<<

. 4
( 12 .)>>

² ±òळÿ — ꮬïåí±àö³¿. ‘êà°ãè ⳤ±óòí³, à«å
òà âå«èꮬó ꮫ³, âè°à¦åí³±òü ÿêèµ ¤® ïåâí®¿
âèÿâ«ÿþòü±ÿ ®§íàêè ¬³ò°à«üí®ã® ±òåí®§ó ï°è
¬³°è §¬åíøóºòü±ÿ íà ê®°®òêè© òå°¬³í ﳤ âï«è-
àó±êó«üòàö³¿, ”ÊÃ- òà åµ®ÊÃ. Íà …Êà — «èøå
⮬ ¬å¤èêà¬åíò®§í®ã® «³êóâàííÿ. Ï°®ã°å±óþòü
®§íàêè ïå°åâàíòà¦åííÿ «³â®ã® ïå°å¤±å°¤ÿ (P-mit-
±ê«å°®òè·í³ ï°®öå±è â «åãåíåâèµ ±ó¤èíàµ. Ю§-
rale); °åíòãåí®«®ã³·í® — ﮬ³°íå §á³«üøåííÿ «³â®-
øè°åííÿ Ϙ ï°è§â®¤èòü ¤® ¤è«àòàö³¿ ô³á°®§í®-
ã® ïå°å¤±å°¤ÿ òà «åãåíå⮿ à°òå°³¿. Ï°è åµ®ÊÃ
㮠곫üöÿ ò°è±òó«ê®â®ã® ê«àïàíà § °®§âèòꮬ
ï«®ùèíà ¬³ò°à«üí®ã® ®òâ®°ó ᳫüøå §à 2 ±¬2 .
©®ã® â³¤í®±í®¿ í央±òàòí®±ò³. Ю§«à¤è ïå°èôå-
•³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ íå ï®êà§àíå.
°è·í®ã® 갮⮮á³ãó, ã³ï®ê±³ÿ §ó¬®â«þþòü ï®°ó-
²² ±òळÿ — «åãåíåâ®ã® §à±ò®þ. ‘êà°ãè íà
øåííÿ ïà°åíµ³¬àò®§íèµ ®°ãàí³â.
§à¤èøêó ï°è ô³§è·í®¬ó íàâàíòà¦åíí³. Ç’ÿâ«ÿ-
Íà©âফèâ³ø®þ ®§íàê®þ ö³º¿ ±òळ¿ º ï®°óøåí-
þòü±ÿ ®§íàêè ã³ïå°òåí§³¿ ó ¬à«®¬ó ꮫ³ ê°®â®-
íÿ ±å°öåâ®ã® °èò¬ó ³ â ïå°øó ·å°ãó âèíèêíåííÿ
®á³ãó. Íå°³¤ê® °®§âèâàþòü±ÿ ó±ê«à¤íåííÿ — ê°®-
ô³á°è«ÿö³¿ ïå°å¤±å°¤ü, ÿêà ±ï°è·èíÿº §íà·íå
⮵à°êàííÿ, íàïà¤è §à¤óµè, íàá°ÿêó «åãåí³â.
ï®ã³°øåííÿ ã嬮¤èíଳêè. Ê«³í³·íå, ”ÊÃ-, …ÊÃ-,
Ï°àö姤àòí³±òü ®á¬å¦åíà. Ï°àâ®ø«óí®·ê®âà
åµ®ÊÃ- òà °åíòãåí®«®ã³·íå ¤®±«³¤¦åííÿ âèÿâ«ÿ-
ꮬïåí±àö³ÿ ⳤ±óòíÿ. Ï°è àó±êó«üòàö ³¿, ”Êà —
þòü ﮤà«üøå ï°®ã°å±óâàííÿ ïàò®«®ã³·íèµ §¬³í,
òèï®â³ ®§íàêè ¬³ò°à«üí®ã® ±òåí®§ó; àêöåíò ²² ò®íó
ï®°óøåííÿ ôóíêö³¿ ïå·³íêè, íè°®ê. “ áàãàòü®µ
íà «åãåíå⳩ à°òå°³¿. Ðåíòãåí®«®ã ³·í® —
µâ®°èµ åµ®Êà âèÿâ«ÿº êà«üöèí®§ ê«àïàíà, ò°®¬-
§á³«üøåííÿ «³â®ã® ïå°å¤±å°¤ÿ, «åãåíå⮿ à°òå°³¿,
ᮧ «³â®ã® ïå°å¤±å°¤ÿ.
«åãåíåâè© §à±ò³©. Íà …Êà — P-mitrale, ó ·à±òè-
•³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ ¬®¦«èâå.
íè µâ®°èµ — ®§íàêè ã³ïå°ò°®ô³¿ Ϙ. Ï°è åµ®ÊÃ
V ±òळÿ — òå°¬³íà«üíà. •à°àêòå°è§óºòü±ÿ
— ï«®ùèíà ¬³ò°à«üí®ã® ®òâ®°ó 1,5–2 ±¬2 , ïà°à-
íå®á®°®òíè¬è °®§«à¤à¬è 갮⮮á³ãó, ÿê³ â³¤ï®â³-
«å«üíè© òà Ï-ﮤ³áíè© °óµ ±òó«®ê ¬³ò°à«üí®ã®
¤àþòü ²²² ê«³í³·í³© ±òळ¿ ‘Í. •à°àêòå°í³ ò°®-
ê«àïàíà.
ô³·í³ °®§«à¤è, êà°¤³®¬åã૳ÿ, íàÿâí³±òü øó¬³â ï°è
•³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ ï®êà§àíå.
àó±êó«üòàö³¿, §ó¬®â«åí³ ¤è«àòàö³ºþ ô³á°®§íèµ
²²² ±òळÿ — ï°àâ®ø«óí®·ê®â®¿ í央±òàò-
곫åöü, °³§í³ òÿ¦ê³ ï®°óøåííÿ °èò¬ó. •â®°³
í®±ò³. •à°àêòå°è§óºòü±ÿ ±ò³©ê®þ ã³ïå°òåí§³ºþ â
¦èâóòü íåò°èâà«è© ·à±.
¬à«®¬ó ꮫ³ 갮⮮á³ãó § óòâ®°åííÿ¬ «¤°óã®ã®
•³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ íå ï®êà§àíå.
áà°’º°à». ‚ °å§ó«üòàò³ ïå°åíàâàíòà¦åííÿ Ϙ
°®§âèâàºòü±ÿ ©®ã® í央±òàòí³±òü. ‘ê«å°®§óâàííÿ
̳ò°à«üíà í央±òàòí³±òü
«åãåíåâèµ ±ó¤èí, §íè¦åííÿ «åãåíåâ®ã® ê°®â®ò®-
• °åâ¬àòè·íà (²05.1)
êó ï°è§â®¤ÿòü ¤® §íè¦åííÿ ·à±ò®òè °®§âèòêó àá®
• íå°åâ¬àòè·íà (²34.0) (§ óò®·íåííÿ¬ åò³®«®ã³¿)
§íèêíåííÿ íàïळ⠱å°öå⮿ à±ò¬è, íàá°ÿê³â «å-
‘òळ¿:
ãåí³â. Ï®ïå°å¤í³ ®á’ºêòèâí³ ï®êà§íèêè ¤®ï®âíþ-
² ±òळÿ — ꮬïåí±àö³¿. Ì³í³¬à«üíà §â®°®òíà
þòü±ÿ ᳫüø®þ âè°à¦åí³±òþ §à¤èøêè, ᫳¤³±òþ
òå·³ÿ 갮Ⳡ·å°å§ «³âè© ïå°å¤±å°¤í®-ø«óí®·ê®-
øê³°è, ö³àí®§®¬, ®§íàêà¬è ï°àâ®ø«óí®·ê®â®¿ ¤å-
âè© ®òâ³°. Ï®°óøåíü ã嬮¤èíଳêè ï°àêòè·í®
ꮬïåí±àö³¿, ﳤâèùåííÿ¬ âåí®§í®ã® òè±êó.
24 25
íå¬àº. Ê«³í³·í® öå ï°®ÿâ«ÿºòü±ÿ «èøå íåâå«è- åµ®Êà °åãó°ã³òàö³ÿ íà ¬³ò°à«üí®¬ó ê«àïàí³ á³«üøà
êè¬ ±è±ò®«³·íè¬ ø󬮬 íà âå°µ³âö³ ±å°öÿ, íå- §à 2+.
§íà·íè¬ §á³«üøåííÿ¬ «³â®ã® ïå°å¤±å°¤ÿ. Ï°è •³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ ï®êà§àíå.
åµ®Êà — íå§íà·íà (¤® +) °åãó°ã³òàö³ÿ íà ¬³ò°à«ü- IV ±òळÿ — ¤è±ò°®ô³·íà. •à°àêòå°è§óºòü±ÿ
í®¬ó ê«àïàí³. ï®ÿâ®þ ï®±ò³©í®¿ ï°àâ®ø«óí®·ê®â®¿ í央±òàò-
•³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ íå ï®êà§àíå. í®±ò³. Ï°è ®ã«ÿ¤³ ±ï®±òå°³ãàºòü±ÿ ï®±è«åííÿ âå°-
²² ±òळÿ — ±óáꮬïåí±àö³¿. ‘ï®±òå°³ãàºòü±ÿ µ³âê®â®ã® ï®øò®âµó, ïó«ü±àö³ÿ âåí®§íèµ ±ó¤èí íà
ï°è ᳫüø §íà·í³© í央±òàòí®±ò³, ê®«è §â®°®òíà øè¿. Ê°³¬ ã°óá®ã® ±è±ò®«³·í®ã® øó¬ó, §ó¬®â«å-
òå·³ÿ 갮Ⳡ⠫³âå ïå°å¤±å°¤ÿ §°®±òàº. Ï®°óøåí- í®ã® ¬³ò°à«üí®þ í央±òàòí³±òþ, íå°³¤ê® ±ï®±òå-
íÿ ã嬮¤èíଳêè ï°è§â®¤èòü ¤® ¤è«àòàö³¿ «³â®ã® °³ãàþòü±ÿ øó¬è, ï®â’ÿ§àí³ § ¤è«àòàö³ºþ ô³á°®§-
ïå°å¤±å°¤ÿ òà ã³ïå°ò°®ô³¿ ˘. Ê®¬ïåí±àö³ÿ íèµ ê³«åöü òà ï®ÿâ®þ í央±òàòí®±ò³ ò°è±òó«ê®â®-
ï®°óøåíü ã嬮¤èíଳêè, §¤³©±íþâàíà ˘, º åôåê- ã® ê«àïàíà. Íà …Êà íà ô®í³ ®§íàê ã³ïå°ò°®ô³¿
òèâí®þ òà §áå°³ãàºòü±ÿ ò°èâà«è© ·à±. Íà ⳤ¬³íó «³â®ã® àá® ®á®µ ø«óí®·ê³â — ô³á°è«ÿö³ÿ ïå°å¤-
ⳤ ¬³ò°à«üí®ã® ±òåí®§ó íàá°ÿêè «åãåí³â ±ï®±òå- ±å°¤ü òà ³íø³ ï®°óøåííÿ °èò¬ó. Ðåíòãåí®«®ã³·í®
°³ãàþòü±ÿ ¤ó¦å °³¤ê®. ”³§è·íà àêòèâí³±òü µâ®- — ±å°öå §íà·í® °®§øè°åíå; ⳤ§íà·àºòü±ÿ §à±ò³©
°èµ ®á¬å¦åíà íå§íà·í®, ®±ê³«üêè ¬®¦«èâ³±òü ó ¬à«®¬ó ꮫ³ 갮⮮á³ãó. “±³ íàâå¤åí³ ï®°óøåí-
§á³«üøåííÿ µâè«èíí®ã® ®á’º¬ó ±å°öÿ §áå°å¦åíà íÿ §í൮¤ÿòü ⳤ®á°à¦åííÿ ï°è åµ®ÊÃ. Ì®¦óòü
³ §à¤èøêà âèíèêຠ«èøå ï°è §íà·í®¬ó ô³§è·í®- ±ï®±òå°³ãàòè±ÿ °³§í®¿ âè°à¦åí®±ò³ ï®°óøåííÿ
¬ó íàâàíòà¦åíí³. ‚³¤§íà·àºòü±ÿ ±å°å¤íü®¿ ³íòåí- ôóíêö³¿ ïå·³íêè òà íè°®ê.
±èâí®±ò³ ±è±ò®«³·íè© øó¬ íà âå°µ³âö³. Ðåíòãå- •³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ ï®êà§àíå.
í®«®ã³·í® ·³òê® âè§íà·àºòü±ÿ §á³«üøåííÿ òà ï®- V ±òळÿ — òå°¬³íà«üíà. ‚³¤ï®â³¤àº ²²² ê«³í³·-
±è«åííÿ ïó«ü±àö³¿ «³âèµ â³¤¤³«³â ±å°öÿ. Íà …ÊÃ í³© ±òळ¿ ‘Í.
âèÿâ«ÿºòü±ÿ ⳤµè«åííÿ å«åêò°è·í®¿ ®±³ ±å°öÿ •³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ íå ï®êà§àíå.
⫳â®, â ¤åÿêèµ âèïà¤êൠ— ®§íàêè ïå°åâàíòà-
Ê®¬á³í®âàíà °åâ¬àòè·íà ¬³ò°à«üíà âà¤à
¦åííÿ ˘. Ï°è åµ®Êà °åãó°ã³òàö³ÿ íà ¬³ò°à«ü-
(°åâ¬àòè·íè© ¬³ò°à«üíè© ±òåí®§
í®¬ó ê«àïàí³ â ¬å¦àµ 2+.
§ í央±òàòí³±òþ) (²05.2)
•³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ íå ï®êà§àíå.
²²² ±òळÿ — ï°àâ®ø«óí®·ê®â®¿ ¤åꮬïåí±àö³¿. • § ïå°åâàã®þ ±òåí®§ó: ±òळ¿ òà ï®êà§àííÿ
Íà±òຠï°è §íà·í³© °åãó°ã³òàö³¿ 갮Ⳡ⠫³âå ïå- ¤® µ³°ó°ã³·í®ã® «³êóâàííÿ ⳤï®â³¤àþòü òàêè¬
°å¤±å°¤ÿ. Ïå°å°®§òÿãíåííÿ ˘ ï°è§â®¤èòü ¤® ï°è ¬³ò°à«üí®¬ó ±òåí®§³;
©®ã® ¤è«àòàö³¿. Ïå°³®¤è·í® íà±òຠ¤åꮬïåí±à- • § ïå°åâàã®þ í央±òàòí®±ò³: ±òळ¿ òà ï®-
ö³ÿ ±å°öå⮿ ¤³ÿ«üí®±ò³, ÿêó ó±óâàþòü §à ¤®ï®¬®- êà§àííÿ ¤® µ³°ó°ã³·í®ã® «³êóâàííÿ ⳤï®â³¤àþòü
ã®þ ¬å¤èêà¬åíò®§í®¿ òå°àﳿ. Ï°è ô³§è·í®¬ó òàêè¬ ï°è ¬³ò°à«üí³© í央±òàòí®±ò³;
íàâàíòà¦åíí³ âèíèêຠ§à¤èøêà, ¬åíø âè°à¦åíà, • áå§ ÿâí®¿ ïå°åâàãè : ±òळ¿ òà ï®êà§àííÿ ¤®
í³¦ ï°è ±òåí®§³. ðóáè© ±è±ò®«³·íè© øó¬ íà µ³°ó°ã³·í®ã® «³êóâàííÿ ⳤï®â³¤àþòü òàêè¬ ¤«ÿ
âå°µ³âö³ ³°°à¤³þº â àê±è«ÿ°íó ¤³«ÿíêó. ‚³¤§íà- ¬³ò°à«üí®¿ í央±òàòí®±ò³.
·àºòü±ÿ âè°à¦åíà ïó«ü±àö³ÿ ã°ó¤í®¿ ±ò³íêè â
®á«à±ò³ ±å°öÿ. Íà …Êà — ®§íàêè ã³ïå°ò°®ô³¿ ˘. Ï°®«àï± ¬³ò°à«üí®ã® ê«àïàíà (²34.1)
Ðåíòãåí®«®ã³·í® — §íà·íå §á³«üøåííÿ òà ïó«ü-
±àö ³ÿ «³âèµ â³¤¤³«³â ±å°öÿ. «„°óãè© áà°’º°», ÿê À®°òà«üíè© ±òåí®§
ï°àâè«®, íå âè°à¦åíè©, âí౫³¤®ê ·®ã® íå ⳤáó-
• °åâ¬àòè·íè© (²06.0)
âàºòü±ÿ §íà·íå §á³«üøåííÿ «åãåíå⮿ à°òå°³¿. Ï°è
• íå°åâ¬àòè·íè© (²35.0) (§ óò®·íåííÿ¬ åò³®«®ã³¿)
26 27
‘òळ¿: µâ®°èµ ¬®¦óòü ±ï°èÿòè ò謷౮⮬ó ﮫ³ïøåí-
² ±òळÿ — ï®âí®¿ ꮬïåí±àö³¿. ‘êà°ãè ⳤ- íþ ê«³í³·í®ã® ±òàíó.
±óòí³, âà¤à ï°®ÿâ«ÿºòü±ÿ «èøå àó±êó«üòàòèâí®þ Ïèòàííÿ ï°® µ³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ âè°³øóºòü-
êà°òèí®þ, à íà åµ®Êà — íåâå«èêè¬ ã°à¤³ºíò®¬ ±ÿ ³í¤èⳤóà«üí®, § ó°àµóâàííÿ¬ åôåêòèâí®±ò³
‘À’ íà à®°òà«üí®¬ó ê«àïàí³ â ¬å¦àµ 26–30 ¬¬ ïå°å¤®ïå°àö³©í®¿ ¬å¤èêà¬åíò®§í®¿ òå°àﳿ.
°ò. ±ò. V ±òळÿ — òå°¬³íà«üíà. •à°àêòå°è§óºòü±ÿ
•³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ íå ï®êà§àíå. ï°®ã°å±óþ·®þ í央±òàòí³±òþ ˘ òà Ϙ. г§ê®
²² ±òळÿ — ï°èµ®âàí®¿ ‘Í. ²íê®«è — ±êà°ãè âè°à¦åí³ â±³ ±óá’ºêòèâí³ òà ®á’ºêòèâí³ ®§íàêè
âà¤è. Çàãà«üíè© ê«³í³·íè© ±òàí ¤ó¦å òÿ¦êè©,
íà ﳤâèùåíó âò®¬«þâàí³±òü, §à¤èøêó ï°è ô³§è·-
«³êóâàííÿ ï°àêòè·í® áå§ó±ï³øíå.
í®¬ó íàâàíòà¦åíí³, §àïମ°®·åííÿ. Îê°³¬ àó±êó«ü-
•³°ó°ã³·íå âò°ó·àííÿ íå ï®êà§àíå.
òàòèâíèµ ¤àíèµ, °åíòãåí®«®ã³·í³ òà …ÊÃ-¤®±«³¤-
¦åííÿ âèÿâ«ÿþòü ®§íàêè §á³«üøåííÿ òà ã³ïå°ò-
À®°òà«üíà í央±òàòí³±òü
°®ô³¿ ˘. Ï°è åµ®Êà — ﮬ³°íè© ã°à¤³ºíò ‘À’
íà à®°òà«üí®¬ó ê«àïàí³ (¤® 50 ¬¬ °ò. ±ò.). • °åâ¬àòè·íà (²06.1)
•³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ ï®êà§àíå. • íå°åâ¬àòè·íà (²35.1) (§ óò®·íåííÿ¬ åò³®«®ã³¿)
²²² ±òळÿ — â³¤í®±í®¿ ê®°®íà°í®¿ í央±òàò- ‘òळ¿:
í®±ò³. ‘êà°ãè íà ᳫü ±òåí®êà°¤è·í®ã® µà°àêòå- ² ±òळÿ — ï®âí®¿ ꮬïåí±àö³¿. •à°àêòå°è-
°ó, ï°®ã°å ±óþ·ó §à¤èøêó. ‘ï®±òå°³ãàºòü±ÿ §óºòü±ÿ ï®·àòê®âè¬è ±è¬ïò®¬à¬è âà¤è §à ⳤ-
§á³«üøåííÿ °®§¬³°³â ±å°öÿ, 㮫®âíè¬ ·èí®¬, §à ±óòí®±ò³ ±êà°ã. Ï°è åµ®Êà — íå§íà·íà (â ¬å¦àµ
1+) °åãó°ã³òàö³ÿ íà à®°òà«üí®¬ó ê«àïàí³.
°àµóí®ê ˘. Íà …Êà — âè°à¦åí³ ®§íàêè ã³ïå°-
•³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ íå ï®êà§àíå.
ò°®ô³¿ ˘, ã³ï®ê±³¿ ¬³®êà°¤à, ï®â’ÿ§àí³ § â³¤í®±-
²² ±òळÿ — ï°èµ®âàí®¿ ‘Í. Ï°®ÿâ«ÿºòü±ÿ
í®þ í央±òàòí³±òþ ê®°®íà°í®ã® 갮⮮á³ãó ã³ïå°-
ﮬ³°íè¬ §íè¦åííÿ¬ ï°àö姤àòí®±ò³ ï°è §íà·-
ò°®ô®âàí®ã® ±å°öåâ®ã® ¬’ÿ§à. Ï°è åµ®Êà —
í³© âè°à¦åí®±ò³ âà¤è, µà°àêòå°íè¬è ô³§èêà«ü-
ã°à¤³ºíò ‘À’ âèùè© §à 50 ¬¬ °ò. ±ò.
íè¬è ¤àíè¬è, ﳤâèùåííÿ¬ ïó«ü±®â®ã® òè±êó,
•³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ ï®êà§àíå.
°åíòãåí®«®ã³·í® — ﮬ³°íè¬ §á³«üøåííÿ¬ òà
IV ±òळÿ — âè°à¦åí®¿ «³â®ø«óí®·ê®â®¿ í央-
ï®±è«åííÿ¬ ïó«ü±àö³¿ ˘. Íà …Êà — ®§íàêè
±òàòí®±ò³. •à°àêòå°è§óºòü±ÿ ﮤà«üøè¬ ï°®-
ﮬ³°í®¿ ã³ïå°ò°®ô³¿ ˘. Íà åµ®Êà — °åãó°ã³-
ã°å±óâàííÿ¬ ±è¬ïò®¬³â, µà°àêòå°íèµ ¤«ÿ I–III
òàö³ÿ íà à®°òà«üí®¬ó ê«àïàí³ â ¬å¦àµ 2+.
±òळ¿, ¬®¦óòü âèíèêàòè §àïମ°®·åííÿ òà âò°à-
•³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ íå ï®êà§àíå.
òà ±â³¤®¬®±ò³ ï°è ô³§è·í®¬ó íàâàíòà¦åíí³. Ïå-
²²² ±òळÿ — ±óáꮬïåí±àö³¿. •à°àêòå°è§óºòü-
°³®¤è·í® ±ï®±òå°³ãàþòü±ÿ íàïà¤è ïà°®ê±è§¬à«ü-
±ÿ §íà·íè¬ §íè¦åííÿ¬ ô³§è·í®¿ àêòèâí®±ò³, àí-
í®¿ í³·í®¿ §à¤èøêè, ±å°öå⮿ à±ò¬è, íàá°ÿêè «å-
ã³í®§íè¬ á®«å¬. Ï®±è«åíà ïó«ü±àö³ÿ ±®ííèµ
ãåí³â, §á³«üøåííÿ ïå·³íêè. Ðåíòãåí®«®ã³·í® —
à°òå°³© («òàí®ê êà°®ò褻), ¬³í³¬à«üíè© À’ §âè-
§á³«üøåííÿ íå ò³«üêè ˘, © ³íøèµ â³¤¤³«³â ±å°-
·à©í® ±òàí®âèòü ¬åíøå ﮫ®âèíè ¬àê±è¬à«üí®-
öÿ, à òàꮦ §à±ò³©í³ ÿâèùà â «åãåíÿµ. Çà ¤àíè-
ã®. Ðåíòãåí®«®ã³·í® — ¤è«àòàö³ÿ òà ï®±è«åíà
¬è …Êà ⳤ§íà·àþòü±ÿ ã«èá®ê³ ï®°óøåííÿ ¬³®-
ïó«ü±àö³ÿ ˘ ³ à®°òè. „³à±ò®«³·íè© øó¬. Íà
êà°¤à òà ê®°®íà°í®ã® 갮⮮á³ãó, ·à±ò® — ¬èã®ò-
…Êà — âè°à¦åí³ ®§íàêè ã³ï®ê±³¿ ¬³®êà°¤à, ã³ïå°-
«èâà à°èò¬³ÿ. Íà åµ®Êà íà ô®í³ §íà·í®ã® ï®-
ò°®ô³¿ ˘, ï°è åµ®Êà — §íà·íà (3+ òà ᳫüøå)
ã³°øåííÿ ï®êà§íèê³â ±ê®°®ò«è⮿ ôóíêö³¿ ˘
°åãó°ã³òàö³ÿ íà à®°òà«üí®¬ó ê«àïàí³.
— §íà·íè© ã°à¤³ºíò ‘À’ íà à®°òà«üí®¬ó ê«à-
•³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ ï®êà§àíå.
ïàí³, ·à±ò® — êà«üöèí®§ ê«àïàíà. Ï®±ò³«üíè©
IV ±òळÿ — ¤åꮬïåí±àö³¿. Ï°®ÿâ«ÿºòü±ÿ âè-
°å¦è¬ òà ¬å¤èêà¬åíò®§íà òå°àï³ÿ ó ·à±òèíè
°à¦åí®þ §à¤èøê®þ òà íàïà¤à¬è àíã³í®§í®ã® ᮫þ
28 29
Ê®¬á³í®âàíà ò°èêó±ï³¤à«üíà âà¤à
ï°è íå§íà·í®¬ó íàâàíòà¦åíí³, âè°à¦åí®þ ¤è«à-
òàö³ºþ ±å°öÿ, ÿêà ·à±ò® ±ï°è·èíþº â³¤í®±íó • °åâ¬àòè·íè© ò°èêó±ï³¤à«üíè© ±òåí®§ § í央-
¬³ò°à«üíó í央±òàòí³±òü («¬³ò°à«³§àö³ÿ» âà¤è), ±òàòí³±òþ (I07.2)
ﮤà«üøè¬ ï®ã³°øåííÿ¬ ôóíêö³¿ ¬³®êà°¤à òà • íå°åâ¬àòè·íè© ±òåí®§ ò°è±òó«ê®â®ã® ê«àïàíà
ê®°®íà°í®þ í央±òàòí³±òþ. ‘ï®±òå°³ãàþòü±ÿ âè- § í央±òàòí³±òþ (I36.2) (§ óò®·íåííÿ¬ åò³®«®ã³¿)
°à¦åí³ °®§«à¤è 갮⮮á³ãó, ù® ï°®ÿâ«ÿþòü±ÿ ±å°-
Ê«àïàííè© ±òåí®§ «åãåíå⮿ à°òå°³¿
öåâ®þ à±ò¬®þ, §á³«üøåííÿ¬ ïå·³íêè òà ³í. Ìå¤è-
êà¬åíò®§íå «³êóâàííÿ òà ã®±ï³òà«üíè© °å¦è¬ (²37.0)
±ï°èÿþòü «èøå ò謷౮⮬ó ﮫ³ïøåííþ ±òàíó.
Í央±òàòí³±òü ê«àïàíà «åãåíå⮿ à°òå°³¿
•³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ ï®êà§àíå.
(²37.1)
V ±òळÿ — òå°¬³íà«üíà. •à°àêòå°è§óºòü±ÿ
Ê®¬á³í®âàíà âà¤à ê«àïàíà «åãåíå⮿
ï°®ã°å±óþ·®þ í央±òàòí³±òþ ˘ ³ Ϙ, ã«èá®-
à°òå°³¿ (±òåí®§ «åãåíå⮿ à°òå°³¿
êè¬è ¤åãåíå°àòèâíè¬è §¬³íà¬è â ¦èòòºâ® âà¦-
§ í央±òàòí³±òþ ê«àïàíà) (²37.2)
«èâèµ ®°ãàíൠ(ïå°èôå°è·í³ íàá°ÿêè, à±öèò,
ò°®ô³·í³ °®§«à¤è). Ìå¤èêà¬åíò®§íà òå°àï³ÿ ï°àê- Ï®º¤íàí³ âà¤è ±å°öÿ
òè·í® áå§ó±ï³øíà.
• ﮺¤íàíå ó°à¦åííÿ ¬³ò°à«üí®ã® òà à®°òà«üí®-
•³°ó°ã³·íå «³êóâàííÿ íå ï®êà§àíå.
ã® ê«àïàí³â (²08.0)
• ﮺¤íàíå ó°à¦åííÿ ¬³ò°à«üí®ã® ³ ò°è±òó«ê®-
Ê®¬á³í®âàíà à®°òà«üíà âà¤à
â®ã® ê«àïàí³â (²08.1)
• °åâ¬àòè·íè© à®°òà«üíè© ±òåí®§ ³§ í央±òàòí³-
• ﮺¤íàíå ó°à¦åííÿ à®°òà«üí®ã® ³ ò°è±òó«ê®-
±òþ (I06.2)
â®ã® ê«àïàí³â (²08.2)
• íå°åâ¬àòè·íè© à®°òà«üíè© (ê«àïàííè©) ±òå-
• ﮺¤íàíå ó°à¦åííÿ ¬³ò°à«üí®ã®, à®°òà«üí®ã®,
í®§ ³§ í央±òàòí³±òþ (I35.2) (§ óò®·íåííÿ¬
ò°è±òó«ê®â®ã® ê«àïàí³â (²08.3) (§ ï®ÿ±íåííÿ¬
åò³®«®ã³¿)
— ¤èâ. ï°èê«à¤è ô®°¬ó«þâàííÿ ¤³àãí®§³â)*
• § ïå°åâàã®þ ±òåí®§ó: ±òळ¿ òà ï®êà§àííÿ ¤®
µ³°ó°ã³·í®ã® «³êóâàííÿ ⳤï®â³¤àþòü òàêè¬ ¤«ÿ
Ï°èê«à¤è ô®°¬ó«þâàííÿ ¤³àãí®§³â
à®°òà«üí®ã® ±òåí®§ó;
• § ïå°åâàã®þ í央±òàòí®±ò³: ±òळ¿ òà ï®êà-
Ðåâ¬àò觬, àêòèâí³±òü ² ±òóïåíÿ, ꮬá³í®âàíà
§àííÿ ¤® µ³°ó°ã³·í®ã® «³êóâàííÿ ⳤï®â³¤àþòü
¬³ò°à«üíà âà¤à § ïå°åâàã®þ ±òåí®§ó IV ±òळ¿, êà«ü-
òàêè¬ ¤«ÿ à®°òà«üí®¿ í央±òàòí®±ò³;
öèí®§ ê«àïàíà 2+, ï®±ò³©íà ô®°¬à ô³á°è«ÿö³¿
• áå§ ÿâí®¿ ïå°åâàãè: ±òळ¿ òà ï®êà§àííÿ ¤®
ïå°å¤±å°¤ü, ‘Í ²²Á ±òळ¿, ”Ê IV.
µ³°ó°ã³·í®ã® «³êóâàííÿ ⳤï®â³¤àþòü òàêè¬
Ðåâ¬àò觬, àêòèâí³±òü ² ±òóïåíÿ, ﮺¤íàíà à®°-
¤«ÿ à®°òà«üí®ã® ±òåí®§ó.
òà«üí®- ¬³ò°à«üíà âà¤à IV ±òळ¿ (à®°òà«üíè© ±òå-
’°èêó±ï³¤à«üíè© ±òåí®§ í®§, ¬³ò°à«üíà í央±òàòí³±òü ²² ±òळ¿), ø«óí®·ê®-
âà åê±ò°à±è±ò®«³ÿ, ‘Í ²²À ±òळ¿, ”Ê I²².
• °åâ¬àòè·íè© (²07.0)
²•‘, êà°¤³®±ê«å°®§, àòå°®±ê«å°®§ à®°òè òà ê®-
• íå°åâ¬àòè·íè© (²36.0) (§ óò®·íåííÿ¬ åò³®«®ã³¿)
°®íà°íèµ à°òå°³©, àòå°®±ê«å°®òè·íè© à®°òà«ü-
’°èêó±ï³¤à«üíà í央±òàòí³±òü íè© ±òåí®§ ²²² ±òळ¿, êà«üöèí®§ ê«àïàíà 1+, ‘Í
²²À ±òळ¿, ”Ê ²²².
• °åâ¬àòè·íà (²07.1)
• íå°åâ¬àòè·íà (²36.1) (§ óò®·íåííÿ¬ åò³®«®ã³¿)
* Ïå°ø®þ §à§íà·àþòü âà¤ó § íà©á³«üø®þ âè°à¦åí³±òþ ⳤï®-
ⳤíèµ ê«³í³ê®-ã嬮¤èíଳ·íèµ ®§íàê.

30 31
Ðåâ¬àò觬, àêòèâí³±òü ² ±òóïåíÿ, ﮺¤íàíà
¬³ò°à«üí®-à®°òà«üí®-ò°èêó±ï³¤à«üíà âà¤à (ꮬ-
á³í®âàíà ¬³ò°à«üíà âà¤à áå§ ÿâí®¿ ïå°åâàãè, à®°-
Ð ® § ¤ ³« 5
òà«üíè© ±òåí®§, ò°èêó±ï³¤à«üíà í央±òàòí³±òü),
ï®±ò³©íà ô®°¬à ô³á°è«ÿö³¿ ïå°å¤±å°¤ü, ·à±òà
ø«óí®·ê®âà åê±ò°à±è±ò®«³ÿ, ‘Í ²²² ±òळ¿, 㳤°®-
ÊËÀ‘È”²ÊÀ–²ß ÏÎГ˜…ÍÜ ÐÈ’Ì“
ò®°àê±, à±öèò, êà°¤³à«üíè© öè°®§ ïå·³íêè.
² ÏÐ΂²„ÍΑ’² ‘…Жß
²íôåêö³©íè© åí¤®êà°¤èò, à®°òà«üíà í央-

<<

. 4
( 12 .)>>