<<

. 9
( 12 .)>>

• Çàãà«üí®ê«³í³·íå ¤®±«³¤¦åííÿ
• Çàãà«üí³ àí૳§è 갮Ⳡòà ±å·³
• …«åêò°®«³òè ê°®â³
• Ê°åàòèí³í òà ᳫ³°óá³í (ï°ÿ¬è© ³ íåï°ÿ¬è©) ó
ê°®â³
• ’°àí±à¬³íà§è ê°®â³
• ’°®¬á³í®âè© ·à±
• …ÊÃ
• åµ®ÊÃ
Çà íàÿâí®±ò³ ê«³í³·íèµ ï®êà§àíü
• ‘å·®âà ê豫®òà
• Çàãà«üíè© á³«®ê ê°®â³
• Ê®àãó«®ã°à¬à
• Ðåíòãåí®ã°àô³ÿ ®°ãàí³â ã°ó¤í®¿ ꫳòêè
• •®«òå°³â±üêå ¬®í³ò®°óâàííÿ …ÊÃ
• î°¬®íè ùèò®âè¤í®¿ §à«®§è
• Í®°à¤°åí૳í, °åí³í, à«ü¤®±òå°®í, ïå°å¤±å°¤-
íè© íàò°³©ó°åòè·íè© ïåïòè¤ ó ±è°®âàòö³ ê°®â³
• …í¤®¬³®êà°¤³à«üíà ᳮﱳÿ
• Ðळ®íóꫳ¤íà âåíò°èêó«®ã°àô³ÿ
• Ê®°®íà°®àíã³®ã°àô³ÿ


68 69
— ó µâ®°èµ ³§ ïà°®ê±è§¬à¬è ô³á°è«ÿö³¿ ïå-
Îá±ÿã «³êóâà«üíèµ §àµ®¤³â
°å¤±å°¤ü ¤«ÿ ï°®ô³«àêòèêè ®±òàíí³µ
— ¤«ÿ «³êóâàííÿ òà ï°®ô³«àêòèêè ¦èòòºâ®
˳êóâàííÿ ®±í®âí®ã® §àµâ®°þâàííÿ òà ê®°åê-
íåáå§ïå·íèµ ø«óí®·ê®âèµ à°èò¬³© (ïà°í³
ö³ÿ ôàêò®°³â °è§èêó
åê±ò°à±è±ò®«è, ø«óí®·ê®âà ò൳êà°¤³ÿ), ÿê³
Îá¬å¦åííÿ ±ï®¦èâàííÿ íàò°³þ µ«®°è¤ó <
±ï®±òå°³ãàþòü±ÿ, íå§âà¦àþ·è íà «³êóâàííÿ
3 ã íà ¤®áó ï°è ²–²² ”Ê òà <1,5 ã íà ¤®áó ï°è
®ïòè¬à«üíè¬è ¤®§à¬è á«®êàò®°³â β-रåí®-
²²²–²V ”Ê
°åöåïò®°³â òà ³íã³á³ò®°³â ÀÏ”
Ìå¤èêà¬åíò®§íå «³êóâàííÿ — ï³±«ÿ ó±ï³øí®¿ °åàí³¬àö³¿ µâ®°èµ § ô³á°è-
«ÿö³ºþ ø«óí®·ê³â
• „³ó°åòèêè — 󱳬 µâ®°è¬ §à íàÿâí®±ò³ ꫳ-
• Ïå°èôå°è·í³ â৮¤è«àòàò®°è (í³ò°®ï°ó±è¤
í³·íèµ ®§íàê àá® ±µè«üí®±ò³ ¤® §àò°è¬êè °³¤è-
íàò°³þ, í³ò°àòè) — íà ê®°®òêè© òå°¬³í (ⳤ
íè â ®°ãàí³§¬³ ®á®â’ÿ§ê®â® °à§®¬ § ³íã³á³ò®°à-
곫üꮵ 㮤èí ¤® 곫üꮵ ¤³á) ï°è ¤åꮬïåí-
¬è ÀÏ”
±àö³¿ ê«³í³·í®ã® ±òàíó § ®§íàêà¬è «åãåíåâ®ã®
• ²íã³á³ò®°è ÀÏ” — 󱳬 µâ®°è¬ íå§à«å¦í®
§à±ò®þ
ⳤ ”Ê òà ê«³í³·í®¿ ±òळ¿ •‘Í (ê°³¬ íåïå°å-
• Íå㫳ꮧè¤í³ ³í®ò°®ïí³ §à±®áè — ó µâ®°èµ ³§
í®±è¬®±ò³)
ê³íöåâ®þ ê«³í³·í®þ ±òळºþ •‘Í (íå®á®°®ò-
• Á«®êàò®°è β-रåí®°åöåïò®°³â — 󱳬 µâ®-
íè© ²V ”Ê) § ¬åò®þ ﮫ³ïøåííÿ ã嬮¤èíଳ-
°è¬ (ê°³¬ ®±³á § ï°®òèï®êà§àííÿ¬è àá® íåïå-
êè òà ê«³í³·í®¿ êà°òèíè ï°è °åô°àêòå°í®±ò³
°åí®±è¬³±òþ): ¤®¤àòê®â® ¤® °àí³øå ﳤ³á°àí®-
¤® ³íøèµ ¬å¤èêà¬åíò®§íèµ §à±®á³â
ã® «³êóâàííÿ ¤³ó°åòèêà¬è òà ³íã³á³ò®°à¬è ÀÏ”,
• Íåï°ÿ¬³ àíòèê®àãó«ÿíòè — ï°è ï®±ò³©í³©
ï®·èíàþ·è § ¬³í³¬à«üí®¿ ¤®§è § ï®â³«üíè¬ ¿¿
ô®°¬³ ô³á°è«ÿö³¿ ïå°å¤±å°¤ü àá®/òà ò°®¬á®-
òèò°óâàííÿ¬ (ﳤâèùåííÿ ê®¦í³ 2–3 òè¦) ¤®
å¬á®«³·íèµ ó±ê«à¤íåííÿµ â àíà¬í姳
ö³«ü®â®¿
• „èã®ê±èí
— 󱳬 µâ®°è¬ ³§ ò൳±è±ò®«³·í®þ ô®°¬®þ Ê°èòå°³¿ åôåêòèâí®±ò³ «³êóâàííÿ
ô³á°è«ÿö³¿ ïå°å¤±å°¤ü
— ï°è ±èíó±®â®¬ó °èò¬³ — ó ¤®§³ íå âèùå
• “±óíåííÿ àá® §¬åíøåííÿ âè°à¦åí®±ò³ ±óá’ºê-
0,25 ¬ã íà ¤®áó ¤®¤àòê®â® ¤® ¤³ó°åòèêà òà
òèâíèµ ±è¬ïò®¬³â •‘Í — §à¤èøêè, ±å°öåáèò-
á«®êàò®°à β-रåí®°åöåïò®°³â — ó °à§³
òÿ, ﳤâèùåí®¿ âò®¬«þâàí®±ò³
ê«³í³·í®¿ íå®áµ³¤í®±ò³
• ϳ¤âèùåííÿ ô°àêö³¿ âèêè¤ó ˘
• ‘ï³°®í®«àêò®í
• “±óíåííÿ ê«³í³·íèµ ®§íàê §àò°è¬êè °³¤èíè â
— ò謷౮⮠— ó ô৳ àêòèâí®¿ ¤³ó°åòè·í®¿
®°ãàí³§¬³
òå°àﳿ ¤«ÿ ï°®ô³«àêòèêè àá® ó±óíåííÿ ã³ï®-
• Ï®«³ïøåííÿ ÿê®±ò³ ¦èòòÿ
ê૳º¬³¿
• Çᳫüøåííÿ òå°¬³íó ¬³¦ ã®±ï³ò૳§àö³ÿ¬è
— ò°èâà«® — ó ¤®á®â³© ¤®§³ 12,5–25 ¬ã ó
ïàö³ºíò³â ³§ •‘Í ²²²–²V ”Ê ¤®¤àòê®â® ¤®
ﳤò°è¬óâà«üí®¿ ±òàí¤à°òí®¿ òå°àﳿ
• Àíòàã®í³±òè °åöåïò®°³â àíã³®òåí§èíó ²² — §à-
¬³±òü ³íã³á³ò®°³â ÀÏ” ó âèïà¤êàµ ê«³í³·í®¿
íåïå°åí®±è¬®±ò³ ®±òàíí³µ
• À¬³®¤à°®í


70 71
Ê®âà«åíê® ‚.Í., Íå±óêà© ….Ã. Íåê®°®íà°®ãåí-
í»å ᮫å§íè ±å°¤öà (ï°àêòè·å±ê®å °óê®â®¤±òâ®)
/ Ï®¤ °å¤. ‚.Í. Ê®âà«åíê®. — Ê.: Ì®°è®í, 2001.
˲’…ÐÀ’“ÐÀ — 480 ±.
Ê®âà«åíê® ‚.Ì. ‘è±òå¬àòè§àö³ÿ òà ê«à±èô³-
êàö³ÿ íåê®°®íà°®ãåííèµ µâ®°®á ±å°öÿ, óí³ô³ê®-
âàí³ ±òàí¤à°òè òà ê°èòå°³¿ ¤³àãí®±òèêè // “ê°.
°åâ¬àò®«. ¦ó°í. — 2000. — ¹2. — ‘. 3–6.
Ëóòà© Ì.È., ‚®°®íê®â Ë.Ã. ‘òàáè«üíàÿ è âà-
§®±ïà±òè·å±êàÿ ±òåí®êà°¤èÿ: ¬åµàí觬», «å·å-
íèå, ï°®ãí®§. — Ê.: Ǥ®°®â’ÿ, 1995. — ‘. 169–
175.
Ëóòà© Ì.². Ï®ïå°å¤¦åííÿ òà ¬å¤èêà¬åíò®§-
À¬®±®âà ….Í. Ê«èíè·å±êàÿ êత讫®ãèÿ (â 2
íå «³êóâàííÿ ³ø嬳·í®¿ µâ®°®áè ±å°öÿ // ˳êó-
ò®¬àµ). — Ê.: Ǥ®°®â’ÿ, 1997. — 704 ±.
âàííÿ òà ¤³àãí®±òèêà. — 2001. — ¹3. — ‘. 19–
Áàêó«åâ À.Í., Ìåøà«êèí ….Í. ‚°®¦¤åíí»å
25.
ï®°®êè ±å°öà. — Ì.: Ìå¤ãè§, 1995. — 416 ±.
Ìà«à Ë.’. Íåⳤê«à¤íà ¤®ï®¬®ãà â êà°¤³®«®ã³¿.
Á®°üáà ± à°òå°èà«üí®© ãèïå°ò®íèå© // „®ê«à¤
— Ê.: Ǥ®°®â’ÿ, 1999. — 320 ±.
ꮬèòåòà ýê±ïå°ò®â ‚ÎÇ. — Ì., ÃÍÈ–ÏÌ ÌÇ
Ì妤óíà°®¤íàÿ ±òàòè±òè·å±êàÿ ê«à±±èôèêà-
Д, 1997. — 140 ±.
öèÿ ᮫å§íå© è ï°®á«å¬, ±âÿ§àíí»µ ±® §¤®°®âü-
‚®°®íê®â Ë.Ã., Ê®âà«åíê® ‚.Í., Ðÿáåíê® „.‚.
å¬. „å±ÿò»© ïå°å±¬®ò° ‚ÎÇ. Æåíåâà. — Ì.:
•°®íè·å±êàÿ ±å°¤å·íàÿ í央±òàò®·í®±òü: ¬åµà-
Ìå¤èöèíà, 1995. — ’. 1 (·. ² è ²²).
í觬», ±òàí¤à°ò» ¤èàãí®±òèêè è «å·åíèÿ / Ï®¤
Ì妤óíà°®¤íàÿ ±òàòè±òè·å±êàÿ ê«à±±èôèêàöèÿ
°å¤. ‚.Í. Ê®âà«åíê®. — Ê.: Ì®°è®í, 1999. —
᮫å§íå© è ï°®á«å¬, ±âÿ§àíí»µ ±® §¤®°®âüå¬.
128 ±.
„å±ÿò»© ïå°å±¬®ò°: ‘á. èí±ò°óêöè©. ‚ÎÇ. Æå-
Êత讬è®ïàòèè // „®ê«à¤ Ê®¬èòåòà ýê±ïå°-
íåâà. — Ì.: Ìå¤èöèíà, 1995. — ’. 2. — 180 ±.
ò®â ‚ÎÇ. Æåíåâà. — Ì., Ìå¤èöèíà, 1990. — 68 ±.
Ìóµà°«ÿ¬®â Í.Ì. Ðàííèå ±òà¤èè í央±òàò®·-
Êí»ø®â Ã.‚., Áåí¤åò ß.À. Ï°è®á°åòåíí»å ï®-
í®±òè 갮⮮á°àùåíèÿ è ¬åµàí觬» åå ꮬïåí-
°®êè ±å°¤öà. — Ê.: Èí±òèòóò ±®±ó¤è±ò®© µè°ó°-
±àöèè. — Ì.: Ìå¤èöèíà, 1978. — 248 ±.
ãèè, 1997. — 280 ±.
Ïà«ååâ Í.Ð. Ìè®êà°¤èò». ‚ êí.: Á®«å§íè ±å°-
Ê®âà«åíê® ‚.Ì. Íåê®°®íà°®ãåíí³ µâ®°®áè ±å°-
¤öà è ±®±ó¤®â. — Ì.: Ìå¤èöèíà, 1992. — ’. 2.
öÿ: ê«à±èô³êàö³ÿ òà ê«³í³·íà ±è±òå¬àòè§àö³ÿ,
— ‘. 178–198.
ê°èòå°³¿ ¤³àãí®±òèêè // Ìàòå°³à«è ®á’º¤íàí®ã®
Ïà°µ®¬åíê® Î.Ì. Íå±òàáè«üíàÿ ±òåí®êà°¤èÿ
ï«åíó¬ó êà°¤³®«®ã³â, °åâ¬àò®«®ã³â òà êà°¤³®µ³-
è èíôà°êò ¬è®êà°¤à áå§ §óáöà Q (¬å«ê®®·àã®-
°ó°ã³â “ê°à¿íè § ¬³¦íà°®¤í®þ ó·à±òþ (Êè¿â, 6–
⻩) — ®±ò°»© ê®°®íà°í»© ±èí¤°®¬ áå§ ï®¤úå-
8 ¦®âòíÿ 1999 °.). — Ê.: Àêà¤å¬ï°å±, 1999. —
¬à ±åã¬åíòà ST: ®±®áåíí®±òè àíòèò°®¬á®òè·å±-
‘. 4–8.
ꮩ òå°àïèè â ý﮵ó ¬å¤èöèí», ®±í®âàíí®© íà
Ê®âà«åíê® ‚.Ì. ϳ¤µ®¤è ¤® ±ó·à±í®¿ òå°¬³í®-
¤®êà§àòå«ü±òâൠ// “ê°. êà°¤³®«. ¦ó°í. — 2001.
«®ã³¿ òà ê«³í³·í®¿ ê«à±èô³êàö³¿ íåê®°®íà°®ãåí-
— ¹ 2 (¤®¤àò®ê). — ‘. 25–35.
íèµ µâ®°®á ±å°öÿ // Ìàòå°³à«è “ê°. íàóê.-ï°àêò.
Ðåâ¬àò®è¤í»© à°ò°èò. „èàãí®±òèêà è «å·åíèå
ê®íô. êà°¤³®«®ã³â, êà°¤³®µ³°ó°ã³â § ¬³¦íà°®¤í®þ
/ Ï®¤ °å¤. ‚.Í. Ê®âà«åíê®. — Ê.: Ì®°è®í, 2001.
ó·à±òþ (Êè¿â, 26–28 ò°àâíÿ 1999 °.). — Ê.: Ìàê-
— 272 ±.
ꮬ, 1999. — ‘. 208–209.

72 73
‘âèùåíê® ….Ï., Ê®âà«åíê® ‚.Í. À°òå°èà«üíàÿ
ãèïå°òåí§èÿ. Ï°àêòè·å±ê®å °óê®â®¤±òâ® / Ï®¤ °å¤.
‚.Í. Ê®âà«åíê®. — Ê.: Ì®°è®í, 2001. — 528 ±.
‘ÏÈ‘ÎÊ ‘ÊÎÐΗ…ÍÜ
‘³°åíê® Þ.Ì. À°òå°³à«üíà ã³ïå°òåí§³ÿ 2001.
— Ê.: Ì®°³®í, 2001. — ‘. 11–21.
”³á°è«ÿö³ÿ ïå°å¤±å°¤ü: ±ó·à±íà ê«à±èô³êàö³ÿ,
ï°èíöèïè âå¤åííÿ µâ®°èµ: Ìåò®¤è·í³ °åꮬåí-
¤àö³¿ / ‚.Î. Á®á°®â, Î.É. Æà°³í®â òà ³í. — Ê.:
—åòâå°òà µâè«ÿ, 2001. — 32 ±.
.reed Ì., Griness C. Essential of Cardiovascular
Medicine. — Physicians’ Press. Birmingham,
Michigan, 1994. — 736 ±.
.ogoros R.N. Antiarrhytmic Drugs. In: A Prac- À„” — à¤åí®§èí¤èô®±ôàò
tical Guide. — Blackwell Science, Inc., 1997. — ÀÏ” — àíã³®òåí§èíïå°åòâ®°þþ·è© ôå°¬åíò
190 p. À’ — à°òå°³à«üíè© òè±ê
Report of the 1995 World Health Organization / ‚…Ì — âå«®å°ã®¬åò°³ÿ
International Society and .ederation of Cardiology „À’ — ¤³à±ò®«³·íè© à°òå°³à«üíè© òè±ê
Task .orce on the Definition and Classification of …Êà — å«åêò°®êà°¤³®ã°à¬à/å«åêò°®êà°¤³®ã°àô³ÿ
Cardiomyopathies // Circulation. — 1996. — …Ê‘ — å«åêò°®êà°¤³®±òè¬ó«ÿö³ÿ
Vol. 93, ¹ 5. — P. 841–842. åµ®Êà — åµ®êà°¤³®ã°à¬à/åµ®êà°¤³®ã°àô³ÿ
²Ì — ³íôà°êò ¬³®êà°¤à
²•‘ — ³ø嬳·íà µâ®°®áà ±å°öÿ
˘ — «³âè© ø«óí®·®ê
ÌÊ• — ¬³¦íà°®¤íà ê«à±èô³êàö³ÿ µâ®°®á
ÏÊÀ — ï°àâà ê®°®íà°íà à°òå°³ÿ
Ï̘À — ïå°å¤íÿ ¬³¦ø«óí®·ê®âà à°òå°³ÿ
Ϙ — ï°àâè© ø«óí®·®ê
‘À’ — ±è±ò®«³·íè© à°òå°³à«üíè© òè±ê
‘Í — ±å°öåâà í央±òàòí³±òü
“Ç„ — ó«üò°à§âóê®âå ¤®±«³¤¦åííÿ
”‚ — ô°àêö³ÿ âèêè¤ó
”Ê — ôóíêö³®íà«üíè© ê«à±
”Êà — ô®í®êà°¤³®ã°àô³ÿ
•ÍÊ — µ°®í³·íà í央±òàòí³±òü 갮⮮á³ãó
•ÍÍ — µ°®í³·íà íè°ê®âà í央±òàòí³±òü
•‘ — µ®«å±òå°èí
•‘Í — µ°®í³·íà ±å°öåâà í央±òàòí³±òü
—‘‘ — ·à±ò®òà ±å°öåâèµ ±ê®°®·åíü
AV — àò°³®âåíò°èêó«ÿ°íè©
74 75
ÇÎÊÎЮ òàá«åòêè “ ‘êàí¤èíàâ±üê®¬ó ¤®±«³¤¦åíí³ âï«èâó ±è¬âà±òàòèíó
ù®¤® ï®êà§íèêà âè¦èâàííÿ (4S) ±å°å¤íü®þ ò°èâ૳±òþ
5,4 °®êó âèâ·à«è °å§ó«üòàòè «³êóâàííÿ ÇÎÊÎÐÎÌ® §à §à-
„«ÿ ïå°®°à«üí®ã® ï°è©®¬ó (±è¬âà±òàòèí, MSD) ãà«üí®þ ±¬å°òí³±òþ. “ ¤®±«³¤¦åíí³ á°à«è ó·à±òü 4444
ïàö³ºíòè § ³ø嬳·í®þ µâ®°®á®þ ±å°öÿ (²•‘) ³ âèµ³¤íè¬
°³âíå¬ §àãà«üí®ã® •‘ (Ç•‘) 212–309 ¬ã/¤« (5,5–8
ÇÎÊÎЮ (±è¬âà±òàòèí, MSD) — ã³ï®«³ï³¤å¬³·íè© §à±³á,
¬¬®«ü/«). Çà ¤àíè¬è öü®ã® áàãàò®öåíò°®â®ã® °àí¤®¬³§®-
ÿêè© ®ò°è¬óþòü ø«ÿµ®¬ ±èíòå§ó ³§ ï°®¤óêòó ôå°¬åíòàö³¿
âàí®ã® ﮤ⳩í®ã® ±«³ï®ã® ï«àöåá®-ê®íò°®«ü®âàí®ã® ¤®±«³-
Aspergillus terreus.
¤¦åííÿ, §à±ò®±óâàííÿ ÇÎÊÎГ® §íè§è«® §àãà«üíè© °è§èê
ϳ±«ÿ ïå°®°à«üí®ã® ï°è©®¬ó ÇÎÊÎЮ, ÿê íåàêòèâíè©
±¬å°ò³ íà 30 %, ï®â’ÿ§àí®¿ § ²•‘ — íà 42 %, íåôàòà«üí®-
«àêò®í, 㳤°®«³§óºòü±ÿ ¤® ⳤï®â³¤í®¿ áåòà-㳤°®ê±è«üí®¿
ã® ³íôà°êòó ¬³®êà°¤à, ﳤòâå°¤¦åí®ã® ê«³í³·íè¬è ¤àíè¬è,
ô®°¬è. ‚®íà º 㮫®âíè¬ ¬åòà᮫³ò®¬ òà ³íã³á³ò®°®¬
— íà 37 %. Á³«üøå ò®ã®, §íè§è«à±ÿ ï®ò°åáà ó ï°®âå¤åíí³
3-㳤°®ê±è-3-¬åòè«-ã«þòà°è«-ê®åí§è¬ó À (ÍÌG-‘®À) °å-
°åâà±êó«ÿ°è§àö³©íèµ §àµ®¤³â (ô®°¬óâàíí³ øóíòà â³íöå-
¤óêòà§è – ôå°¬åíòó, ÿêè© êàò૳§óº °àíí³© åòàï á³®±èíòå§ó
âèµ à°òå°³© àá® âèê®íàííÿ ·å°å§øê³°í®¿ ò°àí±«þ¬³íà«ü-
µ®«å±òå°èíó (•‘) ³ âï«èâຠíà ©®ã® øâè¤ê³±òü. ‚í౫³¤®ê
í®¿ â³íöå⮿ àíã³®ï«à±òèêè) íà 37 %. “ µâ®°èµ íà öóê°®-
öü®ã® ÇÎÊÎÐ ®, ÿê ±â³¤·àòü °å§ó«üòàòè ê«³í³·íèµ ¤®±«³¤-
âè© ¤³àáåò °è§èê ±å°©®§íèµ ê®°®íà°íèµ ó±ê«à¤íåíü §íè-
¦åíü, §íè¦óº §àãà«üíè© °³âåíü •‘ ï«à§¬è ê°®â³, ê®íöåíò-
§èâ±ÿ íà 55 %. Á³«üøå ò®ã®, ÇÎKOЮ ³±ò®òí® §íè§èâ §à-
°àö³þ «³ï®ï°®òå¿í³â íè§üꮿ ù³«üí®±ò³ (ËÏÍ™), ò°è㫳öå-
ãà«üíè© °è§èê ôàòà«üíèµ òà íåôàòà«üíèµ öå°åá°®âà±êó-
°è¤³â (’Ã) òà «³ï®ï°®òå¿í³â ¤ó¦å íè§üꮿ ù³«üí®±ò³
«ÿ°íèµ ï®¤³© (³í±ó«üòó òà ò°àí§èò®°íèµ ³ø嬳·íèµ àòàê).
(ËÏ„Í™). Ê°³¬ ò®ã®, ÇÎÊÎЮ ﮬ³°í® ﳤâèùóº °³âåíü
“ áàãàò®öåíò°®â®¬ó ï«àöåá®-ê®íò°®«ü®âàí®¬ó ê«³í³·í®-
«³ï®ï°®òå¿í³â â豮ꮿ ù³«üí®±ò³ (ËÏ‚™) ï°è ãåòå°®§è-
¬ó âèï°®áóâàíí³, ù® ®µ®ï«þâà«® 404 µâ®°èµ, §à ¤®ï®¬®-
ã®òíèµ °®¤èííèµ ³ íå°®¤èííèµ ô®°¬àµ ã³ïå°µ®«å±òå°èí嬳¿
ã®þ 곫üê³±í®¿ ê®°®íà°í®¿ àíã³®ã°àô³¿ â±òàí®â«åí®, ù®
òà ï°è §¬³øàí³© ã³ïå°«³ï³¤å¬³¿ ó ò®¬ó âèïà¤êó, ÿêù® ﳤâè-
ÇÎKOЮ óï®â³«üíþº ï®øè°åííÿ â³íöåâ®ã® àòå°®±ê«å°®§ó ³
ùåíè© °³âåíü •‘ º ®±í®âíè¬ ï®°óøåííÿ¬ ³ «èøå ¤³ºò®òå-
§íè¦óº ·à±ò®òó âèíèêíåííÿ í®âèµ á«ÿø®ê ³ ï®âíèµ ®ê-
°àﳿ í央±òàòíü® ¤«ÿ ©®ã® ê®°åêö³¿. ’å°àïåâòè·íè© åôåêò
«þ§³©, ò®¤³ ÿê ó µâ®°èµ, ÿê³ ï°®òÿ㮬 4 °®ê³â ®ò°è¬óâà«è
ⳤ§íà·àþòü ï°®òÿ㮬 2 òè¦, ¬àê±è¬à«üíè© — ·å°å§ 4–
§âè·à©íå «³êóâàííÿ, â³íöåâ³ àòå°®±ê«å°®òè·í³ ó°à¦åííÿ
6 òè¦ ï³±«ÿ ï®·àòêó «³êóâàííÿ. …ôåêò §áå°³ãàºòü±ÿ ï°è
íåâïèíí® ï°®ã°å±óâà«è.
ï°®¤®â¦åíí³ «³êóâàííÿ. Ê®«è òå°àï³þ ÇÎÊÎÐÎÌ® ï°èïè-
ÏÎÊÀÇÀÍÍß
íÿþòü, °³âí³ §àãà«üí®ã® •‘ òà «³ï³¤³â ï®âå°òàþòü±ÿ ¤®
ï®·àòê®âèµ. ²•‘
Àêòèâíà ô®°¬à ±è¬âà±òàòèíó º ±ïåöèô³·íè¬ ³íã³á³ò®- “ ïàö³ºíò³â § ²•‘ ÇÎKOÐ ® ï®êà§àíè© ¤«ÿ:
°®¬ ÍÌG-‘®À °å¤óêòà§è — ôå°¬åíòó, ÿêè© êàò૳§óº °å- • §íè¦åííÿ °è§èêó ±¬å°ò³;
àêö³þ óòâ®°åííÿ ¬åâà«®íàòó § HMG-CoA. α곫üêè öÿ • §íè¦åííÿ °è§èêó ±¬å°ò³, ±ï°è·èíåí®¿ ²•‘, òà °è§èêó

<<

. 9
( 12 .)>>