<< Предыдущая

стр. 51
(из 51 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ


4. ФОНД ВИРОБНИЧОГО РОЗВИТКУ
1. Фонд виробничого розвитку форму§ться пiсля
формування резервного фонду i фонду прибутку, що
розподiля§ться (фонду дивiдендiв).

4.2. Використання коштiв фонду виробничого розвитку
повинно забезпечити конкурентоспроможнiсть продукцiє, що
виробля§ться АТ, надiйну перспективу виробничо -
господарського розвитку АТ, ефективнiсть капiталовкладень
та, як наслiдок, зростання прибутковостi АТ i пiдвищення
котирування його акцiй.

4.3. Кошти фонду виробничого розвитку спрямовуються на:
технiчне переозбро§ння, реконструкцiю i розширення
дiючих виробництв та осво§ння нових;

пiдготовку i осво§ння новоє i модернiзованоє продукцiє
(робiт, послуг), виготовлення дослiдних зразкiв та осво§ння
прогресивних технологiчних процесiв;

проведення науково-дослiдних, дослiдно - конст-
рукторських i проектних робiт, придбання устаткування,
приладiв та iнших товарно - матерiальних цiнностей для цих
робiт;

компенсацiю пiдвищених витрат на виробництво новоє
продукцiє (робiт, послуг) у перiод єє осво§ння;
природоохороннi заходи;
будiвництво чи придбання в iнших юридичних i фiзичних

-448-

осiб будiвель, споруд чи iншого майна виробничо - тех-
нiчного призначення.

4.4. Правлiння АТ у процесi використання коштiв фонду
може визначити й iншi напрями витрачання коштiв
вiдповiдно до єх цiльового призначення.

5. ФОНД РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

5.1.Фонд розвитку персоналу утворю§ться пiсля
формування фондiв, зазначених у пп. 2, 3, 4 цього
Положення.

5.2. Використання коштiв фонду повинно забезпечити
заiнтересованiсть персоналу АТ у належному виконаннi ним
своєх обов'язкiв в АТ, пiдвищення квалiфiкацiє персоналу, а
також реалiзацiю прав спiвробiтникiв АТ на гарантiє та
пiльги, що встановленi чинним законодавством та додатково
передбаченi внутрiшнiми нормативними актами АТ, а також
колективним й iндивiдуальними трудовими контрактами.

5.3. Фонд ма§ своєм цiльовим призначенням фiнансування
заходiв, передбачених Програмою розвитку персоналу i
колективним договором, що уклада§ться в АТ.

6. ФОНД СОЦIАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
6.1. Фонд соцiального забезпечення утворю§ться пiсля
формування фондiв, зазначених у пп. 2, 3, 4 цього
Положення.

6.2. Умови i порядок утворення i використання кош-
тiв фонду встановлюються в колективному договорi,
що уклада§ться в АТ.
6.3. Кошти фонду спрямовуються на:
додатковi, понад передбаченi чинним законодавством,
виплати працiвникам АТ при єх тимчасовiй непра-
цездатностi;

заходи, пов'язанi iз забезпеченням гарантованоє
зайнятостi персоналу;
додатковi виплати працiвникам АТ у випадку заподiяння

-449-

шкоди здоров'ю при виконаннi ними своєх трудових
обов'язкiв. У випадку смертi працiвника у зв'язку з
трудовим калiцтвом додатковi виплати можуть
здiйснюватися неповнолiтнiм дiтям загиблого, а також
особам, що були на його утриманнi;

оплату путiвок працiвникам iз шкiдливими (тяжкими)
умовами працi чи напруженим режимом робочого часу в
санаторiє, профiлакторiє, пансiонати та iншi оздоровчi
заклади, а також членам сiмей цих працiвникiв;

страхування життя i здоров'я персоналу АТ, крiм
передбачених чинним законодавством випадкiв
обов'язкового страхування життя i здоров'я окремих
категорiй працiвникiв.

6.4.Правлiння АТ може визначати iншi напрями
витрачання коштiв фонду соцiального забезпечення за
погодженням з органом, що представля§ iнтереси трудового
колективу АТ.

7. ФОНД УЧАСТI ПЕРСОНАЛУ
В ПРИБУТКАХ АТ

Фонд участi персоналу в прибутках АТ утворю§ться пiсля
формування фондiв, зазначених у пп. 2, 3, 4 цього
Положення, i використову§ться для премiювання та iнших
видiв матерiального заохочення персоналу за пiдсумками
господарськоє дiяльностi АТ за рiк.

8. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ I ВИКОРИСТАННЯ
КОШТIВ ФОНДIВ

8.1. Пропозицiє щодо утворення i напрямiв витрачання
коштiв фондiв АТ готу§ та нада§ одночасно iз рiчним звiтом
i балансом спостережнiй радi вiд iменi правлiння голова
правлiння АТ виходячи з поточних i перспективних планiв
виробничого i соцiального розвитку АТ, укладеного
колективного договору, затвердженоє програми розвитку
персоналу та iн.

-450-

8.2. Доповiдь голови правлiння спостережнiй радi з
питання утворення i витрачання коштiв фондiв i резервiв АТ

повинна мiстити бiзнес - план, технiко - економiчне
обгрунтування витрачання коштiв, рiзноманiтну аналiтичну
iнформацiю, експертнi висновки, що пiдтверджують нап-
рями витрачання прибутку АТ.

8.3. Спостережна рада розгляда§ поданi пропозицiє i
прийма§ вiдповiднi рекомендацiє одночасно з розглядом
рiчного звiту i балансу АТ.

8.4. Рекомендацiє спостережноє ради мають мiстити:
найменування фондiв, що утворюються;
Єх розмiр, що визнача§ться вiдсоткове до прибутку,
отриманого АТ у звiтному роцi;
напрями витрачання коштiв фондiв.
8.5. Пропозицiє правлiння разом з рекомендацiями
спостережноє ради АТ щодо формування i витрачання
фондiв АТ виносяться на розгляд рiчних загальних зборiв
акцiонерiв, якi приймають вiдповiдне рiшення.

8.6. Правлiння АТ на пiдставi рiшення загальних зборiв
акцiонерiв здiйсню§ розпорядження коштами фондiв у
межах своєх повноважень.

8.7. Кошти кожного фонду можуть витрачатися виключно
за цiльовим призначенням.

8.8. Тимчасово вiльнi кошти одного фонду можуть бути
використанi для фiнансування заходiв, запланованих щодо
iншого фонду, за умови, що буде сво§часно забезпечено
вiдшкодування тимчасово запозичених коштiв.

8.9. Рiшення про тимчасове запозичення коштiв фондiв
прийма§ться правлiнням АТ.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИТРАЧАННЯМ
КОШТIВ ФОНДIВ АТ

9.1. Контроль за використанням коштiв фондiв АТ
здiйсню§ в межах своєх повноважень ревiзiйна комiсiя АТ.
9.2 Голова правлiння АТ на вимогу спостережноє ради i

-451-

ревiзiйноє комiсiє зобов'язаний негайно надати повну
iнформацiю про використання коштiв фондiв АТ на
поточний момент.

9.3. У рiчному звiтi на загальних зборах акцiонерiв в
обов'язковому порядку повиннi мiститися данi про
витрачання коштiв фондiв АТ за звiтний фiнансовий рiк.

9.4. Затвердження на загальних зборах акцiонерiв рiчного
звiту i балансу АТ означа§ схвалення акцiонерами напрямiв
витрачання коштiв АТ у звiтному роцi.

-452-

<< Предыдущая

стр. 51
(из 51 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ