<<

. 2
( 2 .)‘¬å°òí³±òü ï°è å¬á®«³¿ ¤°³áíèµ ã³«®ê ËÀ §íà·í® ¬åíøà, í³¦ ï°è ¬à±èâí³©
’…ËÀ; íå°³¤ê® ï®±«³¤®âí® âèíèêàþòü 곫üêà åﳧ®¤³â ’…ËÀ, ÿê³ ¤³àãí®±òóþòü °åò°®-
±ïåêòèâí®.
ÏÐÈÍ–ÈÏÈ Ë²K“‚ÀÍÍß ’ÐÎÌÁÎ…ÌÁÎ˲¯
Ë…Ã…Í…‚ί ÀÐ’…в¯
‚å¤åííÿ µâ®°èµ § ’…ËÀ ïå°å¤áà·àº âè°³øåííÿ òàêèµ ®±í®âíèµ §àâ¤àíü:
™¦ ‚³¤í®â«åííÿ «åãåíåâ®ã® ê°®â®ï«èíó, ó±óíåííÿ ã®±ò°®¿ ï°àâ®ø«óí®·ê®â®¿
í央±òàòí®±ò³ òà §¬åíøåííÿ «åãåíå⮿ ã³ïå°òåí§³¿.
™¦ Ï°®ô³«àêòèêà ï®âò®°íèµ ò°®¬á®å¬á®«³© ËÀ.
Áà§è±í³ òå°àïåâòè·í³ §àµ®¤è
Áà§è±í³ §àµ®¤è âê«þ·àþòü ±óâ®°è© «³¦ê®âè© °å¦è¬, ââå¤åííÿ ±å¤àòèâíèµ
(¤³à§åïà¬), ®ê±èãåí®òå°àï³þ (·å°å§ ¬à±êó § øâè¤ê³±òþ 10—15 «/µâ àá® ·å°å§ í®-
±®âè© êàòåòå°), ââå¤åííÿ àíà«üãåòèê³â (íå©°®«åïòàíà«üã姳ÿ) ¤«ÿ ó±óíåííÿ ᮫þ â
ã°ó¤í³© ꫳòö³. Íåãà©í® ï®·èíàþòü «³êóâàííÿ ø®êó, áà¦àí® — § ó°àµóâàííÿ¬ ï®êà§-
íèê³â öåíò°à«üí®¿ ã嬮¤èíଳêè, ÿê³ ¬®í³ò®°óþòü êàòåòå°®¬ ‘âàí-Ãàí§à àá® ø«ÿ-
µ®¬ êàòåòå°è§àö³¿ öåíò°à«üí®¿ âåíè. ’àê ±à¬®, ÿê ³ ï°è ã®±ò°³© «³â®ø«óí®·ê®â³© íå-
¤®±òàòí®±ò³, ¤èôå°åíö³©®âàí® âíóò°³øíü®âåíí® â⮤ÿòü ³í®ò°®ïí³ (¤®áóòଳí, à¬-
°èí®í) ³/àá® ±ó¤èí®§âó¦óþ·³ (¤®ôଳí, í®°à¤°åí૳í) §à±®áè, ã«þê®ê®°òèꮿ¤è,
ï°è à°òå°³à«üí³© ã³ï®òåí§³¿ ï®ï®âíþþòü ®á’º¬ öè°êó«þþ·®¿ ê°®â³. Ç ¬åò®þ ﮫ³ï-
øåííÿ ¬³ê°®öè°êó«ÿö³¿ §¤³©±íþþòü ³íôó§³þ ¤åê±ò°àíó.
Ïàò®ãåíåòè·íå «³êóâàííÿ
αí®âà «³êóâàííÿ ’…ËÀ — àíòèê®àãó«ÿíòè, ÿê³ ¤®§â®«ÿþòü §àï®á³ãòè íà°®±òàí-
íþ ò°®¬á®óòâ®°åííÿ ¤® íà±òàííÿ àêòèâàö³¿ ±è±òå¬è åí¤®ãåíí®ã® ô³á°èí®«³§ó.
’°®¬á®«³òè·íà òå°àï³ÿ ï°è±ê®°þº ⳤí®â«åííÿ «åãåíåâ®ã® ê°®â®ï«èíó ø«ÿµ®¬
°®§·èíåííÿ §ãó±òêà ê°®â³. ßêù® àíòèê®àãó«ÿíòè ³ ò°®¬á®«³òèêè íååôåêòèâí³ ·è
ï°®òèï®êà§àí³, âèê®íóþòü µ³°ó°ã³·í³ âò°ó·àííÿ: å¬á®«åêò®¬³þ àá® ³¬ï«àíòàö³þ
êàâà-ô³«üò°à.
Àíòèê®àãó«ÿíòíà òå°àï³ÿ.Çâà¦àþ·è íà òå, ù® àêòèâàö³ÿ §ã®°òàííÿ
갮Ⳡⳤ³ã°àº ê«þ·®âå §íà·åííÿ ó ïàò®ãåí姳 âåí®§í®ã® ò°®¬á®§ó, åôåêòèâíè¬è
§à±®áà¬è ï°®ô³«àêòèêè òà «³êóâàííÿ ’…ËÀ º àíòèê®àãó«ÿíòè. ’®¤³ ÿê ï°åïà°àòè,
ù® ï°èãí³·óþòü ôóíêö³þ ò°®¬á®öèò³â òà ó±ï³øí® §à±ò®±®âóþòü±ÿ ï°è à°òå°³à«üí®-
¬ó ò°®¬á®§³, ï°è âåí®§í®¬ó ò°®¬á®§³ ¬åíø åôåêòèâí³.
Ï°è ’…ËÀ àíòèê®àãó«ÿíòíó òå°àï³þ ï®·èíàþòü ³§ §à±ò®±óâàííÿ ãåïà°èíó ï°®-
òÿ㮬 7—10 ¤í³â. „® ï®·àòêó ââå¤åííÿ ï°åïà°àòó °åòå«üí® ®ïèòóþòü òà ®ã«ÿ¤àþòü
ïàö³ºíòà íà ï°å¤¬åò ï°®òèï®êà§àíü ¤® ãåïà°èíó. Ю§âèòêó ê°®â®òå·³ ¬®¦óòü ±ï°è-
ÿòè §àã®±ò°åííÿ âè°à§ê®â®¿ µâ®°®áè, âà°èê®§í® °®§øè°åí³ âåíè ±ò°à⮵®¤ó, ã嬮-
°àã³·í³ ¤³àòå§è, òÿ¦ê³ §àµâ®°þâàííÿ ïå·³íêè àá® íè°®ê, âè±®êà ã³ïå°òåí§³ÿ, âíóò-
°³øíü®·å°åïí³ ó°à¦åííÿ, íå¤àâí³ µ³°ó°ã³·í³ âò°ó·àííÿ íà 㮫®âí®¬ó ³ ±ïèíí®¬ó
26 ‚. Á®á°®â, Î. Æà°³í®â


¬®§êó, ®·àµ, ±óã«®áൠòà ±å·®±òàòå⮬ó ò°àêò³. ‚®¤í®·à± àíòèê®àãó«ÿíòè íå ï°®òè-
ï®êà§àí³ ï°è 갮⮵à°êàíí³, ÿêå ï°è ’…ËÀ ó òèï®âèµ âèïà¤êൠíå§íà·íå (5—10 ¬«
íà ¤®áó) ³ µà°àêòå°è§óºòü±ÿ ï®ÿâ®þ ï°®¦è«®ê 갮Ⳡó µà°ê®òèíí³.
ßê §âè·à©í®, ï®·àòê®âà ¤®§à ãåïà°èíó ï°è ò°®¬á®å¬á®«³¿ ¤°³áíèµ ã³«®ê ËÀ ±òà-
í®âèòü 5000 Τ âíóò°³øíü®âåíí® á®«þ±í®, ï®ò³¬ ï°®¤®â¦óþòü ³íôó§³þ ³§ øâè¤ê³±òþ
1000 Τ/㮤; ï°è ¬à±èâí³© ’…ËÀ — ⳤï®â³¤í® 10 000—15 000 Τ ³ 1500 Τ/㮤.
K°èòå°³© åôåêòèâí®±ò³ òå°àﳿ — °³âåíü àêòèâ®âàí®ã® ·à±òê®â®ã® ò°®¬á®ï«à±òèí®-
â®ã® ·à±ó (À—’—) (àá® ·à±ó §ã®°òàííÿ ê°®â³), ÿêè© ï®âèíåí ïå°åâèùóâàòè í®°¬ó
(â®íà ±òàí®âèòü ¤«ÿ À—’— 21—35 ±åêóí¤) â 1,5—2,5 °à§ó. –å© ï®êà§íèê ±ï®·àòêó
ïå°åâ³°ÿþòü ù®·®òè°è 㮤èíè ¤«ÿ âè§íà·åííÿ ®ïòè¬à«üí®¿ øâè¤ê®±ò³ ³íô󧳿, ﳧ-
í³øå ù®í੬åíøå ®¤èí °à§ íà ¤®áó.
Íà©âফèâ³øå ó±ê«à¤íåííÿ ãåïà°èí®òå°àﳿ — ê°®â®òå·à. “ âèïà¤êó ¦èòòºâ®
íåáå§ïå·í®¿ àá® âíóò°³øíü®·å°åïí®¿ ê°®â®òå·³ ï°èïèíÿþòü ââå¤åííÿ ãåïà°èíó ³
ï°è§íà·àþòü ï°®òଳíó ±ó«üôàò. —à±ò®òà ê«³í³·í® §íà·óù®¿ ê°®â®òå·³ ¬åíøà ï°è
ï®±ò³©í³© ³íô󧳿 ãåïà°èíó, í³¦ ï°è ﳤøê³°í®¬ó ·è âíóò°³øíü®âåíí®¬ó §à±ò®±ó-
âàíí³ ê³«üêà °à§³â íà ¤®áó. ²íø³ ¬®¦«èâ³ ó±ê«à¤íåííÿ: ò°®¬á®öèò®ïåí³ÿ (°³¤ê® à±®-
ö³©®âàíà § ò°®¬á®§®¬), ï°è±ê®°åíè© °®§âèò®ê ®±òå®ï®°®§ó ï°è ò°èâ૳© òå°àﳿ.
—è¬à«® ï°®á«å¬ ¤®§óâàííÿ òà ïå°åí®±è¬®±ò³, µà°àêòå°íèµ ¤«ÿ ãåïà°èíó,
â¤à«®±ÿ âè°³øèòè §àâ¤ÿêè ï®ÿâ³ í®âèµ åôåêòèâíèµ òà áå§ïå·íèµ àíòèê®àãó«ÿíòíèµ
§à±®á³â — íè§üꮬ®«åêó«ÿ°íèµ ãåïà°èí³â (ÍÌÃ). –³ ï°åïà°àòè
(ô°àê±èïà°èí, åí®ê±àïà°èí ò®ù®) ¬åíøå §â’ÿ§óþòü±ÿ § ï°®òå¿íà¬è ³ ò®¬ó ¬àþòü
§íà·í® âèùó, í³¦ ãåïà°èí, á³®¤®±òóïí³±òü; â®íè µà°àêòå°è§óþòü±ÿ ò°èâ૳øè¬ ïå-
°³®¤®¬ ï³â¦èòòÿ â ï«à§¬³ ³ ê°àùå ïå°å¤áà·óâàí®þ àíòèê®àãó«ÿíòí®þ ¤³ºþ; ⮤í®-
·à± ï°è ¤®±ÿãíåíí³ åêâ³âà«åíòí®ã® åôåêòó ·à±ò®òà ê°®â®òå· ¬åíøà, í³¦ ï°è §à±ò®-
±óâàíí³ ãåïà°èíó. Íà ⳤ¬³íó ⳤ íåô°àêö³®í®âàí®ã® ãåïà°èíó, ÍÌà ï°è§íà·àþòü
®¤èí °à§ íà ¤®áó, ï°è·®¬ó íå¬à ï®ò°åáè ó «àá®°àò®°í®¬ó ¬®í³ò®°óâàíí³ ±òàíó
±è±òå¬è §ã®°òàííÿ ê°®â³. “ ï°®âå¤åíèµ ¤®òåïå° ¤®±«³¤¦åííÿµ ïå°åâàãè ÍÌÃ
®±®á«èâ® ïå°åê®í«èâ³ ù®¤® ï°®ô³«àêòèêè âåí®§í®ã® ò°®¬á®§ó: ï®°³âíÿí® § íå-
ô°àêö³®í®âàíè¬ ãåïà°èí®¬, â³¤í®±íå §íè¦åííÿ °è§èêó ±òàí®âèòü ï®íठ70%. Ï°è
§à±ò®±óâàíí³ ó µâ®°èµ ³§ ±ô®°¬®âàíè¬ âåí®§íè¬ ò°®¬á®§®¬ (§ ¬åò®þ ï°®ô³«àê-
òèêè ©®ã® ﮤà«üø®ã® ï®øè°åííÿ) ÍÌà áó«è ï°èíà©¬í³ íå ¬åíø åôåêòèâíè¬è,
í³¦ íåô°àêö³®í®âàíè© ãåïà°èí (ï°è ê°àù³© ïå°åí®±è¬®±ò³), ³ â ᳫüø®±ò³ âèïà¤ê³â
ⳤ·óòí³øå §¬åíøóâà«è °®§¬³° ò°®¬áà.
—å°å§ 4—5 ¤í³â ï³±«ÿ ï®·àòêó ââå¤åííÿ ãåïà°èíó (àá® §à 3—5 ¤í³â ¤® ⳤ¬³íè
ï°åïà°àòó) µâ®°è¬ § ’…ËÀ ï°è§íà·àþòü íåï°ÿ¬³ àíòèê®àãó«ÿíòè. ‚à°ôà-
°èí òà ³íø³ ®°à«üí³ àíòèê®àãó«ÿíòè (ïå«åíòàí, ôåí³«³í, ±èíêó¬à°) ï°èãí³·óþòü ôàê-
ò®°è §ã®°òàííÿ ê°®â³, §à«å¦í³ ⳤ â³òଳíó K (²², VII, IX i X). Ï°è à¤åêâàòí³© ﳤò°è¬ó-
þ·³© òå°àﳿ ï°®ò°®¬á³í®âè© ·à± ï®âèíåí â 1,5—2 °à§è ïå°åâèùóâàòè í®°¬à«üí³
âå«è·èíè ³ ±ê«à¤àòè 21—28 ±åêóí¤, ·®¬ó ⳤï®â³¤àº ï°®ò°®¬á³í®âè© ³í¤åê± 50—
67%. Ïå°åâà¦í® íåï°ÿ¬³ àíòèê®àãó«ÿíòè §à±ò®±®âóþòü ï°®òÿ㮬 3—6 ¬³±ÿö³â; âò³¬
ï°è §áå°å¦åíí³ ôàêò®°³â, ÿê³ ±ï°èÿþòü ò°®¬á®óòâ®°åííþ, «³êóâàííÿ ò°èâຠﮦèò-
òºâ®. Çà ⳤ±óòí®±ò³ ï°®òèï®êà§àíü ò°èâà«® ï°è§íà·àþòü òàꮦ ¬à«³ ¤®§è à±ï³°èíó.
’àê ±à¬®, ÿê ³ ï°è «³êóâàíí³ ï°ÿ¬è¬è àíòèê®àãó«ÿíòà¬è, íà©âফèâ³øè¬ ó±-
ê«à¤íåííÿ¬ òå°àﳿ âà°ôà°èí®¬ º ê°®â®òå·à. Ï°è §àã°®§«è⳩ ¤«ÿ ¦èòòÿ ê°®â®-
òå·³ §à±ò®±®âóþòü ±â³¦®§à¬®°®¦åíó ï«à§¬ó ³ ï°èïèíÿþòü àíòèê®àãó«ÿíòíó òå°à-
ï³þ; âèê®°è±ò®âóþòü òàꮦ â³òଳí K ﳤøê³°í® àá® âíóò°³øíü®¬’ÿ§®â®. ²íøå ¬®¦-
«èâå ó±ê«à¤íåííÿ — íåê°®§ øê³°è. ‚à°ôà°èí íå ¬®¦íà ï°è§íà·àòè âàã³òíè¬ §
®ã«ÿ¤ó íà òå°àò®ãåííó ¤³þ ï°åïà°àòó.
’°®¬á®«³òè·íà òå°àï³ÿ. Íà ⳤ¬³íó ⳤ àíòèê®àãó«ÿíò³â, ïå°åâàãó
ÿêè¬ íà¤àþòü ï°è ò°®¬á®å¬á®«³¿ ¤°³áíèµ ã³«®ê ËÀ òà ³íôà°êò³ «åãåí³, ò°®¬á®«³§è±
(³§ ﮤà«üøè¬ ï°è§íà·åííÿ¬ òèµ ±à¬èµ àíòèê®àãó«ÿíò³â) ï®òåíö³©í® íà©á³«üø
27
’ÐÎÌÁÎ…ÌÁÎË²ß Ë…Ã…Í…‚ί ÀÐ’…в¯ ’ÀÃΑ’Ð…Ë…Ã…Í…‚…‘…Ж…


åôåêòèâíè© òà ®á´°óíò®âàíè© ó ïàö³ºíò³â § ¤®âå¤åí®þ ¬à±èâí®þ ’…ËÀ ³ òÿ¦êè¬è
ã嬮¤èíଳ·íè¬è ï®°óøåííÿ¬è, òàêè¬è ÿê ÃË‘ ³/àá® ã³ï®òåí§³ÿ.
•®·à §¤àòí³±òü ò°®¬á®«³òè·íèµ §à±®á³â ﮫ³ïøóâàòè ï°®ãí®§ âè¦èâàííÿ ï®êè
ù® íå ¤®âå¤åíà, öå íå §àïå°å·óº ¤®ö³«üí®±ò³ ¿µ §à±ò®±óâàííÿ: ï®-ïå°øå, ®·åâè¤í³
ò°ó¤í®ù³ ¤³àãí®±òèêè ê«³í³·íèµ âà°³àíò³â ’…ËÀ º ïå°åøꮤ®þ ¤«ÿ âèê®íàííÿ âå«è-
êèµ °àí¤®¬³§®âàíèµ ¤®±«³¤¦åíü, ⳤòàê 곫üê³±òü ïàö³ºíò³â ó §àê³í·åíèµ ¤®±«³¤¦åí-
íÿµ áó«à í央±òàòíü®þ ¤«ÿ âèÿâ«åííÿ ¤®±ò®â³°í®ã® ﮫ³ïøåííÿ ï°®ãí®§ó; ï®-¤°ó-
ãå, ò°®¬á®«³òèêè áå§ïå°å·í® ±ï°èÿþòü øâè¤ø®¬ó òà ï®âí³ø®¬ó °®§·èíåííþ
ò°®¬áà § ⳤí®â«åííÿ¬ ôóíêö³®íà«üí®ã® ±òàíó Ϙ, ï®êà§íèê³â ã嬮¤èíଳêè ³ «å-
ãåíåâ®ã® ê°®â®ï«èíó (§à ¤àíè¬è àíã³®ã°àô³¿). „®±«³¤¦åííÿ åôåêòèâí®±ò³ ó°®-
ê³íà§è ³ ±ò°åïò®ê³íà§è ï®°³âíÿí® § ãåïà°èí®¬ §à±â³¤·è«è, ù® ò°®¬á®«³òèêè ê°àùå
§àáå§ïå·óþòü §¬åíøåííÿ êàﳫÿ°í®ã® òè±êó â «åãåíÿµ, §íè¦åííÿ òè±êó â «åãåíå⳩
à°òå°³¿ òà ﳤâèùåííÿ ò®«å°àíòí®±ò³ ¤® ô³§è·í®ã® íàâàíòà¦åííÿ.
Ìåµàí³§¬ ¤³¿ ±ò°åïò®ê³íà§è (‘K) ﮫÿãຠâ óòâ®°åíí³ ê®¬ï«åê±ó §
ï«à§¬³í®ãåí®¬. „૳ ⳤáóâàºòü±ÿ ê®íâå°±³ÿ ï«à§¬³í®ãåíó ó ï«à§¬³í, ÿêè©, ±â®ºþ
·å°ã®þ, °®§·èíÿº ô³á°èí®â³ §ãó±òêè å¬á®«³â. “°®ê³íà§à áå§ï®±å°å¤íü® ê®í-
âå°òóº öè°êó«þþ·è© åí¤®ãåííè© ï«à§¬³í®ãåí ó ï«à§¬³í. Ïå°åâàãè àêòèâàò®°à
ï«à§¬³í®ãåíó òêàíèíí®ã® òèïó (àêò諳§å, à«üòåï«à§à, t-PA)
— øâè¤øà ¤³ÿ, ᳫüøà ±ïåöèô³·í³±òü ¤® ô³á°èíó, ¬åíøà 곫üê³±òü ã嬮°àã³·íèµ ó±-
ê«à¤íåíü, à òàꮦ (ï®°³âíÿí® § ‘K) ôåá°è«üíèµ òà à«å°ã³·íèµ °åàêö³©.
Îïòè¬à«üíè© òå°¬³í ò°®¬á®«³§è±ó ò®·í® íå âè§íà·åíè©; âò³¬ ââà¦àþòü, ù® ö³
ï°åïà°àòè (§âè·à©í³ ï°®ã°à¬è ¿µ §à±ò®±óâàííÿ íàâå¤åí® â òàá«èö³ 2) ¬®¦óòü áóòè
åôåêòèâíè¬è ï°®òÿ㮬 ¤® ¤â®µ òè¦í³â ï³±«ÿ ï®ÿâè ±è¬ïò®¬³â ’…ËÀ. „® ³ ·å°å§
4 㮤èíè ï³±«ÿ ï®·àòêó ò°®¬á®«³§è±ó âè§íà·àþòü ï°®ò°®¬á³í®âè© ·à±, À—’—, ò°®¬-
á³í®âè© ·à±, °³âåíü ô³á°èí®ãåíó òà áà¦àí® — ï°®¤óêò³â ¤åã°à¤àö³¿ ô³á°èíó. ßêù®
«àá®°àò®°íèµ ®§íàê °®§·èíåííÿ ò°®¬áà íå¬à, øâè¤ê³±òü ³íô󧳿 §á³«üøóþòü ó ¤âà
°à§è. Íà㮫®±è¬®, ù®, íà ⳤ¬³íó ⳤ ã®±ò°®ã® ³íôà°êòó ¬³®êà°¤à, ï°è ’…ËÀ
ãåïà°èí °à§®¬ § ò°®¬á®«³òèêà¬è íå â⮤ÿòü. Ю§ï®·àòó °àí³øå ³íôó§³þ ãåïà°èíó
ⳤí®â«þþòü «èøå ï³±«ÿ ï°èïèíåííÿ ò°®¬á®«³òè·í®¿ òå°àﳿ, à ¤à«³ ïå°åµ®¤ÿòü íà
íåï°ÿ¬³ àíòèê®àãó«ÿíòè.

’àá«èöÿ 2.
Ï°®ã°à¬è ââå¤åííÿ ò°®¬á®«³òè·íèµ §à±®á³â ï°è ’…ËÀ
Àá±®«þòí³ ï°®òèï®êà§àííÿ ¤® ò°®¬á®«³òè·í®¿ òå°àﳿ: àêòèâíà âíóò°³øíÿ ê°®-
â®òå·à, âíóò°³øíü®·å°åïíà ïàò®«®ã³ÿ, öå°åá°®±ó¤èíí³ ï®°óøåííÿ ï°®òÿ㮬 ®±òàí-
í³µ 2 ¬³±ÿö³â, íåù®¤àâí³ íåâ°®«®ã³·í³ òà ®ôòà«ü¬®«®ã³·í³ µ³°ó°ã³·í³ âò°ó·àííÿ,
ò°àâ¬à 㮫®âè. ‚³¤í®±í³ ï°®òèï®êà§àííÿ: ïå°åíå±åí³ íåù®¤àâí® âå«èê³ µ³°ó°ã³·í³
âò°ó·àííÿ, ³íâà§èâí³ ï°®öå¤ó°è, ﮫ®ãè, ±å°öåâ®-«åãåíåâà °åàí³¬àö³ÿ, òÿ¦êà ã³-
ïå°òåí§³ÿ. Íà©·à±ò³øè¬ ó±ê«à¤íåííÿ¬ ò°®¬á®«³§è±ó º ê°®â®òå·³ °³§í®¿ «®ê૳§àö³¿
(ï°èá«è§í® â 4%).
28 ‚. Á®á°®â, Î. Æà°³í®â


‚±òàí®â«åííÿ ô³«üò°à â íè¦í³© ï®°®¦íè±ò³© âåí³ àá®
¿¿ ïå°åâ’ÿ§êà.Ïå°åê°èòòÿ âåíè — åôåêòèâíè© §àµ³¤ §àï®á³ãàííÿ ò°®¬á®å¬-
᮫³¿ «åãåíå⮿ à°òå°³¿ § âåí®§í®ã® ¤¦å°å«à. –å© ¬åò®¤ §à±ò®±®âóþòü ó òàêèµ âè-
ïà¤êàµ: 1) ï°è àá±®«þòíèµ ï°®òèï®êà§àííÿµ ¤® òå°àﳿ àíòèê®àãó«ÿíòà¬è, 2) ꮫè
ï°è à¤åêâàòí³© àíòèê®àãó«ÿö³¿ íå â¤àºòü±ÿ §àï®á³ãòè °åöè¤èâó å¬á®«³¿, 3) ꮫè íà
ô®í³ ââå¤åííÿ àíòèê®àãó«ÿíò³â âèíèêຠàêòèâíà âíóò°³øíÿ ê°®â®òå·à, 4) ï°è ±åï-
òè·íèµ å¬á®«³ÿµ. ‚èê®íóþòü ïå°åâ’ÿ§óâàííÿ íè¦íü®¿ ï®°®¦íè±ò®¿ âåíè àá® âíóò-
°³øíü®âåíí® â⮤ÿòü êàâà-ô³«üò° (à«å íå ï°è ±åïòè·í³© å¬á®«³¿, §âà¦àþ·è íà òå,
ù® êàâà-ô³«üò° íå §àï®á³ãຠﰮµ®¤¦åííþ ¤°³áíèµ áàêòå°³à«üíèµ å¬á®«³â). Ì®¦-
«èâ³ ó±ê«à¤íåííÿ òà ï°®á«å¬è ï°è âèê®íàíí³ ö³º¿ ï°®öå¤ó°è: ï®âò®°íà ’…ËÀ,
ò°ó¤í®ù³ â±òàí®â«åííÿ ô³«üò°à, ò°®¬á®§ òà §¬³ùåííÿ ô³«üò°à, å°®§³ÿ ±ò³í®ê âåíè.
ßêù® â±òàí®â«åí® êàâà-ô³«üò°, íå®áµ³¤íà ò°èâà«à àíòèê®àãó«ÿíòíà òå°àï³ÿ
¤«ÿ §àï®á³ãàííÿ ò°®¬á®§ó ô³«üò°à òà ï®âò®°í®¬ó ò°®¬á®§ó ã«èá®êèµ âåí.
…¬á®«åêò®¬³ÿ.î±ï³òà«üíà ±¬å°òí³±òü ïàö³ºíò³â § ¬à±èâí®þ ’…ËÀ, ï°à-
â®ø«óí®·ê®â®þ í央±òàòí³±òþ ³ ã³ï®òåí§³ºþ ±ÿãຠ32%. Ðÿò³âí®þ ¤«ÿ ¦èòòÿ ¬®¦å
±òàòè µ³°ó°ã³·íà å¬á®«åêò®¬³ÿ, à«å «åòà«üí³±òü ï°è âèê®íàíí³ ö³º¿ ®ïå°àö³¿ òàꮦ
âè±®êà (§à«å¦í® ⳤ ®±®á«èâ®±òå© ê«³í³·í®ã® ±òàíó ³ ï«àí®â®±ò³ âò°ó·àííÿ — ⳤ
20—30% ¤® 60%). ’®¬ó öå âò°ó·àííÿ âèê®íóþòü §à òàêèµ ó¬®â: 1) í嬮¦«èâ³±òü
§¤³©±íåííÿ àá® ï°®òèï®êà§àííÿ ¤® ò°®¬á®«³§è±ó, 2) âå°èô³ê®âàíà ®ê«þ§³ÿ «åãåíå-
⮿ à°òå°³¿ ï°è âèê®íàíí³ àíã³®ã°àô³¿, 3) ã®±ò°à ï°àâ®ø«óí®·ê®âà í央±òàòí³±òü §
ﳤâèùåííÿ¬ ê³íöåâ®-¤³à±ò®«³·í®ã® òè±êó ó Ϙ, 4) ﳤâèùåííÿ öåíò°à«üí®ã® âå-
í®§í®ã® òè±êó ï®íठ15 ±¬ ⮤. ±ò. ³ ø®ê, °å§è±òåíòíè© ¤® ââå¤åííÿ °³¤èí, ±ó-
¤èí®§âó¦óþ·èµ §à±®á³â, à òàꮦ ò°®¬á®«³òè·í®¿ òå°àﳿ.
Ï°è ±è¬ïò®¬íèµ íå°®§·èíåíèµ ò°®¬áൠó âå«èêèµ ã³«êൠËÀ â³¤í®±í® áå§ïå·íà
òà ¤®±èòü åôåêòèâíà âèá³°ê®âà (±å«åêòèâíà) å¬á®«åêò®¬³ÿ. “ ïàö³ºíò³â § µ°®í³·í®þ
«åãåíåâ®þ å¬á®«³ºþ òà «åãåíåâ®þ ã³ïå°òåí§³ºþ µ³°ó°ã³·íà å¬á®«åêò®¬³ÿ òàꮦ
¬®¦å §àáå§ïå·èòè §íà·íå ã嬮¤èíଳ·íå ³ ±è¬ïò®¬íå ﮫ³ïøåííÿ. Ïå°±ïåêòèâíè¬
òà áå§ïå·íè¬ ¬åò®¤®¬ «³êóâàííÿ º ò°àí±âåí®§íà «åãåíåâà å¬á®«åêò®¬³ÿ.
Ï°®òèï®êà§àííÿ ¤® å¬á®«åêò®¬³¿: °åöè¤èâóþ·³ å¬á®«³¿ «åãåíü áå§ àíã³®ã°à-
ô³·íèµ ®§íàê §àêóï®°êè ËÀ; ±è±ò®«³·íè© òè±ê ó ËÀ ï®íठ70 ¬¬ °ò. ±ò.; òÿ¦ê³ ô®-
í®â³ §àµâ®°þâàííÿ ±å°öÿ, ó±ê«à¤íåí³ ±å°öåâ®þ í央±òàòí³±òþ; òÿ¦êà «åãåíåâà ïà-
ò®«®ã³ÿ § âò®°èíí®þ ¤èµà«üí®þ í央±òàòí³±òþ.
ÏÐΔ²ËÀK’ÈKÀ ÃËÈÁÎKÎÃÎ
‚…ÍÎÇÍÎÃÎ ’ÐÎÌÁÎÇ“
“ ᳫüø®±ò³ ïàö³ºíò³â § ¬à±èâí®þ ’…ËÀ º ôàêò®°è, ÿê³ ±ï°èÿþòü ô®°¬óâàííþ
ò°®¬á®§ó ã«èá®êèµ âåí ê³íö³â®ê, òàê³ ÿê ﮵è«è© â³ê, íåù®¤àâíº ®ïå°àòèâíå âò°ó·àí-
íÿ, ïå°å«®¬è ê³íö³â®ê òà ³íø³ ï°è·èíè ³¬¬®á³«³§àö³¿ ·è ò°èâ૮㮠ïå°åáóâàííÿ â íå-
°óµ®¬®¬ó ±òàí³, §à±ò³©íà ±å°öåâà í央±òàòí³±òü, §«®ÿê³±íà ïóµ«èíà. αòàíí³¬ ·à±®¬
’…ËÀ °³¤øå ó±ê«à¤íþº ã®±ò°è© ³íôà°êò ¬³®êà°¤à, ù® §ó¬®â«åí® øè°®êè¬ §à±ò®±ó-
âàííÿ¬ àíòèê®àãó«ÿíò³â, å«à±òè·íèµ áèíò³â òà °àííü®þ àêòè⳧àö³ºþ µâ®°èµ.
Îïòè¬à«üíè© ø«ÿµ ¬å¤èêà¬åíò®§í®¿ ï°®ô³«àêòèêè ò°®¬á®§ó ï°è ®ïå°àö³ÿµ §
âè±®êè¬ °è§èꮬ ’…ËÀ — §à±ò®±óâàííÿ àíòèê®àãó«ÿíò³â ó íè§üêèµ ¤®§àµ. Íàï°è-
ê«à¤, §à 2 㮤èíè ¤® âå«èê®ã® ò®°àê®à᤮¬³íà«üí®ã® âò°ó·àííÿ ó ïàö³ºíò³â â³ê®¬
ï®íठ40 °®ê³â ï°è§íà·àþòü ãåïà°èí ó ¤®§³ 5000 Τ ﳤøê³°í®. „૳ ï°åïà°àò
â⮤ÿòü ï® 5000 Τ ê®¦í³ 12 㮤èí ï°®òÿ㮬 7 ¤í³â ï³±«ÿ ®ïå°àö³¿ àá® ¤® ¬®¬åíòó
âèïè±êè, ³íê®«è — ᳫüø ò°èâà«® â à¬áó«àò®°íèµ ó¬®âàµ. Ï°åâåíòèâíå §à±ò®±ó-
âàííÿ ãåïà°èíó ¤®§â®«ÿº §¬åíøèòè ³¬®â³°í³±òü ò°®¬á®§ó ã«èá®êèµ âåí íà 30%,
íåôàòà«üí®¿ ’…ËÀ íà 40%, ôàòà«üí®¿ ’…ËÀ íà 65%. Ì®¦«èâå òàꮦ âèê®°è±òàííÿ
§ ï°®ô³«àêòè·í®þ ¬åò®þ íåï°ÿ¬èµ àíòèê®àãó«ÿíò³â.
29
’ÐÎÌÁÎ…ÌÁÎË²ß Ë…Ã…Í…‚ί ÀÐ’…в¯ ’ÀÃΑ’Ð…Ë…Ã…Í…‚…‘…Ж…


Ïå°å¤ ï®·àòꮬ ï°®ô³«àêòè·í®¿ àíòèê®àãó«ÿíòí®¿ òå°àﳿ ®á®â’ÿ§ê®â® §¤³©±-
íþþòü àí૳§è ãå¬àò®ê°èòó, ·à±ó §ã®°òàííÿ ê°®â³, ·à±òê®â®ã® ò°®¬á®ï«à±òèí®â®ã®
·à±ó, 곫üê®±ò³ ò°®¬á®öèò³â. Ïàö³ºíòè íå ï®âèíí³ ®ò°è¬óâàòè à±ï³°èíó àá® ³íøèµ
àíòèàã°åãàíò³â ï°®òÿ㮬 5 ¤í³â ¤® ®ïå°àòèâí®ã® âò°ó·àííÿ. Ï°®ô³«àêòè·íå §à±ò®-
±óâàííÿ àíòèê®àãó«ÿíò³â ó íè§üêèµ ¤®§àµ íå âè¬àãຠ«àá®°àò®°í®ã® ê®íò°®«þ, à
·à±ò®òà ï®á³·íèµ åôåêò³â (ïå°å¤ó±³¬ ê°®â®òå·³ ﳤ ·à± ³ ï³±«ÿ ®ïå°àö³¿) íè§üêà.
Ï°åâåíòèâíè© åôåêò ãåïà°èíó íå ¤®âå¤åíè© ï°è ⳤê°èò³© ï°®±òàòåêò®¬³¿, à
òàꮦ âå«èêèµ ®°ò®ïå¤è·íèµ ®ïå°àö³ÿµ. Çà«èøàºòü±ÿ ﳤ ïèòàííÿ¬ ¬®¦«èâ³±òü
ï°®ô³«àêòè·í®ã® §à±ò®±óâàííÿ àíòèê®àãó«ÿíò³â ï°è ±ï³íà«üí³© ·è åﳤó°à«üí³©
àíå±ò姳¿; ©®ã® íå °åꮬåí¤óþòü ï°è ®ïå°àö³ÿµ íà ®ö³ ·è 㮫®âí®¬ó ¬®§êó, à òàꮦ
íà ô®í³ àêòèâí®ã® ï°®öå±ó ò°®¬á®óòâ®°åííÿ.


˲’…ÐÀ’“ÐÀ
1. À«ïå°ò „¦. ‘., „à«åí „¦. È. ݬ᮫èÿ «åã®·í®© à°òå°èè / ‚ êí.: K«èíè·å±êàÿ êత讫®ãèÿ.
Ï®¤ °å¤. Ð. K. ˜«àíòà, Ð. ‚. À«åê±àí¤å°à. — ‘Ïá.: “ȧ¤àòå«ü±òâ® Áèí®¬” — “Íåâ±êè© „èà«åêò”, 1998.
— ‘. 287—302.
2. À¬®±®âà …. Í., „»êóí ß.‚., Ìèø૮⠂.Ã. Ðóê®â®¤±òâ® ï® ò°®¬á®«èòè·å±ê®© òå°àïèè. — Kèåâ,
IT-studio, 1998. — C. 125—130.
3. …«àãèí Î. ‘. ’°®¬á®ý¬á®«èÿ «åã®·í®© à°òå°èè. —à±òü ². K«èíèêà è ¤èàãí®±òèêà //
Kత讫®ãèÿ. — 1994. — ¹10. — ‘. 46—56.
4. …«àãèí Î. ‘. ’°®¬á®ý¬á®«èÿ «åã®·í®© à°òå°èè. —à±òü ²². Ìå¤èêà¬åíò®§í®å «å·åíèå //
Kత讫®ãèÿ. — 1995. — ¹3. — ‘. 64—73.
5. Ðè· ‘. Çà᮫åâàíèÿ ±®±ó¤®â «åãêèµ / ‚ êí.: Kత讫®ãèÿ â òàá«èöàµ è ±µå¬àµ. Ï®¤ °å¤.
Ì. ”°è¤à è ‘. ðà©í±. — Ì.: Ï°àêòèêà, 1996. — ‘. 538—550.
6. ‘ó·à±íà ¤³àãí®±òèêà òà «³êóâàííÿ ã®±ò°®ã® ³íôà°êòó ¬³®êà°¤à / Ë. Ì. Àíò®íåíê®, Î. É. Æà-
°³í®â, Þ. À. ²âàí³â òà ³í. — Ëüâ³â: Ìå¤è·íà ãà§åòà “ê°à¿íè, 1995. — 104 ±.
7. Goldberger E., Wheat M. Treatment of cardiac emergencies. — The C. V. Mosby Company, 1990. —
P. 200—210.
8. Hirsh J., Fuster V. Guide to anticoagulant therapy. AHA Medical / Scientific Statement. Special
Report // Circulation. — 1994. — Vol. 89, N3. — P. 1449—1480.
9. Seo S. W., Chung E. K. Pulmonary embolism / In: Cardiac emergence care. Ed. E. K. Chung. — Lea
& Febiger, 1991. — P. 45—54.

<<

. 2
( 2 .)