. 1
( 12 .)>>

‘…Ж…‚Î-‘“„ÈÍͲ ÇÀ•‚ÎÐÞ‚ÀÍÍß.
ÊËÀ‘È”²ÊÀ–²ß,
‘•…ÌÈ „²ÀÃÍΑ’ÈÊÈ
’À ˲ʓ‚ÀÍÍß


Çà °å¤àêö³ºþ ï°®ô. ‚.Ì. Ê®âà«åíêà
òà ï°®ô. Ì.². Ëóòàÿ
3-òº âè¤àííÿ, ¤®ï®âíåíå
Êè¿â
2004
ÁÁÊ 54.10
‘ÇÇ

Ю§¤³« 1
Àâò®°è-óê«à¤à·³:
ÊËÀ‘È”²ÊÀ–²ß
ï°®ô. Ë.Ã. ‚®°®íê®â, ï°®ô. Ì.Ã. ²««ÿø, àêà¤. ÀÌÍ
²˜…̲—Íί •‚ÎÐÎÁÈ ‘…Жß
“ê°à¿íè Ã.‚. Êíèø®â, ï°®ô. ‚.Ì. Ê®âà«åíê®, ï°®ô.
Ì.². Ëóòà©, ï°®ô. Î.Ì. Ïà°µ®¬åíê®, ï°®ô. ª.Ï. ‘â³ùåíê®,
ï°®ô. Î.‘. ‘è·®â, ï°®ô. Þ.Ì. ‘³°åíê®, ï°®ô. ‚.Î. ˜ó¬àê®â

Ðåöåí§åíòè:
Î.‚. Ê®°êóøê®, ¤-° ¬å¤. íàóê, ï°®ô., àêà¤. ÀÌÍ “ê°à¿íè,
·«.-ê®°. ÍÀÍ “ê°à¿íè òà ÐÀÌÍ, êå°³âíèê ⳤ¤³«ó ê«³í³·í®¿
ô³§³®«®ã³¿ òà ïàò®«®ã³¿ âíóò°³øí³µ ®°ãàí³â ²í±òèòóòó Ю᮷à ã°óïà: ï°®ô. Ì.². Ëóòà© (¬®¤å°àò®°), àêà¤.
ãå°®íò®«®ã³¿ ÀÌÍ “ê°à¿íè, ¬. Êè¿â; ÀÌÍ “ê°à¿íè òà ÐÀÌÍ Ë.’. Ìà«à, àêà¤. ÀÌÍ “ê-
‚.Ã. Ë觮ãóá, ¤-° ¬å¤. íàóê, ï°®ô., §àⳤóâà· êàôå¤°è °à¿íè Î.‚. Ê®°êóøê®, àêà¤. ÀÌÍ “ê°à¿íè Ã.‚. Êíè-
ôàêó«üòåò±üꮿ òå°àﳿ ¹ 2 Íàö³®íà«üí®ã® ¬å¤è·í®ã®
ø®â, àêà¤. ÀÌÍ “ê°à¿íè ….Ì. Íå©ê®, ·«.-ê®°. ÀÌÍ
óí³âå°±èòåòó ³¬. Î.Î. Á®ã®¬®«üöÿ ÌÎÇ “ê°à¿íè
“ê°à¿íè Ê.Ì. À¬®±®âà, ï°®ô. ‚.Ç. Íåòÿ¦åíê®, ï°®ô.
Î.Ì. Ïà°µ®¬åíê®, ï°®ô. Í.Ì. ‘å°å¤þê, ï°®ô. ².Ê.
‘«å¤§åâ±üêà, ï°®ô. Þ.Ì. ‘®ê®«®â, ï°®ô. Ì.Ê. ”ó°-
êà«®, ï°®ô. ‚.Î. ˜ó¬àê®â.
‘ÇÇ ‘å°öåâ®-±ó¤èíí³ §àµâ®°þâàííÿ. Ê«à±èô³êàö³ÿ,
±µå¬è ¤³àãí®±òèêè òà «³êóâàííÿ / Çà °å¤. ‚.Ì. 1. Ðàïò®âà ê®°®íà°íà ±¬å°òü
Ê®âà«åíêà òà Ì.². Ëóòàÿ. — Ê.: —åòâå°òà µâè-
1.1. Ðàïò®âà ê«³í³·íà ê®°®íà°íà ±¬å°òü § ó±ï³ø-
«ÿ, 2004. — ±. 96
í®þ °åàí³¬àö³ºþ.
ISBN 966-529-078-9
1.2. Ðàïò®âà ê®°®íà°íà ±¬å°òü («åòà«üíè© ê³-
íåöü). “ °à§³ °®§âèòêó íà ò«³ ã®±ò°®¿ ê®°®-
Ю§ã«ÿíóò® ê«à±èô³êàö³þ òà í®¬åíê«àòó°ó ®±í®âíèµ ±å°öå-
íà°í®¿ í央±òàòí®±ò³ àá® ã®±ò°®ã® ³íôà°êòó
â®-±ó¤èííèµ §àµâ®°þâàíü, ù® ⳤï®â³¤àþòü ̳¦íà°®¤í³© ê«à±è-
ô³êàö³¿ µâ®°®á 10-ã® ïå°åã«ÿ¤ó, ù® íàáó«à ·èíí®±ò³ ¤«ÿ ±òàòè-
¬³®êà°¤à (ⳤï®â³¤àº ꮤó I24.8 àá® I22 §à
±òè·í®ã® ꮤóâàííÿ â “ê°à¿í³ § 1999 °.
ÌÊ•-10).
Ê«à±èô³êàö³ÿ ¤åÿêèµ í®§®«®ã³·íèµ ô®°¬ ±å°öåâ®-±ó¤èííèµ
§àµâ®°þâàíü °®§°®á«ÿ«à±ÿ ⳤï®â³¤íè¬è °®á®·è¬è ã°óïà¬è
“ê°à¿í±üê®ã® ò®âà°è±òâà êà°¤³®«®ã³â òà ®áã®â®°þâà«à±ÿ íà ®á’º¤-
2. ‘òåí®êà°¤³ÿ
íàí®¬ó ï«åíó¬³ êà°¤³®«®ã³â, °åâ¬àò®«®ã³â ³ êà°¤³®µ³°ó°ã³â (6–8
(‚³¤ï®â³¤àº ꮤó ²20 §à ÌÊ•-10)
¦®âòíÿ, 1999, Êè¿â). VI Íàö³®íà«üíè© ê®íã°å± êà°¤³®«®ã³â “ê-
2.1.1. ‘òàᳫüíà ±òåí®êà°¤³ÿ íàï°ó¦åííÿ (³§
°à¿íè (18-21 âå°å±íÿ, 2000, Êè¿â) §àòâå°¤èâ ¿¿.
Ðåꮬåí¤®âàí³ ±µå¬è ¤³àãí®±òèêè âê«þ·àþòü ®á®â’ÿ§ê®â³ ³
§à§íà·åííÿ¬ I–IV ”Ê §à ê«à±èô³êàö³ºþ Êà-
¤®¤àòê®â³ «àá®°àò®°í³ òà ³í±ò°ó¬åíòà«üí³ ¬åò®¤è ®á±òå¦åííÿ
íऱüꮿ à±®ö³àö³¿ êà°¤³®«®ã³â), ó ïàö³ºíò³â
ïàö³ºíò³â ³§ ±å°öåâ®-±ó¤èííè¬è §àµâ®°þâàííÿ¬è. “ ï°å¤±òàâ-
«åíèµ ±µå¬àµ «³êóâàííÿ â°àµ®âàí³ ®±í®âí³ ï°èíöèïè ¬å¤èêà- ³§ IV ”Ê ±òåí®êà°¤³ÿ ¬à«èµ íàï°ó¦åíü
¬åíò®§í®ã® «³êóâàííÿ, ê°èòå°³¿ ©®ã® åôåêòèâí®±ò³, òàêòèêà âå-
¬®¦å ê«³í³·í® ï°®ÿâ«ÿòè±ÿ ÿê ±òåí®êà°¤³ÿ
¤åííÿ ïàö³ºíò³â ³§ µâ®°®áà¬è ±è±òå¬è 갮⮮á³ãó.
±ï®ê®þ (ⳤï®â³¤àº ꮤó I20.8 §à Ì•Ê-10).
Ï°è§íà·åí® ¤«ÿ âèê®°è±òàííÿ ó ê«³í³·í³© ï°àêòèö³, °®§°àµ®-
âàí® ¤«ÿ «³êళ⠰³§í®ã® ¬å¤è·í®ã® ï°®ô³«þ.
2.1.2. ‘òàᳫüíà ±òåí®êà°¤³ÿ íàï°ó¦åííÿ ï°è
àíã³®ã°àô³·í® ³íòàêòíèµ ±ó¤èíൠ(ê®°®íà°-
íè© ±èí¤°®¬ •) (ⳤï®â³¤àº ꮤó I20.8 §à
© ‚.Ì. Ê®âà«åíê®,
ISBN 966-529-078-9
Ì•Ê-10).
Ì.². Ëóòà©, 2004
© ÇÀ’ «—åòâå°òà µâè«ÿ, 2004
3
2.2. ‚৮±ïà±òè·íà ±òåí®êà°¤³ÿ (àíã³®±ïàòè·íà, 4.3. î±ò°è© ±óáåí¤®êà°¤³à«üíè© ²Ì (ⳤï®â³¤àº
±ï®íòàííà, âà°³àíòíà, Ï°èíö¬åòà«à) (ⳤï®â- ꮤó ²21.4 §à ÌÊ•-10).
³¤àº ꮤó ²20.1 §à ÌÊ•-10). 4.4. î±ò°è© ²Ì (íåâè§íà·åíè©) (ⳤï®â³¤àº ꮤó
²21.9 §à ÌÊ•-10).
3. Íå±òàᳫüíà ±òåí®êà°¤³ÿ 4.5. Ðåöè¤èâóþ·è© ²Ì (ⳤ 3 ¤® 28 ¤³á) (ⳤï®-
(‚³¤ï®â³¤àº ꮤó ²20.0 §à ÌÊ•-10) ⳤຠꮤó I22 §à ÌÊ•-10).
4.6. Ï®âò®°íè© ²Ì (ï³±«ÿ 28 ¤³á) (ⳤï®â³¤àº ꮤó
3.1. ‘òåí®êà°¤³ÿ, ÿêà âèíèê«à âïå°øå (âèíèê-
²22 §à ÌÊ•-10).
íåííÿ âïå°øå ó ¦èòò³ íàïळ⠱òåí®êà°¤³¿
4.7. î±ò°à ê®°®íà°íà í央±òàòí³±òü. „³àãí®§ ï°®-
§ ò°àí§èò®°íè¬è §¬³íà¬è …Êà ó ±òàí³ ±ï®-
¬³¦íè© — å«åâàö³ÿ àá® ¤åï°å±³ÿ ±åã¬åíòà
ê®þ ¤® 28 ¤³á).
ST, ⳤ®á°à¦àº ³ø嬳þ ¤® °®§âèòêó íåê°®§ó
3.2. Ï°®ã°å±óþ·à ±òåí®êà°¤³ÿ (âèíèêíåííÿ ±òå-
¬³®êà°¤à àá® °àïò®â®¿ ê®°®íà°í®¿ ±¬å°ò³
í®êà°¤³¿ ±ï®ê®þ, í³·íèµ àíã³í®§íèµ íàïळâ
(ⳤï®â³¤àº ꮤó ²24.8 §à ÌÊ•-10).
ó µâ®°®ã® §³ ±òåí®êà°¤³ºþ íàï°ó¦åííÿ, ﳤâè-
4.8. „åÿê³ ó±ê«à¤íåííÿ ã®±ò°®ã® ²Ì §à§íà·àþòü-
ùåííÿ ”Ê ±òåí®êà°¤³¿, ï°®ã°å±óþ·å §íè¦åí-
±ÿ §à ·à±®¬ ¿µ âèíèêíåííÿ (ⳤï®â³¤àº ꮤó
íÿ ò®«å°àíòí®±ò³ ¤® ô³§è·í®ã® íàâàíòà¦åí-
²23 §à ÌÊ•-10):
íÿ, ò°àí§èò®°í³ §¬³íè íà …Êà ó ±òàí³ ±ï®-
— ã®±ò°à ±å°öåâà í央±òàòí³±òü (I–IV ê«à±è §à
ê®þ).
ʳ««³ï®¬) (ⳤï®â³¤àº ꮤó I50.1 §à ÌÊ•-10);
3.3. Ðàííÿ ï®±ò³íôà°êòíà ±òåí®êà°¤³ÿ (ⳤ 3 ¤®
— ï®°óøåííÿ ±å°öåâ®ã® °èò¬ó òà ﰮⳤ-
28 ¤³á).
í®±ò³ (ⳤï®â³¤àº ꮤଠI44, I49 §à ÌÊ•-
4. î±ò°è© ³íôà°êò ¬³®êà°¤à 10);
(‚³¤ï®â³¤àº ꮤó ²21 §à ÌÊ•-10) — °®§°èâ ±å°öÿ §®âí³øí³© (§ ã嬮ïå°èêà°-
¤®¬ — ⳤï®â³¤àº ꮤó ²23.0 §à ÌÊ•-10 ;
„³àãí®§ ó±òàí®â«þþòü ³§ §à§íà·åííÿ¬ ¤àòè âè-
áå§ ã嬮ïå°èêà°¤à — ⳤï®â³¤àº ꮤó ²23.3
íèêíåííÿ (¤® 28 ¤³á), «®ê૳§àö³¿ (ïå°å¤íÿ ±ò³íêà,
§à ÌÊ•-10 ³ âíóò°³øí³© (¤åôåêò ¬³¦ïå°å¤-
ïå°å¤íü®âå°µ³âê®âè©, ïå°å¤íü®á®ê®âè©, ïå°å¤íü®-
±å°¤í®¿ ïå°åã®°®¤êè — ⳤï®â³¤àº ꮤó ²23.1
±åïòà«üíè©, ¤³àô°àã¬à«üíè©, íè¦íü®á®ê®âè©,
§à ÌÊ•-10; ¤åôåêò ¬³¦ø«óí®·ê®â®¿ ïå°å-
íè¦íü®§à¤í³©, íè¦íü®áà§à«üíè©, âå°µ³âê®â®á®ê®-
ã®°®¤êè — ⳤï®â³¤àº ꮤó ²23.2 §à ÌÊ•-
âè©, áà§à«üí®«àòå°à«üíè©, âå°µíü®á®ê®âè©, á®ê®-
10; °®§°è⠱󵮦è«üí®¿ µ®°¤è — ⳤï®â³¤àº
âè©, §à¤í³©, §à¤íü®áà§à«üíè©, §à¤íü®á®ê®âè©, §à¤-
ꮤó ²23.4 §à ÌÊ•-10; °®§°èâ ïàﳫÿ°í®ã®
íü®±åïòà«üíè©, ±åïòà«üíè©, ï°àâ®ã® ø«óí®·êà),
¬’ÿ§à — ⳤï®â³¤àº ꮤó ²23.5 §à ÌÊ•-10);
ïå°âèííè©, °åöè¤èâóþ·è© (ⳤ 3 ¤® 28 ¤³á), ï®-
— ò°®¬á®å¬á®«³¿ °³§í®¿ «®ê૳§àö³¿ (ⳤï®-
âò®°íè© (§à§íà·àòè °®§¬³°è ³ «®ê૳§àö³þ íå ®á®-
ⳤຠꮤó I23.8 §à ÌÊ•-10);
â’ÿ§ê®â®, ÿêù® âèíèêàþòü ò°ó¤í®ù³ â …ÊÃ-¤³àã-
— ò°®¬á®óòâ®°åííÿ â ï®°®¦íèíൠ±å°öÿ
í®±òèö³).
(ⳤï®â³¤àº ꮤó ²23.6 §à ÌÊ•-10);
4.1. î±ò°è© ²Ì § íàÿâí³±òþ ïàò®«®ã³·í®ã® §óá- — ã®±ò°à àíåâ°è§¬à ±å°öÿ (ⳤï®â³¤àº ꮤó
öÿ Q (ò°àí±¬ó°à«üíè©, âå«èê®â®ãíèùåâè©) I23.8 §à ÌÊ•-10);
(ⳤï®â³¤àº ꮤó ²21.0–²21.3 §à ÌÊ•-10). — ±èí¤°®¬ „°å±±«å°à (ⳤï®â³¤àº ꮤó ²24.1
4.2. î±ò°è© ²Ì áå§ ïàò®«®ã³·í®ã® §óáöÿ Q §à ÌÊ•-10);
(¤°³áí®â®ãíèùåâè©) (ⳤï®â³¤àº ꮤó I21.4 — ï®±ò³íôà°êòíà ±òåí®êà°¤³ÿ (ï³±«ÿ 3 ¤³á ¤®
§à ÌÊ•-10 ). 28 ¤³á) (ⳤï®â³¤àº ꮤó I20.0 §à ÌÊ•-10).


4 5
5. Êà°¤³®±ê«å°®§ ’å°¬³í ï® ±óò³ ⳤï®â³¤àº ±òàíó, ÿêè© áóâ ®ïè±à-
íè© â óê°à¿í®- òà °®±³©±üꮬ®âí³© ±ïåö³à«üí³© «³òå-
5.1. ‚®ãíèùåâè© êà°¤³®±ê«å°®§.
°àòó°³ ÿê «²•‘ § íàÿâí³±òþ ¤èôó§í®ã® êà°¤³®±ê«å-
5.1.1. Ï®±ò³íôà°êòíè© êà°¤³®±ê«å°®§ ³§ §à§íà·åí-
°®§ó òà ±å°öå⮿ í央±òàòí®±ò³», ÿêè© §âè·à©í® ±ï®-
íÿ¬ ô®°¬è òà ±òळ¿ ‘Í, µà°àêòå°ó ï®°ó-
±òå°³ãàºòü±ÿ â ®±³á ﮵諮㮠â³êó. Ï°®òå ¤³àãí®§
øåííÿ °èò¬ó ³ ï°®â³¤í®±ò³, 곫üê®±ò³ ïå°åíå- «³ø嬳·íà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ» (ⳤï®â³¤àº ꮤó I25.5
±åíèµ ³íôà°êò³â, ¿µ «®ê૳§àö³¿ òà ·à±ó âè- §à ÌÊ•-10) íå ±«³¤ âèê®°è±ò®âóâàòè áå§ ï³¤òâå°¤-
íèêíåííÿ (ⳤï®â³¤àº ꮤó I25.2 §à ÌÊ•- ¦åííÿ ±ïåö³à«üíè¬è ¬åò®¤à¬è ¤®±«³¤¦åííÿ.
10). — Çà íàÿâí®±ò³ °³§íèµ ó±ê«à¤íåíü — ÿê ó °à§³
5.1.2. Àíåâ°è§¬à ±å°öÿ µ°®í³·íà (ⳤï®â³¤àº ꮤó ã®±ò°èµ, òàê ³ µ°®í³·íèµ ô®°¬ ²•‘ (°®§°èâ ±å°öÿ,
25.3 §à ÌÊ•-10). ò°®¬á®å¬á®«³¿, à°èò¬³¿ òà ³í.) — â®íè ¬àþòü áóòè
5.1.3. ‚®ãíèùåâè© êà°¤³®±ê«å°®§ áå§ §à§íà·åí- §à§íà·åí³ â ¤³àãí®§³, à«å ®ê°å¬® íå øèô°óþòü±ÿ.
íÿ â àíà¬í姳 ïå°åíå±åí®ã® ²Ì. — “ ¤³àãí®§³ §à§íà·àþòü «³êà°±üê³ âò°ó·àííÿ ³
5.2. Êà°¤³®±ê«å°®§ (¤èôó§íè©) ³§ §à§íà·åííÿ¬ ·à± ¿µ ï°®âå¤åííÿ: à®°ò®ê®°®íà°íå øóíòóâàííÿ ³§
ô®°¬è ³ ±òळ¿ ‘Í, ï®°óøåííÿ °èò¬ó òà ï°®- §à§íà·åííÿ¬ ·è±«à øóíò³â; ò°àí±«þ¬³íà«üíà àí-
ã³®ï«à±òèêà ³ ±òåíòóâàííÿ ³§ §à§íà·åííÿ¬ ±ó¤èí, â
â³¤í®±ò³.
ÿêèµ ï°®â®¤è«®±ÿ âò°ó·àííÿ; áà«®ííà ê®íò°àïó«ü-
6. Áå§á®«ü®âà ô®°¬à ³ø嬳·í®¿ µâ®°®áè ±àö³ÿ; å«åêò°®ô³§³®«®ã³·í³ âò°ó·àííÿ (ò謷౮âà
±å°öÿ àá® ï®±ò³©íà å«åêò°®êà°¤³®±òè¬ó«ÿö³ÿ, àá«ÿö³ÿ), ¤å-
ô³á°è«ÿö³ÿ.
(‚³¤ï®â³¤àº ꮤó I25.6 §à ÌÊ•-10)
— Ю§¬³ùóâàòè ¤³àãí®§è ±«³¤ ó òà곩 ï®±«³¤®â-
„³àãí®§ áà§óºòü±ÿ íà ﳤ±òàâ³ âèÿâ«åííÿ ®§-
í®±ò³: °àïò®âà ê®°®íà°íà ±¬å°òü § ®¦èâ«åííÿ¬, ²Ì,
íàê ³ø嬳¿ ¬³®êà°¤à §à ¤®ï®¬®ã®þ òå±òó § ô³§è·-
ó±ê«à¤íåííÿ ²Ì, ±òåí®êà°¤³ÿ, °³§í³ ô®°¬è êà°¤³®±ê-
íè¬ íàâàíòà¦åííÿ¬, µ®«òå°³â±üê®ã® ¬®í³ò®°ó-
«å°®§ó, µ°®í³·íà àíåâ°è§¬à ±å°öÿ, ï®°óøåííÿ °èò-
âàííÿ …Êà § âå°èô³êàö³ºþ §à ¤àíè¬è ê®°®íà°®ã-
¬ó ±å°öÿ ³ ï°®â³¤í®±ò³, ‘Í.
°àô³¿, ±öèíòèã°àô³¿ ¬³®êà°¤à § 201Tl, ±ò°å±-åµ®ÊÃ
§ ¤®áóòà¬³í®¬.
Ï°èê«à¤è ô®°¬ó«þâàííÿ ¤³àãí®§³â
ϰ謳òêè
— ²•‘. ‘òàᳫüíà ±òåí®êà°¤³ÿ íàï°ó¦åííÿ, II
”Ê. Àòå°®±ê«å°®§ Ï̘À òà ÏÊÀ (ê®°®íà°®ã-
— ‘èí¤°®¬ ±òåí®êà°¤³¿ ¬®¦å ±óﰮ⮤¦óâàòè
°àô³ÿ — 10.03.1999). ‘òåíòóâàííÿ Ï̘À
³íø³ §àµâ®°þâàííÿ, ÿê³ ï°è§â®¤ÿòü ¤® â³¤í®±í®¿
(12.03.99). ‘Í 0.
ê®°®íà°í®¿ í央±òàòí®±ò³, ³ ò®¤³ òå°¬³í «±òåí®êà°-
— ²•‘. ‘òàᳫüíà ±òåí®êà°¤³ÿ íàï°ó¦åííÿ IV
¤³ÿ» ¬®¦íà âê«þ·àòè â ¤³àãí®§ ï³±«ÿ §à§íà·åííÿ
”Ê òà ±ï®ê®þ. Ï®±ò³íôà°êòíè© êà°¤³®±ê«å°®§
®±í®âí®¿ ïàò®«®ã³¿ (à®°òà«üíè© ±òåí®§ òà ³íø³ âà¤è
(Q-²Ì ïå°å¤íü®¿ ±ò³íêè ˘ — 23.05.1999). •°®-
±å°öÿ, ã³ïå°ò°®ô³·íà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ, ï°®«àï± ¬³ò-
í³· íà àíåâ°è§¬à ˘. Ï®âíà á«®êà¤à «³â®¿ í³¦êè
°à«üí®ã® ê«àïàíà òà ³í.).
ïó·êà ó±à. ‘Í IIÁ ±òळ¿.
— ϳ¤ òå°¬³í®¬ «³ø嬳·íà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ» ±«³¤
— ²•‘. Íå±òàᳫüíà ±òåí®êà°¤³ÿ (ï°®ã°å±óþ-
°®§ó¬³òè ²•‘ ³§ â±òàí®â«åíè¬è §à ¤®ï®¬®ã®þ ¬å-
·à). Ï®±ò³íôà°êòíè© êà°¤³®±ê«å°®§ (¤°³áí®â®ãíè-
ò®¤³â ê®°®íà°®- ³ âåíò°èêó«®ã°àô³¿: ¤èôó§íè¬ ó°à-
ùåâè© ²Ì §à¤íü®á®ê®â®¿ ±ò³íêè ˘, 02.06.1998).
¦åííÿ¬ ê®°®íà°íèµ à°òå°³©, âè°à¦åí®þ ¤è«àòàö³ºþ
À®°ò®ê®°®íà°íå øóíòóâàííÿ (2 øóíòè —
˘, ò®òà«üíè¬ §íè¦åííÿ¬ ±ê®°®òí®±ò³ ¬³®êà°¤à,
12.02.1998). ‘Í I ±òळ¿.
ÿê³ ±óﰮ⮤¦óþòü±ÿ ê«³í³·íè¬è ®§íàêà¬è ‘Í.


6 7
— ²•‘. Áå§á®«ü®âà ô®°¬à. ˜«óí®·ê®âà åê±ò°à-
±è±ò®«³·íà à°èò¬³ÿ (I ê«à± §à Ëàóí®¬). Àòå°®±ê«å-
°®§ Ï̘À (ê®°®íà°®ã°àô³ÿ — 10.03.1999). ‘Í 0.
Ю§¤³« 2
— ²•‘. î±ò°è© ò°àí±¬ó°à«üíè© ²Ì ïå°å-
¤íü®âå°µ³âê®â®ã® ⳤ¤³«ó ˘ (05.07.1999). î±-
ò°à àíåâ°è§¬à ±å°öÿ. Ï®âíà á«®êà¤à «³â®¿ í³¦êè ÊËÀ‘È”²ÊÀ–²ß ÀÐ’…вÀËÜÍί
ïó·êà ó±à (05.07.1999). î±ò°à «³â®ø«óí®·ê®âà
òυВ…ÍDz¯
í央±òàòí³±òü III ê«à±ó §à ʳ««³ï®¬ (05.07.1999).
‘Í I ±òळ¿.
— ²•‘. î±ò°è© ï®âò®°íè© ¤°³áí®â®ãíèùåâè©
²Ì ¤³àô°àã¬à«üí®ã® ⳤ¤³«ó ˘ (13.02.1999).
Ï®±ò³íôà°êòíè© êà°¤³®±ê«å°®§ (âå«èê®â®ãíèùå-
âè© ²Ì ïå°å¤íü®¿ ±ò³íêè ˘ — 23.03.1997). Ю᮷à ã°óïà: ï°®ô. ª.Ï. ‘â³ùåíê® (¬®¤å°àò®°),
Ïà°®ê±è§¬à«üíà ô®°¬à ô³á°è«ÿö³¿ ïå°å¤±å°¤ü. àêà¤. ÀÌÍ “ê°à¿íè Ã.‚. „§ÿê, ï°®ô. ‚.Ì. Ê®âà-
‘Í IIÀ ±òळ¿. «åíê®, ¤®êò. ¬å¤. íàóê ‘.Ì. Ê®âà«ü, ï°®ô. Þ.Ì.
— ²•‘. î±ò°è© âå«èê®â®ãíèùåâè© ²Ì §à¤- ‘³°åíê®, ï°®ô. ².Ï. ‘¬è°í®âà.
íü®áà§à«üí®ã® òà ¤³àô°àã¬à«üí®ã® ⳤ¤³«³â ˘
(18.05.1999). î±ò°à AV-á«®êà¤à II ±òóïåíÿ À°òå°³à«üíà ã³ïå°òåí§³ÿ, §à âè§íà·åííÿ¬
(18.05.1999). ‘èí¤°®¬ „°å±±«å°à (30.05.1999). Ê®¬³òåòó åê±ïå°ò³â ‚ÎÎÇ, — öå ï®±ò³©í® ﳤâè-
Ðåöè¤èâóþ·è© ²Ì (05.06.1999) ó §®í³ ó°à¦åí- ùåíè© ‘À’ òà/·è „À’.
íÿ. AV-á«®êà¤à III ±òóïåíÿ (06.06.1999). Çóïèí- …±åíö³à«üíà ã³ïå°òåí§³ÿ (ïå°âèííà ã³ïå°òåí-
êà 갮⮮á³ãó (06.06.1999). ’謷౮âà …Ê‘ §³ÿ, àá® ã³ïå°ò®í³·íà µâ®°®áà) — öå ﳤâèùåíè©
(06.06.1999 — 09.06.1999). ‘Í IIÀ ±òळ¿. À’ §à ⳤ±óòí®±ò³ ®·åâè¤í®¿ ï°è·èíè ©®ã® ﳤâè-
— ²•‘. î±ò°è© âå«èê®â®ãíèùåâè© ²Ì ïå°å- ùåííÿ.
¤íü®á®ê®â®ã® ⳤ¤³«ó ˘ (11.01.1999). Ïå°âèí- ‚ò®°èííà ã³ïå°òåí§³ÿ (±è¬ïò®¬àòè·íà) — öå
íà ò°àí±«þ¬³íà«üíà àíã³®ï«à±òèêà Ï̘À: ã³ïå°òåí§³ÿ, ï°è·èíà ÿꮿ ¬®¦å áóòè âèÿâ«åíà.
ï°®µ³¤í³±òü ’²Ì²-3 (11.01.1999). ‘Í I ±òळ¿. „«ÿ â±òàí®â«åííÿ ±òळ¿ à°òå°³à«üí®¿ ã³ïå°-
òåí§³¿ §à±ò®±®âóºòü±ÿ ê«à±èô³êàö³ÿ, ù® áà§óºòü-
±ÿ íà ó°à¦åíí³ ®°ãàí³â-¬³øåíå© (òàá«. 1). –ÿ
ê«à±èô³êàö³ÿ ï°è©íÿòà â “ê°à¿í³ ó 1992 °. §ã³¤í®
§ íàê৮¬ ÌÎÇ “ê°à¿íè ¹ 206 ⳤ 30.12.1992 °.
³ °åꮬåí¤®âàíà ¤® ﮤà«üø®ã® §à±ò®±óâàííÿ
§ã³¤í® § íàê৮¬ ¹ 247 ⳤ 01.08.1998 °. „àí³
°åꮬåí¤àö³¿ ¬³±òÿòü ¬®¤èô³êàö³þ ê«à±èô³êàö³¿,
§ ÿꮿ âè«ó·åí®: ó«üò°à§âóê®â³ ï°®ÿâè àòå°®±ê-
«å°®§ó ±ó¤èí òà ô®êà«üíå §âó¦åííÿ à°òå°³© ±³ò-
ê³âêè ÿê ê°èòå°³¿ ²² ±òळ¿; ±òåí®êà°¤³þ òà ®ê-
«þ§èâí³ §àµâ®°þâàííÿ à°òå°³© ÿê ê°èòå°³¿ ²²²
±òळ¿; ¤®ï®âíåí®: ã®±ò°à òà µ°®í³·íà ã³ïå°òåí-

. 1
( 12 .)>>