<<

. 6
( 12 .)>>

óïå°ò°®ô³·íà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ, ®á±ò°óêòèâíà ’àêè©
â®ãíèùåâè©)
ô®°¬à, ‘Í ²²À ±òळ¿ §³ §áå°å¦åí®þ ±à¬è©;
±è±ò®«³·í®þ ôóíêö³ºþ ˘, ²²² ”Ê ²² ”Ê • Ðåöè¤èâóþ·è© ²Ì
Ðåâ¬àò觬, àêòèâí³±òü ² ±òóïåíÿ, °å⬮êà°- ’àêè©
• Ï®âò®°íè© ²Ì
¤èò, ꮬá³í®âàíà à®°òà«üíà âà¤à § ïå°åâàã®þ ±à¬è©;
• î±ò°à ê®°®íà°íà í央±òàòí³±òü
í央±òàòí®±ò³, ‘Í ²²À ±òळ¿ §³ §áå°å¦åí®þ ²²² ”Ê
±è±ò®«³·í®þ ôóíêö³ºþ ˘, I²² ”Ê • Íå±òàᳫüíà ±òåí®êà°¤³ÿ (±òåí®êà°¤³ÿ, ÿêà âè-
Ðåâ¬àò觬, àêòèâí³±òü ² ±òóïåíÿ, °å⬮êà°- ’àêè©
íèê«à âïå°øå, ï°®ã°å±óþ·à ±òåí®êà°¤³ÿ, °àí-
¤èò, ¬³ò°à«üíè© ±òåí®§, ò°èêó±ï³¤à«üíà í央- ±à¬è©;
íÿ ï®±ò³íôà°êòíà ±òåí®êà°¤³ÿ)
±òàòí³±òü, ‘Í ²²Á ±òळ¿ §³ §áå°å¦åí®þ ²²² ”Ê
±è±ò®«³·í®þ ôóíêö³ºþ ˘, IV ”Ê
óïå°ò®í³·íà µâ®°®áà ²²² ±òळ¿, ²•‘: ï®±ò³í- ’àêè©
Ïå°å«³ê ¤³àãí®±òè·íèµ ¤®±«³¤¦åíü
ôà°êòíè© êà°¤³®±ê«å°®§, ï®±ò³©íà ô®°¬à ô³á- ±à¬è©;
°è«ÿö³¿ ïå°å¤±å°¤ü, ‘Í ²²Á ±òळ¿ ³§ ²²² ”Ê
±è±ò®«³·í®þ ¤è±ôóíêö³ºþ ˘, IV ”Ê
‚³¤¤³«åííÿ °åàí³¬àö³¿ òà ³íòåí±èâí®¿ òå°àﳿ
Îá®â’ÿ§ê®â³
• Ì®í³ò®°óâàííÿ …ÊÃ, À’, °Î2
• Ëàá®°àò®°í³ ¤®±«³¤¦åííÿ
— ê°åàòèíô®±ô®ê³íà§à (Ê”Ê), Ì‚-ô°àêö³ÿ
Ê”Ê (Ì‚-Ê”Ê), «àêòàò¤å㳤°®ãåíà§à (Ë„Ã),
à±ïà°òàòଳí®ò°àí±ôå°à§à (À‘’), §à ¬®¦«è-
â®±ò³ — ò°®ï®í³í ’
— §àãà«üíè© àí૳§ ê°®â³
— °³âåíü «³ï³¤³â ó ê°®â³
— ê豫®òí®-®±í®âíè© ±òàí
— å«åêò°®«³òè 갮Ⳡ(Ê+, Na+, Ca2+, Mg2+)
— ã«þꮧà
* “ âèïà¤êó, ꮫè ó µâ®°®ã® íàÿâíà ±òàᳫüíà ±òåí®êà°¤³ÿ íà-
— ê®àãó«®ã°à¬à (ò°®¬á³í®âè© ·à±, Ⳬüíè©
ï°ó¦åííÿ â ¤³àãí®§³ âêà§óþòü ò³«üêè ôóíêö³®íà«üíè© ê«à± ®±-
ãåïà°èí, ô³á°èí®ãåí, àêòèâ®âàíè© ·à±òê®âè©
òàííü®¿, à ”Ê •‘Í íå íà⮤ÿòü

40 41
• Á«®êàò®°è β-रåí®°åöåïò®°³â (±å«åêòèâí³ òà
ò°®¬á®ï«à±òèí®âè© ·à± (À—’—), àíòèò°®¬-
á³í III, ·à± §ã®°òàííÿ ê°®â³) íå±å«åêòèâí³ áå§ âíóò°³øíü®¿ ±è¬ïàò®¬³¬åòè·-
• …ÊÃ í®¿ ¤³¿)
• åµ®Êà • ²íã³á³ò®°è ÀÏ”
Çà íàÿâí®±ò³ ï®êà§àíü • ͳò°àòè
• Ðåíòãåí®ã°àô³ÿ ®°ãàí³â ã°ó¤í®¿ ꫳòêè Çà íàÿâí®±ò³ ï®êà§àíü
• “°ãåíòíà ê®°®íà°®àíã³®ã°àô³ÿ • ‘è¤í®í³¬³íè (¬®«±è¤®¬³í)
• •®«òå°³â±üêè© ¬®í³ò®°èíã …Êà • Ê®°òèê®±òå°®¿¤è
• „®á®âè© ¬®í³ò®°èíã À’ • ‘å·®ã³íí³
• Íà°ê®òè·í³ òà íåíà°ê®òè·í³ àíà«üãåòèêè
‚³¤¤³«åííÿ °åàᳫ³òàö³¿
• Àíòèà°èò¬³·í³ §à±®áè (ଳ®¤à°®í, «³¤®êà¿í òà ³í.)
Îá®â’ÿ§ê®â³
• ‘å°öåⳠ㫳ꮧè¤è
• Àí૳§ 갮Ⳡ§àãà«üíè©, àí૳§ ±å·³ §àãà«üíè©
• óﮫ³ï³¤å¬³·í³ §à±®áè
• …Êà °åº±ò°óºòü±ÿ § ó°àµóâàííÿ¬ ï®øè°åííÿ
• ëþꮧ®-³í±ó«³í®-ê૳ºâ®-¬àãí³ºâà ±ó¬³ø
°óµ®â®ã® °å¦è¬ó ¤® ³ ï³±«ÿ íàâàíòà¦åííÿ (200,
• ‘å¤àòèâí³ §à±®áè
500, 1000 ¬; 17, 22 ±µ®¤èíêè)
• Á«®êàò®°è êà«üö³ºâèµ êàí૳â
Çà íàÿâí®±ò³ ï®êà§àíü
• ’謷౮âà å«åêò°®êà°¤³®±òè¬ó«ÿö³ÿ
• Ðåíòãåí®ã°àô³ÿ ®°ãàí³â ã°ó¤í®¿ ꫳòêè
• …«åêò°è·íà êà°¤³®âå°±³ÿ
• “°ãåíòíà ê®°®íà°®àíã³®ã°àô³ÿ
• ˳êóâà«üíà ô³§êó«üòó°à
• •®«òå°³â±üêè© ¬®í³ò®°èíã …ÊÃ
‚³¤¤³«åííÿ °åàᳫ³òàö³¿
• „®á®âè© ¬®í³ò®°èíã À’
• Ëàá®°àò®°í³ ¤®±«³¤¦åííÿ (ê豫®òí®-®±í®âíè© Îá®â’ÿ§ê®â³
±òàí (ÊΑ), å«åêò°®«³òè ê°®â³, Ë„Ã, Ê”Ê, Ì‚- • Àíòèò°®¬á®öèòà°í³ §à±®áè (ê豫®òà àöåòè«-
Ê”Ê, À‘’) ±à«³öè«®âà, àíòàã®í³±òè À„”-°åöåïò®°³â)
• Ïå°ô󧳩íà ±öèíòèã°àô³ÿ ¬³®êà°¤à § 201Tl àá® • Á«®êàò®°è β-रåí®°åöåïò®°³â (±å«åêòèâí³ òà
§ 99m’± MIBI § íàâàíòà¦óâà«üí®þ ï°®á®þ íå±å«åêòèâí³ áå§ âíóò°³øíü®¿ ±è¬ïàò®¬³¬åòè·-
• Ðळ®íóꫳ¤íà âåíò°èêó«®ã°àô³ÿ § å°èò°®öè- í®¿ ¤³¿)
òà¬è, ¬³·åíè¬è 99’±, ﳤ íàâàíòà¦åííÿ¬ • ²íã³á³ò®°è ÀÏ”
• ͳò°àòè
Îá±ÿã «³êóâà«üíèµ §àµ®¤³â • óﮫ³ï³¤å¬³·í³ §à±®áè
Çà íàÿâí®±ò³ ï®êà§àíü
• ‘è¤í®í³¬³íè (¬®«±è¤®¬³í)
‚³¤¤³«åííÿ °åàí³¬àö³¿ òà ³íòåí±èâí®¿ òå°àﳿ
• Ê®°òèê®±òå°®¿¤è
Îá®â’ÿ§ê®â³
• ‘å·®ã³íí³
• ’°®¬á®«³òè·íà òå°àï³ÿ (ï°è ²Ì)
• Íåíà°ê®òè·í³ àíà«üãåòèêè
• —å°å§øê³°íà ò°àí±«þ¬³íà«üíà ê®°®íà°íà àíã³®-
• Àíòèà°èò¬³·í³ §à±®áè (ଳ®¤à°®í, «³¤®êà¿í òà ³í.)
ï«à±òèêà òà/àá® ê®°®íà°íå ±òåíòóâàííÿ
• ‘å°öåⳠ㫳ꮧè¤è
• Àíòèò°®¬á®òè·í³ ï°åïà°àòè (ï°ÿ¬³ ³íã³á³ò®°è
• ëþꮧ®-³í±ó«³í®-ê૳ºâ®-¬àãí³ºâà ±ó¬³ø
ò°®¬á³íó — íåô°àêö³®í®âàíè© ãåïà°èí íàò°³©,
• ‘å¤àòèâí³ §à±®áè
íè§üꮬ®«åêó«ÿ°íè© ãåïà°èí íàò°³©)
• Á«®êàò®°è êà«üö³ºâèµ êàí૳â
• Àíòèò°®¬á®öèòà°í³ §à±®áè (ê豫®òà àöåòè«-
• ˳êóâà«üíà ô³§êó«üòó°à
±à«³öè«®âà, àíòàã®í³±òè À„”-°åöåïò®°³â, á«®-
• „è±òàíö³©íà µ®¤üáà, ﳤ©®¬ íà ±µ®¤èíêè
êàò®°è 㫳ê®ï°®òå¿í®âèµ °åöåïò®°³â ò°®¬á®-
öèò³â IIb/IIIa)
42 43
Ê°èòå°³¿ åôåêòèâí®±ò³ «³êóâàííÿ

• Çíè¦åííÿ «åòà«üí®±ò³
„®¤àò®ê 2
• ‚³¤±óòí³±òü ï®±ò³íôà°êòí®¿ ±òåí®êà°¤³¿
• ‚³¤±óòí³±òü °åöè¤èâ³â ²Ì
Ð…ÊÎ̅̈́΂ÀͲ ‘•…ÌÈ
• Ǭåíøåííÿ àá® ó±óíåííÿ à°èò¬³©
• Ǭåíøåííÿ ï°®ÿâ³â ‘Í „²ÀÃÍΑ’ÈÊÈ ’À ˲ʓ‚ÀÍÍß
• Ê®°åêö³ÿ À’
ÏÀ–²ªÍ’²‚ Ç •ÐÎͲ—ÍÈÌÈ
• ϳ¤âèùåííÿ ò®«å°àíòí®±ò³ ¤® ô³§è·í®ã® íà-
”ÎÐÌÀÌÈ ²•‘
âàíòà¦åííÿ §à ¤àíè¬è ‚…Ì
• ‘ê®°®·åííÿ òå°¬³íó ïå°åáóâàííÿ â ±òàö³®íà°³
¤® 18–20 ¤í³â ï°è Q-²Ì Í®§®«®ã³·íà ô®°¬à, ïàò®«®ã³·íè© ±òàí
• „®±ÿãíåííÿ ±òàí¤à°òí®ã® °³âíÿ àêòè⳧àö³¿ â
±òàö³®íà°³
• ‘òàᳫüíà ±òåí®êà°¤³ÿ (²–IV ”Ê)
• ‘ê®°®·åííÿ òå°¬³íó ï®âå°íåííÿ ¤® ï°àö³ òà
• ‘òàᳫüíà ±òåí®êà°¤³ÿ íàï°ó¦åííÿ ï°è àíã³®-
ⳤ±óòí³±òü ³íâ૳¤í®±ò³
ã°àô³·í® ³íòàêòíèµ ±ó¤èíൠ(ê®°®íà°íè© ±èí-
¤°®¬ •)
• ‚৮±ïà±òè·íà ±òåí®êà°¤³ÿ (àíã³®±ïà±òè·íà,
±ï®íòàííà, â৮±ïà±òè·íà, Ï°èíö¬åòà«à)
• Áå§á®«ü®âà ô®°¬à ²•‘

Ïå°å«³ê ¤³àãí®±òè·íèµ ¤®±«³¤¦åíü

Îá®â’ÿ§ê®â³
• Îö³íêà ê«³í³·íèµ ±è¬ïò®¬³â (±èí¤°®¬ ±òåí®-
êà°¤³¿) òà ôàêò®°³â °è§èêó
• Àí૳§ 갮Ⳡ(ã嬮㫮á³í)
• Á³®µ³¬³·íè© àí૳§ 갮Ⳡ(•‘ §àãà«üíè©, •‘
«³ï®ï°®ò忤³â íè§üꮿ ù³«üí®±ò³ (ËÏÍ™), •‘
«³ï®ï°®òå ¿¤³â ¤ó¦å íè§üꮿ ù³«üí®±ò³
(ËÏ„Í™), •‘ «³ï®ï°®ò忤³â â豮ꮿ ù³«üí®±ò³
(ËÏ‚™), ò°èã« ³öå°è¤è (’Ã), ã«þꮧà, Ê+)
• …Êà ó ±ï®ê®¿ (12 ⳤâå¤åíü)
• …ÊÃ-ï°®áà § ô³§è·íè¬ íàâàíòà¦åííÿ¬ íà ò°å¤-
¬³«³ àá® ‚…Ì; ó °à§³ í嬮¦«èâ®±ò³ ï°®âå¤åí-
íÿ ®±òàíí³µ àá® §à íå®áµ³¤í®±ò³ ¤®¤àòê®â®¿
¤³àãí®±òèêè — ·å°å§±ò°à⮵³¤íà ±òè¬ó«ÿö³ÿ
ïå°å¤±å°¤ü àá® ôà°¬àꮫ®ã³·í³ ï°®áè, ï°®â®-
êóþ·³ ³ø嬳þ ¬³®êà°¤à (¤èï³°è¤à¬®«)
Çà íàÿâí®±ò³ ï®êà§àíü
• •®«òå°³â±üêå ¬®í³ò®°óâàííÿ …ÊÃ

44 45
• Ï°®â®êóþ·³ ê®°®íà°íè© â৮±ï৬ ï°®áè (å°- Çàï®á³ãàííÿ ó±ê«à¤íåííÿ¬ ²•‘
㮬åò°èí®âà, ã³ïå°âåíòè«ÿö³ÿ, µ®«®¤®âà) • óﮫ³ï³¤å¬³·í³ ï°åïà°àòè (±òàòèíè, ô³á°àòè,
• åµ®Êà ó ±ï®ê®¿ í³ê®òèí®âà ê豫®òà, ±åêâå±ò°àíòè ¦®â·íèµ êè±-
• ‘ò°å±-åµ®Êà § ¤®áóòà¬³í®¬ «®ò)
• Ïå°ô󧳩íà ±öèíòèã°àô³ÿ ¬³®êà°¤à § 201Tl àá® • Àíòèò°®¬á®öèòà°í³ ï°åïà°àòè (ê豫®òà àöå-
§ 99mTc MIBI § íàâàíòà¦óâà«üí®þ ï°®á®þ ò諱ૠ³öè«®âà, àíòàã®í³±òè À„”-°åöåïò®°³â,
• Ðळ®íóꫳ¤íà âåíò°èêó«®ã°àô³ÿ § å°èò°®öè- á«®êàò®°è 㫳ê®ï°®òå¿í®âèµ °åöåïò®°³â ò°®¬-
òà¬è, ¬³·åíè¬è 99mTc, § íàâàíòà¦åííÿ¬ á®öèò³â ²²b/IIIa — ®±òàííÿ ã°óïà ï°è ï°®âå-
• Ê®°®íà°®àíã³®ã°àô³ÿ ¤åíí³ âíóò°³øíü®ê®°®íà°íèµ âò°ó·àíü: ·å°å§-
øê³°í®¿ ò°àí±«þ¬³ íà«üí®¿ ê®°®íà°í®¿ àíã³®-
ï«à±òèêè, ±òåíòóâàííÿ)
Îá±ÿã «³êóâà«üíèµ §àµ®¤³â
• ²íã³á³ò®°è ÀÏ”
Ê®°®íà°íà °åâà±êó«ÿ°è§àö³ÿ
Ê®°åêö³ÿ ôàêò®°³â °è§èêó
• —å°å§øê³°íà ò°àí±«þ¬³íà«üíà ê®°®íà°íà àíã³-
• ‚³¤¬®âà ⳤ òþòþí®ï૳ííÿ
®ï«à±òèêà, ±òåíòóâàííÿ
• Ê®íò°®«ü À’
• ˜óíòóâàííÿ ê®°®íà°íèµ à°òå°³©
• „®ò°è¬àííÿ ±ïåö³à«üí®¿ ¤³ºòè
• Ǭåíøåííÿ ¬à±è ò³«à ó µâ®°èµ § ®¦è°³ííÿ¬
Ê°èòå°³¿ åôåêòèâí®±ò³ «³êóâàííÿ
• À¤åêâàòíå «³êóâàííÿ öóê°®â®ã® ¤³àáåòó
• Ê®íò°®«ü®âàíå ﳤâèùåííÿ ô³§è·í®¿ àêòèâí®±ò³
• “±óíåííÿ ï±èµ®«®ã³·íèµ ôàêò®°³â • ϳ¤âèùåííÿ ò®«å°àíòí®±ò³ ¤® ô³§è·í®ã® íàâàí-
òà¦åííÿ ≥ 25 ‚ò òà ©®ã® ò°èâà«®±ò³ — ∆’ ≥ 3 µâ
Ìå¤èêà¬åíò®§íå «³êóâàííÿ
• Ðå§ó«üòàòè ôà°¬àꮫ®ã³·í®¿ ï°®áè — ﳤâè-
‘è¬ïò®¬àòè·í³ §à±®áè òå°àﳿ
ùåííÿ ¤®§è ï°åïà°àòó, ù® â⮤èòü±ÿ
• ͳò°àòè (í³ò°®ã«³öå°èí, ï°®«®íã®âàí³ ô®°¬è
• Ǭåíøåííÿ 곫üê®±ò³ íàïळ⠱òåí®êà°¤³¿ òà
í³ò°®ã«³öå°èíó, ³§®±®°á³¤ ¤èí³ò°àò, ³§®±®°á³¤ ¬®-
곫üê®±ò³ ï°è©íÿòèµ òàá«åò®ê í³ò°®ã«³öå°èíó
í®í³ò°àò)
íå ¬åíøå í³¦ íà 50% §à ò覤åíü
• Á«®êàò®°è β-रåí®°åöåïò®°³â (±å«åêòèâí³ òà
• Çíèêíåííÿ ±òåí®êà°¤³¿ ±ï®ê®þ
íå±å«åêòèâí³, áå§ âíóò°³øíü®¿ ±è¬ïàò®¬³¬åòè·-
• Ǭåíøåííÿ 곫üê®±ò³ òà ò°èâà«®±ò³ åﳧ®¤³â
í®¿ àêòèâí®±ò³). Á«®êàò®°è β-रåí®°åöåïò®°³â,
³ø嬳¿ ¬³®êà°¤à §à ¤àíè¬è µ®«òå°³â±üê®ã® ¬®-
®ê°³¬ ±è¬ïò®¬àòè·í®¿ ¤³¿, §àï®á³ãàþòü ó±ê«à¤-
í³ò®°óâàííÿ …Êà íå ¬åíøå í³¦ íà 50%
íåííÿ¬ ²•‘.
• Ê®°åêö³ÿ «³ï³¤í®ã® ±ê«à¤ó ê°®â³
• Á«®êàò®°è êà«üö³ºâèµ êàí૳â ò°èâà«®¿ ¤³¿ ·è
• Ï®«³ïøåííÿ ÿê®±ò³ ¦èòòÿ
ï°®«®íã®âàí³ «³êà°±üê³ ô®°¬è (ã°óïà ¤è㳤°®-
• Ǭåíøåííÿ ·à±ò®òè ã®±ï³ò૳§àö³©
ï³°è¤èí³â, ã°óïà ôåí³«à«ê³«à¬³í³â, ã°óïà áåí-
• Ï®«³ïøåííÿ ï°®ãí®§ó ø«ÿµ®¬ §àï®á³ãàííÿ ²Ì
§®¤³à§åï³í³â)
³ ±¬å°ò³
• Àêòèâàò®°è ê૳ºâèµ êàí૳â (í³ê®°àí¤è«)
• ‘è¤í®í³¬³íè (¬®«±è¤®¬³í) — ó °à§³ ò®«å°àíò-
í®±ò³ ¤® í³ò°àò³â
• ’°è¬åòà§è¤èí (ïå°åâà¦í® ó µâ®°èµ ³§ öóê°®-
âè¬ ¤³àáåò®¬)
• Ê®¬á³íàö³ÿ «³êà°±üêèµ ï°åïà°àò³â


46 47
• ‚è§íà·åííÿ ¤®á®â®¿ ï°®òå¿í󰳿
• Á³®µ³¬³·íå ¤®±«³¤¦åííÿ ê°®â³: «³ï³¤íè© ï°®ô³«ü,
§àãà«üíè© á³«®ê, ᳫê®â³ ô°àêö³¿, ò°àí±à¬³íà§è
„ ® ¤ à ò ®ê 3 • …ê±ê°åò®°íà ó°®ã°àô³ÿ
• “Ç„ íà¤íè°ê®âèµ §à«®§
• Ðळ®íóꫳ¤íà °åí®ã°àô³ÿ àá® °åí®±öèíòèã°à-
Ð…ÊÎ̅̈́΂ÀͲ ‘•…ÌÈ
ô³ÿ
„²ÀÃÍΑ’ÈÊÈ ’À ˲ʓ‚ÀÍÍß • „®ï«å°®ã°àô³ÿ ±ó¤èí (à®°òè, íè°ê®âèµ, ±®í-
ÏÀ–²ªÍ’²‚ Ç ÀÐ’…вÀËÜÍÎÞ íèµ)
• Ê®¬ï’þòå°íà àá® ¬àãí³òí®-°å§®íàí±íà ò®¬®-
òυВ…ÍDzªÞ
ã°àô³ÿ íà¤íè°ê®âèµ §à«®§, 㮫®âí®ã® ¬®§êó, íè-
°®ê
Í®§®«®ã³·íà ô®°¬à, ïàò®«®ã³·íè© ±òàí • …ê±ê°åö³ÿ êàòåµ®«à¬³í³â
• Ðåí³í, à«ü¤®±òå°®í
• …±åíö³à«üíà ã³ïå°òåí§³ÿ (ïå°âèííà ã³ïå°òåí- • À®°ò®ã°àô³ÿ (¤®±«³¤¦åííÿ à®°òè òà íè°ê®âèµ
§³ÿ, ã³ïå°ò®í³·íà µâ®°®áà) ±ó¤èí)
• ‚ò®°èííà (±è¬ïò®¬àòè·íà) ã³ïå°òåí§³ÿ
Îá±ÿã «³êóâà«üíèµ §àµ®¤³â
Ïå°å«³ê ¤³àãí®±òè·íèµ ¤®±«³¤¦åíü
Íå¬å¤èêà¬åíò®§íå «³êóâàííÿ
Îá®â’ÿ§ê®â³ • Ǭåíøåííÿ ¬à±è ò³«à (§à íàÿâí®±ò³ ®¦è°³ííÿ)
• ‚謳°þâàííÿ À’ íà ®á®µ °óêൠ• ‚³¤¬®âà ⳤ òþòþí®ï૳ííÿ
• ‚謳°þâàííÿ À’ íà í®ãൠ(ó ®±³á â³ê®¬ ¤® 45 • Îá¬å¦åííÿ â¦èâàííÿ à«ê®ã®«þ
°®ê³â) • Ðåãó«ÿ°íå âèê®íàííÿ ¤èíଳ·íèµ ô³§è·íèµ
• Àó±êó«üòàö³ÿ ±å°öÿ, ±ó¤èí øè¿, ò®·®ê ï°®åêö³¿ âï°àâ
íè°ê®âèµ à°òå°³© • Îá¬å¦åííÿ â¦èâàííÿ íàò°³þ µ«®°è¤ó ¤® 6 ã
• Àí૳§ 갮Ⳡ§àãà«üíè© íà ¤®áó
• Àí૳§ ±å·³ §àãà«üíè© (곫üêà °à§³â) Ìå¤èêà¬åíò®§íå «³êóâàííÿ
• Àí૳§ ±å·³ §à Íå·èï®°åíꮬ àá® À¬áó°¦å ·è Ï°åïà°àòè 1-ã® °ÿ¤ó
ï°®áà À¤¤³±à–Êàê®â±üê®ã® • „³ó°åòèêè (ò³à§è¤í³ òà ò³à§è¤®ï®¤³áí³): 㳤°®-
• Á³®µ³¬³·íå ¤®±«³¤¦åííÿ ê°®â³: ê૳©, íàò°³©, µ«®°®ò ³à§è¤, ê«®ïଳ¤, µ«®°ò૳¤®í, ³í¤àïଳ¤
ê°åàòèí³í, öóê®°, •‘ òà ³í.
• …Êà • Á«®êàò®°è β-रåí®°åöåïò®°³â:
• åµ®Êà — êà°¤³®±å«åêòèâí³ (àòåí®«®«, ¬åò®ï°®«®«,
• “Ç„ íè°®ê áåòàê±®«®«, ᳧®ï°®«®«, íåá³â®«®«, àöåáóò®«®«
• Îã«ÿ¤ ®ôòà«ü¬®«®ãà (®·íå ¤í®) òà ³í.)
Çà íàÿâí®±ò³ ï®êà§àíü — íåêà°¤³®±å«åêòèâí³ (ï°®ï°àí®«®«, ï³í¤®-
• 3-±òàêàííè© àí૳§ ±å·³ «®«, ®ê±ï°åí®«®« òà ³í.)
• Àí૳§ ±å·³ §à Çè¬íèöüêè¬ — § ±-á«®êóþ·è¬ åôåêò®¬ («àáåòà«®«, êà°-
• Àí૳§ ±å·³ íà ꫳòèíè ˜òå°íã੬å°à–Ìà«ü- âå¤è«®«)
á³íà òà íà àêòèâí³ «å©ê®öèòè • Á«®êàò®°è êà«üö³ºâèµ êàí૳â:
• ‚è§íà·åííÿ ¬³ê°®áí®ã® ·è±«à ⠱巳
48 49
— âå°àïଳ«
— ¤è«ò³à§å¬
— ¤è㳤°®ï³°è¤èí®â³ (ò°èâà«®¿ ¤³¿ àá® ï°®-
„ ® ¤ à ò ®ê 4

<<

. 6
( 12 .)>>