<<

. 18
( 18 .)¹ 58
‚ଠíè·åã® íå íम ¤å«àòü... è ¬íå ò®¦å.
Ì®¦åòå ⮱ﮫü§®âàòü±ÿ ýòè¬ ¬®¬åíò®¬, ·ò®á» ã°å§èòü, ·ò® â»
ã°å§èòå.
‚àøå áå±±®§íàòå«üí®å ¬®¦åò ®áó·àòü±ÿ, §íàÿ: â ò®¬, ·ò® ¬» å¬ó
ï°å¤«àãàå¬, å±òü ·ò® â§ÿòü è ·ò® ®±òàâèòü.

¹ 59
‚ ò® â°å¬ÿ êàê ó âà± ï®ÿâ«ÿþò±ÿ ýòè ®ùóùåíèÿ... §¤å±ü... êó¤à â»
ï°èø«è, ·ò®á» â»ï®«íèòü ýò® óï°à¦íåíèå ï® ®áó·åíèþ... â ïÿòíè-
öó óò°®¬... à â·å°à â ·åòâå°ã ⻠ừè â ¤°ó㮬 ¬å±òå, §íàÿ, ·ò® §àâ-
ò°à, â ±óáá®òó... è«è â â®±ê°å±åíüå... â» áó¤åòå ã¤å-ò® åùå è ¬®¦åòå
â±ï®¬íèòü ¤°óã®å óò°® ïÿòíèö»... â ï°®ø«®¬ ¬å±ÿöå è«è íå±ê®«ü-
ê® «åò íà§à¤... ê®ã¤à â» §àíè¬à«è±ü ·å¬-ò® ¤°óãè¬... §íàÿ, ·ò® èí®ã-
¤à â â®±ê°å±åíüå â» §àíè¬àåòå±ü íå òå¬è âåùà¬è... ·ò® â ï®íå¤å«ü-
íèê è«è âò®°íèê, è ò.¤.

145
¹ 60
Ì» íà¤å嬱ÿ, ·ò® â ®òâåò íà âàøó «þáå§í®±òü ®í è«è ®íà, â ±â®þ
®·å°å¤ü, ·å°å§ íå±ê®«üê® ¬å±ÿöåâ ï°å¤«®¦èò âଠó·åáíèê Í®â®ã®
Ãèïí®§à ᮫åå â»±®ê®ã® ó°®âíÿ.
¹ 61
“‚» íà·èíàåòå ®ùóùàòü ꮬô®°ò âàøå© ï®§», ò®ã¤à êàê ¤°óãàÿ
·à±òü âà± ±à¬èµ èùåò °åøåíèÿ...”
“ß íå §íàþ, ±«å¤èòå «è â» §à òå¬, ·ò® ÿ ã®â®°þ, è ﮫü§óåò±ÿ «è
ýòè¬ âàøå áå±±®§íàòå«üí®å ¤«ÿ ò®ã®, ·ò®á» ®±óùå±òâèòü °àá®òó...”
“—à±òü âà± ±à¬èµ °à§â«åêàåò±ÿ °à§âå°ò»âàíèå¬ ï°èÿòí®ã® â®±-
ﮬèíàíèÿ, ò®ã¤à êàê ¤°óãàÿ ·à±òü ﮫü§óåò±ÿ ýòè¬, ·ò®á» ®±óùå-
±òâèòü °àá®òó ï® ãà°¬®íè§àöèè”.

¹ 62
’®ò, êò®, ¬®¦åò á»òü, §íàåò „®íàò®, ݱ¤å©«à è Êè°µå°à, ïó±òü
⮱ﮫü§óåò±ÿ ýò®© ê°àòꮩ è±ò®°èå© ò°àí±à ± 17500 ã®¤à ¤® Ð.•.
¤® íàøèµ ¤íå©.
ËÈ’…ÐÀ’“ÐÀ

Jean Godin, La Nouvelle Hypnose, Paris, Albichel, 1992.
Jay Haley, Un th©rapeute hors du commun, Milton H. Erickson, Paris,
Descl©e de Brouwer, 1985.
Jay Haley, Changer les couples, Paris, ESF, 1990.
L©on Chertock, M©mories d’un h©r©tique, Paris, La D©couverte, 1990.
L©on Chertock, L˜Énigme de la relation au coeur de la m©decine, coll.
“Les emp©cheurs de penser en rond”, Delagrave, 1992.
Andr© Weizenhoffer, Hypnose et suggestion, Paris, Pauot, 1986.
Élisabeth Laborde-Notale, La Vouance et l˜inconscient, Paris, Le Seuil,
1990.
Sydney Rosen, Ma voix t˜accompagnera, Paris, Hommes et Groupes,
1986.
Jeffrey Zeig, La Technique d˜Erickson, Paris, Hommes et Groupes, 1988.
Joyce Mills, Th©rapeutic Metaphor for Children, New York, Brunner/
Mazel, 1986.
Fran§ois Roustang, Influence, Paris, Éd. De Minuit, 1990.
Dominique Meggle, Les Th©rapies brèves, Paris, Retz, 1990.
J.H.Schultz, Le Training autogène, Paris, PUF, 1958.
Gr©gory Bateson et al., La Nouvelle Communication, Paris, coll. “Points”,
Le Seuil, 1981.
Paul Watzlawick, Les Cheveux du baron de Münchhausen, Paris, Le Seuil,
1991.
‘΄…ÐÆÀÍÈ…

Ï°å¤è±«®âèå ê °ó±±ê®¬ó 觤àíèþ....................................................... 5
Ï°å¤è±«®âèå àâò®°®â............................................................................7
Ï®êà§àíèÿ..............................................................................................8

ÁÀÇ΂ۅ ÏÐÈÍ–ÈÏÛ

α®á®å ôóíêöè®íè°®âàíèå.................................................................... 10
‚±ò°å·à ó±òàí®â®ê................................................................................. 12
‚§à謮¤å©±òâèå...................................................................................... 13
…±òå±òâåíí®å ÿâ«åíèå............................................................................. 14
Îáó·åíèå.................................................................................................. 15
Á®¤°±òâ®âàíèå è«è ±®í?........................................................................ 16
„è±±®öèàöèè ±®§íàòå«üí»µ ï°®öå±±®â è áå±±®§íàòå«üí®ã®............. 17
Îò±ò°àíåíí®±òü...................................................................................... 18
‚å¤åíèå.................................................................................................... 19
‚»§»âàòü, í® íå íàï°àâ«ÿòü................................................................ 20
ߧ»ê.................................................................................................... .. 21
Ï°®±ò®© ÿ§»ê............................................................................ 21
ߧ»ê ïàöèåíòà........................................................................... 22
Ìí®ã®ó°®âíå⻩ ÿ§»ê................................................................ 24
Íåâå°áà«üí»© ÿ§»ê..................................................................... 25
αí®âí®å....................................................................................... 26
Ï«àí ãèïí®òè·å±ê®ã® ±åàí±à............................................................ 27

ÍÀ‚…„…ÍÈ… ÃÈÏÍÎ’È—…‘ÊÎÃÎ ’ÐÀÍ‘À
‘ÎÏÐ΂ÎÆ„…ÍÈ…Ì ‚ ÏÐÈß’ÍÎÌ ‚ΑÏÎÌÈÍÀÍÈÈ

‘®ï°®â®¦¤åíèå................................................................................... 28
Ï®¤±ò°®©êà .........................................................................................29
Ï°èíÿòèå è óòè«è§àöèÿ......................................................................30
„»µàíèå................................................................................................ 31
‚»á®° ±«®â............................................................................................ 32
‘«®âà.................................................................................................... 33
Îò°èöàíèå........................................................................................... 35
αí®âí®å â ±®ï°®â®¦¤åíèè................................................... .....37
Ï®êà§àòå«è ãèïí®òè·å±ê®ã® ò°àí±à ...................................................38
αí®âí»å ï®êà§àòå«è ãèïí®òè·å±ê®ã® ò°àí±à ...............................42
Ìèíè¬à«üí»å ï°è§íàêè ................................................................43
Ðàòèôèêàöèÿ....................................................................... 44
αí®âí®å â íàâå¤åíèè........................................................... 45

È‘ÏÎËÜÇ΂ÀÍÈ… ‚Í“˜…ÍÈÉ

‚íóøåíèå.......................................................................... 46
Ê«à±±èôèêàöèÿ âíóøåíè©........................................................... 48
Ï°ÿ¬®å âíóøåíèå................................................................... 49
Ê®±âåíí®å âíóøåíèå.............................................................. 52
Ï®±«å¤®âàòå«üí®±òü ï°èíÿòèÿ................................................ 53
Ȭï«èêàöèÿ...................................................................... 54
‚®ï°®±»........................................................................... 55
Íåãàòèâí®å ïà°à¤®ê±à«üí®å âíóøåíèå.............................. 56
„⮩íàÿ ±âÿ§êà............................................................ 57
Ê®íòåê±òóà«üí®å âíóøåíèå............................................ 58
‘®±òàâí®å âíóøåíèå.................................................... 59
’°þ觬....................................................................... 60
‚íóøåíèå ®ò±óò±òâèå¬ óﮬèíàíèÿ....................................... 61
‚íóøåíèå ±âÿ§àíí®å ±® â°å¬åíå¬..................................... 62
Íà¬åê........................................................................... 63
Îòê°»ò®å âíóøåíèå........................................................... 64
Ì®áè«è§óþùåå âíóøåíèå............................................. 64
Îã°àíè·åíí®å ®òê°»ò®å âíóøåíèå................................ 65
‚íóøåíèå, ®µâàò»âàþùåå â±å ⮧¬®¦í®±òè ê«à±±à............. 66
Ìåòàô®°à........................................................................ 67
’å°àïåâòè·å±êàÿ ¬åòàô®°à................................................ 68
αí®âí®å â âå°áà«üí»µ òå°àïåâòè·å±êèµ âíóøåíèÿµ.................. 69
Íåâå°áà«üí»å âíóøåíèÿ...................................................... 70
Êàòà«åï±èÿ................................................................... 72
Ëåâèòàöèÿ................................................................... 73
Ïàó§»....................................................................... 75
Ì®«·àíèå.................................................................... 77
αí®âí®å â òå°àïåâòè·å±ê®© ôà§å......................................... 78

ÐÀÌÊÈ È ÏÐ…„Α’ÎÐÎÆÍΑ’È

Ï°å¤âà°èòå«üíàÿ ﮤã®ò®âêà............................................................... 79
‚⮤í»å óêà§àíèÿ.................................................................................. 81
ßê®°åíèå.......................................................................... 82
‘èãíà«èíã............................................................................................ 83
Ï°å¤âà°èòå«üí»å ï°å¤®±ò®°®¦í®±òè............................................... 84
Îê®í·àíèå............................................................................ 86
ϰ央±ò®°®¦í®±òè â ®ê®í·àíèè........................................................ 87
Ï°®¤®«¦åíèå........................................................................................ 89
αí®âí®å â ï°å¤®±ò®°®¦í®±òÿµ........................................................... 90

ÌÈÊÐ΄ÈÍÀÌÈÊÀ ’ÐÀÍ‘À

Ìèê°®¤èíà¬èêà ò°àí±à...................................................................... 91
”èê±àöèÿ âíè¬àíèÿ........................................................................... 92
“„åï®òåíöèà«è§àöèÿ” ±®§íàòå«üí»µ ï°®öå±±®â............................... 94
Çà¬åøàòå«ü±òâ®................................................................................... 95
Ï°å±»ùåíèå........................................................................................ 96
“¤èâ«åíèå — ï±èµ®«®ãè·å±êè© ø®ê.................................................... 97
Çàïó±ê áå±±®§íàòå«üí®ã® ï®è±êà........................................................99
Áå±±®§íàòå«üí»© ï°®öå±± è ãèïí®òè·å±êè© ®òâåò.......................... 100

È‘’ÎÐÈ—…‘ÊÈÉ ÎÁÇÎÐ

Ï°å¤è±«®âèå ........................................................................................103
Ê°àòêàÿ è±ò®°èÿ ò°àí±à................................................................... 104

Ï°è¬å° ±®ï°®â®¦¤åíèÿ â ï°èÿòí®¬ ⮱ﮬèíàíèè......................126

Îòâåò» ê óï°à¦íåíèÿ¬..................................................................... 134

Ëèòå°àòó°à........................................................................................ 147
Æàí Áåêêè®, ˜à°«ü Æþ±«åí

Í΂ÛÉ ÃÈÏÍÎÇ
Ï°àêòè·å±ê®å °óê®â®¤±òâ®
Ïå°å⮤ Ì.Ð. Ãèí§áó°ãà

Ëèòå°àòó°í»© °å¤àêò®°
À.Í. Ïå·å°±êàÿ

Îòâåò±òâåíí»© §à â»ïó±ê
È.‚. ’åïèêèíà

Ê®¬ïüþòå°íàÿ âå°±òêà
Ê.À. Ðà¤þøêèí

„è°åêò®° 觤àòå«ü±ê®ã® ï°®åêòà
Ì.Ã. Áó°íÿøåâ

ȧ¤.«èö. ¹ 061747 ®ò 02.11.1992 ã.
Ï®¤ïè±àí® â ïå·àòü 31.08.1997 ã.
”®°¬àò 60 µ 88/16.
Ïå·àòü ®ô±åòíàÿ.
“±«. ïå·. «. 10
Çàêৠ¹

Ì.: Íå§àâè±è¬àÿ ôè°¬à “Ê«à±±”, 1997. — 160 ±.
103104, Ì®±êâà, à/ÿ 85.

ISBN 2-904-299-19-• (France)
ISBN 5-86375-087-1 (Д)

Îòïå·àòàí® â òèï®ã°àôèè ¹ 2 ÐÀÍ.
121099, Ì®±êâà, ˜óáèí±êè© ïå°., 6.

<<

. 18
( 18 .)