<<

. 3
( 12 .)>>

±å°öÿ
•°®í³·í³ °åâ¬àòè·í³ µâ®°®áè
ãà°ÿ·êà)
î±ò°è© °åâ¬àò觬 (°åâ¬àòè·íà
Í®§®«®ã³·íà ô®°¬à
²34–²37
.45.3
I51.5
I51.4I4I
I40I39

I38


²33

²32
²31
²30

²05–I09

²00–I01
I42–I43
ÌÊ•-10
Ê®¤
’àá«èöÿ 4.
‘è±òå¬àòè§àö³ÿ íåê®°®íà°®ãåííèµ µâ®°®á òà ó°à¦åíü ±å°öÿ §à åò³®«®ã³·íè¬è òà ïàò®ãåíåòè·íè¬è
ôàêò®°à¬è
ðóïè µâ®°®á òà ó°à¦åíü ±å°öÿ
Ìåòà᮫³·í³ òà ¤åã åíå°àòèâí³ ** Çàïà«üí ³
”óíêö³®íà«üí ³ Ì®°ô®«®ã³·í ³
(¤è±ò°®ô³·í ³) (â ò®¬ó ·è±«³ ³íôåêö³©í³, ïà°à§èòà°í³)
• ”óíêö³®íà«ü- • Êà°¤³®¬³®ïàò³¿ ï°è åí¤®ê°èííèµ • Ïå°èêà°¤èò (²30– ²32) • Íå°åâ¬àòè·í³ ó°à¦åííÿ
íà êà°¤³®¬³®ïà- µâ®°®áàµ, °®§« à¤è µà°·óâàííÿ òà • …í¤®êà°¤èò (²33, ²39), ó ò®¬ó ·è±« ³ ¬³ò°à« üí®ã® ê«àï àíà (²34), â
ò³ÿ* ¬åòà᮫³·í³ ï®°óøåííÿ (²43.1, âà«üâó«³ò ò®¬ó ·è±«³ ï°®«àï ± ¬³ò°à«üí®ã ®
• ‘®¬ àò®ô®°¬íà I43.2) • ̳®êà°¤èò (²40, ²41, ²51 .4) ê«àïàíà (²34.1)
¤è±ôóíêö³ÿ • ’è°å®ò®ê±è·íà µ â®°®áà ±å°öÿ • î±ò°è© °åâ¬àòè§ ¬ (°å⬠àòè·íà ãà°ÿ·êà) • Íàáóò³ âà¤è ±å°öÿ, ê°³¬ °åâ-
âåãåòàòèâí®¿ (²43.8) (²01) ³ µ°®í³·í ³ °åâ¬àòè·í³ µâ®°®áè (âà¤è ¬àòè·í èµ (²34– ²37, ²5 1.1–I51.3)
íå°â®â®¿ ±è±- • Ï®¤àã°è·íå ±å°öå (²43 .8) ê«àïàí³â) ±å°öÿ, â ò®¬ó ·è±«³ ï°®«àï ± • ‚°®¤¦åí³ âà¤è ±å°öÿ (Q20–
òå¬è (.4 5.3) • ̳®êà°¤³®ô³á°®§ *** (²51.4) ¬³ò°à« üí®ã® ê«àï àíà (²05–²09) Q25)
• Êà°¤³à«üíè© • À¬³«®¿¤®§ ±å°öÿ ò®ù® (²43.8) • Ðåâ¬àò®¿¤íè© à°ò°èò § ó°à¦åííÿ ¬ • Êà°¤³®¬³®ïàò³¿ (²42): ¤è«àòà-
íåâ°®§ • À«ê®ã®«üí à êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ ³í øèµ ®°ãàí³â ³ ±è±òå¬, ±è±òå¬íè© ö³©íà (²42 .0), ®á±ò°óêòèâíà òà
• Íå©°®öè°êó - (²42.6) ·å°â®íè© â®â·àê § ó°à¦åííÿ¬ ³í øèµ ³í . ã ³ïå°ò°®ô³·í³ êà°¤³®ïàò³¿
«ÿ ò®°íà à±òåí³ÿ • Êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ, ±ï°è·èíåí à ®°ãàí³â ³ ±è±òå¬ (Ì05.3, Ì32.1) (²42.1, ²42 .2), °å±ò°èêòèâí à
(¤è±ò®í³ÿ) ¤³ºþ «³êà°±üêèµ §à±®á³â òà ³í. • ̳®êà°¤èò ï°è áàêòå°³à«üíèµ, â³°ó±í èµ (²42.3– I42.5), à°èò¬®ãåí íà
§®âí³ø íèµ ·èííèê³â (²42.7) òà ³íøèµ ³íôåêö³©íèµ ³ ïà°à§èòà°íèµ ¤è±ï «à§ ³ÿ (êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ) Ϙ
• „åãåí å°àö³ÿ ¬³®êà°¤à*** (²51.5) µâ®°®áàµ, êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ ï°è µâ®°®áàµ, ù ® (²42.8)
• ²íø³ (²42 .8–²42.9) ê«à±èô³ê®âàí ³ â ³íøèµ °óá°èêൠ(²41, • ²íø³ êà°¤³®¬³®ïàò³¿ (²42.8 ,
²41.1, ²41.2, ²43) ²42.9)
• ̳®êà°¤èò ï°è ³íøèµ µ â®°®áàµ, ù® • Ïóµ«èíè ±å°öÿ (‘38)
ê«à±èô³ê®âàí ³ â ³íøèµ °óá°èêൠ(I41.8) • ’°àâ¬à ±å°öÿ (S26)
ϰ謳òêè. * Ï°®ï®íóºòü±ÿ ÿê °®á®·è© òå°¬³í ó °à§³ ⳤ±óòí®±ò³ ³íøèµ ï°è·èí ó°à¦åííÿ ±å°öÿ, §à âèíÿòꮬ âåãåòà-
òèâí®¿ ¤è±ôóíêö³¿; ** â ò®¬ó ·è±«³ âè§íà·åí³ ‚ÎÎÇ òà ÌÊ• ÿê êà°¤³®¬³®ïàò³¿; *** ⳤíå±åí³ ¤® ó±ê«à¤íåíü òà íåò®·í®
âè§íà·åíèµ µâ®°®á ±å°öÿ.
Çà§íà·åí³ °®§á³¦í®±ò³ ó ¬åò®¤®«®ã³¿ ‚ÎÎÇ ù®¤® • À«ê®ã®«üíà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ — I42.6
ê«à±èô³êàö³¿ íåê®°®íà°®ãåííèµ µâ®°®á ±å°öÿ òà • Ìåòà᮫³·íà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ* (ï°è ¬åòà᮫³·-
°å૳¿ ê«³í³·í®¿ ï°àêòèêè ³ ¬å¤è·í®ã® ¤³«®â®¤±òâà íèµ ï®°óøåííÿµ — I43.1, ï°è °®§«à¤àµ µà°-
§ó¬®â«þþòü íå®áµ³¤í³±òü âè§íà·åííÿ ó òå°¬³í®- ·óâàííÿ — I43.2, I43.8)
«®ã³¿ òà ê«à±èô³êàö³¿ êà°¤³®¬³®ïàò³© ³ ±ïåöèô³·- • ’®ê±è·íà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ* (±ï°è·èíåíà ï°è©®-
íèµ ó°à¦åíü ±å°öÿ. Íà¬è §àï°®ï®í®âàíà ±è±òå- ¬®¬ «³êà°±üêèµ §à±®á³â òà ³íøè¬è §®âí³øí³-
¬àòè§àö³ÿ íåê®°®íà°®ãåííèµ µâ®°®á ±å°öÿ íà ®±- ¬è ôàêò®°à¬è — I42.7)
í®â³ òå°¬³í®«®ã³¿ òà í®¬åíê«àòó°è ÌÊ• 10-ã® ïå-
²². Ê«³í³·íè© âà°³àíò: à°èò¬³ÿ, êà°¤³à«ã³ÿ
°åã«ÿ¤ó ÿê ¬åò®¤®«®ã³·íà áà§à ¤«ÿ ﮤà«üø®¿ °®-
ò®ù®
á®òè § °®§°®á«åííÿ òà âï°®âदåííÿ ê«à±èô³êàö³©
®ê°å¬èµ µâ®°®á (¤èâ. òàá«. 4). ²²². ‘Í 0–²²² ±òळ¿
“·à±íèêè ®á’º¤íàí®ã® ï«åíó¬ó êà°¤³®«®ã³â, °åâ-
¬àò®«®ã³â ³ êà°¤³®µ³°ó°ã³â “ê°à¿íè (¤à«³ — Ï«åíó-
Ï°èê«à¤è ô®°¬ó«þâàííÿ ¤³àãí®§³â
¬ó) § ï°®á«å¬è ê«à±èô³êàö³¿ µâ®°®á ±è±òå¬è ê°®-
â®®á³ãó ï°è©íÿ«è í覷å§à§íà·åí³ °³øåííÿ. Ç㳤í®
• „è«àòàö³©íà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ: ø«óí®·ê®âà åê±-
§ ÌÊ•-10 â褳«ÿòè ôóíêö³®íà«üí³ ó°à¦åííÿ ±å°-
ò°à±è±ò®«³ÿ, °åöè¤èâóþ·à ò°®¬á®å¬á®«³ÿ «å-
öÿ (E45.3), ÿê³ ¬®¦óòü âè§íà·àòè±ÿ ÿê íå©°®öè°-
ãåíåâèµ ±ó¤èí, ‘Í ²²Á ±òळ¿, ±è±ò®«³·íè© âà-
êó«ÿò®°íà ¤è±ò®í³ÿ § ⳤï®â³¤íè¬è ï°®ÿâà¬è (§à
°³àíò, IV ”Ê.
êà°¤³à«üíè¬, ã³ïå°òåí§èâíè¬, ã³ï®òåí§èâíè¬ òè-
• óïå°ò°®ô³·íà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ, ®á±ò°óêòèâíà
ﮬ). ’å°¬³í «¬³®êà°¤³®¤è±ò°®ô³ÿ» ¬®¦íà §à¬³-
ô®°¬à, ‘Í ²²À ±òळ¿, ¤³à±ò®«³·íè© âà°³àíò, ²²²
íèòè íà òå°¬³í «¬åòà᮫³·íà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ». ‚°à-
”Ê.
µ®âóþ·è, ù® ÌÊ•-10 ïå°å¤áà·àº âè®ê°å¬«åííÿ êà°-
• „èôó§íè© ò®ê±è·íè© §®á ²² ±òóïåíÿ, ¬åòàá®-
¤³®¬³®ïàò³¿, ±ï°è·èíåí®¿ ¤³ºþ «³êà°±üêèµ §à±®á³â
«³·íà (òè°å®ò®ê±è·íà) êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ, ø«óí®·-
òà ³íøèµ §®âí³øí³µ ôàêò®°³â, âê«þ·àþ·è à«å°ã³©í³
ê®âà åê±ò°à±è±ò®«³ÿ, ±èíó±®âà ò൳êà°¤³ÿ, ‘Í
© ò®ê±è·í³ °åàêö³¿, ¤®ö³«üí® âè®ê°å¬«þâàòè à«ê®-
²²À ±òळÿ, ²²² ”Ê.
㮫üíó êà°¤³®¬³®ïàò³þ (²42.6) òà ò®ê±è·íó êà°¤³®-
• Ìåí®ïàó§à«üíè© (ꫳ¬àêòå°è·íè©) ïå°³®¤, ¬å-
¬³®ïàò³þ (²42.7).
òà᮫³·íà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ, ±óï°àâåíò°èêó«ÿ°-
‚è§íàí® §à ¤®ö³«üíå ®á¬å¦åíå â¦èâàííÿ òå°¬³-
íà åê±ò°à±è±ò®«³ÿ, ‘Í 0, ² ”Ê.
íà «§àïà«üíà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ», íà¤àþ·è ïå°åâàãó
òå°¬³íó «¬³®êà°¤èò» (²40, ²41, ²54.4).
‚°àµ®âóþ·è âå«èêó 곫üê³±òü åò³®«®ã³·íèµ
“§àãà«üíåíè© âà°³àíò ê«³í³·í®¿ ê«à±èô³êàö³¿
ôàêò®°³â òà ïàò®ãåíåòè·íèµ ¬åµàí³§¬³â ó °®§-
êà°¤³®¬³®ïàò³© íàâå¤åí® í覷å.
âèòêó ¬³®êà°¤èò³â, ¿µ ê«à±èô³êàö³ÿ ï®ò°åáóº ®±®á-
«èâ®ã® ﳤµ®¤ó. ‚ ®±òàíí³ °®êè íà©á³«üø®ã® ï®-
Ê«à±èô³êàö³ÿ êà°¤³®¬³®ïàò³© øè°åííÿ íàáó«à ê«à±èô³êàö³ÿ ¬³®êà°¤èò³â, §àï-
°®ï®í®âàíà Ì.Ð. Ïૺºâè¬ (1992). “ ê«à±èô³-
². Í®§®«®ã³·íà ô®°¬à
• „è«àòàö³©íà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ — I42.0 * ’å°¬³í §àï°®ï®í®âàíè© ‚ÎÎÇ òà ̳¦íà°®¤íè¬ ò®âà°è±ò⮬ ³
• óïå°ò°®ô³·íà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ (®á±ò°óêòèâíà) à±®ö³àö³ºþ êà°¤³®«®ã³â (1995) ¤«ÿ ¬åòà᮫³·íèµ ³ ò®ê±è·íèµ ó°à-
¦åíü ¬³®êà°¤à. Ì®¦å âèê®°è±ò®âóâàòè±ÿ ÿê §àãà«üíè© òå°¬³í àá®
— I42.1 âè§íà·àòè±ÿ §à í®§®«®ã³·íè¬ ôàêò®°®¬, ê®«è ¬àº ¬³±öå ï°ÿ¬è©
• Ðå±ò°èêòèâíà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ — I42.3–I42.5 §â’ÿ§®ê § ê®íê°åòíè¬ §àµâ®°þâàííÿ¬ ·è åꧮãåíí®þ ï°è·èí®þ
ò®ù® (òè°å®ò®ê±è·íà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ, ¬å¤èêà¬åíò®§íà (àíò°àöè-
• À°èò¬®ãåííà ¤è±ï«à§³ÿ (êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ) Ϙ
ꫳí®âà) êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ). ˜èô°óºòü±ÿ §à ⳤï®â³¤íè¬ ù®¤® ®±-
— I42.8 í®âí®¿ í®§®«®ã³¿ ꮤ®¬ ÌÊ•-10.
18 19
êàö³¿ âèê®°è±òàíà òå°¬³í®«®ã³ÿ, íå ïå°å¤áà·åíà ê«³í³·íè¬è µà°àêòå°è±òèêà¬è ³ ¬®°ô®«®ã³·íè-
ÌÊ•-10. ¬è âà°³àíòà¬è §àµâ®°þâàííÿ.
’®¬ó ï°®ï®í󺬮 âèê®°è±ò®âóâàòè ÿê á৮âó
ÌÊ•-10, â ®±í®âó ÿꮿ §àê«à¤åíè© åò³®«®ã³·íè© Ê«à±èô³êàö³ÿ ïå°èêà°¤èò³â
ï°èíöèï § ¤®ï®âíåííÿ¬è ù®¤® ê«³í³·í®ã® âèê®-
°è±òàííÿ, °åꮬåí¤®âàíè¬è Ï«åí󬮬. ². …ò³®«®ã³·íà µà°àêòå°è±òèêà
• ïå°èêà°¤èò ï°è áàêòå°³à«üíèµ ³íôåêö³ÿµ (²32.0)
Ê«à±èô³êàö³ÿ ¬³®êà°¤èò³â • ïå°èêà°¤èò ï°è ³íôåêö³©íèµ ³ ïà°à§èòà°íèµ
µâ®°®áൠ(²32.1)
². î±ò°è© • ïå°èêà°¤èò ï°è ³íøèµ µâ®°®áൠ(²32.8)
• § ó±òàí®â«åí®þ åò³®«®ã³ºþ (²40, ²41): ³íôåêö³©í³ • ïå°èêà°¤èò íåóò®·íåíè© (²31.9)
(²40), áàêòå°³à«üí³ (²41.0), â³°ó±í³ (²41.1), ïà°à§è-
²². Ïàò®ãåíåòè·í³ òà ¬®°ô®«®ã³·í³
òà°í³ (²41.2), ï°è ³íøèµ µâ®°®áൠ(²41.8)
âà°³àíòè
• íåóò®·íåíè© (²40.9)
• µ°®í³·íè© à¤ãå§èâíè© (²31.0)
²². •°®í³·íè© íåóò®·íåíè© (²51.4) • µ°®í³·íè© ê®í±ò°èêòèâíè© (²31.0), ó ò®¬ó ·è±«³
²²². ̳®êà°¤³®ô³á°®§ (²51.4) êà«üöèí®§ ïå°èêà°¤à
• ã嬮ïå°èêà°¤ (²31.2)
IV. Ï®øè°åí³±òü
• ïå°èêà°¤³à«üíè© âèï³ò (íå§àïà«üíè©) — 㳤-
• ³§®«ü®âàíè© (â®ãíèùåâè©) — (²40.1)
°®ïå°è êà°¤, ó ò®¬ó ·è±«³ µ³«®ïå°èêà°¤ (I31.3)
• ³íøè© (¤èôó§íè©) — (²40.8)
²²². Ïå°åá³ã: ã®±ò°è©, µ°®í³·íè©,
V. Ïå°åá³ã: «åãêè©, ±å°å¤í³©, òÿ¦êè© ï°®ã°å±óþ·è©
V². Ê«³í³·íè© âà°³àíò: à°èò¬³ÿ, ï®°óøåííÿ IV. Îö³íêà ±òóïåíÿ âè°à¦åí®±ò³
°åﮫÿ°è§àö³¿, êà°¤³à«ã³ÿ ò®ù® ïå°èêà°¤³à«üí®ã® âèï®òó §à ¤àíè¬è
VII. ‘Í 0–²²² ±òळ¿ ó«üò°à§âóê®âèµ òà ³íøèµ ¬åò®¤³â
¤®±«³¤¦åííÿ: íå§íà·íè©, ±å°å¤í³©, âå«èêè©
V. ‘Í 0–²²² ±òळ¿
Ï°èê«à¤è ô®°¬ó«þâàííÿ ¤³àãí®§³â

• î±ò°è© â³°ó±íè© (ï³±«ÿã°èﮧíè©) ¬³®êà°¤èò, Ï°èê«à¤è ô®°¬ó«þâàííÿ ¤³àãí®§³â
â®ãíèùåâà ô®°¬à, «åãêè© ïå°åá³ã, AV-á«®êà¤à
² ±òóïåíÿ, ‘Í ² ±òळ¿, ² ”Ê.
• Áàêòå°³à«üíè© (±òàô³«®ê®ê®âè©) ïå°èêà°¤èò,
• •°®í³·íè© ¬³®êà°¤èò íåóò®·íåí®¿ åò³®«®ã³¿,
ã®±ò°è© ïå°åá³ã, ±å°å¤í³© ±òóï³íü âè°à¦åí®±ò³
¤èôó§íà ô®°¬à, «åãêè© ïå°åá³ã, ø«óí®·ê®âà åê-
ïå°èêà°¤³à«üí®ã® âèï®òó, ‘Í ²²À ±òळ¿, ¤³à±-
±ò°à±è±ò®«³ÿ, ‘Í ² ±òळ¿, ² ”Ê.
ò®«³·íè© âà°³àíò, ²²² ”Ê.
• ̳®êà°¤³®ô³á°®§, ³§®«ü®âàíà ô®°¬à, ø«óí®·ê®-
• •°®í³·íè© ê®í±ò°èêòèâíè© (íåâè§íà·åí®¿ åò³-
âà åê±ò°à±è±ò®«³ÿ, ‘Í 0.
®«®ã³¿) ïå°èêà°¤èò, ï°®ã°å±óþ·è© ïå°åá³ã, íå-
“ ÌÊ•-10 íà ⳤ¬³íó ⳤ ï®ïå°å¤í³µ ¤®±èòü
§íà·íè© ±òóï³íü âè°à¦åí®±ò³ ïå°èêà°¤³à«üí®ã®
·³òê® âè§íà·åíè© òå°¬³í®«®ã³·íè© ï³¤µ³¤ ¤® ê«à-
âèï®òó, ‘Í ²²Á ±òळ¿, ¤³à±ò®«³·íè© âà°³àíò, IV
±èô³êàö³¿ ïå°èêà°¤èò³â, ò®¬ó â®íà â§ÿòà §à ®±í®-
”Ê.
âó ï°®åêòó íàâå¤åí®¿ ê«à±èô³êàö³¿ òà ¤®ï®âíåíà
20 21
®¤íàê®âà, à ¤³àãí®±òèêà íå§íà·í®¿ ±óïóòíü®¿ íå-
¤®±òàòí®±ò³ ê«àïàíà íà ô®í³ ±òåí®§ó íå°³¤ê® óò-
°ó¤íåíà.
Ð ® § ¤ ³« 4 Ê®¬á³í®âàí³ âà¤è § íåâè§íà·åí®þ ïå°åâàã®þ.
‚ òàêèµ âèïà¤êൠ§à ꫳí³ê®-³í±ò°ó¬åíòà«üíè-
ÊËÀ‘È”²ÊÀ–²ß ÍÀÁ“’È• ‚À„ ¬è ¤àíè¬è âè§íà·àþòü±ÿ ÿê ±òåí®§, òàê ³ í央-
±òàòí³±òü ê«àïàíà. Ïèòàííÿ ï°® ï®êà§àííÿ ¤®
‘…Ð–ß ’À ²Í”…Ê–²ÉÍÎÃÎ ê«àïàí®§áå°³ãàþ·èµ ®ïå°àö³© àá® ï°®òå§óâàííÿ
…Í„ÎÊÀЄȒ“ ê«àïàíà âè°³øóºòü±ÿ ³í¤èⳤóà«üí®.
«—è±òà» í央±òàòí³±òü àᮠꮬá³í®âàíà âà-
¤à § ïå°åâàã®þ í央±òàòí®±ò³. Çà íàÿâí®±ò³ ï®-
êà§àíü ¤® ®ïå°àö³¿ ᳫüø®±ò³ µâ®°è¬ °åꮬåí¤®-
Ю᮷à ã°óïà: àêà¤. ÀÌÍ “ê°à¿íè Ã.‚. Êíèø®â âàí® ï°®òå§óâàííÿ ê«àïàíà, à ·à±òèí³ ïàö³ºíò³â
(¬®¤å°àò®°), ï°®ô. ß.À. Áåí¤åò, àêà¤. ÀÌÍ “ê°à¿-
— °³§í³ âà°³àíòè ï«à±òè·íèµ ®ïå°àö³©.
íè Ã.‚. „§ÿê, ï°®ô. Ë.Ã. ‚®°®íê®â, ¤-°. ¬å¤. íàóê
Çà ±òóïåíå¬ âè°à¦åí®±ò³ âà¤è ﮤ³«ÿþòü íà 5
À.‚. Ðó¤åíê®, ï°®ô. Í.Ì. ˜óáà.
±òळ©. ‚è§íà·åííÿ ±òळ¿ âà¤è º ¤ó¦å âফèâè¬,
®±ê³«üêè öå ¤®§â®«ÿº ï°àâè«üí® âè°³øóâàòè ïè-
Ê«à±èô³êàö³ÿ íàáóòèµ âठ±å°öÿ òàííÿ µ³°ó°ã³·í®ã® «³êóâàííÿ: âè§íà·àòè µâ®-
°èµ, ÿêè¬ ®ïå°àö³ÿ ùå íå ï®êà§àíà; âèïà¤êè
ª¤èí®¿ ê«à±èô³êàö³¿ íàáóòèµ âठ±å°öÿ íå ³±-
àá±®«þòíèµ ï®êà§àíü; ®ïå°àö³¿, ÿê³ ùå ¬®¦íà
íóº. „®ö³«üíè¬ º §à±ò®±óâàííÿ ¤«ÿ ®ê°å¬èµ âà¤
§¤³©±íþâàòè, à«å § ¬åíø âè°à¦åíè¬ åôåêò®¬ òà
íà©á³«üø ï®øè°åíèµ ³ ®á´°óíò®âàíèµ âà°³àíò³â
ﳤâèùåíè¬ °è§èꮬ; µâ®°èµ, ¤«ÿ ÿêèµ µ³°ó°-
ê«à±èô³êàö³¿, ÿê³ øè°®ê® âèê®°è±ò®âóþòü±ÿ ó
ã³·íå «³êóâàííÿ â¦å áå§ïå°±ïåêòèâíå. –å ±ï°èÿº
«³òå°àòó°³. –³ âà°³àíòè â°àµ®âóþòü ®±®á«èâ®±ò³
§àáå§ïå·åííþ ±â®º·à±í®ã® íàï°àâ«åííÿ µâ®°èµ
ê«³í³·í®ã® ±òàíó, ±òóï³íü ã嬮¤èíଠ³·íèµ °®§-
íà µ³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ òà ï®±è«åííþ ê®íò°®-
«à¤³â ³ ï®êà§àííÿ ¤«ÿ µ³°ó°ã³·í®ã® «³êóâàííÿ,
«þ §à öè¬ à±ïåêò®¬ ¤³ÿ«üí®±ò³ òå°àïåâòè·í®¿
ÿêå º íà©åôåêòèâí³øè¬ §à±®á®¬ ¤®ï®¬®ãè òà-
òà êà°¤³®«®ã³·í®¿ ±«ó¦á.
êè¬ µâ®°è¬.
’°è±òóïåíåâà ê«à±èô³êàö³ÿ íàáóòèµ âठ±å°-
Çà«å¦í® ⳤ «®ê૳§àö³¿ ó°à¦åííÿ ⳤ°³§íÿþòü
öÿ § âè°³§íåííÿ¬ íå§íà·í®ã®, ﮬ³°í®ã® òà
íàáóò³ ¬³ò°à«üí³, à®°òà«üí³ òà ò°èêó±ï³¤à«üí³
°³§ê® âè°à¦åí®ã® ±òóïåí³â âà¤è (Í.Ì. Ìóµà°-
âà¤è ±å°öÿ. Íå§âà¦àþ·è íà °³¤ê³±òü íàáóòèµ âà¤
«ÿ¬®â òà ±ï³âàâò., 1978), § ò®·êè §®°ó °®á®·®¿
ê«àïàíà «åãåíå⮿ à°òå°³¿, â®íè ⳤ®á°à¦åí³ â
ã°óïè, íå º ï°è©íÿòí®þ ¤«ÿ êà°¤³®µ³°ó°ã³¿ ó §â’ÿ§-
ÌÊ•-10 ³ âê«þ·åí³ ó ï°®ï®í®âàíó ê«³í³·íó ê«à-
êó § òè¬, ù® íå âè§íà·àº òàêòèêó «³êóâàííÿ ¤à-
±èô³êàö³þ.
í®¿ êàòåã®°³¿ µâ®°èµ.
‚à¤è ââà¦àþòü ꮬá³í®âàíè¬è §à íàÿâí®±ò³
². …ò³®«®ã³ÿ: °åâ¬àòè·íà; íå°åâ¬àòè·íà (§
±òåí®§ó òà í央±òàòí®±ò³, ÿê³ ±ï®±òå°³ãàþòü±ÿ íà
óò®·íåííÿ¬).
®¤í®¬ó ê«àïàí³, ﮺¤íàíè¬è — §à ó°à¦åííÿ
²². Ë®ê૳§àö³ÿ: (ê«àïàí) ¬³ò°à«üíè©; à®°òà«ü-
곫üꮵ ê«àïàí³â. ™®¤® ê«³í³·í®ã® ïå°åá³ãó òà
íè©; ò°è±òó«ê®âè©; ê«àïàí «åãåíå⮿ à°òå°³¿.
µ³°ó°ã³·í®¿ òàêòèêè ó°à¦åííÿ ꮦí®ã® § ê«à-
²²². •à°àêòå° ó°à¦åííÿ ê«àïàíà: ±òåí®§;
ïàí³â ¤®ö³«üí® °®§ã«ÿ¤àòè §à«å¦í® ⳤ ïå°åâàãè
í央±òàòí³±òü; ꮬá³í®âàí³ âà¤è ê«àïàíà.
±òåí®§ó ·è í央±òàòí®±ò³.
IV. ‘òळ¿: I, II, III, IV, V.
«—è±òè©» ±òåí®§ àᮠꮬá³í®âàíà âà¤à § ïå-
°åâàã®þ ±òåí®§ó. •³°ó°ã³·íà òàêòèêà ï°è íèµ
22 23
̳ò°à«üíè© ±òåí®§ ‚³¤¬³·àþòü §íà·íå °®§øè°åííÿ ï®°®¦íèí Ϙ
òà ïå°å¤±å°¤ÿ, …ÊÃ-®§íàêè ï°àâ®ø«óí®·ê®â®¿
• °åâ¬àòè·íè© (²05.0)
ã³ïå°ò°®ô³¿. Ï°è åµ®Êà 﫮ùèíà ¬³ò°à«üí®ã® ®ò-
• íå°åâ¬àòè·íè© (²34.2) (§ óò®·íåííÿ¬ åò³®«®ã³¿)
â®°ó §âè·à©í® ±òàí®âèòü 1–1,5 ±¬2.
‘òळ¿ §à À.Í. Áàêó«ºâè¬ òà ª.À. „ଳ°, §
•³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ ï®êà§àíå.
óò®·íåííÿ¬è òà ¤®ï®âíåííÿ¬è (Êí»ø®â Ã.‚.,
IV ±òळÿ — ¤è±ò°®ô³·íà. •à°àêòå°è§óºòü±ÿ
Áåí¤åò ß.À., 1997):
âè°à¦åíè¬è ï®°óøåííÿ¬è 갮⮮á³ãó ⠬૮¬ó

<<

. 3
( 12 .)>>