5.1. Уся робота з пiдготовки та скликання загальних
зборiв проводиться правлiнням АТ i обраними ним
робочими органами наступних загальних зборiв -
мандатною комiсi§ю i секретарiатом.

5.2. Пiсля прийняття рiшення про скликання чергових
загальних зборiв i попереднього визначення порядку денного
правлiння повiдомля§ акцiонерiв АТ про майбутнi збори в
порядку, передбаченому п. 4.5 цього Регламенту.

5.3. Не пiзнiше як за 40 днiв до дати проведення
загальних зборiв акцiонери, що володiють у сукупностi
понад 10 вiдсотками голосiв, можуть вимагати включення
додаткових питань до порядку денного.

5.4. Правлiння АТ готу§ проекти рiшень з питань порядку
денного загальних зборiв.

5.5. До початку роботи загальних зборiв акцiонерам
повинна бути надана можливiсть ознайомитися з
документами, пов'язаними з порядком денним загальних
зборiв.

5.6. Загальнi збори не вправi розглядати та приймати
рiшення з питань, що не включенi до порядку денного.

6. УЧАСТЬ АКЦIОНЕРIВ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. Акцiонери беруть участь у загальних зборах особисто
або через своєх представникiв.

6.2. Представниками можуть виступати iншi акцiонери
або третi особи, що не § акцiонерами АТ.

6.3. Представники дiють на пiдставi письмових

<< Предыдущая

стр. 47
(из 51 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>