. 1
( 2 .)>>

Ìå¤èöèíà ±â³òó, ±³·åíü 2000


ÃΑ’ÐÀ ‘…Ж…‚À Í…„Α’À’Ͳ‘’Ü
I²². ’ÐÎÌÁÎ…ÌÁÎË²ß Ë…Ã…Í…‚ί ÀÐ’…в¯
’ÀÃΑ’Ð…Ë…Ã…Í…‚…‘…Ж…
‚®«®¤è¬è° Á®á°®â, Ϋåã Æà°³í®â
Kè¿â±üêà ¬å¤è·íà àêà¤å¬³ÿ ï³±«ÿ¤èï«®¬í®¿ ®±â³òè ³¬. Ï. ˜óïèêà,
êàô夰à êà°¤³®«®ã³¿ ³ ôóíêö³®íà«üí®¿ ¤³àãí®±òèêè

Íà©ï®øè°åí³øà ï°è·èíà ã®±ò°®¿ ï°àâ®ø«óí®·ê®â®¿ í央±òàòí®±ò³ (ã®±ò°®ã®
«åãåíåâ®ã® ±å°öÿ, ÃË‘) — ¬à±èâíà ò°®¬á®å¬á®«³ÿ «åãåíå⮿ à°òå°³¿ (’…ËÀ). ÃË‘
¬®¦å âèíèêàòè òàꮦ óí౫³¤®ê íåò°®¬á®òè·í®¿ å¬á®«³¿ «åãåíå⮿ à°òå°³¿ (ËÀ):
¦è°®â®¿, ï®â³ò°ÿí®¿, ±åïòè·í®¿, à¬í³®òè·í®¿ òà ïóµ«èíí®¿, °³¤øå — °®§°èâó àíåâ-
°è§¬è à®°òè â ËÀ, ±ï®íòàíí®ã® ïíå⬮ò®°àê±ó, ¬à±èâí®ã® àòå«åêòà§ó «åãåí³, ï®-
øè°åí®ã® ïíå⬮í³òó. Χíàêà¬è ã®±ò°®¿ ï°àâ®ø«óí®·ê®â®¿ í央±òàòí®±ò³ ±óï°®-
⮤¦óºòü±ÿ, à«å íå ®á¬å¦óºòü±ÿ ê«³í³·íà êà°òèíà ³íôà°êòó ¬³®êà°¤à (²Ì) ï°àâ®ã®
ø«óí®·êà (Ϙ). ²Ì Ϙ, ÿê §âè·à©í®, ﮺¤íóºòü±ÿ § ²Ì «³â®ã® ø«óí®·êà íè¦íü®¿
³/àá® §à¤íü®-áà§à«üí®¿ «®ê૳§àö³¿, ù® ¬®¦å ±ï°è·èíèòè òèï®â³ ¤«ÿ öèµ «®ê૳§à-
ö³© ²Ì ó±ê«à¤íåííÿ, à òàꮦ ï°®ÿâè êà°¤³®ãåíí®ã® ø®êó.
î±ò°å «åãåíåâå ±å°öå µà°àêòå°è§óºòü±ÿ °àïò®âè¬ âèíèêíåííÿ¬ ¤è«ÿòàö³¿ Ϙ
³ ËÀ. Ëèøå ¬à±èâíà å¬á®«³ÿ ±ò®âáó°à ËÀ àá® ®¤í³º¿ § ®±í®âíèµ ¿¿ 㳫®ê §âè·à©í®
±óﰮ⮤¦óºòü±ÿ âè°à¦åíè¬è ê«³í³·íè¬è, å«åêò°®êà°¤³®ã°àô³·íè¬è òà «àá®°à-
ò®°íè¬è ®§íàêà¬è ÃË‘. À«å ó ïàö³ºíò³â § ô®í®âè¬ ó°à¦åííÿ¬ ±å°öÿ ·è «åãåíü
ÃË‘ ¬®¦å âèíèêíóòè íàâ³òü ï°è ®ê«þ§³¿ 㳫®ê ËÀ ¤°óã®ã® ï®°ÿ¤êó.
Íà ⳤ¬³íó ⳤ ¬à±èâí®¿ ’…ËÀ, ò°®¬á®§ ¤°³áíèµ ã³«®ê ËÀ ¤®±èòü ·à±ò® âèÿâ«ÿ-
þòü «èøå ï°è àâò®ï±³¿; ó áàãàòü®µ § öèµ ïàö³ºíò³â ï°è¦èòòºâ® ê«³í³·íè© ¤³àãí®§
’…ËÀ íå áóâ â±òàí®â«åíè©, ò®¬ó ù® ê«³í³·í³ ®§íàêè å¬á®«³¿ ·è ò°®¬á®§ó áó«è «å¤ü
âè°à¦åíè¬è. Çâà¦àþ·è íà òå, ù® íळ©í³ ¤³àãí®±òè·í³ ê°èòå°³¿ ’…ËÀ º íå §à⦤è,
ó áàãàòü®µ âèïà¤êൠ¤³àãí®±òèêà òà ¤®á³° «³êóâàííÿ áà§óþòü±ÿ âèê«þ·í® íà ê«³í³·-
í®¬ó ï°èïóùåíí³.
Çà ï°èá«è§íè¬è ®ö³íêà¬è, ó ‘˜À ù®°®êó âèíèêຠ630 000 âèïà¤ê³â ±è¬ïò®¬-
í®¿ «åãåíå⮿ å¬á®«³¿. Ю§ï³§íàíà ’…ËÀ º ï°è·èí®þ ã®±ï³ò૳§àö³¿ 250 000 µâ®°èµ,
ù® ±òàí®âèòü ï®íठ12% ó±³µ ã®ï³ò૳§àö³©. Îò¦å, ᳫüø í³¦ ó ﮫ®âèí³ âèïà¤ê³â
(§à ³íøè¬è ¤àíè¬è — ï°èá«è§í® ó ¤â®µ ò°åòèí ïàö³ºíò³â) ’…ËÀ §à«èøàºòü±ÿ íå-
¤³àãí®±ò®âàí®þ; ±¬å°òí³±òü ó íèµ ±ÿãຠ30%. À ê®«è ¤³àãí®§ â±òàí®âè«è ±â®º·à±í®
³ ï°è§íà·è«è à¤åêâàòíå «³êóâàííÿ, °³âåíü ±¬å°òí®±ò³ §¬åíøóºòü±ÿ ¤® 10%. Ìåòà
ö³º¿ ïó᫳êàö³¿ — °®§ã«ÿíóòè ±ó·à±í³ ø«ÿµè åôåêòèâí®ã® §àï®á³ãàííÿ, °àííü®ã® âè-
ÿâ«åííÿ òà à¤åêâàòí®ã® âå¤åííÿ ïàö³ºíò³â § ’…ËÀ.
…’²ÎËÎò—Ͳ ”ÀK’ÎÐÈ
„¦å°å«®¬ «åãåíåâ®ã® å¬á®«à íà©·à±ò³øå º ò°®¬áè ó ã«èá®êèµ âåíൠíè¦í³µ
ê³íö³â®ê, âóøö³ ï°àâ®ã® ïå°å¤±å°¤ÿ àá® ó Ϙ; ⳤòàê ï°è·èíè ’…ËÀ ³ âåí®§í®ã®
ò°®¬á®§ó ﮤ³áí³. Ð󤮫üô ‚³°µ®â, ÿêè© ïå°øè© °®§°®á«ÿâ ó XIX ±ò®«³òò³ ï°®á«å-
¬ó «åãåíå⮿ å¬á®«³¿, íà§âàâ ò°³à¤ó åò³®«®ã³·íèµ ôàêò®°³â ’…ËÀ, âè§íàíó ¤®òåïå°:
1) ï®øꮤ¦åííÿ ±ò³íêè ±ó¤èíè; 2) ±òàí ã³ïå°ê®àãó«ÿö³¿; 3) ±òৠâåí®§í®¿ ê°®â³. ‚§à-
º¬®¤³ÿ öèµ ôàêò®°³â «å¦èòü â ®±í®â³ ô®°¬óâàííÿ âåí®§í®ã® ò°®¬á®§ó (òàá«. 1).
αí®âí³ ï°è·èíè ’…ËÀ: ã®±ò°è© ³íôà°êò ¬³®êà°¤à, µ°®í³·íà ±å°öåâà í央-
±òàòí³±òü, êà°¤³®¬³®ïàò³¿, âà¤è ±å°öÿ, ò°èâà«à ³¬¬®á³«³§àö³ÿ ï°è öå°åá°®±ó¤èíí³©
í央±òàòí®±ò³, §«®ÿê³±í³ ïóµ«èíè (®±®á«èâ® °àê ﳤø«óíê®â®¿ §à«®§è), ïå°å«®¬è
íè¦í³µ ê³íö³â®ê (ïå°å¤ó±³¬ øè©êè ±òåãíà). Ëåãåíåâ³ å¬á®«è ô®°¬óþòü±ÿ ï³±«ÿ
21
’ÐÎÌÁÎ…ÌÁÎË²ß Ë…Ã…Í…‚ί ÀÐ’…в¯ ’ÀÃΑ’Ð…Ë…Ã…Í…‚…‘…Ж…


’àá«èöÿ 1.
’°³à¤à åò³®«®ã³·íèµ ôàêò®°³â âåí®§í®ã® ò°®¬á®§ó ³ ’…ËÀ (Ð. ‚³°µ®â)
ﮫ®ã³â ³ µ³°ó°ã³·íèµ âò°ó·àíü, §®ê°å¬à ®ïå°àö³© íà ®°ãàíൠ¬à«®ã® òà§à, ïå°å¤-
¬³µó°®â³© §à«®§³ àá® âà°èꮧíèµ âåíàµ. ‚èíèêíåííþ ’…ËÀ ±ï°èÿþòü òàꮦ ³±òèííà
ﮫ³öèò嬳ÿ, ®¦è°³ííÿ, â³ê ï®íठ50 °®ê³â, ò°èâà«å ïå°åáóâàííÿ ó ô³ê±®âàí®¬ó ï®-
«®¦åíí³, íàÿâí³±òü â àíà¬í姳 ò°®¬á®§ó ã«èá®êèµ âåí ê³íö³â®ê, °³¤øå ±è±òå¬íè©
·å°â®íè© â®â·àê, íåô°®òè·íè© ±èí¤°®¬, ïà°®ê±è§¬à«üíà í³·íà ã嬮㫮á³íó°³ÿ,
㮬®öè±òå¿íó°³ÿ.
ÏÀ’ÎÃ…Í…’ȗͲ Ì…•ÀͲÇÌÈ
“ ᳫüø®±ò³ ïàö³ºíò³â § ’…ËÀ º ¬í®¦èíí³ å¬á®«è òà âèíèêຠó°à¦åííÿ ®á®µ
«åãåíü. Ï°àâà «åãåíÿ §à«ó·àºòü±ÿ ·à±ò³øå, í³¦ «³âà, à íè¦í³ ⳤ¤³«è «åãåíü — ·à±-
ò³øå, í³¦ âå°µí³.
‘òàí ã嬮¤èíଳêè ³ §¬³íè ôóíêö³¿ ¤èµàííÿ ï°è ’…ËÀ §à«å¦àòü ⳤ ±òóïåíÿ
®á±ò°óêö³¿ ËÀ, ·à±ó, ù® ¬èíóâ ï³±«ÿ å¬á®«³§àö³¿, âè°à¦åí®±ò³ àêòèâàö³¿ íå©°®-
ã󬮰à«üíèµ ±è±òå¬, à òàꮦ ô®í®â®¿ ïàò®«®ã³¿. “ ïàö³ºíò³â áå§ ï®ïå°å¤í³µ ó°à-
¦åíü ±å°öÿ ³ «åãåíü òè±ê ó ËÀ ï®·èíຠ§°®±òàòè ï°è ®á±ò°óêö³¿ ᳫüø í³¦ 25%
«åãåíåâ®ã® ±ó¤èíí®ã® °ó±«à. À«å §âà¦àþ·è íà §íà·íó °å§å°âíó º¬í³±òü ¬à«®ã®
ꮫà 갮⮮á³ãó, âè°à¦åíà «åãåíåâà ã³ïå°òåí§³ÿ §’ÿâ«ÿºòü±ÿ «èøå ï°è §àêóï®°ö³
ï®íठ50% ⳤ §àãà«üí®¿ ï«®ù³ «åãåíåâèµ ±ó¤èí. Ï°è ®ê«þ§³¿ ï®íठ60% ï°àâè©
ø«óí®·®ê íå §¤àòíè© åôåêòèâí® §¤³©±íþâàòè íà±®±íó ôóíêö³þ ³ øâè¤ê® ¤è«ÿòó-
ºòü±ÿ, ù® ¬®¦å ±óﰮ⮤¦óâàòè±ÿ â³¤í®±í®þ í央±òàòí³±òþ ò°è±òó«ê®â®ã® ê«à-
ïàíà. „®¬³íóþòü ®§íàêè ï°àâ®±å°öå⮿ í央±òàòí®±ò³, ïå°å¤ó±³¬ íàáóµàííÿ
øè©íèµ âåí ³ ãåïàò®¬åã૳ÿ. ‚®¤í®·à± óí౫³¤®ê àíàò®¬³·í®¿ â§àº¬®¤³¿ ï°àâ®ã® ³
«³â®ã® ø«óí®·ê³â ï°è ïå°åâàíòà¦åíí³ Ï˜ ¬³¦ø«óí®·ê®âà ïå°åã®°®¤êà §¬³ùóºòü-
±ÿ ó á³ê «³â®ã® ø«óí®·êà, ù® ï®ã«èá«þº ï®°óøåííÿ ©®ã® ¤³à±ò®«³·í®ã® íàï®âíåí-
íÿ. Ðàïò®âå §¬åíøåííÿ ±å°öåâ®ã® âèêè¤ó §ó¬®â«þº ®§íàêè êà°¤³®ãåíí®ã® ø®êó.
“ ïàö³ºíò³â § µ°®í³·í®þ ±å°öåâ®-«åãåíåâ®þ ïàò®«®ã³ºþ (íàï°èê«à¤, ï°è §à±ò³©-
í³© ±å°öå⳩ í央±òàòí®±ò³) ò°®¬á®å¬á®«³ÿ íàâ³òü ¬à«èµ 㳫®ê ËÀ ¬®¦å ó±ê«à¤íþâà-
òè±ÿ òÿ¦êè¬è ã嬮¤èíଳ·íè¬è ï®°óøåííÿ¬è. ‚è°à¦åíà µ°®í³·íà «åãåíåâà ã³ïå°-
òåí§³ÿ, ÿê §âè·à©í®, ﮺¤íóºòü±ÿ § ã³ïå°ò°®ô³ºþ Ϙ ³ ï®âò®°íè¬è ò°®¬á®å¬á®«³ÿ-
¬è ËÀ (ÿ±ê°àâè© ï°èê«à¤ — òàê §âàíà ò°®¬á®å¬á®«³·íà ô®°¬à ïå°âèíí®¿ «åãåíå⮿
ã³ïå°òåí§³¿), à ®á±ò°óêö³ÿ ¬à«èµ 㳫®ê ËÀ, ±â®ºþ ·å°ã®þ, ¬®¦å ±ï°èÿòè íà°®±òàííþ
§¬³í ã嬮¤èíଳêè. Ç®ê°å¬à, °åô«åêò®°íå §âó¦åííÿ ïå°èôå°è·íèµ ±ó¤èí ³ §â³«ü-
íåííÿ § ò°®¬á®öèò³â íå©°®ã󬮰à«üíèµ ôàêò®°³â, òàêèµ ÿê ±å°®ò®í³í ³ ò°®¬á®ê±àí
À2, ï°è§â®¤ÿòü ¤® ﮤà«üø®ã® ﳤâèùåííÿ òè±êó â ËÀ.
22 ‚. Á®á°®â, Î. Æà°³í®â


‚í౫³¤®ê å¬á®«³¿ ó «åãåíÿµ ô®°¬óºòü±ÿ “¬å°òâè© ï°®±ò³°”, ù® §ó¬®â«þº °å-
ô«åêò®°íó ±òè¬ó«ÿö³þ ¤èµàííÿ, §°®±òàííÿ ©®ã® µâè«èíí®ã® ®á’º¬ó òà ô®°¬óâàííÿ
ã³ï®êàïí³¿. ÇⳫüíåííÿ ±ó¤èí®§âó¦óþ·èµ ±óá±òàíö³© § ò°®¬á®öèòà°íèµ àã°åãàò³â
ó±å°å¤èí³ §ãó±òêà òà ã³ï®êàïí³ÿ, ±ï°è·èíåíà à«üâ宫ÿ°í®þ ã³ïå°âåíòè«ÿö³ºþ,
±óﰮ⮤¦óþòü±ÿ ê®í±ò°èêö³ºþ òå°¬³íà«üíèµ á°®íµ³®«. ‚ò°àòà ±ó°ôàêòàíòó à«ü-
â宫 ³ ï®ÿâà ¤³«ÿí®ê íàá°ÿêó ï®á«è§ó §àêóï®°åíèµ ã³«®ê ËÀ ±ï°èÿþòü óòâ®°åííþ
àòå«åêò৳â, ꮫàï±ó à«üâ宫 ³ íàê®ïè·åííþ °³¤èíè. —à±ò® âèíèêຠà°òå°³à«üíà
ã³ï®ê±å¬³ÿ, ô®°¬óâàííÿ ÿꮿ §ó¬®â«åíå íåⳤï®â³¤í³±òþ âåíòè«ÿö³¿ òà ïå°ô󧳿,
§íè¦åííÿ¬ ±å°öåâ®ã® âèêè¤ó òà ï®ã³°øåííÿ¬ ®ê±èãåíàö³¿ ê°®â³, à òàꮦ §áå°å-
¦åííÿ¬ ïå°ô󧳿 ï®ãàí® âåíòè«ü®âàíèµ ¤³«ÿí®ê «åãåíü óí౫³¤®ê ﳤâèùåííÿ òè±-
êó â ËÀ. „ó¦å °³¤ê® âè±®êè© òè±ê ó ï°àâèµ â³¤¤³«àµ ±å°öÿ ±ï°è·èíþº øóíòóâàííÿ
ê°®â³ ó «³âå ïå°å¤±å°¤ÿ ·å°å§ ®âà«üíå â³êí®. À öå, ±â®ºþ ·å°ã®þ, ï®±è«þº à°òå°³-
à«üíó ã³ï®ê±å¬³þ.
ÃË‘ ¬®¦å ó±ê«à¤íþâàòè±ÿ òàꮦ íàá°ÿꮬ «åãåíü. •®·à ï°è·èíà öü®ã® ôåí®-
¬åíó íå §®â±³¬ §°®§ó¬³«à, íà©á³«üø ³¬®â³°í®, ù® §á³«üøåííÿ ê°®â®ï«èíó ·å°å§
íå§àêóï®°åí³ ã³«êè ËÀ ï°è§â®¤èòü ¤® íब³°í®ã® §°®±òàííÿ òè±êó â «åãåíåâèµ
êàﳫÿ°àµ íà ô®í³ §°®±òàííÿ ï°®íèêí®±ò³ à«üâ宫ÿ°í®-êàﳫÿ°í®ã® áà°’º°à.
²íôà°êò «åãåí³ (²Ë) àá® ê°®â®âè«èâ ó «åãåíþ âèíèêàþòü ó âèïà¤êó ò°®¬á®-
òè·í®¿ ®ê«þ§³¿ 㳫êè ËÀ ¬à«®ã® ¤³à¬åò°à. Ï°è ã®±ò°³© ï°®ê±è¬à«üí³© ’…ËÀ ³í-
ôà°êò âèíèêຠ°³¤ê®, ò®¬ó ù® ᳫüøè¬è º ¬®¦«èâ®±ò³ ꮫàòå°à«üí®ã® ê°®â®-
®á³ãó; âê«þ·àþòü±ÿ òàꮦ ³íø³ °å§å°âí³ ¤¦å°å«à ï®±òà·àííÿ êè±íå¬ ïà°åíµ³¬è
«åãåíü (§®ê°å¬à, ·å°å§ á°®íµ³à«üí³ à°òå°³¿, à òàꮦ §àâ¤ÿêè §â®°®òí³© ¤èô󧳿 §
«åãåíåâèµ âåí). Τèí § âè§íà·à«üíèµ ôàêò®°³â ô®°¬óâàííÿ ²Ë — ôóíêö³®íóâàííÿ
âíóò°³øíü®¿ ô³á°èí®«³òè·í®¿ ±è±òå¬è. Íà㮫®±è¬® òàꮦ, ù® ¬®¦«èâ®±ò³ ¬åµà-
í³§¬³â ꮬïåí±àö³¿ ®á¬å¦åí³ ó ïàö³ºíò³â § ±å°öåâ®þ í央±òàòí³±òþ àá® ô®í®âè¬
«åãåíåâè¬ §àµâ®°þâàííÿ¬; ⳤòàê ³¬®â³°í³±òü ²Ë §à öèµ ó¬®â ᳫüøà.
K˲ͲKÀ ² „²ÀÃÍΑ’ÈKÀ
K«³í³êà ’…ËÀ âê«þ·àº øè°®êè© ¤³àïà§®í ±òàí³â: ⳤ ¬à©¦å á姱è¬ïò®¬í®ã®
ïå°åá³ãó ¤® °àïò®â®¿ ±¬å°ò³. À«å íå§âà¦àþ·è íà öå °³§í®¬àí³òòÿ, ±ïåöèô³·íèµ ¤«ÿ
’…ËÀ ±è¬ïò®¬³â òà ®§íàê íå¬à. ‚ò³¬ ±à¬å ê«³í³·í³ ®§íàêè ¤àþòü ﳤ±òàâè ¤«ÿ ï°è-
ïóùåííÿ ï°® âèíèêíåííÿ ’…ËÀ. Ю§°³§íÿþòü òàê³ ê«³í³·í³ ô®°¬è å¬á®«³¿ «åãåíå⮿
à°òå°³¿: 1) å¬á®«³ÿ ¤°³áíèµ ã³«®ê ËÀ; 2) ¬à±èâíà å¬á®«³ÿ ËÀ; 3) ³íôà°êò «åãåí³;
4) µ°®í³·íà «åãåíåâà ã³ïå°òåí§³ÿ.
…¬á®«³ÿ ¤°³áíèµ ã³«®ê ËÀ.Çàêóï®°êà ¬åíø í³¦ 50% ±ó¤èíí®ã® °ó±-
«à «åãåíü íå ±óﰮ⮤¦óºòü±ÿ ﳤâèùåííÿ¬ òè±êó â ï°à⮬ó ø«óí®·êó ³ «åãåíå⳩
à°òå°³¿. „³àãí®±òèêà ö³º¿ ô®°¬è ’…ËÀ ï®â’ÿ§àíà § íà©á³«üøè¬è ò°ó¤í®ùà¬è. “ ꫳ-
í³ö³ ¤®¬³íóº §à¤èøêà í姰®§ó¬³«®ã® ãåíå§ó, ÿêà âèíèêຠ°àï-
ò®â®. ²íø³ ±è¬ïò®¬è: ò൳ïí®å, ò൳êà°¤³ÿ; ³í®¤³ òàꮦ — ò°èâ®ãà ³ ᳫü ó ã°ó¤í³©
ꫳòö³, °³¤ê® — ±èíê®ïå. Á®«ü®âè© ±èí¤°®¬, íà ⳤ¬³íó ⳤ àíã³í®§í®ã®, íå §¬³íþ-
ºòü±ÿ ï°è ï°è©®¬³ í³ò°àò³â, ﮺¤íóºòü±ÿ § êàø«å¬, ©®ã® ³íòåí±èâí³±òü §à«å¦èòü
ⳤ ¤èµà«üíèµ °óµ³â. Íå µà°àêòå°íå ®°ò®ïí®å. K°®â®µà°êàííÿ ¬®¦å §’ÿâ«ÿòè±ÿ
âí౫³¤®ê ã°à¤³ºíòà ¬³¦ íè§üêè¬ òè±ê®¬ ó «åãåíåâèµ à°òå°³®«àµ ¤è±òà«üí³øå ⳤ
å¬á®«à ³ í®°¬à«üíè¬ òè±ê®¬ ó ê³íöåâèµ °®§ãà«ó¦åííÿµ á°®íµ³à«üíèµ à°òå°³©.
ϳ¤®§°ó íà «åãåíåâó å¬á®«³þ §íà·í®þ ¬³°®þ ï®±è«þþòü °®§âèò®ê ê«³í³·í®¿ êà°-
òèíè ó °àííü®¬ó ï³±«ÿ®ïå°àö³©í®¬ó ïå°³®¤³, ï°è àêòè⳧àö³¿ µâ®°®ã®, à òàꮦ ±óïóòí³
®§íàêè ò°®¬á®§ó ã«èá®êèµ âåí íè¦í³µ ê³íö³â®ê: à±è¬åò°è·íè© íàá°ÿê, ᮫þ·³±òü ï°è
ïà«üïàö³¿ ¬’ÿ§³â 㮬³«êè òà ï® µ®¤ó ±ó¤èíí®-íå°â®â®ã® ïó·êà. “ ᳫüø®±ò³ ïàö³ºíò³â º
®¤èí àᮠ곫üêà ôàêò®°³â °è§èêó âåí®§í®ã® ò°®¬á®§ó, ¤® ÿêèµ íà«å¦àòü ﮵è«è© â³ê,
ã³ï®¤èíଳÿ, ®¦è°³ííÿ, ï³±«ÿ®ïå°àö³©íè© ïå°³®¤, §«®ÿê³±í³ í®â®óòâ®°è, ±å°öåâà
í央±òàòí³±òü, ò°àâ¬è òà ®ïå°àòèâí³ âò°ó·àííÿ íà íè¦í³µ ê³íö³âêàµ.
23
’ÐÎÌÁÎ…ÌÁÎË²ß Ë…Ã…Í…‚ί ÀÐ’…в¯ ’ÀÃΑ’Ð…Ë…Ã…Í…‚…‘…Ж…


„«ÿ å¬á®«³¿ ¤°³áíèµ ã³«®ê ËÀ íå µà°àêòå°í³ àó±êó«üòàòèâí³ §¬³íè ó «åãåíÿµ, à
òàꮦ §¬³íè êà°òèíè …Kà ³ °åíòãåí®ã°à¬è. —à±ò® §’ÿâ«ÿþòü±ÿ ã³ï®ê±å¬³ÿ, ï®°óøåí-
íÿ ê豫®òí®-«ó¦í®ã® ±òàíó. „èôå°åíö³à«üíà ¤³àãí®±òèêà §¤³©±íþºòü±ÿ § «³â®-
ø«óí®·ê®â®þ í央±òàòí³±òþ, ïíåâ¬®í³ºþ òà ±èí¤°®¬®¬ ã³ïå°âåíòè«ÿö³¿.
Ìà±èâíà å¬á®«³ÿ ËÀ. ‘òóï³íü ®á±ò°óêö³¿ «åãåíåâèµ ±ó¤èí ¤®±òàòí³©
¤«ÿ ﳤâèùåííÿ òè±êó â ËÀ ³ §°®±òàííÿ ï®±òíàâàíòà¦åííÿ íà Ϙ; ï°è §àêóï®°ö³ ï®-
íठ60—75% «åãåíåâ®ã® ±ó¤èíí®ã® °ó±«à ô®°¬óºòü±ÿ ÃË‘. Ì®¦«èâ³ ê«³í³·í³ ï°®ÿâè
íè§üê®ã® ±å°öåâ®ã® âèêè¤ó: ã³ï®òåí§³ÿ, ±èíê®ïå, êà°¤³®ãåííè© ø®ê, ³íꮫè âèíèêàº
°àïò®âà ±¬å°òü. —à±ò® ±ï®±òå°³ãàþòü ò൳êà°¤³þ, ò൳ïí®å, ö³àí®§, °®§øè°åííÿ
øè©íèµ âåí. —å°å§ ¤åÿêè© ·à± ¬®¦óòü §’ÿâèòè±ÿ ãåïàò®¬åã૳ÿ òà ïå°èôå°è·í³
íàá°ÿêè. •à°àêòå°í³ òàꮦ ïà°à±òå°íà«üíè© ï®øò®âµ ¤è«ÿò®âàí®ã® Ϙ, àêöåíò 2-ã®
ò®íó íà «åãåíå⳩ à°òå°³¿ òà ï°àâ®ø«óí®·ê®âè© °èò¬ ãà«®ïó. •°èï³â ó «åãåíÿµ ¬®¦å
íå áóòè; ³íꮫè â豫óµ®âóþòü ¤°³áí®ïóµè°·à±ò³ µ°èïè. Íå°³¤ê® âèÿâ«ÿþòü ôàêò®°è
°è§èêó ò°®¬á®§ó ã«èá®êèµ âåí. •®·à íå°³¤ê® °åº±ò°óþòü ﳤâèùåííÿ ê®íöåíò°àö³¿
«àêòàò¤å㳤°®ãåíà§è, §àãà«®¬ ã³ïå°ôå°¬åíò嬳ÿ ¤«ÿ ’…ËÀ íå±ïåöèô³·íà.
Ǭ³íè …Kà ï°è å¬á®«³¿ «åãåíü ﮤ³«ÿþòü íà 1) ±ïåöèô³·í³, ÿê³ â³¤®á°à¦àþòü
ã®±ò°ó «åãåíåâó ã³ïå°òåí§³þ § ïå°åâàíòà¦åííÿ¬ Ϙ, òà 2) íå±ïåöèô³·í³ — ï®°ó-
øåííÿ ï°®â³¤í®±ò³, °èò¬ó, °åﮫÿ°è§àö³¿. •à°àêòå°í³ ¤«ÿ ¬à±èâí®¿ ’…ËÀ §¬³íè
…KÃ: ï®â®°®ò ±å°öÿ íàâꮫ® ﮧ¤®â¦íü®¿ ®±³ §à 㮤èííèê®â®þ ±ò°³«ê®þ (òèï
S1Q3T3) àá® íàâꮫ® ï®ïå°å·í®¿ ®±³ ³§ §¬³ùåííÿ¬ âå°µ³âêè ±å°öÿ íà§à¤ (ï®ÿâà Q ó
ⳤâå¤åíí³ aVR), ï®ÿâà ï®âí®¿ àá® íåï®âí®¿ á«®êà¤è ï°à⮿ í³¦êè ïó·êà ó±à, ïå°å-
âàíòà¦åííÿ Ϙ (§¬³ùåííÿ ±åã¬åíòà ST âíè§ ó ² ³ ²², ââå°µ ó ²²² ⳤâå¤åííÿµ, ³íâå°-
±³ÿ ’ ó ï°àâèµ ã°ó¤íèµ â³¤âå¤åííÿµ), ⳤµè«åííÿ å«åêò°è·í®¿ ®±³ ±å°öÿ âï°àâ®,
§¬³ùåííÿ ïå°åµi¤í®¿ §®íè ⫳⮠¤® V5—V6, P-pulmonale ó ⳤâå¤åííÿµ ²², ²²², aVF;
°åº±ò°óþòü òàꮦ ±èíó±®âó ò൳êà°¤³þ òà ïå°å¤±å°¤í³ ò൳à°èò¬³¿ (íà©·à±ò³øå —
ò°³ï®ò³ííÿ ïå°å¤±å°¤ü). ϳ±«ÿ ﮫ³ïøåííÿ ôóíêö³¿ Ϙ §¬³íè …Kà §íèêàþòü. Ï°è
°åíòãåí®«®ã³·í®¬ó ¤®±«³¤¦åíí³ §âå°òàþòü óâàãó íà §á³¤íåííÿ «åãåíåâ®ã® ¬à«þíêà
(“®á°óáàí³” ê®°åí³) òà °®§øè°åííÿ ±ò®âáó°à ËÀ. …µ®êà°¤³®ã°àô³ÿ ¤®§â®«ÿº âèÿâè-
òè ¤è«ÿòàö³þ Ϙ, à ¤®ïï«å°åµ®êà°¤³®ã°àô³ÿ — ®§íàêè «åãåíå⮿ ã³ïå°òåí§³¿.
“ µâ®°èµ, ÿê³ ï®±òóïàþòü § ±è±òå¬í®þ ã³ï®òåí§³ºþ àá® êà°¤³®ãåííè¬ ø®ê®¬,
âè°³øà«üíå §íà·åííÿ ó ¤³àãí®±òèö³ ÃË‘ ¬àº ﳤâèùåííÿ öåíò°à«üí®ã® âåí®§í®ã®
òè±êó. à 갮Ⳡòà ê豫®òí®-®±í®âíè© ±òàí, ÿê §âè·à©í®, µà°àêòå°è§óþòü±ÿ íàÿâí³±òþ
à§è
ã³ï®ê±å¬³¿ (âí౫³¤®ê íåⳤï®â³¤í®±ò³ âåíòè«ÿö³¿ òà ïå°ô󧳿) òà ã³ï®êàïí³¿; âò³¬ ö³
ï®°óøåííÿ íå±ïåöèô³·í³. …òà«®íí³ ¬åò®¤è ﳤòâå°¤¦åííÿ ¤³àãí®§ó ’…ËÀ (ó ⳤï®â³¤í®
®±íàùåíèµ ê«³í³êàµ) — ±öèíòèã°àô³ÿ «åãåíü ³ àíã³®ã°àô³ÿ «åãåíå⮿ à°òå°³¿.
“ áàãàòü®µ âèïà¤êൠ¬à±èâíà ’…ËÀ ô®°¬óºòü±ÿ â³¤í®±í® ï®±òóï®â®, ù®
ó±ê«à¤íþº ¿¿ ¤³àãí®±òèêó. Çàãà«®¬ ±òóï³íü ò°®¬á®§ó ËÀ íå §à⦤è ⳤï®â³¤àº ꫳ-
í³·íè¬ ï°®ÿâà¬: ³íê®«è º¤èí®þ ±êà°ã®þ ï°è ¬à±èâí³© ’…ËÀ º «åãêà §à¤èøêà, ò®¤³
ÿê íåâå«èêè© ò°®¬á ¬®¦å âèê«èêàòè ²Ë ³ ±è«üí³ ï«åâ°à«üí³ á®«³. ‚±òàí®â«åííþ
ï°àâè«üí®ã® ¤³àãí®§ó ’…ËÀ ¬®¦óòü ïå°åøꮤèòè òàꮦ íå±ïåöèô³·í³ ±è¬ïò®¬è,
§®ê°å¬à íó¤®òà, á«þâàííÿ, ᳫü ó ¦èâ®ò³, ¦®âòÿíèöÿ (âí౫³¤®ê «³§è±ó 갮Ⳡ⠫å-
ãåíÿµ àá® ã®±ò°®ã® §à±ò®þ â ïå·³íö³), ±è«üíå ï®ò®â褳«åííÿ, §àïମ°®·åííÿ, ±èí-
ê®ïå, ï®°óøåííÿ ±â³¤®¬®±ò³, ±ó¤®¬è (âí౫³¤®ê í央±òàòíü®ã® ê°®â®ï®±òà·àííÿ
¬®§êó). „èôå°åíö³à«üíó ¤³àãí®±òèêó §¤³©±íþþòü § ±åïòè·íè¬ ø®ê®¬, òà¬ï®íमþ
±å°öÿ, ê®í±ò°èêòèâíè¬ ïå°èêà°¤èò®¬ òà ³íôà°êò®¬ ¬³®êà°¤à Ϙ.
²íôà°êò àá® ê°®â®âè«èâ ó «åãåíþ. Çâó¦åííÿ á°®íµ³â ³ ±ó¤èí,
ù® ±óﰮ⮤¦óº å¬á®«³þ «åãåíü, ±ï°èÿº ô®°¬óâàííþ ²Ë. –å© âà°³àíò ïå°åá³ãó
’…ËÀ ò°àï«ÿºòü±ÿ íà©·à±ò³øå. Ì੦å â ó±³µ ïàö³ºíò³â °àïò®â® âèíèêຠᳫü ó
ã°ó¤í³© ꫳòö³ ï«åâ°à«üí®ã® ﮵®¤¦åííÿ §/áå§ §à¤èøêè, êàøå«ü, ﮬ³°íà ãà°ÿ·êà.
²íê®«è ±ï®±òå°³ãàþòü 갮⮵à°êàííÿ. Ï°è àó±êó«üòàö³¿ «åãåíü â豫óµ®âóþòü ±óµ³ ©
⮫®ã³ µ°èïè, °³¤øå — øó¬ òå°òÿ ï«åâ°è ³/àá® ïå°èêà°¤à. –³ ±è¬ïò®¬è ¬®¦óòü
24 ‚. Á®á°®â, Î. Æà°³í®â


§áå°³ãàòè±ÿ ï°®òÿ㮬 㮤èí àᮠ곫üꮵ ¤í³â. Íà °åíòãåí®ã°à¬³ §’ÿâ«ÿþòü±ÿ
«åãåíåâ³ ³íô³«üò°àòè ³ âèï³ò ó ï«åâ°à«üíó ï®°®¦íèíó.
“ ¤³àãí®±òèö³ ²Ë íà©á³«üøå §íà·åííÿ íà¤àþòü °åíòãåí®ã°àô³¿ ®°ãàí³â ã°ó¤í®¿
ꫳòêè, §àãà«üí®¬ó àí૳§ó 갮Ⳡ§ ﳤ°àµóíꮬ 곫üê®±ò³ «å©ê®öèò³â òà «å©ê®öèòà°-
í®¿ ô®°¬ó«è, §¬³íଠê豫®òí®-«ó¦í®ã® ±òàíó (ã³ï®êàïí³ÿ ³ ¤èµà«üíè© à«êà«®§ óíà-
±«³¤®ê ò൳ïí®å). ‘ïåöèô³·íà ®§íàêà ²Ë — ï®ÿâà ï°è ±öèíòèã°àô³¿ «åãåíü âå«èê®ã®
±åã¬åíòà°í®ã® ¤åôåêòó ïå°ô󧳿 § í®°¬à«üíè¬è ï®êà§íèêà¬è âåíòè«ÿö³¿. „«ÿ ﳤ-
òâå°¤¦åííÿ ²Ë âèê®íóþòü òàꮦ ±å«åêòèâíó «åãåíåâó àíã³®ã°àô³þ. „èôå°åíö³à«ü-
íó ¤³àãí®±òèêó §¤³©±íþþòü ïå°å¤ó±³¬ § â³°ó±í®þ àá® áàêòå°³à«üí®þ ïíåâ¬®í³ºþ.
•°®í³·íà «åãåíåâà ã³ïå°òåí§³ÿ. Ï®âò®°í³ òà ¬í®¦èíí³ ’…ËÀ, à òàꮦ
íå°®§·èíåíè© ò°®¬á ¬®¦óòü ±ï°èÿòè ô®°¬óâàííþ µ°®í³·í®¿ «åãåíå⮿ ã³ïå°òåí§³¿.
–å© ±òàí ±ï®±òå°³ãàþòü íå·à±ò®; â³í ï®â’ÿ§àíè© § ï®ãàíè¬ ï°®ãí®§®¬ âè¦èâàííÿ. ßê
§âè·à©í®, øâè¤ê® ï°®ã°å±óº §à¤èøêà, §íè¦óºòü±ÿ ò®«å°àíòí³±òü ¤® ô³§è·í®ã®
íàâàíòà¦åííÿ, ·à± ⳤ ·à±ó âèíèêຠ±èíê®ïå. ”àêò®°è °è§èêó âåí®§í®ã® ò°®¬á®§ó
âèÿâ«ÿþòü íå §à⦤è. Ï°è ô³§èêà«üí®¬ó ¤®±«³¤¦åíí³ ·óòè àêöåíò ¤°óã®ã® ò®íó íठËÀ
³ øó¬ â³¤í®±í®¿ í央±òàòí®±ò³ ê«àïàíà ËÀ àá® í央±òàòí®±ò³ ò°è±òó«ê®â®ã® ê«àïàíà.
ËåãåíåⳠﮫÿ ¬®¦óòü §à«èøàòè±ÿ ·è±òè¬è, íå§âà¦àþ·è íà òÿ¦ê³ ê«³í³·í³ ï°®ÿâè
±å°öå⮿ í央±òàòí®±ò³: §à¤èøêó, ö³àí®§, ïå°èôå°è·í³ íàá°ÿêè òà à±öèò.
„²ÀÃÍΑ’ÈKÀ ’ÐÎÌÁÎÇ“ ÃËÈÁÎKÈ• ‚…Í
ÍÈÆͲ• K²Í–²‚ÎK
Ï°èïóùåííÿ ï°® «åãåíåâó å¬á®«³þ §íà·í® ï®±è«þºòü±ÿ §à íàÿâí®±ò³ ®§íàê
ò°®¬á®§ó ã«èá®êèµ âåí íè¦í³µ ê³íö³â®ê. Çâà¦àþ·è íà ·à±òó á姱è¬ïò®¬í³±òü ô«å-
á®ò°®¬á®§ó, ó ï°®ã°à¬ó ®á±òå¦åííÿ ïàö³ºíò³â § ﳤ®§°®þ íà ’…ËÀ âê«þ·àþòü ±ïå-
ö³à«üí³ ³í±ò°ó¬åíòà«üí³ ¬åò®¤è ©®ã® ¤³àãí®±òèêè: âåí®§í®-®ê«þ§³©íó
ï«åò觬®ã°àô³þ òà ó«üò°à§âóê®âó ¤®ïï«å°³â±üêó ô«®ó-
¬åò°³þ íè¦í³µ ê³íö³â®ê. Ïå°øè© ¬åò®¤ ´°óíòóºòü±ÿ íà â謳°þâàíí³ øâè¤ê®±ò³
§¬³í ®á’º¬ó (ïå°è¬åò°à) 㮬³«êè ï³±«ÿ ï°èïèíåííÿ §®âí³øíü®ã® òè±êó, ÿêè© ïå°å-
°èâàâ âåí®§íè© â³¤ï«èâ ê°®â³. Ï°è ï®°óøåíí³ ï°®µ³¤í®±ò³ ã«èá®êèµ âåí §¬åíøåí-
íÿ ïå°è¬åò°ó 㮬³«êè ±ï®â³«üíþºòü±ÿ. “«üò°à§âóê®âå ®á±òå¦åííÿ § ¤®ïï«å°®ã°à-
ô³ºþ ¤®§â®«ÿº âèÿâ«ÿòè §¬åíøåííÿ øâè¤ê®±ò³ âåí®§í®ã® ê°®â®ï«èíó, ï®±«àá«åí-
íÿ àᮠⳤ±óòí³±òü °åàêö³¿ ê°®â®ï«èíó íà §¬³íè ã«èáèíè ³ ·à±ò®òè ¤èµàííÿ, à òàꮦ
òå, ù® ï°è ±òè±êóâàíí³ ¤®±«³¤¦óâàí®¿ âåíè ¿¿ ï°®±â³ò íå §¬³íþºòü±ÿ. Ïå°åâàãè
®á®µ ¬åò®¤³â — áå§á®«þ·³±òü, ï°®±ò®òà, ò®·í³±òü ¤³àãí®±òèêè ò°®¬á®§³â ±òåãí®âèµ
òà ﳤꮫ³ííèµ âåí, ¬®¦«èâ³±òü øâè¤ê®ã® âèê®íàííÿ ᳫÿ «³¦êà µâ®°®ã®.
Íà©·óò«èâ³øè¬ ³§ íàÿâíèµ ¬åò®¤³â ¤³àãí®±òèêè ô«åá®ò°®¬á®§³â íè¦í³µ ê³íö³-
â®ê º °åíòãåíê®íò°à±òíà ô«åá®ã°àô³ÿ: âè±µ³¤íà ï°è ï°èïóùåí³© «®-
ê૳§àö³¿ ò°®¬áà ó ﳤꮫ³íí³© âåí³ àá® âåíൠ㮬³«êè, °åò°®ã°à¤íà — ï°è ê«óá®â®-
±òåãí®â®¬ó ô«åá®ò°®¬á®§³. “ §íà·í®¿ ·à±òêè ïàö³ºíò³â § ﳤ®§°®þ íà ’…ËÀ ³ ±ó¬-
í³âíè¬è °å§ó«üòàòà¬è ±öèíòèã°àô³¿ «åãåíü ¤«ÿ ﳤòâå°¤¦åííÿ ¤³àãí®§ó ’…ËÀ ³ âè-
§íà·åííÿ ï®êà§àíü ¤«ÿ µ³°ó°ã³·í®¿ ï°®ô³«àêòèêè °åöè¤èâó å¬á®«³¿ ¤®±òàòíü® âè-
ÿâèòè å¬á®«®ãåííè© ô«åá®ò°®¬á®§; §à ⳤ±óòí®±ò³ ©®ã® ®§íàê ﮤà«üøè¬ åòàﮬ
®á±òå¦åííÿ º «åãåíåâà à°òå°³®ã°àô³ÿ.
Ðळ®íóꫳ¤íà ô«åá®ã°àô³ÿ ¬åíø ³íô®°¬àòèâíà; âò³¬ öå ¤®±«³-
¤¦åííÿ ¬®¦íà §¤³©±íþâàòè °à§®¬ §³ ±öèíòèã°àô³ºþ «åãåíü, ò®¬ó ù® â®í® íå âè-
¬àãຠ¤®¤àòê®â®¿ 곫üê®±ò³ ³§®ò®ïà òà §á³«üøåííÿ ¤®§è ®ï°®¬³íåííÿ.
K˲Ͳ—ÍÈÉ Ï…Ð…Á²Ã ’…ËÀ
ßêù® «³êóâàííÿ íå §¤³©±íþºòü±ÿ, ¬à±èâíà ’…ËÀ ï°®òÿ㮬 곫üꮵ µâè«èí àá®
㮤èí §àê³í·óºòü±ÿ ±¬å°òþ (°àïò®â®þ àá® íà ô®í³ êà°¤³®ãåíí®ã® ø®êó). À«å ±â®º·à±íå
â±òàí®â«åííÿ ¤³àãí®§ó òà ï®·àò®ê «³êóâàííÿ ¤àþòü §¬®ãó §íà·í® ﮫ³ïøèòè ï°®ãí®§.
25
’ÐÎÌÁÎ…ÌÁÎË²ß Ë…Ã…Í…‚ί ÀÐ’…в¯ ’ÀÃΑ’Ð…Ë…Ã…Í…‚…‘…Ж…


²íꮫè ï³±«ÿ ¬à±èâí®¿ ’…ËÀ ±ï®íòàíí® â³¤áóâàºòü±ÿ ô°àã¬åíòàö³ÿ, §¬³ùåííÿ
òà ô³á°èí®«³§ å¬á®«à; °à§®¬ § °åô«åêò®°íè¬ §âó¦åííÿ¬ «åãåíåâèµ ±ó¤èí öå ï°è-
§â®¤èòü ¤® øâè¤ê®ã® §íèêíåííÿ ê«³í³·íèµ ®§íàê ’…ËÀ. Çà«å¦í® ⳤ ®á°àí®ã® ¬å-
ò®¤ó «³êóâàííÿ (àíòèê®àãó«ÿíòè ·è ò°®¬á®«³òèêè), àêòèâí®±ò³ â«à±í®¿ ±è±òå¬è ô³á-
°èí®«³§ó, à òàꮦ ±òàíó ã嬮¤èíଳêè °®§·èíåííÿ ò°®¬áà ¬®¦å ⳤáóâàòè±ÿ ï°®-
òÿ㮬 ïå°³®¤ó ⳤ 2 òè¦í³â ¤® 곫üꮵ ¬³±ÿö³â, à í®°¬à«üíè© òè±ê ó ËÀ §âè·à©í®
ⳤí®â«þºòü±ÿ ï°®òÿ㮬 3 òè¦í³â. „ó¦å °³¤ê® ï³±«ÿ ã®±ò°®¿ ’…ËÀ âèíèêຠµ°®í³·íå
«åãåíåâå ±å°öå, ù®, ©¬®â³°í®, §ó¬®â«åí® ïå°åíå±åíè¬è °àí³øå ·è±«åííè¬è íå-
¤³àãí®±ò®âàíè¬è åﳧ®¤à¬è å¬á®«³¿ ¤°³áíèµ ã³«®ê ËÀ. “ öü®¬ó âèïà¤êó ïå°±ïåêòè-
âè âè¦èâàííÿ ï®ãàí³.

. 1
( 2 .)>>