<<

. 5
( 12 .)>>

±òàòí³±òü ²²² ±òळ¿, ‘Í ²²À ±òळ¿, ”Ê ²²².

Ê«à±èô³êàö³ÿ ³íôåêö³©í®ã® åí¤®êà°¤èòó
…í¤®êà°¤èò (²39) Ю᮷à ã°óïà: ï°®ô. Î.‘. ‘è·®â (¬®¤å°àò®°), ¤®ö.
ª.Î. Áº«³í±üêè©, ·«.-ê®°. ÍÀÍ ³ ÀÌÍ “ê°à¿íè,
². Àêòèâí³±òü ï°®öå±ó: àêòèâíè©, íåàêòèâíè©
ï°®ô. ‚.Î. Á®á°®â, ¤-° ¬å¤. íàóê Î.É. Æà°³í®â, êàí¤.
²². 1. …í¤®êà°¤èò ï°è°®¤íèµ ê«àïàí³â
¬å¤. íàóê Þ.². Êà°ïåíê®, àêà¤. ÀÌÍ “ê°à¿íè, ·«.-
• ïå°âèííè©
ê®°. HAH “ê°à¿íè ³ ÐÀÌÍ Î.‚. Ê®°êóøê®, ¤-° ¬å¤.
• âò®°èííè© (íàáóò³ âà¤è ±å°öÿ, â°®¤¦åí³ âà¤è
íàóê ‘.Ë. Ë®êøèí, ¤-° ¬å¤. íàóê Î.². ̳ò·åíê®, êàí¤.
±å°öÿ, ò°àâ¬à, ±ò®°®íí³ ò³«à). ¬å¤. íàóê Ã.Ì. ‘®«®â’ÿí, ¤-° ¬å¤. íàóê Î.‘. ‘òè-
²². 2. …í¤®êà°¤èò ï°®ò姮âàí®ã® ê«àïàíà ·èí±üêè©, êàí¤. ¬å¤. íàóê Î.². ”°®«®â, êàí¤. ¬å¤.
²²². Ë®ê૳§àö³ÿ íàóê ‚.Ì. —óáó·íè©.
• à®°òà«üíè© ê«àïàí
• ¬³ò°à«üíè© ê«àïàí
Ï®°óøåííÿ óòâ®°åííÿ ³¬ïó«ü±ó
• ò°è±òó«ê®âè© ê«àïàí
• ê«àïàí «åãåíå⮿ à°òå°³¿ I49.8 — ±èíó±®âà ò൳êà°¤³ÿ (ᳫüøå 90 ꮬï«åê±³â
• åí¤®êà°¤ ïå°å¤±å°¤ü àá® ø«óí®·ê³â §à 1 µâ) — ±èíó±®âà á°à¤èêà°¤³ÿ (¬åíøå 60
IV. Çáó¤íèê (ã°à¬ï®§èòèâí³, ã°à¬íåãàòèâí³ ¬³ê°®- ꮬï«å걳⠧à 1 µâ) — ±èíó±®âà à°èò¬³ÿ
®°ãàí³§¬è, L-ô®°¬è áàêòå°³©, °èêåò±³¿, ã°èáè) I45.5 — §óïèíêà (ⳤ¬®âà) ±èíó±í®ã® âó§«à
V. ‘òळÿ ê«àïàíí®¿ âà¤è; ±òळÿ ‘Í I49.8 — â豫è§óâà«üí³ ê®¬ï«åê±è òà °èò¬è:
VI. “±ê«à¤íåííÿ • ïå°å¤±å°¤í³
— ï®â³«üí³
Ï°èê«à¤è ô®°¬ó«þâàííÿ ¤³àãí®§³â — ï°è±ê®°åí³
• § AV-§’º¤íàííÿ
— ï®â³«üí³
• Ïå°âèííè© ³íôåêö³©íè© åí¤®êà°¤èò à®°òà«ü-
— ï°è±ê®°åí³
í®ã® ê«àïàíà ±òàô³«®ê®ê®â®¿ (St. epidermidis)
• ø«óí®·ê®â³
åò³®«®ã³¿, àêòèâí®¿ ôà§è, à®°òà«üíà í央±òàòí³±òü
— ï®â³«üí³
IV ±òळ¿, ‘Í ²²À ±òळ¿, ”Ê ²²²; ã®±ò°å ï®°óøåí-
— ï°è±ê®°åí³
íÿ ¬®§ê®â®ã® 갮⮮á³ãó (02.02.2000).
I45.8 — AV-¤è±®ö³àö³ÿ
• ‚ò®°èííè© ³íôåêö³©íè© åí¤®êà°¤èò ï°®ò姮-
I49.8 — ¬³ã°àö³ÿ íà¤ø«óí®·ê®â®ã® ⮤³ÿ °èò¬ó
âàí®ã® à®°òà«üí®ã® ê«àïàíà àêòèâí®¿ ôà§è,
…ê±ò°à±è±ò®«³ÿ («ïå°å¤·à±íà ¤åﮫÿ°è§àö³ÿ»
à®°òà«üíà í央±òàòí³±òü III ±òळ¿, ‘Í ²²À ±òळ¿,
— òå°¬³í íàâå¤åí® §ã³¤í® § ÌÊ•-10)
”Ê II.
I49.1 — ïå°å¤±å°¤íà
32 33
I49.2 — ïå°å¤±å°¤í®-ø«óí®·ê®âà (àò°³®âåíò°è- — á°à¤è±è±ò®«³·íà (·à±ò®òà ø«óí®·ê®âèµ
êó«ÿ°íà) ±ê®°®·åíü ¬åíøå 60 §à 1 µâ)
I49.3 — ø«óí®·ê®âà: — ò൳±è±ò®«³·íà (·à±ò®òà ø«óí®·ê®âèµ
• ï®®¤èí®êà (¤® 30 åêò®ï³·íèµ ê®¬ï«å걳⠱ꮰ®·åíü ᳫüøå 90 §à 1 µâ)
§à 1 㮤) • ïå°±è±òóþ·à (ÿêù® ¤«ÿ ⳤí®â«åííÿ ±è-
• ·à±òà (30 ³ ᳫüøå åêò®ï³·íèµ ê®¬ï«åê±³â íó±®â®ã® °èò¬ó íå®áµ³¤íå âò°ó·àííÿ)
§à 1 㮤) — á°à¤è±è±ò®«³·íà (·à±ò®òà ø«óí®·ê®âèµ
• à«®°èò¬³ÿ (á³-, ò°è-, êâरèãå¬åí³ÿ) ±ê®°®·åíü ¬åíøå 60 §à 1 µâ)
• ﮫ³¬®°ôíà — ò൳±è±ò®«³·íà (·à±ò®òà ø«óí®·ê®âèµ
• ïà°íà ±ê®°®·åíü ᳫüøå 90 §à 1 µâ)
• °àííÿ (R íà ’) • ï®±ò³©íà (ÿêù® ±èíó±®âè© °èò¬ ⳤí®âè-
I47.1 — ò൳êà°¤³¿ òè í嬮¦«èâ® àá® í央ö³«üí®)
• °åöèï°®êí³ — á°à¤è±è±ò®«³·íà (·à±ò®òà ø«óí®·ê®âèµ
— µ°®í³·í³ ±ê®°®·åíü ¬åíøå 60 §à 1 µâ)
— ïà°®ê±è§¬à«üí³ — ò൳±è±ò®«³·íà (·à±ò®òà ø«óí®·ê®âèµ
• â®ãíèùåâ³ (åêò®ï³·í³) ±ê®°®·åíü ᳫüøå 90 §à 1 µâ)
— µ°®í³·í³ I49.0 — ô³á°è«ÿö³ÿ ³ ò°³ï®ò³ííÿ ø«óí®·ê³â
— ïà°®ê±è§¬à«üí³
Ï®°óøåííÿ ï°®âå¤åííÿ ³¬ïó«ü±ó
Íà¤ø«óí®·ê®â³ ò൳êà°¤³¿
• ±èíó±í®-ïå°å¤±å°¤íà (±èí®àò°³à«üíà)
I45.5 — ±èí®àó°èêó«ÿ°í³ á«®êà¤è — AV-á«®êà¤è
• ïå°å¤±å°¤íà (àò°³à«üíà)
I44.0 — ² ±òóïåíÿ
• ïå°å¤±å°¤í®-ø«óí®·ê®âà (àò°³®âåíò°èêó-
I44.1 — ²² ±òóïåíÿ
«ÿ°íà)
• ² òèïó
— â󧫮âà
• II òèïó
— §âè·à©í®ã® òèïó
I44.2 — ²²² ±òóïåíÿ
— íå§âè·à©í®ã® òèïó
— âíóò°³øíü®ø«óí®·ê®â³ á«®êà¤è
— § ¤®¤àòê®âè¬è ø«ÿµà¬è ï°®âå¤åííÿ
Τí®ïó·ê®â³ á«®êà¤è
— ®°ò®¤°®¬íà
I45.0 — á«®êà¤à ï°à⮿ í³¦êè ïó·êà ó±à
— àíò褰®¬íà
I44.4 — á«®êà¤à ïå°å¤íü®âå°µíü®ã® °®§ãà«ó¦åííÿ
˜«óí®·ê®â³ ò൳êà°¤³¿
«³â®¿ í³¦êè ïó·êà ó±à
I47.2 — íå±ò³©êà (ⳤ 3 ø«óí®·ê®âèµ ê®¬ï«åê±³â
I44.5 — á«®êà¤à §à¤íü®íè¦íü®ã® °®§ãà«ó¦åííÿ
¤® 30 ±)
«³â®¿ í³¦êè ïó·êà ó±à
• ¬®í®¬®°ôíà
• ï®±ò³©í³
• ﮫ³¬®°ôíà
• ¬èíó·³
I47.2 — ±ò³©êà (ò°èâ૳øå 30 ±)
I45.2 — ¤â®ïó·ê®â³ á«®êà¤è
• ¬®í®¬®°ôíà
• á«®êà¤à «³â®¿ í³¦êè ïó·êà ó±à
• ﮫ³¬®°ôíà
• á«®êà¤à ï°à⮿ í³¦êè ïó·êà ó±à òà ïå°å-
I47.0 — ï®±ò³©í®ï®â®°®òíà
¤íü®âå°µíü®ã® °®§ãà«ó¦åííÿ «³â®¿ í³¦êè
• ¬®í®¬®°ôíà
ïó·êà ó±à
• ﮫ³¬®°ôíà
• á«®êà¤à ï°à⮿ í³¦êè ïó·êà ó±à òà §à¤íü®-
I48.0 — ô³á°è«ÿö³ÿ ³ ò°³ï®ò³ííÿ ïå°å¤±å°¤ü
íè¦íü®ã® °®§ãà«ó¦åííÿ «³â®¿ í³¦êè ïó·êà ó±à
• ïà°®ê±è§¬à«üíà (°èò¬ ⳤí®â«þºòü±ÿ ±à-
I45.3 — ò°èïó·ê®â³ á«®êà¤è
¬®±ò³©í® ï°®òÿ㮬 48 㮤)
34 35
Ê®¬á³í®âàí³ ï®°óøåííÿ óòâ®°åííÿ I45.0 — § ⳤí®â«åííÿ¬ ±å°öå⮿ ¤³ÿ«üí®±ò³
³ ï°®âå¤åííÿ ³¬ïó«ü±ó I46.9 — §óïèíêà ±å°öÿ (íå®á®°®òíà)

I49.4 — ïà°à±è±ò®«³ÿ
À°èò¬³¿ ï°è í®°¬à«üí³© àá® ï®°óøåí³©
• ïå°å¤±å°¤íà
ôóíêö³¿ êà°¤³®±òè¬ó«ÿò®°³â °³§í®ã® òèïó
• § ÀV-§’º¤íàííÿ¬
• ø«óí®·ê®âà “ ¤³àãí®§³ ï®ò°³áí® §à§íà·èòè êà°¤³®µ³°ó°ã³·í³
âò°ó·àííÿ òà ï°è±ò°®¿, âèê®°è±òàí³ ¤«ÿ «³êóâàí-
Çàµâ®°þâàííÿ, ±èí¤°®¬è ³ ôåí®¬åíè íÿ à°èò¬³© ³ ï®°óøåíü ï°®â³¤í®±ò³ ±å°öÿ (³§ §à§-
íà·åííÿ¬ ¬åò®¤ó òà ¤àòè âò°ó·àííÿ) — êàòå-
I49.8 — ³¤³®ïàòè·í³ ô®°¬è à°èò¬³© òå°í³ (°à¤³®·à±ò®òí³ òà ³íø³) ¤å±ò°óêö³¿, ³¬ï«àí-
— ±èí¤°®¬è ³ …ÊÃ-ôåí®¬åíè ïå°å§áó¤¦åí- òàö³¿ ⮤³¿â °èò¬ó ³ êà°¤³®âå°òå°³â-¤åô³á°è«ÿò®°³â,
íÿ ø«óí®·ê³â: ï°®âå¤åííÿ êà°¤³®âå°±³¿ ·è ¤åô³á°è«ÿö³¿ (§à§íà-
• ‚®«üôà–Ïà°ê³í±®íà–‚à©òà ·àºòü±ÿ ¤àòà ®±òàííü®¿) ò®ù®.
• óê®°®·åí®ã® ³íòå°âà«ó P–R (Ëàóíà–Ãà-
í®íãà–˳âà©íà)
Ï°èê«à¤è ô®°¬ó«þâàííÿ ¤³àãí®§³â
I49.8 — ±èí¤°®¬ °àííü®¿ °åﮫÿ°è§àö³¿ ø«óí®·ê³â
I49.8 — ±èí¤°®¬ ﮤ®â¦åí®ã® ³íòå°âà«ó Q–T:
• ²•‘: ±òàᳫüíà ±òåí®êà°¤³ÿ íàï°ó¦åííÿ
• â°®¤¦åíè©
(III ”Ê), êà°¤³®±ê«å°®§, íå±ò³©êà ﮫ³¬®°ôíà
• íàáóòè©
ø«óí® ·ê®âà ò൳êà°¤³ÿ, ‘Í IIÀ ±òळ¿, ¤³à±ò®-
I49.5 — ±èí¤°®¬ ±«àáê®±ò³ ±èíó±í®ã® âó§«à
«³·íè© âà°³àíò.
I46.9 — ±èí¤°®¬ Ì®°ãàíü¿–À¤à¬±à–‘ò®ê±à
• ̳®êà°¤³®ô³á°®§, ïå°å¤±å°¤í®ø«óí®·ê®âà âó§-
I49.8 — à°èò¬®ãåííà ¤è±ï«à§³ÿ Ϙ
«®âà ïà°®ê±è§¬à«üíà °åöèï°®êíà ò൳êà°¤³ÿ
I49.8 — ±èí¤°®¬ Á°óãà¤à
(§âè·à©íà).
I49.0; I45.3 — ±èí¤°®¬ ”°å¤å°³êà
• ‘èí¤°®¬ ‚®«üôà–Ïà°ê³í±®íà–‚à©òà, ïà°®ê±è§-
I46.1 — °àïò®âà ±å°öåâà ±¬å°òü (à°èò¬³·íà) (±¬å°òü,
¬à«üíà ïå°å¤±å°¤í®-ø«óí®·ê®âà °åöèï°®êíà
ù® íà±òà«à ï°®òÿ㮬 1 㮤 ï³±«ÿ ï®ÿâè ïå°-
®°ò®¤°®¬íà ò൳êà°¤³ÿ.
øèµ ±è¬ïò®¬³â §àµâ®°þâàííÿ àá® ±óòòºâ®ã®
• ²•‘: ï®±ò³íôà°êòíè© êà°¤³®±ê«å°®§ (1998),
ï®ã³°øåííÿ ±òàíó µâ®°®ã® íà ò«³ ±òàᳫüí®ã®
ï®±ò³©íà á«®êà¤à «³â®¿ í³¦êè ïó·êà ó±à, ‘Í
µ°®í³·í®ã® ïå°åá³ãó §àµâ®°þâàííÿ)
IIÀ ±òळ¿, ±è±ò®«³·íè© âà°³àíò.
• § ⳤí®â«åííÿ¬ ±å°öå⮿ ¤³ÿ«üí®±ò³
• ‘èí¤°®¬ ﮤ®â¦åí®ã® ³íòå°âà«ó Q–T, ïà°®-
— ô³á°è«ÿö³ÿ ø«óí®·ê³â
ê±è§¬à«üíà ﮫ³¬®°ôíà ø«óí®·ê®âà ò൳êà°-
— à±è±ò®«³ÿ
¤³ÿ, ±èí¤°®¬ Ì®°ãàíü¿–À¤à¬±à–‘ò®ê±à.
— å«åêò°®¬åµàí³·íà ¤è±®ö³àö³ÿ (§à§íà-
• ²¤³®ïàòè·íà à°èò¬³ÿ: ïå°±è±òóþ·à ô³á°è«ÿö³ÿ
·àºòü±ÿ §à ¬®¦«èâ®±ò³)
ïå°å¤±å°¤ü, á°à¤è±è±ò®«³·íà ô®°¬à, ±òàí ï³±«ÿ
• °àïò®âà ±å°öåâà ±¬å°òü (íå®á®°®òíà)
— ô³á°è«ÿö³ÿ ø«óí®·ê³â ¬å¤èêà¬åíò®§í®¿ êà°¤³®âå°±³¿ (07.09.2001).
— à±è±ò®«³ÿ • À°èò¬®ãåííà ¤è±ï«à§³ÿ Ϙ, ±ò³©êà ¬®í®¬®°ô-
— å«åêò°®¬åµàí³·íà ¤è±®ö³àö³ÿ (§à§íà- íà ø«óí®·ê®âà ò൳êà°¤³ÿ, °àïò®âà ±å°öåâà
·àºòü±ÿ §à ¬®¦«èâ®±ò³) ±¬å°òü (à°èò¬³·íà), íå®á®°®òíà (ô³á°è«ÿö³ÿ
— §óïèíêà ±å°öÿ (±¬å°òü, ù® íà±òà«à ﳧ- ø«óí®·ê³â, à±è±ò®« ³ÿ, 06.12.2001).
í³øå í³¦ ·å°å§ 1 㮤 ï³±«ÿ ï®ÿâè ·è ï®±è-
«åííÿ ±è¬ïò®¬³â §àµâ®°þâàííÿ)
36 37
”Ê ²²² — ïàö³ºíòè ³§ §àµâ®°þâàííÿ¬ ±å°öÿ
òà âè°à¦åíè¬ ®á¬å¦åííÿ¬ ô³§è·í®¿ àêòèâí®±ò³.
“ ±òàí³ ±ï®ê®þ ±êà°ãè ⳤ±óòí³, à«å íàâ³òü ï°è
Ð ® § ¤ ³« 6 íå§íà·íèµ ô³§è·íèµ íàâàíòà¦åííÿµ âèíèêàþòü
§à¤èøêà, âò®¬à, ±å°öåáèòòÿ.
”Ê IV — ïàö³ºíòè ³§ §àµâ®°þâàííÿ¬ ±å°öÿ, â
ÊËÀ‘È”²ÊÀ–²ß •ÐÎͲ—Íί
ÿêèµ áó¤ü-ÿêè© °³âåíü ô³§è·í®¿ àêòèâí®±ò³ ±ï°è-
‘…Ж…‚ί Í…„Α’À’ÍΑ’² ·èíþº §à§íà·åí³ âèùå ±óá’ºêòèâí³ ±è¬ïò®¬è.
αòàíí³ âèíèêàþòü ³ â ±òàí³ ±ï®ê®þ.

ϰ謳òêè

Ю᮷à ã°óïà: ï°®ô. Ë.Ã. ‚®°®íê®â (¬®¤å°à- ‘òळÿ ‘Í â³¤®á°à¦àº åòàï ê«³í³·í®¿ å⮫þö³¿
ò®°), àêà¤. ÀÌÍ “ê°à¿íè òà ÐÀÌÍ Ë.’. Ìà«à, ¤àí®ã® ±èí¤°®¬ó, â ò®© ·à± ÿê ”Ê ïàö³ºíòà º ¤èíଳ-
àêà¤. ÀÌÍ “ê°à¿íè Ã.‚. „§ÿê, àêà¤. ÀÌÍ “ê°à¿- ·í®þ µà°àêòå°è±òèê®þ, ù® ¬®¦å §¬³íþâàòè±ÿ ﳤ
íè, ·«.-ê®°. ÐÀÌÍ Î.‚. Ê®°êóøê®, ·«.-ê®°. ÀÌÍ âï«è⮬ «³êóâàííÿ (òàá«. 5).
“ê°à¿íè Ê.Ì. À¬®±®âà, ï°®ô. ‚.². „åíè±þê, ï°®ô. ’àá«èöÿ 5.
Î.². „ÿ¤èê, ¤-° ¬å¤. íàóê Î.É. Æà°³í®â, ï°®ô. ΰ³ºíò®âíà ⳤï®â³¤í³±òü ê«³í³·íèµ ±òळ© ‘Í ”Ê
‘.Ì. Ï®«è⮤à, ï°®ô. Ã.‚. ßí®â±üêè©.
‘òळÿ ”Ê
‘Í
αí®âí³ òå°¬³íè ² ²² ”Ê (íà ô®í³ à¤åêâàòí®ã® «³êóâàííÿ — ² ”Ê)
• Ê«³í³·íà ±òळÿ ‘Í ²²À ²²² ”Ê (íà ô®í³ à¤åêâàòí®ã® «³êóâàííÿ — ²² ”Ê,
³íê®«è — ² ”Ê)
• ‚à°³àíò ‘Í
²²Á ²V ”Ê (íà ô®í³ à¤åêâàòí®ã® «³êóâàííÿ — ²²² ”Ê,
• ”Ê ³íê®«è — ²² ”Ê)
Ê®¤è §à ÌÊ•-10: ²50, ²50.0 ²²² ²V ”Ê (³í®¤³ íà ô®í³ à¤åêâàòí®ã® «³êóâàííÿ —
²²² ”Ê)
Ê«³í³·í³ ±òळ¿ ‘Í: ²; ²²À; ²²Á; ²²²
‚è§íà·åííÿ âà°³àíò³â ‘Í (³§ ±è±ò®«³·í®þ ¤è±ôóí-
‘Í ², ‘Í ²²À, ‘Í ²²Á òà ‘Í ²²² ⳤï®â³¤àþòü ²,
êö³ºþ àá® §³ §áå°å¦åí®þ ±è±ò®«³·í®þ ôóíêö³ºþ ˘)
²²À, ²²Á òà ²²² ±òळÿ¬ •ÍÊ â³¤ï®â³¤í® §à ê«à-
¬®¦«èâå «èøå §à íàÿâí®±ò³ ⳤï®â³¤íèµ ¤àíèµ
±èô³êàö³ºþ Ì.„. ‘ò°à¦å±êà ³ ‚.•. ‚à±è«åíêà.
åµ®ÊÃ-¤®±«³¤¦åííÿ.
‚à°³àíòè ±å°öå⮿ í央±òàòí®±ò³
”Ê â±òàí®â«þºòü±ÿ §à ê«³í³·íè¬è ê°èòå°³ÿ¬è ³
• ²§ ±è±ò®«³·í®þ ¤è±ôóíêö³ºþ ˘: ô°àêö³ÿ
⠰৳ íå®áµ³¤í®±ò³ ¬®¦å áóòè ﳤòâå°¤¦åíè© ¤àíè-
âèêè¤ó ˘ — 40% ³ ¬åíøå.
¬è ³í±ò°ó¬åíòà«üí®ã® ¤®±«³¤¦åííÿ (òàá«. 6).
• ²§ §áå°å¦åí®þ ±è±ò®«³·í®þ ôóíêö³ºþ ˘:
ô°àêö³ÿ âèêè¤ó ˘ — ᳫüøå 40%. ’àá«èöÿ 6. Îá’ºêòèâí³ (³í±ò°ó¬åíòà«üí³) ê°èòå°³¿ ”Ê
Ê«à±èô³êàö³ÿ µ°®í³·í®¿ ±å°öå⮿ í央±òàò-
Ìàê±è¬à«üíå ±ï®¦èâàí- Ï®° ®ã®âà ï®òó¦í³±òü
í®±ò³ (NYHA, 1964) ”Ê íÿ êè±íþ §à ¤àíè¬è ô³§è·í®ã® íàâàíòà¦åííÿ
”Ê ² — ïàö³ºíòè ³§ §àµâ®°þâàííÿ¬ ±å°öÿ, â ‘…Ì*, ¬«/êã §à 1 µâ §à ¤àíè¬è ‚…Ì, ‚ò
² ”Ê —®«®â³êè — 21–30 —®«®â³êè — 101–150
ÿêèµ âèê®íàííÿ §âè·à©íèµ ô³§è·íèµ íàâàíòà¦åíü Ƴíêè — 19–26 Ƴíêè — 86–125
íå ±ï°è·èíþº §à¤èøêè, âò®¬è ·è ±å°öåáèòòÿ. ²² ”Ê —®«®â³êè — 15–20 —®«®â³êè — 51–100
”Ê ²² — ïàö³ºíòè ³§ §àµâ®°þâàííÿ¬ ±å°öÿ òà Ƴíêè — 15–18 Ƴíêè — 51–85
²²² ”Ê 8–14 15–50
ﮬ ³°íè¬ ®á¬å¦åííÿ¬ ô³§è·í®¿ àêòèâí®±ò³.
IV ”Ê <9 ‚…Ì ï°®òèï®êà§àíà
Çà¤èøêà, âò®¬à, ±å°öåáèòòÿ ±ï®±òå°³ãàþòü±ÿ ï°è
âèê®íàíí³ §âè·à©íèµ ô³§è·íèµ íàâàíòà¦åíü. ϰ謳òêà. * ‘ï³°®å°ã®¬åò°³ÿ.
38 39
Ï°èê«à¤è ô®°¬ó«þâàííÿ ¤³àãí®§³â

„³àãí®§
„ ® ¤ à ò ®ê 1
§àê«þ·íè©
ï®ïå°å¤í³© àá® ê«³í³·íè© (¤® «³êóâàííÿ) (ï³±«ÿ
«³êóâàííÿ)
Ð…ÊÎ̅̈́΂ÀͲ ‘•…ÌÈ
²•‘: ï®±ò³íôà°êòíè© êà°¤³®±ê«å°®§, µ°®í³·íà ’àêè©
àíåâ°è§¬à ïå°å¤íü®ïå°åã®°®¤ê®â®ã® ⳤ¤³«ó ±à¬è©;
„²ÀÃÍΑ’ÈÊÈ ’À ˲ʓ‚ÀÍÍß
˘. ‘Í ²²À ±òळ¿ § ±è±ò®«³·í®þ ²² ”Ê
ÏÀ–²ªÍ’²‚ Ç ÃΑ’ÐÈÌÈ ”ÎÐÌÀÌÈ
¤è±ôóíêö³ºþ ˘, ²²² ”Ê
„è«àòàö³©íà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ, ï®±ò³©íà ô®°¬à ’àêè©
²•‘
ô³á°è«ÿö³¿ ïå°å¤±å°¤ü. ‘Í ²²Á ±òळ¿ ³§ ±à¬è©;
±è±ò®«³·í®þ ¤è±ôóíêö³ºþ ˘, IV ”Ê ²²² ”Ê
²•‘: ±òàᳫüíà ±òåí®êà°¤³ÿ íàï°ó¦åííÿ, ’àêè©
Í®§®«®ã³·íà ô®°¬à, ïàò®«®ã³·íè© ±òàí
²² ”Ê, ï®±ò³íôà°êòíè© êà°¤³®±ê«å°®§, ‘Í ² ±à¬è©
±òळ¿ §³ §áå°å¦åí®þ ±è±ò®«³·í®þ ôóíêö³ºþ
˘*
• î±ò°è© ²Ì § íàÿâí³±òþ ïàò®«®ã³·í®ã® §óáöÿ Q
óïå°ò®í³·íà µâ®°®áà ²²² ±òळ¿, ã³ïå°òåí§èâíå ’àêè©
±å°öå. ‘Í ²²À ±òळ¿ §³ §áå°å¦åí®þ ±à¬è©; (ò°àí±¬ó°à«üíè©, âå«èê®â®ãíèùåâè©)
±è±ò®«³·í®þ ôóíêö³ºþ ˘, ²²² ”Ê ²² ”Ê
• î±ò°è© ²Ì áå§ ïàò®«®ã³·í®ã® §óáöÿ Q (¤°³áí®-

<<

. 5
( 12 .)>>