<< Предыдущая

стр. 48
(из 51 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

довiреностей, що пiдтверджують єх повноваження на
загальних зборах. Довiреностi фiзичних осiб посвiдчуються
нотарiально, юридичних осiб - печаткою вiдповiдноє

юридичноє особи.

-420-

6.4. Один акцiонер (представник акцiонера) може
представляти iнтереси акцiонерiв, що володiють у
сукупностi не бiльш як 10 вiдсотками голосiв.

6.5. Представники можуть бути постiйними чи призна-
ченими на певний строк. Акцiонер ма§ право у будь-який
час вiдкликати чи замiнити свого представника на загальних
зборах.

6.6. Перед початком загальних зборiв мандатна комiсiя,
призначена правлiнням АТ, проводить ре§страцiю акцiонерiв
(єх представникiв), що прибули на збори, iз зазначенням
кiлькостi голосiв, якi ма§ кожен з учасникiв зборiв.
Одночасно перевiряються повноваження представникiв
акцiонерiв.

6.7. Кожному акцiонеру (представнику) пiд час ре§страцiє
вида§ться картка iз зазначенням кiлькостi голосiв, якi йому
належать.

7. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
7.1. Загальнi збори вiдкрива§ голова спостережноє ради
АТ, пiсля чого голова мандатноє комiсiє доповiда§ про
наявнiсть кворуму на зборах.

7.2. Загальнi збори обирають голову зборiв та секретарiат
(секретаря) зборiв. Рiшення щодо кандидатур прийма§ться
простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у
зборах.
7.3. Голова загальних зборiв:
керу§ роботою зборiв;

оголошу§ питання порядку денного i нада§ слово
виступаючим;

проводить голосування з питань порядку денного зборiв
та оголошу§ пiдсумки голосування.

7.4. Секретарiат (секретар) загальних зборiв веде
протокол зборiв.

7.5. Для пiдбивання пiдсумкiв голосування загальнi збори
обирають лiчильну комiсiю.

-421-

7.6. Пiдсумки голосування з питань порядку денного
загальних зборiв пiдраховуються членами лiчильноє комiсiє,
про що складаються вiдповiднi протоколи.

7.7. Для пiдготовки рiшення загальних зборiв обира§ться
редакцiйна комiсiя.

8. ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

8.1. Загальнi збори визнаються правомочними приймати
рiшення, якщо в них беруть участь акцiонери (представники
акцiонерiв), що володiють у сукупностi бiльш як 60
вiдсотками голосiв.

8.2. Голосування на загальних зборах проводиться за
принципом: 1 акцiя - 1 голос.

8.3. Бiльшiстю (3/4) голосiв акцiонерiв, що беруть участь
у загальних зборах, приймаються рiшення з таких питань:
8.3.1. Змiна статуту АТ.

8.3.2. Прийняття рiшення про припинення дiяльностi АТ.
8.3.3. Утворення дочiрнiх пiдпри§мств, фiлiй i представ-
ництв АТ та припинення єх дiяльностi.

8.4. З усiх iнших питань рiшення приймаються простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних
зборах. У випадку, якщо <за> i <проти> рiшення, що
голосу§ться, подано рiвну кiлькiсть голосiв, таке рiшення
вважа§ться вiдхиленим. Це правило не застосову§ться пiд
час виборiв посадових осiб АТ.

8.5. Загальнi збори вправi давати обов'язковi для
виконання доручення органам управлiння та контролю АТ
та посадовим особам АТ. Виконання цих доручень
контролю§ться спостережною радою АТ. Про виконання
доручень голова правлiння доповiда§ на наступних
загальних зборах.

8.6. Рiшення загальних зборiв, прийнятi за додержанням
вимог цього Регламенту, § обов'язковими для всiх акцiонерiв
АТ, включаючи тих, хто не брав участi у зборах, i всiх
органiв i посадових осiб АТ.

-422-

9. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ

9.1. Хiд загальних зборiв i прийнятi ними рiшення,
включаючи пiдсумки голосування по кожному питанню,
оформляються протоколом зборiв, ведення якого
забезпечу§ться секретарiатом (секретарем) зборiв. За
рiшенням загальних зборiв протокол зборiв може бути пос-
вiдчений нотарiально.

9.2. Акцiонери, що брали участь у загальних зборах i не
згоднi з єх рiшеннями, можуть заявити окрему думку, яка
заноситься до протоколу зборiв.

9.3. Протокол загальних зборiв пiдписують голова зборiв
та секретар зборiв.

9.4. Голова зборiв та секретар зборiв несуть персональну
вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, що внесенi до
протоколу загальних зборiв.

9.5. Завiренi копiє протоколу загальних зборiв i додатки
до нього мають бути остаточно оформленi у строк не бiльше
п'яти робочих днiв з дня проведення зборiв.

9.6. Копiє протоколу чи завiренi виписки з нього повиннi
бути у будь-який час наданi на вимогу будь-якого акцiонера
за плату, розмiр якоє встановлю§ться правлiнням АТ.

9.7. Протоколи загальних зборiв i всi додатки до них
зберiгаються у правлiннi АТ протягом усього часу дiяльностi АТ.
9.8. Секретар правлiння АТ несе персональну вiдпо-
вiдальнiсть за збереження протоколiв зборiв.

10. ПОВТОРНI ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ

10.1. Якщо загальнi збори не вiдбулися через вiдсутнiсть
кворуму (вiдповiдно до п.6.2 цього Регламенту), то правлiння
АТ повинно скликати повторнi загальнi збори з тим самим
порядком денним.

10.2. Повторнi загальнi збори повиннi бути пiдготовленi
та проведенi з додержанням порядку, встановленого цим
Регламентом.
10.3. У повiдомленнi про повторнi загальнi збори порядок

-423-

денний може не викладатись, але обов'язково повинна
мiститись вказiвка на те що цi збори § повторними.

-424-

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акцiонерiв
вiдкритого акцiонерного товариства

<______________________________________>

протокол №__________
вiд <_____>____________ 199__р.

ПОЛОЖЕННЯ
про спостережну раду вiдкритого
акцiонерного товариства

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спостережна рада вiдкритого акцiонерного
товариства <______________> (далi - АТ) § органом
управлiння АТ, що здiйсню§ контроль за дiяльнiстю
правлiння АТ.

1.2. У своєй дiяльностi спостережна рада АТ керу§ться
чинним законодавством Украєни, статутом АТ, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами й
рiшеннями, прийнятими загальними зборами акцiонерiв.

1.3. Жоднi органи АТ, за винятком загальних зборiв
акцiонерiв, не мають права давати вказiвки спостережнiй
радi АТ щодо порядку здiйснення нею покладених на неє
функцiй, а також з iнших питань єє дiяльностi.

1.4. Розмiри та порядок отримання членами спостережноє
ради АТ винагороди встановлюються загальними зборами
акцiонерiв.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ
СПОСТЕРЕЖНОЄ РАДИ АТ

2.1. Спостережна рада АТ обира§ться загальними
зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв у кiлькостi _____ осiб
строком на ____ роки.

-429-

2.2. Для замiщення членiв спостережноє ради АТ, якi
вибули або не мають змоги з тих чи iнших причин
виконувати обов'язки членiв спостережноє ради АТ, загальнi
збори акцiонерiв обирають кандидатiв у члени спостережноє
ради АТ з числа акцiонерiв. Кандидати обираються на строк
повноважень спостережноє ради АТ.

2.3. Кандидат, який замiню§ члена спостережноє ради АТ,
що вибув, пiдляга§ затвердженню на цiй посадi черговими
загальними зборами акцiонерiв. Строк повноважень
кандидата закiнчу§ться разом зi строком повноважень складу
спостережноє ради АТ.

2.4. Член спостережноє ради АТ не може бути одночасно
членом правлiння АТ або ревiзiйноє комiсiє АТ.

2.5. Член правлiння АТ може бути обраний членом
спостережноє ради АТ не ранiше як через 2 роки пiсля
припинення його повноважень у правлiннi АТ.

2.6. Одна й та сама особа може обиратися членом
спостережноє ради АТ не бiльше двох строкiв пiдряд.

2.7. Член спостережноє ради АТ може бути вiдкликаний
до закiнчення строку повноважень спостережноє ради АТ за
наявностi достатнiх на це пiдстав. Рiшення про дострокове
вiдкликання члена спостережноє ради АТ приймають
загальнi збори акцiонерiв.

3. КОМПЕТЕНЦIЯ СПОСТЕРЕЖНОЄ РАДИ АТ
3.1. До компетенцiє спостережноє ради АТ належать:
погодження проведення операцiй з розпорядження
нерухомим майном АТ, балансова вартiсть якого перевищу§
суму, еквiвалентну 2 000 мiнiмальних заробiтних плат,
виходячи iз ставки мiнiмальноє заробiтноє плати, дiючоє на
момент операцiє;

попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв
за ними ревiзiйноє комiсiє АТ;

затвердження звiтiв, якi подають правлiння АТ, ревiзiйна
комiсiя АТ, за квартал;

-430-

аналiз дiй правлiння АТ щодо управлiння АТ, реалiзацiє
iнвестицiйноє, технiчноє та цiновоє полiтики, додержання
номенклатури товарiв i послуг;

органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та аудиторських
перевiрок фiнансово - господарськоє дiяльностi АТ;

подання загальним зборам акцiонерiв пропозицiй з
питань дiяльностi АТ;

заслуховування iнформацiйних доповiдей правлiння АТ
про дiяльнiсть АТ;

вирiшення питань про внесення на розгляд загальних
зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;

розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових
розслiдувань, що проводяться ревiзiйною комiсi§ю АТ;

попереднiй розгляд усiх питань, що належать до
виключноє компетенцiє загальних зборiв акцiонерiв,
пiдготовка цих питань до зборiв;
розгляд проектiв рiшень загальних зборiв акцiонерiв;
розгляд питань про притягнення до вiдповiдальностi
посадових осiб АТ;

здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю
правлiння АТ.

<< Предыдущая

стр. 48
(из 51 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>