<< Предыдущая

стр. 49
(из 51 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

3.2. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв на спосте-
режну раду АТ може бути покладено виконання окремих
функцiй, що належать до компетенцiє загальних зборiв
акцiонерiв.

4. ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ
СПОСТЕРЕЖНОЄ РАДИ АТ

4.1. Засiдання спостережноє ради АТ проводяться в мiру
необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал.

4.2. На першому засiданнi спостережноє ради АТ iз числа
єє членiв обираються голова, заступник голови та секретар.
4.3. Голова спостережноє ради АТ:
керу§ роботою спостережноє ради АТ;
склика§ засiдання спостережноє ради АТ;

-431-

голову§ на засiданнях спостережноє ради АТ;
здiйсню§ iншi функцiє, необхiднi для органiзацiє
дiяльностi спостережноє ради АТ в межах єє повноважень.

4.4. Заступник голови спостережноє ради АТ нада§
допомогу головi, а пiд час його вiдсутностi - викону§
функцiє голови.

4.5. Секретар спостережноє ради АТ веде дiловодство,
книгу протоколiв зсiдань, iншi документи спостережноє
ради АТ.

4.6. Про наступне засiдання спостережноє ради АТ єє
членiв повинно бути повiдомлено письмово не пiзнiше як
за 7 днiв до дати засiдання. Повiдомлення ма§ мiстити
вiдомостi про дату, час i мiсце проведення засiдання, а також
порядок денний засiдання.

4.7. Не пiзнiше як за 3 днi до дати проведення засiдання
будь-який член спостережноє ради АТ може запропонувати
змiни або доповнення до порядку денного.

4.8. Позачерговi засiдання спостережноє ради АТ
скликаються головою спостережноє ради АТ (а пiд час його
вiдсутностi - заступником голови), а також на письмову
вимогу будь-кого з членiв спостережноє ради АТ, голови
правлiння АТ або ревiзiйноє комiсiє АТ. Вимога про
скликання позачергового засiдання спостережноє ради АТ
повинна мiстити вказiвку на питання, що вимагають
обговорення спостережноє ради АТ.

4.9. Позачергове засiдання спостережноє ради АТ
повинно бути скликано не пiзнiше 10 днiв вiд дня
надходження вимоги на адресу спостережноє ради вiд осiб,
вказаних у п.4.8 цього Положення.

Порядок повiдомлення про позачергове засiдання такий
самий, як i про черговi.

4.10. Член спостережноє ради АТ може брати участь у
засiданнi особисто або через свого представника з належним
чином оформленою довiренiстю. Член спостережноє ради
АТ може також передати своє повноваження у засiданнi

-432-

iншому члену спостережноє ради АТ, що оформля§ться до-
вiренiстю. Один член спостережноє ради АТ не може мати
бiльше однi§є довiреностi вiд iнших членiв спостережноє
ради АТ.

4.11. Спостережна рада АТ § правочинною приймати
рiшення, якщо на засiданнi належним чином представлено
не менш як 2/3 єє членiв.

4.12. Кожен член спостережноє ради АТ ма§ пiд час
голосування один голос.

4.13. Рiшення з усiх питань, за винятком питання про
притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб АТ,
приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх членiв
спостережноє ради АТ. У разi рiвного розподiлу голосiв
голос голови спостережноє ради АТ да§ перевагу.

4.14. Секретар спостережноє ради АТ веде книгу
протоколiв засiдань спостережноє ради АТ.

4.15. Протокол засiдання спостережноє ради АТ
пiдпису§ться головою спостережноє ради АТ (або
заступником голови, що його замiщу§) та секретарем
спостережноє ради АТ.

4.16. Члени спостережноє ради АТ, не згоднi з рiшенням
спостережноє ради АТ, можуть виразити окрему думку, що
вноситься до протоколу та оголошу§ться разом iз рiшенням
на загальних зборах акцiонерiв.

4.17. Книга протоколiв або завiренi витяги з неє повиннi
бути в будь-який час наданi для ознайомлення будь-якому
члену спостережноє ради АТ, правлiнню АТ, загальним
зборам акцiонерiв або акцiонерам у порядку, встановленому
внутрiшнiми нормативними актами АТ.

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЧЛЕНIВ
СПОСТЕРЕЖНОЄ РАДИ АТ

5.1. Члени спостережноє ради АТ несуть персональну
вiдповiдальнiсть за виконання рiшень загальних зборiв
акцiонерiв, якщо вони не суперечать чинному законодавству
та статуту АТ.

-433-

5.2. Члени спостережноє ради АТ у випадку невиконання
або неналежного виконання своєх обов'язкiв несуть
дисциплiнарну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть
згiдно з чинним законодавством Украєни.

5.3. Члени спостережноє ради АТ несуть майнову
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну АТ порушенням
покладених на них обов'язкiв.

б. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення набува§ чинностi вiд дати його
затвердження загальними зборами акцiонерiв.

6.2. Змiни та доповнення до цього Положення можуть
вноситися на розгляд загальних зборiв акцiонерiв органами
управлiння та контролю АТ та набувають чинностi пiсля єх
затвердження загальними зборами акцiонерiв.

-434-

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акцiонери

вiдкритого акцiонерного товариства
<_______________________________>

протокол №___________
вiд < >____________199__р.

ПОЛОЖЕННЯ
про ревiзiйну комiсiю вiдкритого
акцiонерного товариства

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ревiзiйна комiсiя вiдкритого акцiонерного товариства
<__________> (далi - АТ) § органом, який здiйсню§
контроль за фiнансове - господарською дiяльнiстю АТ.

1.2. Ревiзiйна комiсiя АТ здiйсню§ свою дiяльнiсть
шляхом проведення планових та позапланових перевiрок
документацiє АТ, а також службових розслiдувань за
фактами виявлених порушень.

1.3. Ревiзiйна комiсiя АТ проводить службовi розслi-
дування за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв або
спостережноє ради АТ.

1.4. У своєй дiяльностi ревiзiйна комiсiя АТ керу§ться
чинним законодавством Украєни, статутом АТ, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами та
рiшеннями, прийнятими загальними зборами акцiонерiв.

1.5. Розмiри та порядок отримання членами ревiзiйноє
комiсiє АТ винагороди встановлюються загальними зборами
акцiонерiв.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ
РЕВIЗIЙНОЄ КОМIСIЄ АТ

2.1. Ревiзiйна комiсiя АТ обира§ться загальними зборами
акцiонерiв у кiлькостi ____ осiб строком на ____ роки з

-435-

числа акцiонерiв, що не § членами спостережноє ради,
правлiння АТ i не посiдають iнших керiвних посад в АТ.

2.2. На випадок неможливостi виконання членами
ревiзiйноє комiсiє АТ своєх обов'язкiв загальними зборами
акцiонерiв обираються два кандидати в члени ревiзiйноє
комiсiє АТ.

2.3. У випадку неможливостi виконання членом
ревiзiйноє комiсiє АТ з будь-яких причин своєх обов'язкiв
його обов'язки викону§ один iз кандидатiв, який коопту§ться
до складу ревiзiйноє комiсiє АТ рiшенням спостережноє ради
АТ без наступного його затвердження у складi ревiзiйноє
комiсiє АТ загальними зборами акцiонерiв. Строк
повноважень такого кандидата закiнчу§ться разом зi строком
повноважень дiючого складу ревiзiйноє комiсiє АТ.

2.4. Член ревiзiйноє комiсiє АТ не може бути одночасно
членом правлiння або спостережноє ради АТ.

2.5. Акцiонер, який виконував обов'язки члена спосте-
режноє ради АТ або правлiння АТ, може бути обраний
членом ревiзiйноє комiсiє АТ не ранiше як через 2 роки пiсля
припинення його повноважень у правлiннi АТ чи
спостережнiй радi АТ.

2.6. Член ревiзiйноє комiсiє АТ може обиратися до
ревiзiйноє комiсiє АТ не бiльш як на два строки пiдряд.

2.7. Акцiонери, що мають не менш як 10% голосiв на
загальних зборах акцiонерiв, можуть обрати додатково
одного члена ревiзiйноє комiсiє АТ. У цьому випадку вони
втрачають право обирати iнших членiв ревiзiйноє комiсiє АТ.
2.8. Член ревiзiйноє комiсiє АТ може бути вiдкликаний до
закiнчення строка повноважень ревiзiйноє комiсiє АТ за
наявностi достатнiх для цього пiдстав. Рiшення про
дострокове вiдкликання члена ревiзiйноє комiсiє АТ
приймають загальнi збори акцiонерiв.


-436-

3. ФУНКЦIЄ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ
РЕВIЗIЙНОЄ КОМIСIЄ АТ

3.1. Ревiзiйна комiсiя АТ вiдповiдно до покладених на неє
завдань контролю§ та перевiря§ фiнансове - господарську
дiяльнiсть правлiння АТ, дотримання ним вимог статуту АТ
та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:

виконання встановлених загальними зборами акцiонерiв
планiв та основних напрямiв дiяльностi АТ;

виконання рiшень правлiння АТ з питань фiнансове -
господарськоє дiяльностi i єх вiдповiднiсть чинному
законодавству i статуту АТ;

виконання рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених
попередньою ревiзi§ю;

стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання
прав Єх власникiв щодо розподiлу прибутку, переваг i пiльг
у придбаннi акцiй нових емiсiй;

дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами,
передбаченого установчими документами;

вжиття правлiнням АТ заходiв щодо недопущення
непродуктивних витрат, а у разi єх наявностi - вжиття
вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв;

правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв
перерахувань до бюджету податкiв, а також правильнiсть
розрахункiв з банкiвськими установами;

правильнiсть визначення розмiру статутного фонду АТ i
кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного фонду АТ;

використання коштiв резервного та iнших фондiв АТ, що
формуються за рахунок прибутку;

сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за
несво§часну оплату акцiй, що ними купуються;
стан каси i майна АТ.
3.2. Члени ревiзiйноє комiсiє АТ зобов'язанi:
проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансове -
господарську дiяльнiсть АТ, який нада§ться правлiнням АТ,
а також каси та майна;

-437-

розглядати кошториси витрат та плани АТ;

<< Предыдущая

стр. 49
(из 51 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>