<< Предыдущая

стр. 3
(из 3 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Антагоністи Кашель, спричинений Серцева Вагітність
ангіотензину ІІ ІАПФ недостат ніст ь Двосторонній ст еноз ниркових
артерій
Гіперкалієміяефективності в лікуванні АГ і первинній профілакти-
I?anoiee
ці інсульту.
Профілактика інсульту та інших мозкових ускла-
днень АГ є одним з найважливіших завдань антигі-
Рекомендована література
пертензивної терапії. Стійке підвищення рівня АТ
належить до факторів ризику інсульту, які добре під-
даються модифікації. Впровадження елементів ін- 1. Артеріальна гіпертонія: сучасні діагностичні та лікувальні
підходи. – 3-є вид., доповн. і переробл. // За ред. В.О. Бобро-
дивідуалізованої та популяційної стратегій профіла-
ва. – Львів: «Медицина світу», 1998. – 96 с.
ктики серцево- і церебросудинних захворювань до- 2. Виленский Б.С. Инсульт. – СПб: Медицинское информаци-
зволило протягом останніх десятиліть істотно зме- онное агентство, 1995. – 288 с.
ншити частоту виникнення інсультів у розвин ених 3. Ольбинская Л.И. Лечение артериальной гипертензии и про-
филактика инсульта // Инсульт. – 2001. – № 2. – С. 45-47.
країнах. Найбільш ефективний шлях первинної про-
4. Передерий В.Г., Швец Н.И., Безюк Н.Н. Первичная профи-
філактики інсульту в пацієнтів з АГ – поступове та лактика ишемического инсульта. Современные подходы к про-
стійке досягнення цільових рівнів АТ та уникнення филактике первого инсульта // Укр. мед. часопис. – 2001. –
різкого підвищення рівня АТ у найбільш небезпечні № 2. – С. 5-14.
5. Рекомендації Українського товариства кардіологів з про-
ранкові години. З огляду на це ефективними можуть
філактики та лікування артеріальної гіпертензії. – К., 1999. –
бути різні представники фармакологічних груп пре- 51 с.
паратів вибору. Дані доказової медицини свідчать 6. Свищенко Е.П., Коваленко В.Н. Артериальная гипертензия:
про подібну ефективність «старих» (діуретиків і ?- Практическое руководство // Под ред. В.Н. Коваленко. – К.:
Морион, 2001. – 528 с.
адреноблокаторів) і «нових» (антагоністів кальцію 7. Сіренко Ю.М. Артеріальна гіпертензія 2001. – К.: Моріон,
та інгібіторів ангіотензинперетворюючого фермен- 2001. – 176 с.
ту) антигіпертензивних засобів щодо запобігання мо- 8. Guidelines Subcommittee. 1999 World Health Organization-
International Society of Hypertension Guidelines for the
зковим ускладненням АГ. Селективні ?-адренобло-
мanagement of hypertension // J. Hypertension – 1999. – Vol. 17.
катори, у тому числі метопролол (егілок), залиша- – P. 151-83.
ються одними з найбільш поширених класів антигі- 9. Kaplan N.M. Clinical hypertension. – 7 th ed. – Baltimore: Williams
пертензивних засобів з переконливими доказами & Wilkins, 1998. – 638 p.
Надійшла 04.03.2002 р.

<< Предыдущая

стр. 3
(из 3 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ