<<

. 15
( 20 .)>>


“ öü®¬ó âèïà¤êó ®áè¤â³ ïå°åâà¦í³ ±ôå°è ⳤòâ®°åííÿ °³âí®ö³íí³
ÿê §à ±®á³âà°ò³±òþ âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â, òàê ³ §à ®á±ÿ㮬 âè°®á«å-
íèµ ó íèµ ï°®¤óêò³â.
ϳ¤âà°³àíò 2.2. Ïå°åâà¦íè© °®§âèò®ê ïå°å°®áíèµ ³ áó¤³âå«üíèµ
ãà«ó§å©, ò®áò® ±ôå°è ⳤòâ®°åííÿ §íà°ÿ¤ü ï°àö³:
3
â k 2 = max; ‘ â kl = 1 ( k , l = 1, 2, 3)
l =1
â k1 = 1 ’ (â k 2 + â k 3 ); â k 2 > â k 3 > â k1 ( k = 1, 2, 3).

’àêè¬ ·èí®¬ ³ ó ±ôå°ó ⳤòâ®°åííÿ ï°å¤¬åò³â ï°àö³ ï°®¤óêòè °®§-
ﮤ³«ÿþòü±ÿ §à §à«èøê®âè¬ ï°èíöèﮬ, à«å § ïå°åâàã®þ ï®°³âíÿí®
¤® ±ôå°è ⳤòâ®°åííÿ °®á®·®¿ ±è«è.
ϳ¤âà°³àíò 2.3. Ïå°åâà¦íè© °®§âèò®ê ¤®áóâíèµ ãà«ó§å©, ò®áò®
±ôå°è ⳤòâ®°åííÿ ï°å¤¬åòà ï°àö³:
3
â k 3 = max; ‘ â kl = 1 ( k , l = 1, 2, 3);
l =1
â k1 = 1 ’ (â k 2 + â k 3 ); â k 3 > â k 2 > â k1 ( k = 1, 2, 3).

Çà òàê®ã® °®§ï®¤³«ó ï°®¤óêò³â °®§âèò®ê âè°®áíèöòâà ³ ¤åÿêå §°®-
±òàííÿ âà«®â®ã® ï°®¤óêòó ¬®¦«èâ³ «èøå ⠰৳ °å૳§àö³¿ ï°®¤óêö³¿
§à ¬å¦à¬è âè°®áíè·®¿ ±è±òå¬è. …ê±ï®°òí®þ ï°®¤óêö³ºþ ¬®¦óòü
áóòè ±è°®âèíà, åíå°ã®í®±³¿, åíå°ã³ÿ, ï°®¤óêòè §å¬«å°®á±òâà, à òàꮦ
°®á®·à ±è«à, ÿêà §¬óøåíà ¬³ã°óâàòè í৮âí³. Ì®¦«èâè© ï°è öü®¬ó
íफèø®ê °®á®·®¿ ±è«è óòâ®°èòü±ÿ §à °àµóí®ê íå ÿê³±í®ã® (ò°ó¤®â®-
ã®) ⳤòâ®°åííÿ, à íà°®ùóâàííÿ á³®«®ã³·í®¿ ¬à±è «þ¤å©.
‚à°³àíò 3. Ïå°åâà¦íè© °®§âèò®ê íåâè°®áíè·®¿ ±ôå°è ³ ïå°å°®á-
íèµ, à íå ¤®áóâíèµ ãà«ó§å©, ò®áò® ±ôå°è ⳤòâ®°åííÿ °®á®·®¿ ±è«è ³
§íà°ÿ¤ü ï°àö³. “ ö³ ±ôå°è ⳤòâ®°åííÿ °®§ï®¤³«ÿºòü±ÿ ᳫüø³±òü âè-
°®á«åíèµ ï°®¤óêò³â. “ ±ôå°ó ¦ ⳤòâ®°åííÿ ï°å¤¬åòà ï°àö³ — §à §à-
«èøê®âè¬ ï°èíöèﮬ:
91
3
â k1 + â k 2 = max; ‘ â kl = 1 ( k , l = 1, 2, 3); (5.16)
l =1
â k 3 = 1 ’ (â k1 + â k 2 ) ( k = 1, 2, 3).

–å© âà°³àíò òàꮦ ¬àº 3 ﳤâà°³àíòè.
ϳ¤âà°³àíò 3.1. гâí®ö³ííè© °®§âèò®ê ±ôå° â³¤òâ®°åííÿ °®á®·®¿
±è«è òà §íà°ÿ¤ü ï°àö³, ꮫè
3
â k1 + â k 2 = max; â k1 ≈ â k 2 ; ‘ â kl = 1 ( k , l = 1, 2,3);
l =1
â k 3 = 1 ’ (â k1 + â k 2 ) ( k = 1, 2, 3).

Íåâè°®áíè·à ±ôå°à °³âí®ö³ííà ïå°å°®áíè¬ ãà«ó§ÿ¬ ÿê §à âà°ò³-
±òþ âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â, òàê ³ §à ®á±ÿ㮬 âè°®á«åíèµ ó íèµ ï°®-
¤óêò³â.
ϳ¤âà°³àíò 3.2. Ïå°åâà¦íè© °®§âèò®ê ïå°å°®áíèµ ãà«ó§å©, ꮫè
âè°®á«åí³ ï°®¤óêòè §¤åᳫüø®ã® ±ï°ÿ¬®âóþòü±ÿ ó ±ôå°ó ⳤòâ®°åííÿ
§íà°ÿ¤ü ï°àö³:
3
â k 2 = max; ‘ â kl = 1 ( k , l = 1, 2, 3);
l =1
â k 3 = 1 ’ (â k1 + â k 2 ); â k 2 > â k1 > â k 3 ( k = 1, 2, 3).

α곫üêè â öü®¬ó âèïà¤êó °®§âèò®ê ®¤å°¦óþòü ¬àøèí®áó¤³âí³
ãà«ó§³, ò® â«à±íå âè°®áíèöòâ® ±è°®âèíè © åíå°ã³¿ íà©·à±ò³øå âèÿâ-
«ÿºòü±ÿ í央±òàòí³¬, ³ öå© í央«³ê ï®ò°³áí® ê®¬ïåí±óâàòè §à °àµóí®ê
³¬ï®°òó. –å© ï³¤âà°³àíò µà°àêòå°íè© ¤«ÿ ³í¤ó±ò°³à«üí®ã® °®§âèòêó
âè°®áíèöòâà.
ϳ¤âà°³àíò 3.3. Ïå°åâà¦íè© °®§âèò®ê íå¬àòå°³à«üí®¿ ±ôå°è íà
á৳ ïå°å°®áíèµ ³ áó¤³âå«üíèµ ãà«ó§å©, ꮫè
3
â k1 = max; ‘ â kl = 1 ( k , l = 1, 2, 3);
l =1
â k 3 = 1 ’ (â k1 + â k 2 ); â k1 > â k 2 > â k 3 ( k = 1, 2, 3).

’óò òàꮦ âè°®á«åí³ ï°®¤óêòè §¤åᳫüø®ã® °®§ï®¤³«ÿþòü±ÿ ó ±ôå-
°è ⳤòâ®°åííÿ °®á®·®¿ ±è«è ³ §íà°ÿ¤ü ï°àö³, à«å ±ôå°³ ⳤòâ®°åííÿ
°®á®·®¿ ±è«è ⳤ¤àºòü±ÿ ïå°åâàãà. ßê ³ â ï®ïå°å¤íü®¬ó ﳤâà°³àíò³,
°®§ï®¤³« ï°®¤óêò³â ó ±ôå°ó ⳤòâ®°åííÿ ï°å¤¬åòà ï°àö³ §¤³©±íþºòü-
±ÿ §à §à«èøê®âè¬ ï°èíöèﮬ. À«å ®±ê³«üêè 㮫®âíè¬ ï°³®°èòåò®¬ º
“íåâè°®áíè·à” ±ôå°à, ò® â ¤àí®¬ó âèïà¤êó ï°®¬è±«®â®¿ ±è°®âèíè ©
92
åíå°ã³¿ ï®ò°³áí® ¬åíøå, µ®·à ¿µí³© ³¬ï®°ò òàꮦ ¬®¦å âèÿâèòè±ÿ íå-
®áµ³¤íè¬.
Ю§ã«ÿíóò³ 3 ®±í®âí³ âà°³àíòè, ù® ¬àþòü 9 ﳤâà°³àíò³â, ¤àþòü
§¬®ãó ê«à±èô³êóâàòè ó±³ âè¤è åê®í®¬³·í®ã® °®§âèòêó âè°®áíèöòâà,
ù® ±ï®±òå°³ãà«è±ÿ â ¬èí󫮬ó, íàÿâí³ òà ¬®¦«èâ³ â ¬à©áóòíü®¬ó.


5.2. ‘ôå°è, °³âí³ òà ±µå¬à
±à¬®°åãó«þâàííÿ © óï°à⫳ííÿ
åê®í®¬³ê®þ âè°®áíèöòâà
‘òèµ³©í³±òü, óï°à⫳ííÿ
³ ±à¬®°åãó«þâàííÿ âè°®áíèöòâà
“ ±ó±ï³«üí®¬ó âè°®áíèöòâ³, ÿê ³ ó ï°è°®¤³, ±òèµ³©í® òå, ù® íå ï³-
§íàí®, ³ ·è¬ «þ¤èíà íå â §¬®§³ óï°àâ«ÿòè. “ï°à⫳ííÿ ³ ±à¬®°åãó«þ-
âàííÿ — â§àº¬®ï®â’ÿ§àí³ ï°®öå±è. ‚®íè í³ê®«è íå ³±íóþòü ®ê°å¬® ³
íå ¬®¦óòü âèÿâ«ÿòè ±åáå ®¤èí áå§ ³íø®ã®.
“ ±ó±ï³«üí®¬ó âè°®áíèöòâ³ ó·à±òü °®§ó¬ó ®á®â’ÿ§ê®âà. ’®¬ó òóò
ã®â®°èòè ï°® ï®âíó ±òèµ³©í³±òü áå§ã«ó§¤®. À«å ³ ï®âíó êå°®âàí³±òü,
ò®áò® ⳤ±óòí³±òü ÿâèù ±òèµ³©í®±ò³, ±òâå°¤¦óâàòè ﮬè«ê®â®. ‘ï³â-
ⳤí®øåííÿ êå°®âàí®±ò³ òà ±òèµ³©í®±ò³ §à«å¦èòü ⳤ à¤åêâàòí®±ò³ êå-
°®âàí®ã® âï«èâó ¬à±øòàáí®±ò³, ±ê«à¤í®±ò³ âè°®áíèöòâà ³ ï®±òàâ«å-
í®¿ ¬åòè. À öå, ó ±â®þ ·å°ãó, §à«å¦èòü ⳤ ±òळ¿ °®§âèòêó âè°®áíèö-
òâà òà ±òóïåíÿ ﳧíàííÿ ï°®öå±³â, ù® ⳤáóâàþòü±ÿ ó íü®¬ó.
“ï°à⫳ííÿ º ·à±òèí®þ âè°®áíè·®¿ ±è±òå¬è ³ íå ¬®¦å ®µ®ï«þâà-
òè ¿¿ â±þ. ² òå, ù® íå êå°óºòü±ÿ, °åãó«þºòü±ÿ ⳤï®â³¤í® ¤® ï°è·èíí®-
í౫³¤ê®âèµ §â’ÿ§ê³â.
“ï°à⫳ííÿ — øòó·íå §®âí³øíº âò°ó·àííÿ â ï°è·èíí®-í౫³¤ê®â³
§â’ÿ§êè ïå°åá³ãó ïåâí®ã® ï°®öå±ó.
‘ମ°åãó«þâàííÿ — ±à¬®â°ÿ¤óâàííÿ ò³º¿ ·à±òèíè ï°è·èíí®-íà-
±«³¤ê®âèµ §â’ÿ§ê³â, ÿêà íå ¬àº øòó·í®ã® §®âí³øíü®ã® âò°ó·àííÿ.
‘òèµ³©í³±òü, àá® íåï°èá®°êàíà ±âà⮫ÿ “íåâè¤è¬®¿ °óêè”, ó ±ó-
±ï³«üí®¬ó âè°®áíèöòâ³ — ¬àê°®åê®í®¬³·íè© ï°®ÿâ íå°åã«à¬åíò®âà-
í®ã® °®§°³§íåí®ã® óï°à⫳ííÿ íà ¬³ê°®°³âí³.
“Íåâè¤è¬à °óêà” ó ±ó±ï³«üí®¬ó âè°®áíèöòâ³ — ô³íàí±®â®-åê®í®-
¬³·íà â§àº¬®¤³ÿ âè°®áíè·èµ ³ ô³íàí±®âèµ ï³¤°®§¤³«³â íà °èíêó §à-
±®á³â âè°®áíèöòâà, °®á®·®¿ ±è«è òà ô³íàí±®âèµ ï®±«óã.
93
Îò¦å, ó ±ó±ï³«üí®¬ó âè°®áíèöòâ³ §àâ¦¤è º ôàêò®°è ±òèµ³©í®±ò³,
óï°à⫳ííÿ ³ ±à¬®°åãó«þâàííÿ. “Íåâè¤è¬à °óêà” ¬®¦å ±ï°è·èíÿòè
ÿê ﮧèòèâí³, òàê ³ íåãàòèâí³ ÿâèùà. À«å ·à±ò® íå°åã«à¬åíò®âàíå ±à-
¬®°åãó«þâàííÿ ³ í央±òàòíº óï°à⫳ííÿ ï°è§â®¤ÿòü ¤® íåáå§ïå·í®¿
±òèµ³©í®±ò³ òà, ÿê í౫³¤®ê, — ¤® âê°à© íåáà¦àíèµ °å§ó«üòàò³â. Íà-
ï°èê«à¤, í౫³¤êà¬è áå§ê®íò°®«üíèµ êàï³òà«®âê«à¤åíü ó ¤°³áí®ò®-
âà°í®¬ó âè°®áíèöòâ³ áó«è ïå°³®¤è·í³ ê°è§è íà¤âè°®áíèöòâà, â ó¬®-
âൠâå«èꮬà±øòàáí®ã® âè°®áíèöòâà — ¤è±ï°®ï®°ö³¿, íå±òàᳫü-
í³±òü, ô³íàí±®â³ ï®ò°ÿ±³ííÿ ³ âå«èê³ §áèòêè.
–³íà óï°à⫳ííÿ ·è íåóï°à⫳ííÿ â ó¬®âൠ°®§âèíóò®ã® âè°®á-
íèöòâà ¤®°³âíþº ö³í³ ¤®±ÿãíåííÿ ·è íå ¤®±ÿãíåííÿ ï®ò°³áí®ã® °³âíÿ
¦èòòÿ «þ¤å© òà åê®í®¬³·í®¿ áå§ïåêè ¤å°¦àâè. Çíà©òè íå®áµ³¤í³ ¬åò®-
¤è ³ ±ï®±®áè à¤åêâàòí®ã® óï°à⫳ííÿ — ®¤íå § âফèâèµ §àâ¤àíü åê®-
í®¬³·í®¿ íàóêè.

‘ôå°à ³ ¬åµàí³§¬è
±à¬®°åãó«þâàííÿ âè°®áíèöòâà
‘ôå°®þ ¤³¿ ±à¬®°åãó«þâàííÿ âè°®áíèöòâà º ¬³ê°®åê®í®¬³·í³
ï°®öå±è íà °³âí³ ï³¤ï°èº¬±òâ, ô³°¬ òà ®á’º¤íàíü, ¤å ⳤòâ®°þþòü±ÿ
íå âè°®áíè·³ å«å¬åíòè §àãà«®¬, à «èøå ¿µí³ ±ê«à¤®â³. ‘ମ°åãó«þ-
âàííÿ âè°³øóº ò°è §àâ¤àííÿ:
1) âè°®á«åííÿ ¤®¤àòê®â®ã® ï°®¤óêòó òà ®ï«àòà ï°àö³ §à©íÿò®¿ íà
âè°®áíèöòâ³ °®á®·®¿ ±è«è;
2) ±à¬®±ò³©íå §àáå§ïå·åííÿ ¦èòòº§¤àòí®±ò³ òà ¤³º§¤àòí®±ò³ âè°®á-
íè·èµ ﳤ°®§¤³«³â (°³§íèµ ï³¤ï°èº¬±òâ, ô³°¬ òà ¿µ ®á’º¤íàíü);
3) §¤³©±íåííÿ ïå°å°®§ï®¤³«ó ·à±òèíè ¤®¤àòê®â®ã® ï°®¤óêòó, §à-
±®á³â âè°®áíèöòâà ³ °®á®·®¿ ±è«è ¬³¦ ﳤï°èº¬±òâà¬è òà ¿µ ®á’º¤íàí-
íÿ¬è.
„âà ïå°øèµ §àâ¤àííÿ °®§â’ÿ§óþòü±ÿ â ¬³°ó ±è« ³ ¬®¦«èâ®±ò³ ±à¬èµ
ﳤï°èº¬±òâ, ô³°¬ òà ®á’º¤íàíü. ™®¤® ò°åòü®ã® §àâ¤àííÿ, ò® ïå°å-
°®§ï®¤³« §à±®á³â âè°®áíèöòâà ³ °®á®·®¿ ±è«è §¤³©±íþºòü±ÿ § â«à±íèµ
¬³ê°®åê®í®¬³·íèµ ³íòå°å±³â, à íå ³§ §àãà«üí®±è±òå¬íèµ, ï°è·®¬ó ¬å-
ò®¤à¬è, íå §à⦤è ï°è©íÿòíè¬è ¤«ÿ ¤å°¦àâè, ò®áò® ¤«ÿ âè°®áíè-
·®¿ ±è±òå¬è â ö³«®¬ó. Ïå°å°®§ï®¤³« ¦å ·à±òèíè ¤®¤àòê®â®ã® ï°®¤óê-
òó ó±å°å¤èí³ âè°®áíè·®¿ ±è±òå¬è òà §à ¿¿ ¬å¦à¬è âí౫³¤®ê ò®°ã®-
âå«üíèµ, åê±ï®°òíèµ òà ³¬ï®°òíèµ ®ïå°àö³© ⳤáóâàºòü±ÿ ÿê §à
ó±â³¤®¬«åíèµ ³ íåó±â³¤®¬«åíèµ ¤³© ±à¬èµ ﳤï°èº¬±òâ, òàê ³ §à íå§à-
«å¦íèµ â³¤ íèµ ®á±òàâèí. „«ÿ âèê®íàííÿ â±³µ ò°ü®µ §àâ¤àíü ±à¬®°å-
ãó«þâàííÿ ï®âèííå ¬àòè ¤®±òàòí³© ±òóï³íü ±â®á®¤è.
94
‘ମ°åãó«þâàííÿ âè°®áíèöòâà §¤³©±íþºòü±ÿ ﳤ âï«è⮬ ®á’ºê-
òèâíèµ âíóò°³øí³µ ôàêò®°³â (±è«), â«à±òèâèµ ±à¬®¬ó ±ó±ï³«üí®¬ó
âè°®áíèöòâó, ³ º ï°è°®¤íè¬ ±òè¬ó«ÿò®°®¬ ê°ó㮮᮰®òó âè°®áíè-
·èµ å«å¬åíò³â. Ï°®öå± ±ó±ï³«üí®ã® âè°®áíèöòâà, ÿê ³ áó¤ü-ÿêè©
³íøè© ï°®öå± ó ±ó±ï³«ü±òâ³ © ï°è°®¤³, §¤³©±íþºòü±ÿ §à ±ï®íóêà«üí®¿
¤³¿ ®¤íèµ ±è« ³ ï°®ò褳¿ ³íøèµ. Íà ï°àêòèö³ ·à±ò³øå âè¤í® íå ï°è·è-
íè, à ¿µ í౫³¤®ê. „«ÿ °®§ê°èòòÿ ±óòí®±ò³ ï°®öå±ó íå®áµ³¤í® âè§íà·è-
òè ©®ã® ï°è·èíí®-í౫³¤ê®â³ §â’ÿ§êè.
‘ó±ï³«üíå âè°®áíèöòâ® §àãà«®¬, áó¤ó·è ¬àòå°³à«üí®þ ®±í®â®þ
¦èòòÿ ±ó±ï³«ü±òâà, º ±è±ò嬮þ, ù® ±à¬®°®§âèâàºòü±ÿ. ‚®íà ¬³±òèòü
ïå°ø®ï°è·èíó, ù® ⳤ³ã°àº °®«ü âíóò°³øíü®¿ “ï°ó¦èíè” ¬åµàí³§¬ó,
ÿêè© íà¤àº °óµó ó±ü®¬ó âè°®áíèöòâó (¤èâ. òå¬ó 2.5, ±. 49). •®·à «þ¤è
óï°àâ«ÿþòü âè°®áíèöò⮬, ®á’ºêòèâí® â®íè º «èøå àêòèâíè¬è ³ ïà-
±èâíè¬è å«å¬åíòà¬è öü®ã® ï°®öå±ó ³ òå¦ ï³¤ï®°ÿ¤ê®âàí³ ¤³¿ ò®ã® ¦
âíóò°³øíü®ã® ¬åµàí³§¬ó, ù® ï°è⮤èòü ó °óµ âè°®áíèöòâ®. –³ºþ
âíóò°³øíü®þ “ï°ó¦èí®þ” º íåâè·å°ïíå ï°àãíåííÿ «þ¤å© §à¤®â®«ü-
íÿòè ±â®¿ ¬àòå°³à«üí³ ï®ò°åáè §à ¬³í³¬à«üíèµ âèò°àò ï°àö³. Ìàê±è-
¬ó¬ °å§ó«üòàòó §à ¬³í³¬à«üí®¿ åíå°ã³¿ — öå òå, ù® °óµàº âè°®áíèöò-
⮬, ÿê ³ â±³¬ ó ï°è°®¤³.
Î¤í³ºþ §³ ±ê«à¤®âèµ “ï°ó¦èíè”, ù® ±à¬à §à⮤èòü±ÿ, º ±ï®¦è-
âàöüêè© å㮿§¬ àá®, §à À¤à¬®¬ ‘¬³ò®¬, ®á°à§ å㮿±òè·í®¿ «þ¤èíè,
ÿêà §à ó¬®â®þ (2.15) âè§íà·àºòü±ÿ ÿê

Á = max (T = min). (5.17)

Ï°è·®¬ó Á > ’ §à ’ ï > 0. Á* ≥ Á ≥ Á** ≥ 0,
< <
¤å Á — 곫üê³±òü ó°å·åâ«åí®¿ òà ¦è⮿ ï°àö³, ±ï®¦èòà ó·à±íèêà¬è âè-
°®áíèöòâà; ’ — 곫üê³±òü ¦è⮿ ï°àö³, §àò°à·åí®¿ â ï°®öå±³ âè°®á-
íèöòâà; ’ï — 곫üê³±òü ¤®¤àòê®â®¿ ï°àö³; Á* — ¬àê±è¬à«üí® ï®âíå,
Á** — ¬³í³¬à«üí® ¤®ïó±òè¬å ±ï®¦èâàííÿ (ó âà°ò³±í®¬ó âè°à¦åíí³)
±à¬è¬è ó·à±íèêà¬è âè°®áíèöòâà.
Ç°®±òàííÿ ±ï®¦èâàííÿ ±òè¬ó«þº âè°®áíèöòâ® â ò®¬ó °à§³, ÿêù®
â®í® íå ¤®±ÿãຠâå°µíü®¿ ¬å¦³ íà±è·åí®±ò³ © íå §íè¦óºòü±ÿ í覷å ⳤ
ê°èòè·í®ã® §íà·åííÿ, §à ÿê®ã® ùå §áå°³ãàþòü±ÿ ôóíêö³®íà«üí³ ÿê®±ò³
°®á®·®¿ ±è«è. Çà§íà·è¬®, ù® § ï®ã«ÿ¤ó ±ï®¦èâàöüê®ã® å㮿§¬ó ±ï®-
¦èâàííÿ ¬®¦å ïå°åâèùóâàòè §àò°à·óâàíó ï°àöþ. ‚³¤ï®â³¤í® ¤®¤àò-
ê®âà ï°àöÿ ¬®¦å áóòè íåãàòèâí®þ, ò®áò® ¬åíø®þ ⳤ íó«ÿ. À«å â òà-
ꮬó âèïà¤êó âè°®áíèöòâ® áó¤å ±ê®°®·óâàòè±ÿ ¤® íó«ÿ.
95
²íø®þ ·à±òèí®þ “ï°ó¦èíè”, ù® ±à¬à §à⮤èòü±ÿ, º ﳤï°èº¬-
íèöüêè© å㮿§¬, ò®áò® ï°àãíåííÿ ®ò°è¬àòè ¬àê±è¬à«üíè© ï°èáóò®ê
íà âê«à¤åíè© ó âè°®áíèöòâ® êàï³òà« (À), ù® §à ó¬®â®þ (2.19) ¬®¦íà
§àïè±àòè òàê:

hï (t ) = = max; Á = min . (5.18)
A
“¬®âè (5.17) ³ (5.18) âè§íà·àþòü ±óïå°å·«èâó å㮿±òè·í³±òü ó·à±-
íèê³â âè°®áíèöòâà, ù® ⳤ®á°à¦àº ±óïå°å·«èâ³±òü ±à¬®ã® ï°®öå±ó
âè°®áíèöòâà. Ç ®¤í®ã® á®êó, áà¦àí® ±ï®¦èâàòè ᳫüøå ³ ¬åíøå §àò-
°à·àòè ï°àö³, § ³íø®ã® — ù®á âè°®áèòè ᳫüøå ¬àòå°³à«üíèµ á«àã,
ï®ò°³áí® §¤³©±íþâàòè °®§øè°åíå ⳤòâ®°åííÿ §à±®á³â âè°®áíèöòâà, à
öå í嬮¦«èâ® áå§ ¤®¤àòí®¿ ¤®¤àòê®â®¿ ï°àö³.
Íà öü®¬ó ï°®§à¿·í®¬ó å㮿±òè·í®¬ó ¬åµàí³§¬³ © ´°óíòóºòü±ÿ ±à¬®-
°åãó«þâàííÿ âè°®áíèöòâà. Çâè·à©í®, ¬®¦«èâà ³ íå âèê«þ·àºòü±ÿ ï°è-
°®¤íà ï®ò°åáà ¤® ï°àö³, ÿêà ïåâí®þ ¬³°®þ â«à±òèâà ê®¦í®¬ó ï°àöå-
§¤àòí®¬ó ³í¤èⳤó. À«å ò³«üêè ï°àãíåííÿ §á³«üøèòè ±ï®¦èâàííÿ ¬àòå-
°³à«üíèµ á«àã ¤«ÿ §àáå§ïå·åííÿ â«à±í®ã® ¦èòòÿ º ³ áó¤å íळ©íè¬
±òè¬ó«®¬ ¤® ï°àö³, à ®ò¦å ³ ï®±ò³©í®þ ïå°ø®ï°è·èí®þ âè°®áíèöòâà.

‘ôå°à ³ ¬åµàí³§¬è
óï°à⫳ííÿ âè°®áíèöò⮬
“ï°à⫳ííÿ åê®í®¬³ê®þ âè°®áíèöòâà — öå íàï°ÿ¬®ê íà íଳ·åíó
ò°àºêò®°³þ °®§âèòêó âè°®áíèöòâà. “ï°à⫳ííÿ §¤³©±íþºòü±ÿ ÿê íà
¬³ê°®°³âí³ (íà ﳤï°èº¬±òâàµ, ⠮ᒺ¤íàííÿµ ³ ãà«ó§ÿµ), òàê ³ íà ¬àê-
°®°³âí³ — â ¬à±øòàá³ °åã³®í³â, ê°à¿íè ³ ±®þ§³â ê°à¿í.
‘ôå°®þ ¤³¿ óï°à⫳ííÿ âè°®áíèöò⮬ ÿê âè°®áíè·®þ ±è±ò嬮þ º
¬àê°®åê®í®¬³·í³ ï°®öå±è § ⳤòâ®°åííÿ âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â §àãà-
«®¬. “ï°à⫳ííÿ, àá® °åãó«þâàííÿ, ï®âèííå §àáå§ïå·óâàòè:
1) åôåêòèâíó ¤³º§¤àòí³±òü âè°®áíè·®¿ ±è±òå¬è â ±®ö³à«üíèµ ³ åꮫ®-
ã³·íèµ ó¬®âàµ, ù® áå§óïèíí® §¬³íþþòü±ÿ;
2) §àãà«üí®±è±òå¬í³ ó¬®âè ¤«ÿ ¤®±òàòíü® â豮ꮿ ï°èáóòê®â®±ò³ ó±³µ
âè°®áíè·èµ ﳤ°®§¤³«³â;
3) âíóò°³øíþ åê®í®¬³·íó áå§ïåêó âè°®áíè·®¿ ±è±òå¬è §àãà«®¬ òà ¿¿
±ê«à¤®âèµ;
4) §®âí³øíþ åꮫ®ã³·íó áå§ïåêó âè°®áíè·®¿ ±è±òå¬è §àãà«®¬ òà ¿¿
±ê«à¤®âèµ;
5) ±®ö³à«üíó ±ï°ÿ¬®âàí³±òü °®§âèòêó âè°®áíè·®¿ ±è±òå¬è §àãà«®¬ òà
¿¿ ±ê«à¤®âèµ.
96
‚è°³øåííÿ öèµ §àâ¤àíü º 㮫®âí®þ ôóíêö³ºþ óï°à⫳ííÿ åê®í®¬³-
ê®þ. “ áó¤ü-ÿêèµ, íàâ³òü ó íà©á³«üø íå±ï°èÿò«èâèµ, ó¬®âൠâè°®á-
íèöòâ® ï®âèííå áóòè ¤³º§¤àòíè¬, áå§ê°è§è±íè¬ ³ ±®ö³à«üí® ±ï°ÿ¬®-
âàíè¬.
‚èµ®¤ÿ·è § öèµ §à¤à·, ï®ò°³áí® §àáå§ïå·óâàòè ôóíêö³®íóâàííÿ ·è±-
«åííèµ ï³¤ï°èº¬±òâ, ¿µ ®á’º¤íàíü, ãà«ó§å© òà ³íô°à±ò°óêòó°íèµ ±è±òå¬.
Ï°è öü®¬ó §àáå§ïå·åííÿ ¦èòòº§¤àòí®±ò³ òà ¤³º§¤àòí®±ò³ âè°®áíè·®¿
±è±òå¬è §àãà«®¬ ³±ò®òí® â³¤°³§íÿºòü±ÿ ⳤ àíà«®ã³·í®¿ §à¤à·³ ¤«ÿ ®ê°å-
¬èµ ﳤï°èº¬±òâ. ‚è°®áíè·à ±è±òå¬à, ù® ±ê«à¤àºòü±ÿ § ¤³º§¤àòíèµ ï³¤-
ï°èº¬±òâ, ±à¬à ¬®¦å âèÿâèòè±ÿ í夳º§¤àòí®þ. Ï°èê«à¤®¬ ¬®¦å áóòè
í姤àòí³±òü âè°®áíè·®¿ ±è±òå¬è §¤³©±íþâàòè âíóò°³øí³© ï°®¤óêò®®á-
¬³í óí౫³¤®ê ï®°óøåííÿ åê®í®¬³·í®¿ ±ò°óêòó°è âè°®áíè·èµ å«å¬åí-
ò³â. ², íàâïàêè, ó ¤³º§¤àòí³© âè°®áíè·³© ±è±ò嬳 ¤åÿê³ ï³¤ï°èº¬±òâà ¬®-
¦óòü áóòè §áèòê®âè¬è ³ í夳º§¤àòíè¬è, à«å ¿µíÿ §áèòê®â³±òü ¬®¦å ꮬ-
ïåí±óâàòè±ÿ ï°èáóòê®â³±òþ ³íøèµ ï³¤ï°èº¬±òâ.
„«ÿ ó±ï³øí®ã® âè°³øåííÿ ó±³µ ï’ÿòè §àâ¤àíü íå ¤®±èòü ﳤò°è¬ó-
âàòè ¤èíଳêó §°®±òàííÿ âà«®â®ã® ï°®¤óêòó, íàö³®íà«üí®ã® ¤®µ®¤ó
òà ³íøèµ ¬àê°®åê®í®¬³·íèµ ï®êà§íèê³â, ÿê öå §¤åᳫüø®ã® ⳤáóâà-
ºòü±ÿ íà ï°àêòèö³. Ê°³¬ ò®ã®, ï®ò°³áí® ï³¤ò°è¬óâàòè ¤èíଳêó §°®±-
òàííÿ ±à¬®¿ âè°®áíè·®¿ ±è±òå¬è — øâè¤ê®±ò³ òà ï°è±ê®°åííÿ íà°®-
ùóâàííÿ ïåâíèµ ¿¿ ±ò°óêòó°íèµ å«å¬åíò³â, íàï°èê«à¤ ¤èíଳêó §¬³íè
±ï³âⳤí®øåííÿ âà°ò³±í®¿ âå«è·èíè °®á®·®¿ ±è«è, §íà°ÿ¤ü ï°àö³ òà
ï°å¤¬åòà ï°àö³, ù® âè§íà·àþòü åê®í®¬³·íó ±ò°óêòó°ó âè°®áíè·®¿
±è±òå¬è §àãà«®¬.
„«ÿ öü®ã®, ï®-ïå°øå, íå®áµ³¤í® ï®±òàâèòè §àâ¤àííÿ:
1) ³§ §¬³íè åê®í®¬³·í®¿ ±ò°óêòó°è âè°®áíè·®¿ ±è±òå¬è (5.1);
2) ù®¤® ﳤâèùåííÿ ±®ö³à«üí®¿ ê®°è±í®±ò³ âè°®áíèöòâà (5.6) ³ ï°è-
°®±òó ¬àòå°³à«üíèµ á«àã (5.2);
3) ù®¤® ï°è°®±òó ®±í®âí®ã® êàï³òà«ó (5.4) ³ âà«®â®ã® ï°®¤óêòó (5.3);
4) ±ò®±®âí® ±å°å¤íü®¿ ï°èáóòê®â®±ò³ ó ±ôå°àµ ⳤòâ®°åííÿ °®á®·®¿
±è«è, §íà°ÿ¤ü ï°àö³, ï°å¤¬åòà ï°àö³ © ó âè°®áíè·³© ±è±ò嬳 â ö³«®-
¬ó (5.5).
Ï®-¤°óãå, ï®ò°³áí® âè§íà·èòè ïà°à¬åò°è (5.9) – (5.16) åê®í®¬³·-
í®¿ ﮫ³òèêè òà °àö³®íà«üí³ ø«ÿµè ¤®±ÿãíåííÿ ¬åòè, âèµ®¤ÿ·è § íàÿâ-
íèµ °å±ó°±³â, âíóò°³øí³µ ³ §®âí³øí³µ ó¬®â. “±å öå §àãà«®¬ §â®¤èòü±ÿ
¤® âè§íà·åííÿ °àö³®íà«üí®¿ ò°àºêò®°³¿ òà íàï°ÿ¬êó °®§âèòêó ï® í³©

<<

. 15
( 20 .)>>