<<

. 7
( 12 .)>>

«®íã®âàí³ «³êà°±üê³ ô®°¬è): ଫ®¤èï³í, ³±°à-
¤èï³í, «àöè¤èï³í, ôå«®¤èï³í, í³ôå¤èï³í, í³êà°-
¤èï³í Ð…ÊÎ̅̈́΂ÀͲ ‘•…ÌÈ
• ²íã³á³ò®°è ÀÏ”: êàïò®ï°è«, åíà«àï°è«, «³§èí®ï-
„²ÀÃÍΑ’ÈÊÈ ’À ˲ʓ‚ÀÍÍß
°è«, ¬®åê±èï°è«, ïå°èí¤®ï°è«, °à¬³ï°è« òà ³í.
ÏÀ–²ªÍ’²‚ Ç Í…ÊÎÐÎÍÀÐÎÃ…ÍÍÈÌÈ
• Àíòàã®í³±òè àíã³®òåí§èíó ²²: «®±à°òàí, ³°áå-
•‚ÎÐÎÁÀÌÈ ’À ‚À„ÀÌÈ ‘…Жß
±à°òàí, â૱à°òàí, ò嫬³±à°òàí òà ³í.
Ï°åïà°àòè 2-ã® °ÿ¤ó
• Á«®êàò®°è ±1 -रåí®°åöåïò®°³â: ¤®ê±à§®§èí,
”óíêö³®íà«üí³
ï°à§®§èí, òå°à§®§èí
• Àã®í³±òè öåíò°à«üíèµ ±-रåí®°åöåïò®°³â:
Í®§®«®ã³·íà ô®°¬à, ïàò®«®ã³·íè© ±òàí
ê«®í³¤èí, ãóàíôàöèí, ãóàíàáåí§, ¬åò諤®ïà
• À«êà«®¿¤è °àó⮫üô³¿ (°å§å°ï³í, ó ò®¬ó ·è±«³ ó
Íå©°®öè°êó«ÿò®°íà à±òåí³ÿ (¤è±ò®í³ÿ)
±ê«à¤³ ꮬá³í®âàíèµ ï°åïà°àò³â, ÿê³ ¬³±òÿòü
¤è㳤°à«à§èí, 㳤°®µ«®°®ò³à§è¤ òà ³í.)
Ïå°å«³ê ¤³àãí®±òè·íèµ ¤®±«³¤¦åíü
• Ï°ÿ¬³ â৮¤è«àòàò®°è: 㳤°à«à§èí, ¬³í®ê±è-
¤è« (ó ±ê«à¤³ ꮬá³í®âàí®¿ òå°àﳿ)
• ‘òè¬ó«ÿò®°è ³¬³¤à§®«³í®âèµ °åöåïò®°³â (¬®ê- Îá®â’ÿ§ê®â³
±®í³¤èí, °è«¬åí³¤èí) • Çàãà«üíè© òà á³®µ³¬³·íè© àí૳§ 갮Ⳡ(§¬³íè
ⳤ±óòí³)
• …Êà (§¬³íè ⳤ±óòí³ àá® íå§íà·í³ íå±ïåöèô³·í³)
Ê°èòå°³¿ åôåêòèâí®±ò³ «³êóâàííÿ
• åµ®Êà (ⳤ±óòí³ §¬³íè ê«àïàíí®ã® àïà°àòó ³
ã嬮¤èíଳ·íèµ ïà°à¬åò°³â, ¬®¦«èâà íàÿâí³±òü
• Í®°¬à«³§àö³ÿ À’ àá® ©®ã® §íè¦åííÿ íå ¬åíøå
ï°®«àï±ó ¬³ò°à«üí®ã® ê«àïàíà)
í³¦ íà 20% ⳤ ï®·àòê®â®ã® °³âíÿ (ó µâ®°èµ ³§
Çà íàÿâí®±ò³ ï®êà§àíü
°å§è±òåíòí®þ ÀÃ)
• Ðåíòãåí®ã°àô³ÿ ®°ãàí³â ã°ó¤í®¿ ꫳòêè (ⳤ-
• Çíè¦åííÿ ·à±ò®òè ã³ïå°òåí§èâíèµ ê°è§³â
±óòí ³±òü §¬³í § á®êó ±å°öÿ)
• ‘ê®°®·åííÿ òå°¬³íó ò謷౮⮿ íåï°àö姤àò-
• 24-㮤èííå ¬®í³ò®°óâàííÿ …Êà òà À’ (ⳤ-
í®±ò³ (â ò®¬ó ·è±«³ ã®±ï³ò૳§àö³¿)
±óòí ³±òü §¬³í àá® íå§íà·í³ ï®°óøåííÿ °èò¬ó
• Ǭåíøåííÿ ®§íàê ó°à¦åííÿ ®°ãàí³â-¬³øåíå©
òà ï°®â³¤í®±ò ³ ±å°öÿ, «àᳫüí³±òü —‘‘ òà À’)
(ã³ïå°ò°®ô³¿ ˘, ï°®ÿâ³â ‘Í, ï°®òå¿í󰳿, ﮫ³-
• ‚…Ì (ⳤ±óòí³±òü ê°èòå°³¿â ³ø嬳¿ ¬³®êà°¤à)
ïøåííÿ ±òàíó ±ó¤èí ®·í®ã® ¤íà)
• Ï®«³ïøåííÿ ÿê®±ò³ ¦èòòÿ
Îá±ÿã «³êóâà«üíèµ §àµ®¤³â

Îá®â’ÿ§ê®â³
• ‘å¤àòèâí³ §à±®áè
• ϱ赮ò°®ïí³ §à±®áè
• Á«®êàò®°è β-रåí®°åöåïò®°³â (ò൳êà°¤³ÿ >100,
±è¬ïàò®à¤°åí૮Ⳡê°è§è)
50 51
• Àíòèà°èò¬³·í³ ï°åïà°àòè • åµ®Êà (®§íàêè ¤è«àòàö³¿ ï®°®¦íèí ±å°öÿ áå§
• Ï°åïà°àòè ê°à±àâêè ·è àò°®ï³íó ±ó«üôàòó §¬³í ê«àïàíí®ã® àïà°àòó, §íè¦åííÿ ±ê®°®ò-
Çà íå®áµ³¤í®±ò³ «è⮿ ôóíêö³¿ ±å°öÿ)
• Á«®êàò®°è ±-रåí®°åöåïò®°³â • Ðåíòãåí®ã°àô³ÿ ®°ãàí³â ã°ó¤í®¿ ꫳòêè ó 2
• Á«®êàò®°è êà«üö³ºâèµ êàí૳â ï°®åêö³ÿµ (íå±ïåöèô³·íå §á³«üøåííÿ °®§¬³°³â
• ‘ï৬®«³òèêè ±å°öÿ)
• À¤àïò®ãåíè • …í¤®ê°èí®«®ã³·í³ òå±òè
• ˳êóâà«üíà ô³§êó«üòó°à, ô³§³®òå°àï³ÿ Çà íàÿâí®±ò³ ï®êà§àíü
• Çàãà«üí®§¬³öíþâà«üíà òå°àï³ÿ, ô³ò®òå°àï³ÿ • ‚…Ì (ⳤ±óòí³±òü ê°èòå°³¿â ³ø嬳¿ ¬³®êà°¤à)
• 24-㮤èííå ¬®í³ò®°óâàííÿ …Êà (íå±ïåöèô³·í³
ï®°óøåííÿ °èò¬ó òà ï°®â³¤í®±ò³ ±å°öÿ, ⳤ-
Ê°èòå°³¿ åôåêòèâí®±ò³ «³êóâàííÿ
±óòí³±òü ê°èòå°³¿â ³ø嬳¿ ¬³®êà°¤à)
• Ç®í¤óâàííÿ ï®°®¦íèí ±å°öÿ òà ê®°®íà°íà
• Ï®«³ïøåííÿ §àãà«üí®ã® ±òàíó, §¬åíøåííÿ ®±-
àíã ³®ã°àô³ÿ ï°è ï°®âå¤åíí³ ¤èôå°åíö³à«üí®¿
í®âíèµ ±êà°ã
¤³àãí®±òèêè § ²•‘
• Í®°¬à«³§àö³ÿ À’, —‘‘
• ϳ¤âèùåííÿ ò®«å°àíòí®±ò³ ¤® ô³§è·í®ã® íà-
Îá±ÿã «³êóâà«üíèµ §àµ®¤³â
âàíòà¦åííÿ
• ‘òàᳫ³§àö³ÿ âåãåòàòèâí®ã® §àáå§ïå·åííÿ ±å°-
öåâ®-±ó¤èíí®¿ ±è±òå¬è ˳êóâàííÿ µâ®°®áè, ù® º ïå°ø®ï°è·èí®þ
• Í®°¬à«³§àö³ÿ ï±èµ®å¬®ö³©í®ã® ±òàíó
˳êóâàííÿ ±å°öå⮿ í央±òàòí®±ò³
• „³ó°åòèêè
Ìåòà᮫³·í³ òà ¤åãåíå°àòèâí³ • ²íã³á³ò®°è ÀÏ”
(¤è±ò°®ô³·í³) • Á«®êàò®°è β-रåí®°åöåïò®°³â
• „èã®ê±èí (ò൳±è±ò®«³·íà ô®°¬à ô³á°è«ÿö³¿
Í®§®«®ã³·íà ô®°¬à, ïàò®«®ã³·íè© ±òàí ïå°å¤±å°¤ü)
• Ïå°èôå°è·í³ â৮¤è«àòàò®°è
• Êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ âí౫³¤®ê åí¤®ê°èííèµ µâ®°®á, • Àíòèà°èò¬³·íà òå°àï³ÿ
ï®°óøåíü µà°·óâàííÿ òà ¬åòà᮫³§¬ó
• ’è°å®ò®ê±è·íå ±å°öå
Ê°èòå°³¿ åôåêòèâí®±ò³ «³êóâàííÿ
• Ï®¤àã°è·íå ±å°öå
• ̳®êà°¤³®ô³á°®§
• Ï®«³ïøåííÿ ê«³í³·í®ã® ±òàíó
• „åãåíå°àö³ÿ ¬³®êà°¤à òà ³í.
• Ï®§èòèâíà ¤èíଳêà …ÊÃ, åµ®ÊÃ-ï®êà§íèê³â
• ϳ¤âèùåííÿ ò®«å°àíòí®±ò³ ¤® ô³§è·í®ã® íà-
Ïå°å«³ê ¤³àãí®±òè·íèµ ¤®±«³¤¦åíü âàíòà¦åííÿ
• Çíè¦åííÿ ·à±ò®òè ã®±ï³ò૳§àö³©
Îá®â’ÿ§ê®â³
• Çàãà«üíè© ³ á³®µ³¬³·íè© àí૳§ ê°®â³, ±å·³
• …Êà (ã³ïå°ò°®ô³ÿ «³âèµ â³¤¤³«³â ±å°öÿ, ï®°ó-
øåííÿ °èò¬ó ±å°öÿ àá® ï°®â³¤í®±ò³)52 53
Çàïà«üí³ (â ò®¬ó ·è±«³ ³íôåêö³©í³, • Àíòèá³®òèêè
ïà°à§èòà°í³) • „å±åí±èᳫ³§óþ·³ ï°åïà°àòè
• Ìåòà᮫³·í³ ï°åïà°àòè
Í®§®«®ã³·íà ô®°¬à, ïàò®«®ã³·íè© ±òàí • –³«®°³·íà ïåí³ö諳í®ï°®ô³«àêòèêà (áåí§àòèí
áåí§è«ïåí³ö諳í)
Çà íàÿâí®±ò³ ï®êà§àíü
Ðåâ¬àò觬 òà µ°®í³·í³ °åâ¬àòè·í³ µâ®°®áè (âà-
• ëþê®ê®°òèꮿ¤è — §à ⳤ±óòí®±ò³ åôåêòó ⳤ
¤è ±å°öÿ)
§à±ò®±óâàííÿ íå±òå°®¿¤íèµ ï°®òè§àïà«üíèµ
ï°åïà°àò³â
Ïå°å«³ê ¤³àãí®±òè·íèµ ¤®±«³¤¦åíü
• ²íã³á³ò®°è ÀÏ”
• „³ó°åòèêè
Îá®â’ÿ§ê®â³ • Á«®êàò®°è êà«üö³ºâèµ êàí૳â
• Çàãà«üíè© àí૳§ 갮Ⳡ(øâè¤ê³±òü ®±³¤àííÿ • Á«®êàò®°è β-रåí®°åöåïò®°³â
å°èò°®öèò³â (˜Î…), «å©ê®öèòè, ã嬮㫮á³í), Çà íàÿâí®±ò³ ô³á°è«ÿö³¿ ïå°å¤±å°¤ü
á³®µ³¬³·í³, ±å°®«®ã³·í³ (ᳫêè, ᳫê®â³ ô°àêö³¿, • ‘å°öåⳠ㫳ꮧè¤è
‘-°åàêòèâíè© ï°®òå¿í, ô³á°èí®ãåí, òèò°è àíòè- • Àíòèê®àãó«ÿíòè
±ò°åïò®ê®ê®âèµ ³ ꮬï«å¬åíò§â’ÿ§óâà«üíèµ àí- Îïå°àòèâíå «³êóâàííÿ âà¤è ±å°öÿ
òèò³«)
• …Êà (ã³ïå°ò°®ô³ÿ «³âèµ àá® ï°àâèµ â³¤¤³«³â
Ê°èòå°³¿ åôåêòèâí®±ò³ «³êóâàííÿ
±å°öÿ, ï®°óøåííÿ °èò¬ó ±å°öÿ àá® ï°®â³¤í®±ò³)
• åµ®ÊÃ, âê«þ·àþ·è ¤®ï«å°³â±üêå ¤®±«³¤¦åííÿ
• Ï®«³ïøåííÿ ê«³í³·í®ã® ±òàíó
(®§íàêè ó°à¦åííÿ ê«àïàí³â ±å°öÿ, íàÿâí³±òü
• Í®°¬à«³§àö³ÿ ï®êà§íèê³â ê°®â³
ã°à¤³ºíòà òè±êó àá® °åãó°ã³òàö³¿ íà ê«àïàíàµ)
• Ï®§èòèâíà ¤èíଳêà …ÊÃ, åµ®ÊÃ-ï®êà§íèê³â
• Ðåíòãåí®ã°àô³ÿ ®°ãàí³â ã°ó¤í®¿ ꫳòêè ó 2
• ϳ¤âèùåííÿ ò®«å°àíòí®±ò³ ¤® ô³§è·í®ã® íà-
ï°®åêö³ÿµ (§á³«üøåííÿ ⳤï®â³¤íèµ â³¤¤³«³â
âàíòà¦åííÿ
±å°öÿ)
• Çíè¦åííÿ ·à±ò®òè ã®±ï³ò૳§àö³©
• Ê®í±ó«üòàö³ÿ êà°¤³®µ³°ó°ãà
Çà íàÿâí®±ò³ ï®êà§àíü
• ²¬óí®«®ã³·í³ ¤®±«³¤¦åííÿ 갮Ⳡ(‚- ³ ’-«³¬ô®- Í®§®«®ã³·íà ô®°¬à, ïàò®«®ã³·íè© ±òàí
öèòè, Í‘’-òå±ò §à íå©ò°®ô³«üíè¬è ã°àíó«®-
öèòà¬è, öè°êó«þþ·³ ³¬óíí³ ê®¬ï«åê±è)
̳®êà°¤èò
• 24-㮤èííå ¬®í³ò®°óâàííÿ …Êà (ï®°óøåííÿ
°èò¬ó òà ï°®â³¤í®±ò³ ±å°öÿ, ⳤ±óòí³±òü ê°è-
Ïå°å«³ê ¤³àãí®±òè·íèµ ¤®±«³¤¦åíü
òå°³¿â ³ø嬳¿ ¬³®êà°¤à)
• Ê®àãó«®ã°à¬à
• Ç®í¤óâàííÿ ï®°®¦íèí ±å°öÿ Îá®â’ÿ§ê®â³
• Ê®°®íà°íà àíã³®ã°àô³ÿ • Çàãà«üíè© àí૳§ 갮Ⳡ(˜Î…, «å©ê®öèòè),
á³®µ³¬³·í³ (‘-°åàêòèâíè© ï°®òå¿í, ô³á°èí®ãåí,
ò°®ï®í³í-’, «àêòàò¤å㳤°®ãåíà§à (Ë„Ã)1, Ë„Ã1/
Îá±ÿã «³êóâà«üíèµ §àµ®¤³â
Ë„Ã2, Ì‚-Ê”Ê, À‘’, ÀË’, òèò°è ï°®òè³íôåê-
ö³©íèµ àíòèò³«)
Îá®â’ÿ§ê®â³
• ²¬óí®«®ã³·í³ ¤®±«³¤¦åííÿ 갮Ⳡ(‚-, ’-«³¬ô®-
• Íå±òå°®¿¤í³ ï°®òè§àïà«üí³ ï°åïà°àòè
öèòè, Í‘’-òå±ò §à íå©ò°®ô³«üíè¬è ã°àíó«®-
54 55
öèòà¬è, öè°êó«þþ·³ ³¬óíí³ ê®¬ï«åê±è, àíòè- Í®§®«®ã³·íà ô®°¬à, ïàò®«®ã³·íè© ±òàí
ò³«à ¤® §àïà«üí®ã® ¬³®êà°¤à)
• …Êà (ï®°óøåííÿ °èò¬ó ³ ï°®â³¤í®±ò³, íå±ïå- ²íôåêö³©íè© åí¤®êà°¤èò
öèô³·í³ §¬³íè ST–T)
• åµ®Êà (®§íàêè ±è±ò®«³·í®¿ òà ¤³à±ò®«³·í®¿ ¤è±- Ïå°å«³ê ¤³àãí®±òè·íèµ ¤®±«³¤¦åíü
ôóíêö³¿, §á³«üøåííÿ «³âèµ ³ ï°àâèµ â³¤¤³«³â
±å°öÿ, °åãó°ã³òàö³ÿ íà ¬³ò°à«üí®¬ó, ò°è±òó«- Îá®â’ÿ§ê®â³
ê®â®¬ó ê«àïàíàµ) • Çàãà«üíè© àí૳§ 갮Ⳡ(˜Î…, ã嬮㫮á³í, «å©-
• …í¤®¬³®êà°¤³à«üíà ᳮﱳÿ ê®öèòè), ±å·³ (ãå¬àòó°³ÿ)
Çà íàÿâí®±ò³ ï®êà§àíü • Ï®±³âè 갮Ⳡíà ±òå°è«üí³±òü (ﮧèòèâí³ êó«ü-
• 24-㮤èííå ¬®í³ò®°óâàííÿ …Êà (ï®°óøåííÿ òó°è ê°®â³)
°èò¬ó òà ï°®â³¤í®±ò³ ±å°öÿ, ⳤ±óòí³±òü ê°è- • …Êà (ï®°óøåííÿ °èò¬ó òà ï°®â³¤í®±ò³)
òå°³¿â ³ø嬳¿ ¬³®êà°¤à) • åµ®Êà (íàÿâí³±òü âåãåòàö³©, ï®ÿâà í央±òàò-
• Ðåíòãåí®ã°àô³ÿ ®°ãàí³â ã°ó¤í®¿ ꫳòêè í®±ò ³ ê«àïàí³â, ®§íàêè ±è±ò®«³·í®¿ òà ¤³à±ò®-
• Ðळ®³§®ò®ïíà ±öèíòèã°àô³ÿ § ³í¤³º¬-111 «³·í®¿ ¤è±ôóíêö³¿)
• Ìàãí³òí®-°å§®íàí±íà ò®¬®ã°àô³ÿ • Ðåíòãåí®ã°àô³ÿ ®°ãàí³â ã°ó¤í®¿ ꫳòêè (§á³«ü-
øåííÿ ⳤï®â³¤íèµ â³¤¤³«³â ±å°öÿ)
• Ê®í±ó«üòàö³ÿ êà°¤³®µ³°ó°ãà
Îá±ÿã «³êóâà«üíèµ §àµ®¤³â
Çà íàÿâí®±ò³ ï®êà§àíü
• ²¬óí®«®ã³·í³ ¤®±«³¤¦åííÿ
‘àíàö³ÿ â®ãíèù µ°®í³·í®¿ ³íôåêö³¿
• Ê®¬ï’þòå°íà ò®¬®ã°àô³ÿ
Ìå¤èêà¬åíò®§íå «³êóâàííÿ • Ç®í¤óâàííÿ êà¬å° ±å°öÿ
• Íå±òå°®¿¤í³ ï°®òè§àïà«üí³ ï°åïà°àòè
• Àíòèá³®òèêè Îá±ÿã «³êóâà«üíèµ §àµ®¤³â
• ëþê®ê®°òèê®±òå°®¿¤è — §à ⳤ±óòí®±ò³ åôåê-
òó ⳤ §à±ò®±óâàííÿ íå±òå°®¿¤íèµ ï°®òè§àïà«ü-
Ìå¤èêà¬åíò®§íå «³êóâàííÿ
íèµ ï°åïà°àò³â
• Àíòèá³®òèêè — 4–6 òè¦ ï³¤ ê®íò°®«å¬ ·óò-
• „å±åí±èᳫ³§óþ·³ ï°åïà°àòè
«èâ®±ò³ §áó¤íèêà
• Ï°åïà°àòè ¬åòà᮫³·í®¿ ¤³¿
• ëþê®ê®°òèê®±òå°®¿¤è
• Á«®êàò®°è β-रåí®°åöåïò®°³â
• ²¬óí®¬®¤ó«þþ·³ §à±®áè ó °à§³ òÿ¦ê®ã® ïå°å-
• ²¬óí®¬®¤ó«þþ·³ §à±®áè ó °à§³ òÿ¦ê®ã® ïå°å-
á³ãó µâ®°®áè
á³ãó µâ®°®áè
• Ï°åïà°àòè ¤«ÿ ¤å§³íò®ê±èêàö³¿
Çà íàÿâí®±ò³ ï®êà§àíü
Ê°èòå°³¿ åôåêòèâí®±ò³ «³êóâàííÿ • Îïå°àòèâíå «³êóâàííÿ

Ê°èòå°³¿ åôåêòèâí®±ò³ «³êóâàííÿ
• Ï®«³ïøåííÿ ê«³í³·í®ã® ±òàíó ïàö³ºíòà, í®°-
¬à«³§àö³ÿ ï®êà§íèê³â ê°®â³
• Ï®§èòèâíà ¤èíଳêà …ÊÃ, ï®ê°àùàííÿ ±è±ò®- • Ï®«³ïøåííÿ ê«³í³·í®ã® ±òàíó µâ®°®ã®
«³·í®¿ òà ¤³à±ò®«³·í®¿ ôóíêö³¿ ¬³®êà°¤à • Í®°¬à«³§àö³ÿ ï®êà§íèê³â ê°®â³
• Íåãàòèâíà ã嬮êó«üòó°à
• Ï®§èòèâíà ¤èíଳêà …ÊÃ, ï®ê°àùàííÿ ±è±ò®-
«³·í®¿ òà ¤³à±ò®«³·í®¿ ôóíêö³¿ ±å°öÿ
56 57
Ïå°âèíí³ ¬®°ô®«®ã³·í³, â ò®¬ó ·è±«³
Í®§®«®ã³·íà ô®°¬à, ïàò®«®ã³·íè© ±òàí
âè§íà·åí³ ‚ÎÎÇ òà íàâå¤åí³ â ÌÊ• ÿê
êà°¤³®¬³®ïàò³¿
î±ò°è© ïå°èêà°¤èò, µ°®í³·íè© ê®í±ò°èêòèâ-
íè© ïå°èêà°¤èò
Í®§®«®ã³·íà ô®°¬à, ïàò®«®ã³·íè© ±òàí
Ïå°å«³ê ¤³àãí®±òè·íèµ ¤®±«³¤¦åíü
„è«àòàö³©íà êà°¤³®¬³®ïàò³ÿ
Îá®â’ÿ§ê®â³ Ïå°å«³ê ¤³àãí®±òè·íèµ ¤®±«³¤¦åíü
• Çàãà«üíè© àí૳§ 갮Ⳡ(˜Î…, «å©ê®öèòè),
• …Êà (ò൳êà°¤³ÿ, §íè¦åííÿ ⮫üòà¦ó QRS, §¬³íè Îá®â’ÿ§ê®â³
ST–T) • Çàãà«üí³ àí૳§è 갮Ⳡòà ±å·³ (å«åêò°®«³òè ê°®â³;
• åµ®Êà (°®§µ®¤¦åííÿ «è±òê³â ïå°èêà°¤à, íà- ê°åàòèí³í òà ᳫ³°óá³í ï°ÿ¬è© ³ íåï°ÿ¬è© ó
ÿâí³±òü Ⳬüí®¿ °³¤èíè, ã宬åò°³ÿ ±å°öÿ) ê°®â³; ò°àí±à¬³íà§è ê°®â³; ò°®¬á³í®âè© ·à±)
• Ðåíòãåí®ã°àô³ÿ ®°ãàí³â ã°ó¤í®¿ ꫳòêè (§á³«ü- • …ÊÃ
øåííÿ ò³í³ ±å°öÿ § ®±«àá«åííÿ¬ ïó«ü±àö³¿, • åµ®ÊÃ
ⳤ±óòí³±òü §à±ò®þ â «åãåíÿµ) Çà íàÿâí®±ò³ ï®êà§àíü
• Ïóíêö³ÿ ïå°èêà°¤à § öèò®«®ã³·íè¬ ¤®±«³¤- • ‘å·®âà ê豫®òà; ᳫ®ê ê°®â³
¦åííÿ¬ ïå°èêà°¤³à«üí®ã® âèï®òó • Ê®àãó«®ã°à¬à
Çà íàÿâí®±ò³ ï®êà§àíü • Ðåíòãåí®ã°àô³ÿ ®°ãàí³â ã°ó¤í®¿ ꫳòêè
• Ê®¬ï’þòå°íà ò®¬®ã°àô³ÿ (íàÿâí³±òü âèï®òó ³ • î°¬®íè ùèò®âè¤í®¿ §à«®§è; í®°à¤°åí૳í,
ï®ò®âùåííÿ «è±òê³â ïå°èêà°¤à) °åí³í, à«ü¤®±òå°®í, ïå°å¤±å°¤íè© íàò°³©ó°åòè·-
íè© ïåïòè¤ ó ±è°®âàòö³ ê°®â³
Îá±ÿã «³êóâà«üíèµ §àµ®¤³â • 24-㮤èííå ¬®í³ò®°óâàííÿ …Êà (ï®°óøåííÿ
°èò¬ó òà ï°®â³¤í®±ò³ ±å°öÿ, ⳤ±óòí³±òü ê°è-
òå°³¿â ³ø嬳¿ ¬³®êà°¤à)
Ìå¤èêà¬åíò®§íå «³êóâàííÿ
• …í¤®¬³®êà°¤³à«üíà ᳮﱳÿ
• „³ó°åòèêè
• Ðळ®íóꫳ¤íà âåíò°èêó«®ã°àô³ÿ
• Àíòèá³®òèêè
• Ê®°®íà°®àíã³®ã°àô³ÿ
• Íå±òå°®¿¤í³ ï°®òè§àïà«üí³ ï°åïà°àòè
• ëþê®ê®°òèê®±òå°®¿¤è
• Ïå°èêà°¤³®öåíòå§ Îá±ÿã «³êóâà«üíèµ §àµ®¤³â

Ê°èòå°³¿ åôåêòèâí®±ò³ «³êóâàííÿ • Îá¬å¦åííÿ ±ï®¦èâàííÿ íàò°³þ µ«®°è¤ó < 3 ã íà
¤®áó ï°è ²–²² ”Ê; <1,5 ã íà ¤®áó ï°è III–²V ”Ê
Ìå¤èêà¬åíò®§íå «³êóâàííÿ
• Ï®«³ïøåííÿ ê«³í³·í®ã® ±òàíó µâ®°®ã®
• „³ó°åòèêè — 󱳬 óâ®°è¬ §à íàÿâí®±ò³ ꫳ-
• Í®°¬à«³§àö³ÿ ï®êà§íèê³â ê°®â³
í³· íèµ ®§íàê àá® ±µè«üí®±ò³ ¤® §àò°è¬êè °³¤è-
• Ï®§èòèâíà ¤èíଳêà …ÊÃ, ï®ê°àùàííÿ ¤³à±-
íè â ®°ãàí³§¬³ (®á®â’ÿ§ê®â® â ﮺¤íàíí³ §
ò®«³·í®¿ ôóíêö³¿ ±å°öÿ
³íã³á³ò®°à¬è ÀÏ”)
• ϳ¤âèùåííÿ ò®«å°àíòí®±ò³ ¤® ô³§è·í®ã® íà-

<<

. 7
( 12 .)>>