<<

. 2
( 12 .)>>

§èâíà åíöåôà«®ïàò³ÿ ²²² ±òळ¿ ÿê ê°èòå°³¿ ²²²
±òळ¿.


8 9
í®¿) à°òå°³à«üí®¿ ã³ïå°òåí§³¿ (ù® º ±èí®í³¬®¬ òå°-
’àá«èöÿ 1.
Ê«à±èô³êàö³ÿ à°òå°³à«üí®¿ ã³ïå°òåí§³¿ ¬³íà «ã³ïå°ò®í³·íà µâ®°®áà») §à±ò®±®âóþòü±ÿ
§à ó°à¦åííÿ¬è ®°ãàí³â-¬³øåíå© ê®¤è I10–I13*, ¤«ÿ âè§íà·åííÿ âò®°èíí®¿ (±è¬ï-
ò®¬àòè·í®¿) à°òå°³à«üí®¿ ã³ïå°òåí§³¿ — ꮤ I15.
À°òå°³à«üíà •à°àêòå°è±òèêà Ï°è ꮤóâàíí³ ¤³àãí®§ó â°àµ®âóºòü±ÿ íàÿâí³±òü
ã³ïå°òåí§³ÿ
(àᮠⳤ±óòí³±òü) ã³ïå°òåí§èâí®ã® ó°à¦åííÿ ±å°-
‘òळÿ I Îá’ºêòèâí³ ®§íàêè ®°ãàí³·íèµ ó°à¦åíü
öÿ § ‘Í (I11.0) àá® áå§ íå¿ (I11.9), ã³ïå°òåí§èâ-
®°ãàí³â-¬³øåíå© â³¤±óòí³
‘òळÿ ²² Íàÿâí³ ®á’ºêòèâí³ ®§íàêè ó°à¦åííÿ ®°ãàí³â- í®ã® ó°à¦åííÿ íè°®ê (I12) § íè°ê®â®þ í央-
¬³øåíå© áå§ ±è¬ïò®¬³â § ¿µ á®êó ·è ï®°ó-
±òàòí³±òþ (I12.0) àá® áå§ íå¿ (I12.9), ꮬá³í®âà-
øåííÿ ôóíêö³¿:
í®ã® ã³ïå°òåí§èâí®ã® ó°à¦åííÿ ±å°öÿ òà íè°®ê
• ã³ïå°ò°®ô³ÿ ˘ (§à ¤àíè¬è …ÊÃ, åµ®ÊÃ,
§ àá® áå§ ±å°öå⮿ òà/àá® íè°ê®â®¿ í央±òàòí®±ò³
°åíòãåí®ã°àô³¿)
• ãåíå°à«³§®âàíå §âó¦åííÿ à°òå°³© ±³òê³âêè (I13, I13.0, I13.1, I13.2, I13.9). ‚±³ ö³ ±òàíè ¬àþòü
• ¬³ê°®à«üáó¬³íó°³ÿ ·è ï°®òå¿íó°³ÿ òà/àá®
®ê°å¬³ ꮤè, §à§íà·åí³ âèùå.
íåâå«èêå ﳤâèùåííÿ ê®íöåíò°àö³¿ ê°åàòè-
ßêù® ã³ïå°ò®í³·íà µâ®°®áà º ±óïóòí³¬ §àµâ®-
í³íó â ï«à§¬³ 갮Ⳡ(1,2–2 ¬ã/¤«, ·è
°þâàííÿ¬ § ²•‘ (I20–I25), àá® öå°åá°®âà±êó«ÿ°-
177 ¬ê¬®«ü/«)
‘òळÿ III Íàÿâí³ ®á’ºêòèâí³ ®§íàêè ó°à¦åííÿ ®°ãàí³â- íè¬ §àµâ®°þâàííÿ¬ (I60–I69) — ò® ꮤóºòü±ÿ
¬³øåíå© § ±è¬ïò®¬à¬è § ¿µ á®êó òà § ï®°ó-
²•‘ àá® öå°åá°®âà±êó«ÿ°íå §àµâ®°þâàííÿ òà ¤®-
øåííÿ¬è ôóíêö³¿
¤àºòü±ÿ öèô°à 7 ï³±«ÿ ê°àïêè (ï’ÿòè¬ §íàꮬ
‘å°öå ²Ì
ꮤó). Íàï°èê«à¤, I25.2.7 àá® I69.4.7 ò®ù®.
‘Í IIÀ–III ±òळ¿
ßêù® ã³ïå°ò®í³·íà µâ®°®áà º ±óïóòí³¬ §àµâ®-
î«®âíè© ²í±ó«üò
¬®§®ê ’°àí§èò®°íà ³ø嬳·íà àòàêà °þâàííÿ¬ § ò°àí§èò®°í®þ ³ø嬳·í®þ àòàê®þ
î±ò°à ã³ïå°òåí§èâíà åíöåôà«®ïàò³ÿ
àá® §àµâ®°þâàííÿ¬è à°òå°³© ·è à°òå°³®«, ò® §à-
•°®í³·íà ã³ïå°òåí§èâíà åíöåôà«®ïàò³ÿ III
ï®âíþþòü±ÿ ¤âà ±òàòè±òè·íèµ òà«®íè: ®¤èí —
±òळ¿
íà ò°àí§èò®°íó ³ø嬳· íó àòàêó (G45) àá® §àµâ®-
‘ó¤èííà ¤å¬åíö³ÿ
ηíå ¤í® Ê°®â®âè«èâè òà åê±ó¤àòè â ±³òê³âö³ § íàá°ÿ- °þâàííÿ à°òå°³© ·è à°òå°³®« (I70–I79), ¤°óãè©
ꮬ ¤è±êà §®°®â®ã® íå°âà ·è áå§ íü®ã® (ö³
— íà ã³ïå°ò®í³·íó µâ®°®áó (I10–I13).
®§íàêè ïàò®ãí®¬®í³·í³ òàꮦ ¤«ÿ §«®ÿê³±í®¿
‚ò®°èííà (±è¬ïò®¬àòè·íà) à°òå°³à«üíà ã³ïå°-
ôà§è à°òå°³à«üí®¿ ã³ïå°òåí§³¿)
òåí§ ³ÿ §à⦤è ꮤóºòü±ÿ ®ê°å¬è¬ ±òàòè±òè·-
Íè°êè Ê®íöåíò°àö³ÿ ê°åàòèí³íó â ï«à§¬³ 갮Ⳡ>2,0
¬ã/¤« (>177 ¬ê¬®«ü/«) íè¬ åòà«®í®¬ (I15.0–I15.9).
‘ó¤èíè Ю§øà°óâà«üíà àíåâ°è§¬à à®°òè
Í覷å íàâå¤åí® ï°èê«à¤è ꮤóâàííÿ ¤³àãí®§³â,
ó ÿêèµ ã³ïå°ò®í³·íà µâ®°®áà, àá® å±åíö³à«üíà
„³àãí®§ «ã³ïå°ò®í³·íà µâ®°®áà III ±òळ¿» §à íà-
ã³ïå°òåí§³ÿ, º ®±í®âíè¬ ·è ±óïóòí³¬ §àµâ®°þ-
ÿâí®±ò³ ²Ì, ³í±ó«üòó ·è ³íøèµ ®§íàê ±«³¤ â±òàí®â-
âàííÿ¬ (òàá«. 2).
«þâàòè «èøå ó ò®¬ó °à§³, ÿêù® ö³ ±å°öåâ®-±ó-
¤èíí³ ó±ê«à¤íåííÿ âèíèê«è íà ò«³ ò°èâà«®ã®
Ê«à±èô³êàö³ÿ ã³ïå°òåí§èâíèµ ê°è§³â
ïå°åá³ãó ã³ïå°ò®í³·í®¿ µâ®°®áè, ù® ﳤòâå°¤¦óºòü-
±ÿ íàÿâí³±òþ ®á’ºêòèâíèµ ®§íàê ã³ïå°òåí§èâí®ã®
Çà«å¦í® ⳤ íàÿâí®±ò³ ·è ⳤ±óòí®±ò³ ó°à¦åí-
ó°à¦åííÿ ®°ãàí³â-¬³øåíå© (ã³ïå°ò°®ô³¿ ˘, ãå-
íÿ ®°ãàí³â-¬³øåíå© ³ íå®áµ³¤í®±ò³ òå°¬³í®â®ã®
íå°à«³§®âàí®ã® §âó¦åííÿ à°òå°³© ±³òê³âêè ò®ù®).
§íè¦åííÿ À’ âè°³§íÿþòü:
„«ÿ ±òàòè±òè·í®ã® ꮤóâàííÿ µâ®°®á § 1999 °.
“±ê«à¤íåí³ ã³ïå°òåí§èâí³ ê°è§è — µà°àêòå-
â “ê°à¿í³ íàá°à«à ·èíí®±ò³ ÌÊ• 10-ã® ïå°åã«ÿ-
°è§óþòü±ÿ ê«³í³·íè¬è ®§íàêà¬è ã®±ò°®ã® àá®
¤ó (‚ÎÎÇ, Æåíåâà, 1995). Çã³¤í® § ö³ºþ ê«à±èô³-
êàö³ºþ ¤«ÿ âè§íà·åííÿ å±åíö³à«üí®¿ (ïå°âèí- * ’óò ³ ¤à«³ íàâå¤åí® ê®¤è §à ÌÊ•-10.

10 11
µâ®°®ã® ³ ï®ò°åáóþòü §íè¦åííÿ À’ ó ï°®¬³¦®ê
’àá«èöÿ 2.
Ï°èê«à¤è ô®°¬ó«þâàííÿ òà ꮤóâàííÿ ·à±ó ⳤ 곫üꮵ µâè«èí ¤® 1 㮤.
¤³àãí®§³â ˳êóâàííÿ ﰮ⮤ÿòü â ó¬®âൠïà«àòè ³íòåí-
±èâí®¿ òå°àﳿ ³§ §à±ò®±óâàííÿ¬ ïà°åíòå°à«üí®-
Ê®¤
„³àãí®§ ã® ââå¤åííÿ àíòèã³ïå°òåí§èâíèµ ï°åïà°àò³â.
ÌÊ•-10
„® ö³º¿ êàòåã®°³¿ â³¤í®±ÿòü òàꮦ ò³ âèïà¤êè
óïå°ò®í³·íà µâ®°®áà I ±òळ¿ I10
óïå°ò®í³·íà µâ®°®áà II ±òळ¿. óïå°òåí§èâíå I11.9
§íà·í®ã® ﳤâèùåííÿ À’, ê®«è §àã°®§à ¤«ÿ ¦èò-
±å°öå (ã³ïå°ò°®ô³ÿ ˘). ‘Í I ±òळ¿
òÿ ±ï°è·èíåíà íå ó°à¦åííÿ¬ ®°ãàí³â-¬³øåíå©,
óïå°ò®í³·íà µâ®°®áà II ±òळ¿. óïå°òåí§èâíà I12.9
à ê°®â®òå·åþ, íà©·à±ò³øå — â ï³±«ÿ®ïå°àö³©íè©
íåô°®ïàò³ÿ (§à íàÿâí®±ò³ ï°®òå¿í󰳿)
óïå°ò®í³·íà µâ®°®áà III ±òळ¿, ±èí¤°®¬ §«® - I10 ïå°³®¤.
ÿê³±í®ã® ïå°åá³ãó. óïå°òåí§èâíà íå©°®°åòèí®-
óïå°òåí§èâí³ ê°è§è ââà¦àþòü ó±ê«à¤íåíè¬è
ïàò³ÿ (íàá°ÿê ¤è±êà §®°®â®ã® íå°âà)
§à íàÿâí®±ò³:
óïå°ò®í³·íà µâ®°®áà III ±òळ¿. óïå°òåí§èâíå I11.0
±å°öå. ‘Í IIÀ ±òळ¿ 1. ²Ì.
óïå°ò®í³·íà µâ®°®áà III ±òळ¿. ²•‘: ï®±ò³íôà°- I25.8.7
2. ²í±ó«üòó.
êòíè© (1985) êà°¤³®±ê«å°®§. ‘Í I ±òळ¿
3. î±ò°®¿ °®§øà°óâà«üí®¿ àíåâ°è§¬è à®°òè.
óïå°ò®í³·íà µâ®°®áà III ±òळ¿. ²•‘: ±òàᳫüíà I20.8.7
±òåí®êà°¤³ÿ íàï°ó¦åííÿ III ”Ê, ï®±ò³íôà°ê- 4. î±ò°®¿ í央±òàòí®±ò³ ˘.
òíè© (1995) êà°¤³®±ê«å°®§. ‘Í I ±òळ¿
5. Íå±òàᳫüí®¿ ±òåí®êà°¤³¿.
óïå°ò®í³·íà µâ®°®áà III ±òळ¿. ’°àí§èò®°í³ G45.8,
6. À°èò¬³© (ïà°®ê±è§¬à«üí®¿ ò൳êà°¤³¿, ¬èã®ò-
³ø嬳·í³ àòàêè (§à§íà·èòè ¤àòè) I10
«è⮿ ò൳à°èò¬³¿, ø«óí®·ê®â®¿ åê±ò°à±è±ò®«³¿
óïå°ò®í³·íà µâ®°®áà III ±òळ¿. Çà«èøê®â³ I69.4.7
ÿâèùà ã®±ò°®ã® ï®°óøåííÿ ¬®§ê®â®ã® ê°®â®-
âè±®êèµ ã°à¤àö³©).
®á³ãó (§à§íà·èòè ¤àòó)
7. ’°àí§èò®°í®¿ ³ø嬳·í®¿ àòàêè.
óïå°ò®í³·íà µâ®°®áà III ±òळ¿. óïå°òåí§èâíà I12.0
8. …ê«à¬ï±³¿.
íåô°®ïàò³ÿ (àá® ïå°âèííè© íåô°®±ê«å°®§).
•ÍÍ II ±òळ¿
9. î±ò°®¿ ã³ïå°òåí§èâí®¿ åíöåôà«®ïàò³¿.
À«ü¤®±òå°®¬à ï°à⮿ íà¤íè°ê®â®¿ §à«®§è. ‘èí- I15.2
10. Ê°®â®òå·³.
¤°®¬ Ê®íà*. ‚ò®°èííà à°òå°³à«üíà ã³ïå°òåí§³ÿ
Íåó±ê«à¤íåí³ ã³ïå°òåí§èâí³ ê°è§è µà°àêòå-
•°®í³·íè© ï³º«®íåô°èò*. ‚ò®°èííà à°òå°³à«ü - I15.1
íà ã³ïå°òåí§³ÿ °è§óþòü±ÿ ⳤ±óòí³±òþ ê«³í³·íèµ ®§íàê ã®±ò°®ã®
Ê®à°êòàö³ÿ à®°òè*. ‚ò®°èííà à°òå°³à«üíà I15.8
àá® ï°®ã°å±óþ·®ã® ó°à¦åííÿ ®°ãàí³â-¬³øåíå©,
ã³ïå°òåí§³ÿ
ï°®òå â®íè ±òàí®â«ÿòü ï®òåíö³©íó §àã°®§ó ¤«ÿ
î±ò°å ï®°óøåííÿ ¬®§ê®â®ã® 갮⮮á³ãó (§à§íà- I60.0.7–
·èòè ±ó¤èííè© áà±å©í, âè¤ ³í±ó«üòó). óïå°ò®- I64.9.7 ¦èòòÿ µâ®°®ã®, ®±ê³«üêè íå±â®º·à±íå íà¤àííÿ ¤®-
í³·íà µâ®°®áà III ±òळ¿
ﮬ®ãè ¬®¦å ï°è§âå±òè ¤® âèíèêíåííÿ ó±ê«à¤-
íåíü ³ ±¬å°ò³. ’àê³ ê°è§è ±óﰮ⮤¦óþòü±ÿ, ÿê
ϰ謳òêà. * Çàï®âíþºòü±ÿ ±òàòè±òè·íè© òà«®í
íà âò®°èííó à°òå°³à«üíó ã³ïå°òåí§³þ, à òàꮦ íà ï°àâè«®, ï®ÿâ®þ ·è ï®±è«åííÿ¬ ±è¬ïò®¬³â § á®êó
ïóµ«èíó íà¤íè°ê®â®¿ §à«®§è, µ°®í³·íè© ï³º«®íåô- ®°ãàí³â-¬³øåíå© (³íòåí±èâíè¬ ã®«®âíè¬ á®«å¬,
°èò ³ ê®à°êòàö³þ à®°òè. á®«å¬ ó ¤³«ÿíö³ ±å°öÿ, åê±ò°à±è±ò®«³ºþ) àá® §
á®êó âåãåòàòèâí®¿ íå°â®â®¿ ±è±òå¬è (âåãåòàòèâ-
ï°®ã°å±óþ·®ã® ó°à¦åííÿ ®°ãàí³â-¬³øåíå©. α- í®-±ó¤èíí³ ï®°óøåííÿ, ò°å¬ò³ííÿ, ·à±òå ±å·®âè-
òàííº ¬®¦å áóòè ®°ãàí³·íè¬ (²Ì, ³í±ó«üò, °®§øà- ïó±êàííÿ).
°óâà«üíà àíåâ°è§¬à à®°òè) àá® ôóíêö³®íà«üíè¬ Çà«å¦í® ⳤ ò®ã®, ó°à¦åííÿ ÿêèµ ®°ãàí³â º
(íå±òàᳫüíà ±òåí®êà°¤ ³ÿ, ã®±ò°à í央±òàòí³±òü ¤¦å°å«®¬ ±è¬ïò®¬³â, °®§°³§íÿþòü öå°åá°à«üí³
˘ òà ³í.). ’àê³ ê°è§è §àâ¦¤è ±óﰮ⮤¦óþòü- òà êà°¤³à«üí³ íåó±ê«à¤íåí³ ê°è§è. óï®òà«à¬³·í³
±ÿ ï®ÿâ®þ àá® ï®±è«åííÿ¬ ±è¬ïò®¬³â § á®êó ïà°®ê±è§¬è (§à ±òà°®þ òå°¬³í®«®ã³ºþ — ¤³åíöå-
®°ãàí³â-¬³øåíå©. ‚®íè §àã°®§«èâ³ ¤«ÿ ¦èòòÿ ôà«üí®-âåãåòàòèâí³ ê°è§è) º ï°®ÿ⮬ öå°åá°à«ü-

12 13
í®ã® ê°è§ó. ϳ¤âèùåííÿ ‘À’ ¤® 240 ¬¬ °ò. ±ò.
àá® „À’ ¤® 140 ¬¬ °ò. ±ò. ±«³¤ òàꮦ °®§ö³íþ-
âàòè ÿê ã³ïå°òåí§èâíè© ê°è§, íå§à«å¦í® ⳤ ò®ã®,
Ю§¤³« 3
§’ÿâè«è±ÿ ±è¬ïò®¬è § á®êó ®°ãàí³â-¬³øåíå© ·è
í³, ®±ê³«üêè ¤«ÿ ꮦí®ã® µâ®°®ã® òàêè© ±òàí º
íåáå§ïå·íè¬. Çàã°®§«èâè¬ º òàꮦ §íà·íå ﳤâè- ÊËÀ‘È”²ÊÀ–²ß ÊÀЄ²Î̲ÎÏÀ’²É,
ùåííÿ À’ ó °àíí³© ï³±«ÿ®ïå°àö³©íè© ïå°³®¤ ó
̲ÎÊÀЄȒ²‚ ’À Ï…ÐÈÊÀЄȒ²‚
§â’ÿ§êó § °è§èꮬ ê°®â®òå·³.
“±³ ö³ ê«³í³·í³ ï°®ÿâè ï®ò°åáóþòü §íè¦åííÿ
À’ ï°®òÿ㮬 곫üꮵ 㮤èí. î±ï³ò૳§àö³ÿ íå
®á®â’ÿ§ê®âà. ˳êóâàííÿ ﰮ⮤ÿòü ³§ §à±ò®±óâàí-
íÿ¬ àíòèã³ïå°òåí§èâíèµ ï°åïà°àò³â ïå°®°à«ü-
í® àá® âíóò°³øíü®¬’ÿ§®â®. Ю᮷à ã°óïà: ï°®ô. ‚.Ì. Ê®âà«åíê® (¬®¤å°à-
ò®°), àêà¤. ÀÌÍ “ê°à¿íè ï°®ô. ª.Ì. Íå©ê®, ·«.-
ê®°. ÀÌÍ “ê°à¿íè Ê.Ì. À¬®±®âà, ï°®ô. ².Ì. Ãàí¤-
¦à, ï°®ô. Ì.Ã. ²««ÿø, ï°®ô. Ã.². Ëè±åíê®, ï°®ô. ².².
гøê®, ï°®ô. ².². ‘àµà°·óê, ï°®ô. À.‘. ‘â³íö³öüêè©,
ï°®ô. Ã.‚. ßí®â±üêè©.

Í੬åíøå âè§íà·åíà ®á’º¤íàíà ã°óïà µâ®°®á
±å°öÿ, ÿê³ ó¬®âí® â³¤í®±ÿòü ¤® íåê®°®íà°®ãåí-
íèµ. „®±³ §à«èøàºòü±ÿ íå®¤í®§íà·í³±òü ó ò«ó-
¬à·åíí³ òàêèµ ï®íÿòü, ÿê «¬³®êà°¤³®¤è±ò°®ô³ÿ»,
«êà°¤³®±ê«å°®§ ¬³®êà°¤èòè ·íè©», «íå©°®öè°êó-
«ÿò®°íà ¤è±ò®í³ÿ §à êà°¤³à«üíè¬ òèﮬ» ò®ù®.
Íå§âà¦àþ·è íà §íà·íó óâàãó ‚ÎÎÇ òà ̳¦íà-
°®¤í®ã® ò®âà°è±òâà ³ à±®ö³àö³¿ êà°¤³®«®ã ³â ¤®
ï°®á«å¬è êà°¤³®¬³®ïàò³© (À¬®±®âà ….Í., 1997),
®±òàíí³© âà°³àíò ê«à±èô³êàö³¿ êà°¤³®¬³®ïàò³©
(‚ÎÇ, Æåíåâà, 1995) íå ¤àº â³¤ï®â³¤³ íà íè§êó
§àïèòàíü (Êí»ø®â Ã.‚., Áåí¤åò ß.À., 1994). Íà-
ï°èê«à¤, ó ÌÊ• 10-ã® ïå°åã«ÿ¤ó (‚ÎÇ, Æåíåâà,
1990), ÿêà °®§°®á«åíà ³ °åꮬåí¤®âàíà åê±ïå°òà-
¬è ‚ÎÎÇ, ⳤ±óòí³ òàê³ í®§®«®ã³·í³ òå°¬³íè, ÿê
«âà«üâó«ÿò®°íà, §àïà«üíà, ¬åòà᮫³·íà êà°¤³®¬³®-
ïàò³ÿ» ò®ù®. –å ó±ê«à¤íþº âèê®°è±òàííÿ öèµ
òå°¬³í³â ó ¤³àãí®§àµ òà âå¤åíí³ ±òàòè±òè ·í®¿
§â³òí®±ò³ §ã³¤í® § ꮤà¬è ÌÊ•-10. “ òàá«. 3 òà 4
íàâå¤åíà ê«à±èô³êàö³ÿ «íåê®°®íà°®ãåííèµ» µâ®-
°®á ±å°öÿ §ã³¤í® § ÌÊ•-10.
Ê°³¬ ò®ã®, â ÌÊ•-10 ³±íóþòü òå°¬³íè «¤åãåíå-
°àö³ÿ ¬³®êత໠(²51.5) òà «¬³®êà°¤³®ô³á°®§»

14 15
°³à«üí®¿ ã³ïå°òåí§³¿.
ⳤï®â³¤íèµ ï°®åêòൠê«à±èô³êàö³¿ ²•‘ ³ à°òå-
í®¿ êà°¤³®¬³®ïàò³¿», ò® ¿µ ò°àêòóâàííÿ íàâå¤åíå ó
êàö³¿. ™® ±ò®±óºòü±ÿ «³ø嬳·í®¿ òà ã³ïå°òåí§èâ-
ꮦ ®á¬å¦óº ê«³í³·íå âèê®°è±òàííÿ ê«à±èô³-
òè·íè© ï°®«àï± ¬³ò°à«üí®ã® ê«àïàíà» (²34.1) òà-
«°åâ¬àòè·í³ âà¤è ±å°öÿ» (²05–²09) òà «íå°åâ¬à-
³®¬ ³®ïàò³¿» §à íàÿâí®±ò³ ê®íê°åòíèµ òå°¬³í³â

¤®ã® òà ±å°å¤íü®ã® â³êó.
ïå·åííÿ (.45.3), ï®øè°åí³ ±å°å¤ ïàö³ºíò³â ¬®«®-
¬è, §ó¬®â«åí³ ï®°óøåííÿ¬è âåãåòàòèâí®ã® §àáå§-
¤è±ò°®ô³ÿ». “°à¦åííÿ ±å°öåâ®-±ó¤èíí®¿ ±è±òå-
òè·í³ «³êà°³ øè°®ê® â¦èâàþòü òå°¬³í «¬³®êà°¤³®-
(I54.4) âí౫³¤®ê ¬³®êà°¤èòó íåóò®·íåí®ã®. Ï°àê-
16
ï®â夳íêè
°®§«à¤è
°®§«à¤è òà
ϱ赳·í³
V
갮⮮á³ãó
±è±òå¬è
•â®°®áè
²•
Íåâè§íà·åí³±òü òå°¬³íà «âà«üâó«ÿò®°í³ êà°¤-
Ê«à±èô³êàö³ÿ µâ®°®á ±å°öÿ §ã³¤í® § ÌÊ•-10
’àá«èöÿ 3.
Ê«à±
• íå©°®öè°êó«ÿò®°íà à±òåí³ÿ
• êà°¤³à«üíè© íåâ°®§
òàòèâí®¿ íå°â®â®¿ ±è±òå¬è
‘®¬àò®ô®°¬íà ¤è±ôóíêö³ÿ âåãå-
„åãåíå°àö³ÿ ¬³®êà°¤à
̳®êà°¤èò íåóò®·íåíè©
Êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ
³íøèµ °óá°èêàµ
µâ®°®áàµ, ê«à±èô³ê®âàíèµ â
̳®êà°¤èò ï°è áàêòå°³à«üíèµ
î±ò°è© ¬³®êà°¤èò
°óá°èêàµ
ê«à±èô³ê®âàíèµ â ³íøèµ
ê«àïàí³â ±å°öÿ ï°è µâ®°®áàµ,
…í¤®êà°¤èò òà ï®°óøåííÿ
íè©
…í¤®êà°¤èò ê«àïàííè© íåóò®·íå-
Íå°åâ¬àòè·í³ ó°à¦åííÿ ê«àïàí³â
åí¤®êà°¤èò
î±ò°è© òà ﳤ㮱ò°è©
ô³ê®âàíèµ â ³íøèµ °óá°èêàµ
Ïå°èêà°¤èò ï°è µâ®°®áàµ, ê«à±è-
²íø³ µâ®°®áè ïå°èêà°¤à
î±ò°è© ïå°èêà°¤èò

<<

. 2
( 12 .)>>