<< Предыдущая

стр. 50
(из 51 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; .
готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких
загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та
баланс;

вимагати позачергового скликання загальних зборiв
акцiонерiв у випадку виникнення загрози сутт§вим
iнтересам АТ або виявлення зловживань посадових осiб АТ;

повiдомляти загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж
ними - спостережну раду АТ про всi виявленi в ходi
перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання
посадових осiб АТ.

3.3. Члени ревiзiйноє комiсiє АТ мають право:
вимагати надання всiх документiв, необхiдних для
проведення перевiрок та розслiдувань;
вимагати особистих пояснень посадових осiб АТ;
брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях
правлiння АТ та спостережноє ради АТ;
проводити службовi розслiдування;
вносити на розгляд загальних зборiв акцiонерiв або
спостережноє ради АТ питання стосовно дiяльностi
посадових осiб АТ;

вимагати залучення до участi в перевiрках, що
проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату АТ;
отримувати винагороду в розмiрах та порядку,
встановлених загальними зборами акцiонерiв.

4. ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ
РЕВIЗIЙНОЄ КОМIСIЄ АТ

4.1. Ревiзiйна комiсiя АТ проводить чаговi та позачерговi
перевiрки.

4.2. Черговi перевiрки ревiзiйна комiсiя АТ проводить за
пiдсумками фiнансово - господарськоє дiяльностi за рiк для
подання висновку по рiчному звiту та балансу. Черговi
перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв уп-
равлiння АТ.

-438-

4.3. Позачерговi перевiрки ревiзiйна комiсiя АТ
проводить:

за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв;
за рiшенням спостережноє ради АТ;
за власною iнiцiативою;

на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш
як 10% голосiв.

4.4. Голова правлiння АТ чи його заступник можуть
звернутися до спостережноє ради АТ iз заявою про
проведення позачерговоє перевiрки.

4.5. Ревiзiйна комiсiя АТ може здiйснювати службовi
розслiдування на пiдставах, зазначених у пп.4.3, 4.4 цього
Положення. Розслiдування проводяться по окремих фактах
порушень встановленого порядку дiяльностi апарату АТ, а
також по фактах зловживань окремих посадових осiб АТ, що
стали вiдомi.

4.6. Пiдставами для проведення розслiдування можуть
бути:

заяви чи повiдомлення пiдпри§мств, установ, органiзацiй,
посадових осiб;

офiцiйнi повiдомлення органiв клади та управлiння, єх
представникiв;
заяви окремих громадян;
заяви спiвробiтникiв апарату управлiння АТ;
особистi зiзнання посадових осiб АТ;
повiдомлення, опублiкованi в засобах масовоє iнформацiє;
офiцiйнi заяви акцiонерiв АТ на загальних зборах
акцiонерiв, а також заяви, надiсланi до спостережноє ради АТ;

факти, виявленi пiд час проведення перевiрок членами
ревiзiйноє комiсiє АТ.

4.7. Розслiдування повинно бути розпочато не пiзнiше З
днiв пiсля появи пiдстав для його проведення i закiнчено не
пiзнiше 2 тижнiв пiсля його початку.

4.8. Матерiали службових розслiдувань з висновком,
пiдписаним членами ревiзiйноє комiсiє АТ, що проводили

-439-

розслiдування, передаються до спостережноє ради АТ не
пiзнiше 3 днiв пiсля закiнчення розслiдування.


4.9. Ревiзiйна комiсiя АТ проводить засiдання в мiру
необхiдностi, але не рiдше одного разу на три мiсяцi.

4.10. Дата проведення засiдання та порядок денний
повiдомляються членам ревiзiйноє комiсiє АТ не пiзнiше як
за 7 днiв до дати засiдання пiд розписку, крiм випадкiв, коли
дату проведення наступного засiдання було визначено на
минулому засiданнi.

4.11. Якщо член ревiзiйноє комiсiє АТ з будь-яких причин
не може взяти участь у засiданнi, вiн може передати своє
повноваження для участi в засiданнi iншому члену комiсiє,
видавши належним чином оформлену довiренiсть. Переда-
ча одному члену ревiзiйноє комiсiє АТ бiльше однi§є
довiреностi не допуска§ться.

4.12. Не допуска§ться видача довiреностi для участi в
засiданнi ревiзiйноє комiсiє АТ особам, якi не § членами чи
кандидатами в члени ревiзiйноє комiсiє АТ.

4.13. Ревiзiйна комiсiя АТ для проведення органiзацiйноє
та пiдготовчоє роботи обира§ секретаря з числа членiв
комiсiє.

4.14. Ревiзiйна комiсiя АТ § правочинною приймати
рiшення, якщо на засiданнi присутнi всi члени ревiзiйноє
комiсiє АТ чи єх представники з належним чином
оформленими довiреностями.

4.15. На засiданнi ревiзiйноє комiсiє АТ головують усi
члени комiсiє по черзi за алфавiтним перелiком, крiм
секретаря.

4.16. Ревiзiйна комiсiя АТ на своєх засiданнях розгляда§
та вирiшу§ питання щодо:

затвердження висновкiв по проведених перевiрках;
матерiалiв, що дають пiдстави для проведення службових
розслiдувань;

проведення службових розслiдувань по конкретних

фактах;

-440-

затвердження висновкiв по матерiалах службових
розслiдувань;

додержання статуту АТ та iнших документiв внутрiшньоє
процедури АТ;
контрольно-ревiзiйноє дiяльностi.
4.17. Кожний член ревiзiйноє комiсiє АТ ма§ пiд час
голосування один голос.

4.18. Усi рiшення ревiзiйноє комiсiє АТ приймаються
простою бiльшiстю голосiв.

4.19. Секретар ревiзiйноє комiсiє АТ веде книгу
протоколiв, до якоє записуються всi рiшення комiсiє.

4.20. Протокол засiдання ревiзiйноє комiсiє АТ
пiдпису§ться членом ревiзiйноє комiсiє АТ, який головував
на засiданнi, та секретарем.

4.21. Члени ревiзiйноє комiсiє АТ, не згоднi з рiшенням
ревiзiйноє комiсiє АТ, вправi виразити окрему думку, що
вноситься до протоколу та доводиться до вiдома
спостережноє ради АТ та загальних зборiв акцiонерiв.

4.22. Книга протоколiв або завiренi витяги з неє повиннi
бути в будь-який час наданi для ознайомлення спостережнiй
радi АТ, загальним зборам акцiонерiв та акцiонерам АТ у
порядку визначеному Положенням про порядок
ознайомлення акцiонерiв з iнформацi§ю в АТ.

4.23. Ревiзiйна комiсiя пiсля перевiрки рiчного звiту та
балансу переда§ один примiрник затвердженого висновку по
них правлiнню АТ, яке вносить його зi своєми поясненнями
на розгляд загальних зборiв акцiонерiв.

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЧЛЕНIВ
РЕВIЗIЙНОЄ КОМIСIЄ АТ

5.1. Члени ревiзiйноє комiсiє АТ несуть персональну
вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'§ктивнiсть
вiдомостей, якi мiстяться у висновках та рiшеннях комiсiє,
а також в iнших документах, що пiдготовленi нею.
5.2. Член ревiзiйноє комiсiє АТ у випадку порушення,

-441-

невиконання або неналежного виконання ним своєх
обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу
вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства
Украєни i положень внутрiшнiх нормативних актiв АТ.

-442-

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акцюнерiв
вiдкритого акцiонерного товариства
<________________________________>

протокол №__________^
вiд <____>___________199__р.

ПОЛОЖЕННЯ
про фонди вiдкритого акцiонерного
товариства

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визнача§ види фондiв, утворюваних
у вiдкритому акцiонерному товариствi "___________"

-446-

(далi - АТ), джерела єх утворення i напрями витрачання,
компетенцiю органiв управлiння АТ iз зазначених питань, а
також порядок контролю за правильнiстю i ефективнiстю
витрачання коштiв фондiв АТ.
1.2. АТ утворю§ такi фонди:
резервний фонд;

фонд прибутку, що розподiля§ться (фонд дивiдендiв);
фонд виробничого розвитку;
фонд розвитку персоналу;
фонд соцiального забезпечення;
фонд участi персоналу в прибутках АТ.
1.3. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в АТ можуть
утворюватися й iншi фонди. У разi прийняття такого
рiшення до цього Положення вносяться вiдповiднi змiни.

1.4. Фонди АТ формуються за рахунок i в межах
прибутку, що залиша§ться у розпорядженнi АТ.

2. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

2.1. Розмiр резервного фонду АТ визнача§ться при його
заснуваннi вiдсоткове до статутного фонду АТ.

2.2 Формування резервного фонду здiйсню§ться шляхом
щорiчних вiдрахувань не менш як 5 вiдсоткiв чистого
прибутку АТ до досягнення ним розмiру, передбаченого
статутом АТ.

2.3. При повному чи частковому використаннi коштiв
резервного фонду вiн повинен бути сформований знову або
поповнений шляхом наступних щорiчних вiдрахувань з
прибутку АТ до досягнення ним розмiру, визначеного
статутом.

2.4. Кошти резервного фонду АТ спрямовуються на:
покриття непередбачених збиткiв;
виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями i
вiдсоткiв за облiгацiями за вiдсутностi чи недостатностi в
АТ iнших коштiв для цих цiлей;
покриття балансового збитку за звiтний рiк.

-447-

3. ФОНД ПРИБУТКУ, ЩО РОЗПОДIЛЯ¦ТЬСЯ
(ФОНД ДИВIДЕНДIВ)

3.1. Абсолютний розмiр i частка прибутку, що
спрямову§ться на формування фонду, визначаються
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв за поданням
правлiння, погодженим iз спостережною радою АТ.

3.2. За рахунок коштiв фонду нараховуються i
виплачуються дивiденди акцiонерам АТ вiдповiдно до
Положення про порядок нарахування i виплати дивiдендiв
у вiдкритому акцiонерному товариствi.

<< Предыдущая

стр. 50
(из 51 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>