<<

. 16
( 20 .)>>

âè°®áíèöòâà.
‘ó·à±íè© °³âåíü °®§âèòêó âè°®áíèöòâà âè¬àãຠ±à¬å òàꮿ ï®±òà-
í®âêè §à¤à·³. Çà±ò®±®âóâàí³ å¬ï³°è·í³ ¬åò®¤è ï°®ãí®§óâàííÿ ®ò°è-
97
¬àíèµ °å§ó«üòàò³â íà ¬à©áóòíº â¦å íå §à¤®â®«üíÿþòü í³ ï°àêòèêó, í³
òå®°³þ. Ï®ò°³áí³ àí૳òè·í³ ¬åò®¤è åê®í®¬³·í®ã® àí૳§ó ³ ¬àòå¬à-
òè·í³ ¬åò®¤è °®§â’ÿ§àííÿ §àâ¤àíü ï°®åêòí®-ï°®ã°à¬í®ã® °®§âèòêó
âè°®áíèöòâà â ¬à±øòàá³ ê°à¿íè ³ íàâ³òü ã°óïè ê°à¿í. ‚èê«à¤åíà ¬å-
ò®¤®«®ã³ÿ ¤àº §¬®ãó öå §°®áèòè. Ç®ê°å¬à, ﮫ³òè·íà â謮ãà ò®ã®, ù®
âè°®áíèöòâ® ï®âèííå áóòè ±®ö³à«üí® ±ï°ÿ¬®âàíè¬, ¬®¦å áóòè ±ò°®-
ã® íàóê®â® ®á´°óíò®âàíà, ¬àòå¬àòè·í® °®§°àµ®âàíà ³ íà ï°àêòèö³
°å૳§®âàíà íà©åôåêòèâí³øè¬ ±ï®±®á®¬.
„«ÿ âèê®íàííÿ òàêèµ §àâ¤àíü ®°ãàíè óï°à⫳ííÿ ⳤï®â³¤í®ã® °å-
ã³®íà«üí®ã®, ¤å°¦àâí®ã® ·è ¬³¦¤å°¦àâí®ã® °³âíÿ ï®âèíí³ ¬àòè ¬®¦-
«èâ³±òü âèê®íóâàòè òàê³ ôóíêö³¿:
1) ïå°å°®§ï®¤³«ÿòè â ¤®±òàòíü®¬ó ®á±ÿ§³ ô³íàí±®â³ òà ¬àòå°³à«üí³
°å±ó°±è ó±å°å¤èí³ âè°®áíè·®¿ ±è±òå¬è;
2) óòâ®°þâàòè ¤®±òàòí³ °å§å°âè ô³íàí±®âèµ ³ ¬àòå°³à«üíèµ °å±ó°±³â
¤«ÿ âè°®áíè·®¿ ±è±òå¬è;
3) °åã«à¬åíòóâàòè âè°®áíè·ó, ô³íàí±®â®-åê®í®¬³·íó ³ ò®°ã®âó ¤³-
ÿ«üí³±òü ó±å°å¤èí³ âè°®áíè·®¿ ±è±òå¬è;
4) ï®ã®¤¦óâàòè âè°®áíè·ó, ô³íàí±®â®-åê®í®¬³·íó ³ ò®°ã®âó ¤³ÿ«ü-
í³±òü § ³íøè¬è (§®âí³øí³¬è) âè°®áíè·è¬è ±è±òå¬à¬è,
Ê®íê°åòè§àö³ÿ ôóíêö³© §à«å¦èòü ⳤ ±òळ¿ °®§âèòêó ±ó±ï³«üí®ã®
âè°®áíèöòâà, °³âíÿ ®°ãàí³â óï°à⫳ííÿ, ±ï³âⳤí®øåííÿ ¬åµàí³§¬³â
óï°à⫳ííÿ ³ §íà·í®þ ¬³°®þ ⳤ âèê®°è±ò®âóâàíèµ ³í±ò°ó¬åíòà°³¿â
âèê®íàííÿ ôóíêö³© óï°à⫳ííÿ. Ç °®§âèòꮬ ¬à±øòàáí®±ò³ âè°®á-
íèöòâà °®«ü öåíò°à«³§®âàí®ã® óï°à⫳ííÿ §°®±òàº. ‚³¤ï®â³¤í® §á³«ü-
øóºòü±ÿ 곫üê³±òü ôóíêö³© óï°à⫳ííÿ, ó±ê«à¤íþþòü±ÿ ³í±ò°ó¬åí-
òà°³¿ òà ¬åò®¤è ¿µíü®ã® âèê®íàííÿ. Ç °®§âèòꮬ ±è±òå¬è, ù® ±à¬®®°-
ãàí³§óºòü±ÿ, à ±ó±ï³«üíå âè°®áíèöòâ® º ±à¬å òàêè¬, ®á±ÿã óï°à⫳ííÿ
§á³«üøóºòü±ÿ ³ ¬åò®¤è óï°à⫳ííÿ ó±ê«à¤íþþòü±ÿ.

Ìåµàí³§¬è, ±µå¬à ¬àê°®óï°à⫳ííÿ
åê®í®¬³ê®þ âè°®áíèöòâà
“ï°à⫳ííÿ áó¤ü-ÿêè¬ ï°®öå±®¬ §¤³©±íþºòü±ÿ ø«ÿµ®¬ âï«èâó íà
íü®ã® § ¬åò®þ §¬³íè ïå°åá³ãó ï°®öå±ó â ï®ò°³áí®¬ó íàï°ÿ¬êó. ™®á
§àãà«üí³ ¬à갮ﰮöå±è ê°ó㮮᮰®òó âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â íå áó«è
±òèµ³©íè¬è, à ⳤáóâà«è±ÿ â ï®ò°³áí®¬ó íàï°ÿ¬êó ³ § ï®ò°³áí®þ ¤è-
íଳê®þ, íè¬è íå®áµ³¤í® óï°àâ«ÿòè. „«ÿ öü®ã® ï®ò°³áí³ ¬åµàí³§¬è
óï°à⫳ííÿ. ßê íà ¬³ê°®-, òàê ³ íà ¬àê°®°³âí³ â³¤ï®â³¤í® ¤® ôóíêö³© ³
±ï®±®á³â ¤å°¦àâí®ã® óï°à⫳ííÿ ³±íóþòü ò°è âè¤è ¬åµàí³§¬³â:
98
1) §àê®í®¤àâ·³ ¬åµàí³§¬è, óòâ®°åí³ ±è±òå¬à¬è þ°è¤è·íèµ §àê®í³â,
ﳤ§àê®í®¤àâ·èµ àêò³â, §àãà«üí®ï°è©íÿòè¬è ï°àâè«à¬è ï®â夳í-
êè ô³§è·íèµ ³ þ°è¤è·íèµ ®±³á;
2) ô³íàí±®â®-åê®í®¬³·í³ ¬åµàí³§¬è, óòâ®°åí³ ô³íàí±®âè¬è ±ò°óêòó-
°à¬è, à òàꮦ ô³íàí±®â®-åê®í®¬³·íè¬è ¬åò®¤à¬è âï«èâó ®°ãàí³â
óï°à⫳ííÿ íà åê®í®¬³·í³ ï°®öå±è;
3) ®°ãàí³§àö³©í®-òåµí³·í³ ¬åµàí³§¬è, óòâ®°åí³ ¤å°¦àâíè¬è ®°ãàíà-
¬è ब³í³±ò°àòèâí®ã® ³ òåµí³·í®ã® óï°à⫳ííÿ ±ó±ï³«üíè¬ âè°®á-
íèöò⮬.
Íà ¬àê°®°³âí³ ®á’ºêòà¬è óï°à⫳ííÿ º ⳤòâ®°åííÿ ò°ü®µ âè°®áíè-
·èµ å«å¬åíò³â. ‚³¤ï®â³¤í® §àê®í®¤àâ·³, ô³íàí±®â®-åê®í®¬³·í³ © ®°-
ãàí³§àö³©í®-òåµí³·í³ ¬åµàí³§¬è °®§ï®¤³«ÿþòü±ÿ §à ®á’ºêòà¬è óï°àâ-
«³ííÿ:
• §à ⳤòâ®°åííÿ¬, âèê®°è±òàííÿ¬ °®á®·®¿ ±è«è ³ §à ⳤí®â«åííÿ¬
±å°å¤®âèùà ï°®¦èâàííÿ «þ¤å©;
• §à ⳤòâ®°åííÿ¬, âèê®°è±òàííÿ¬ §íà°ÿ¤ü ï°àö³ òà §à ®µ®°®í®þ
íàâꮫèøíü®ã® ±å°å¤®âèùà ⳤ ø곤«èâ®ã® âï«èâó íà íü®ã® âè-
°®áíèöòâà;
• §à ⳤòâ®°åííÿ¬, âèê®°è±òàííÿ¬ ï°å¤¬åòà ï°àö³ òà §à ⳤí®â«åí-
íÿ¬ ï°è°®¤íèµ °å±ó°±³â;
“ °³§í®¬ó ﮺¤íàíí³ §à âå«è·èí®þ ³ §íà·óù³±òþ ö³ ò°è âè¤è ¬å-
µàí³§¬³â §àâ¦¤è ³±íóâà«è òà ³±íóâàòè¬óòü ¤®òè, ¤®êè áó¤å ±ó±ï³«üíå
âè°®áíèöòâ®. “ ïåâí³© ô®°¬³ â®íè íàÿâí³ ó â±³µ ±®ö³à«üíèµ ô®°¬à-
ö³ÿµ, íå§à«å¦í® ⳤ ò®ã®, ब³í³±ò°àòèâí³ ·è °èíê®â³ (âà°ò³±í³) ôàê-
ò®°è ïå°åâà¦àþòü â åê®í®¬³ö³ ¤å°¦àâè.
Çàê®í®¤àâ·³ ¬åµàí³§¬è — öå íå ±ò³«üêè ±à¬³ ï® ±®á³ §àê®í®¤àâ·³
àêòè, ±ê³«üêè ±òâ®°þâàíà íè¬è ±è±òå¬à ï°àâ®â®ã® âï«èâó íà ï®â®-
¤¦åííÿ ô³§è·íèµ ³ þ°è¤è·íèµ ®±³á, ÿê³ ïå°åáóâàþòü ó âè°®áíè·èµ
â³¤í®±èíàµ. Çàê®í®¤àâ·³ ¬åµàí³§¬è ¤³þòü ³ ò®¤³, ꮫè â ÿ곩±ü ·à±òèí³
íå¬àº þ°è¤è·í® ®ô®°¬«åíèµ §àê®í³â, à«å º âè§íàí³ ï°àâè«à — íåïè-
±àí³ “§àê®íè”. Íàï°èê«à¤, §à⦤è âè§íàºòü±ÿ ï°àâ® â«à±í®±ò³ íà òå,
ù® ¤®áóò® áå§ ó·à±ò³ ³íøèµ. ’àê, 󱳬à âè§íàºòü±ÿ, ù® ã°èá, §í੤å-
íè© ó «³±³, º â«à±í³±òþ ò®ã®, µò® ©®ã® §íà©ø®â, µ®·à íàâ³òü ó °®§âè-
íóò®¬ó §àê®í®¤àâ±òâ³ òàê®ã® ï°àâ®â®ã® àêòà ï®êè ù® íå¬àº.
Çàê®í®¤àâ±ò⮠ᳫüø®þ ¬³°®þ âè§íà·àº òå, ·®ã® íå ¬®¦íà â·èíè-
òè, í³¦ òå, ù® ¬®¦íà. Ï°è öü®¬ó ïå°åâà¦àþòü ÿê³±í³ í®°¬è §àê®íó:
ꮬó ù® ï®âèíí® íà«å¦àòè, §àá®°®íåí³ âè¤è ¤³ÿ«üí®±ò³, â·èíêè
òà ³í. ʳ«üê³±í³ í®°¬àòèâè ¬³±òÿòü±ÿ §¤åᳫüø®ã® â §àê®í®¤àâ·èµ àê-
òൠ®ï®¤àòê®âóâàííÿ § °®§¬³°à¬è ïå°å¤áà·åíèµ øò°àôíèµ ±àíêö³©,
99
à«å § °®§âèòꮬ âè°®áíèöòâà âí౫³¤®ê ©®ã® òåµí³·í®ã®, ±®ö³à«üí®-
åê®í®¬³·í®ã® © åꮫ®ã³·í®ã® ó±ê«à¤íåííÿ 곫üê³±í³ í®°¬è ±òàþòü ¤å-
¤à«³ ³±ò®òí³ø®þ ·à±òèí®þ §àê®í®¤àâ±òâà. Ï°è·®¬ó ©¤åòü±ÿ íå
ò³«üêè ï°® §àê®í®¤àâ·³ àêòè, â ÿêèµ §à⦤è áàãàò® 곫üê³±íèµ í®°¬,
à © ï°® ±à¬³ §àê®íè. Íà¤à«³ íå®áµ³¤í® áó¤å ï°è©íÿòè ·è¬à«® §àê®í®-
¤àâ·èµ í®°¬ ¤«ÿ 곫üê³±í®ã® âè§íà·åííÿ íàï°ÿ¬êó °®§âèòêó âè°®á-
íèöòâà, âíóò°³øíü®¿ òà §®âí³øíü®¿ ﮫ³òèêè ¤å°¦àâè ò®ù®. Ï®-
ò°³áíà ¤«ÿ öü®ã® åê®í®¬³·íà òå®°³ÿ â¦å º.
”³íàí±®â®-åê®í®¬³·í³ ¬åµàí³§¬è ¬àê°®óï°à⫳ííÿ — öå íà±à¬ïå-
°å¤ ¤å°¦àâíà áþ¤¦åòíà, ﮤàòê®â®-ô³±êà«üíà ±è±òå¬è, ¤å°¦àâíà
ô³íàí±®â®-ê®íò°®«üíà, à òàꮦ ô³íàí±®â®-áàíê³â±üêà ±è±òå¬è â ·à±-
òèí³ °åãó«þâàííÿ êó°±ó âà«þò, íà¤àííÿ ê°å¤èò³â ³ ô³íàí±®â®ã® âï«è-
âó íà ±ò°óêòó°ó òà °®§âèò®ê åê®í®¬³êè â ö³«®¬ó. ”³íàí±®â®-åê®í®-
¬³·í³ ¬åµàí³§¬è áó¤ü-ÿê®ã® °³âíÿ §àáå§ïå·óþòü °óµ êàï³ò૳â, ò®âà°³â
³ ï°àö³. Íà ¬àê°®°³âí³ â®íè ï®âèíí³ §àáå§ïå·óâàòè áå§óïèííå ³ ±ò³©êå
§«èòòÿ ¬³ê°®ï®ò®ê³â ó ¬àê°®ï®ò®êè ô³íàí±®âèµ, ¬àòå°³à«üíèµ ³ ò°ó-
¤®âèµ °å±ó°±³â ó ï®ò°³áí®¬ó ¤å°¦àâ³ íàï°ÿ¬êó.
À¤¬³í³±ò°àòèâí®-òåµí³·íå óï°à⫳ííÿ §¤åᳫüø®ã® óÿâ«ÿþòü ï®-
âå°µ®â® ÿê ±ï°®ùåíå ब³í³±ò°óâàííÿ §à ï°èíöèﮬ “§àá®°®íèòè”,
“¤®§â®«èòè”. Íà±ï°à⤳ ®°ãàí³§àö³©í®-òåµí³·í³ ¬åµàí³§¬è íàáàãàò®
±ê«à¤í³ø³ © ¿µí³ ôóíêö³¿ øè°ø³. ‚®íè, ï® ±óò³, ï®ã«èíàþòü §àê®í®-
¤àâ·³ òà ô³íàí±®â®-åê®í®¬³·í³ ¬åµàí³§¬è ôóíêö³®íóâàííÿ ±ó±ï³«üí®-
ã® âè°®áíèöòâà ³ íà¤àþòü ¿¬ °óµó .
Çà ¤®ï®¬®ã®þ ±à¬å ®°ãàí³§àö³©í®-òåµí³·íèµ ¬åµàí³§¬³â ¤³þòü â±³
³íø³ ¬åµàí³§¬è. Áå§ íèµ íå ¬®¦óòü âèÿâèòè±ÿ í³ §àê®í®¤àâ±òâ®, í³
ô³íàí±®â®-åê®í®¬³·í³ ¬åµàí³§¬è. “±å, ù® ⳤáóâàºòü±ÿ §à ó·à±òþ °®-
§ó¬ó ³ ù® ¬àº ï®ò°åáó â ó§ã®¤¦åíí³ ¤³©, âè¬àãຠ®°ãàí³§àö³¿.
Íàï°èê«à¤, ó §àê®í®¤àâ·³© ±ôå°³ â¦å ³§ ±à¬®ã® ï®·àòêó §à°®¤¦åí-
íÿ §àê®í®¤àâ·èµ àêò³â íå®áµ³¤íà ®°ãàí³§àö³ÿ ¿µ °®§°®á«åííÿ, ï®°ÿ¤-
êó ï°è©íÿòòÿ ³ íàáóòòÿ ·èíí®±ò³. „«ÿ âèê®°è±òàííÿ §àê®í®¤àâ·èµ
àêò³â ï®ò°³áí³ í®°¬è þ°è¤è·íèµ ®ïå°àö³©, ï®°ÿ¤®ê °®§ã«ÿ¤ó þ°è-
¤è·íèµ ±óïå°å·®ê § °³§íèµ ïèòàíü 㮱ﮤఱüꮿ ¤³ÿ«üí®±ò³ ò®ù®.
’åµí³·í³ ¬åµàí³§¬è óï°à⫳ííÿ åê®í®¬³ê®þ âè°®áíèöòâà ¬³±òÿòü
±òàí¤à°òè§àö³þ âè°®á³â ³ ±å°òèô³êàö³þ ï°®¤óêö³¿ òà â謳°þâà«üí®¿
òåµí³êè, ±å°òèô³êàö³þ â褳â 㮱ﮤఱüê®-âè°®áíè·®¿ ³ ô³íàí±®â®¿ ¤³-
ÿ«üí®±ò³, à òàꮦ °åã«à¬åíòóâàííÿ áàãàòü®µ òåµí®«®ã³·íèµ ï°®öå±³â.
Íàï°èê«à¤, °åã«à¬åíòóºòü±ÿ òåµí®«®ã³ÿ ﳤíÿòòÿ © ®ïó±êàííÿ âàíòà-
¦ó. Ç®ê°å¬à, §àá®°®íÿºòü±ÿ ï³¤í³¬àòè âàíòঠò°ü®¬à ³ ᳫüø®þ 곫ü-
100
ê³±òþ ﳤ³©¬à«üíèµ ê°àí³â. Ðåã«à¬åíòóþòü±ÿ òåµí³êà áå§ïåêè ï°àö³ òà
ﮦå¦íà áå§ïåêà, âåòå°èíà°íè© íàã«ÿ¤, åꮫ®ã³ÿ òà ³í.
ΰãàí³·íå ﮺¤íàííÿ â íå®áµ³¤íèµ ï°®ï®°ö³ÿµ §àê®í®¤àâ·èµ, ô³-
íàí±®â®-åê®í®¬³·íèµ òà ®°ãàí³§àö³©í®-òåµí³·íèµ ¬åµàí³§¬³â ¤àº §¬®-
ãó ±òâ®°èòè åôåêòèâíó ±è±òå¬ó óï°à⫳ííÿ ±ó±ï³«üíè¬ âè°®áíèöò⮬
íà ê®¦í®¬ó åòàï³ ©®ã® °®§âèòêó. Ï°è öü®¬ó, íå§à«å¦í® ⳤ ®á°àí®-
ã® âà°³àíòà åê®í®¬³·í®¿ ﮫ³òèêè, §à⦤è íå®áµ³¤í® °®§â’ÿ§óâàòè
¤âà åê®í®¬³·íèµ §àâ¤àííÿ:
1) ﳤò°è¬óâàòè ¬àòå°³à«üí®-ô³íàí±®âó §áà«àí±®âàí³±òü íà°®¤í®ã®
㮱ﮤఱòâà, ïå°å¤ó±³¬ ù®¤® ®ï«àòè ï°àö³;
2) ﳤò°è¬óâàòè ¤®±èòü âè±®êó ±®ö³à«üíó ê®°è±í³±òü âè°®áíèöòâà,
ò®áò® ©®ã® åê®í®¬³·íè© ÊÊ„, ù®á ¦èòòºâè© °³âåíü «þ¤å© ⳤï®-
ⳤàâ °³âíþ °®§âèòêó âè°®áíèöòâà.
„«ÿ ﳤò°è¬àííÿ ±òàᳫüí®±ò³ âè°®áíèöòâà ³ ±ï®¦èâàííÿ ï®ò°³á-
í®, ù®á ï«àò®±ï°®¬®¦í³±òü íà±å«åííÿ ⳤï®â³¤à«à ®á°àí®¬ó âà°³àí-
òó åê®í®¬³·í®¿ ﮫ³òèêè. Ï°®òå §àíà¤ò® âè±®êà ï«àò®±ï°®¬®¦í³±òü,
ò®áò® íफèøê®âå íàã°®¬à¤¦åííÿ ã°®øå© íà±å«åííÿ¬, ï°è§â®¤èòü
àá® ¤® ³íô«ÿö³¿ ã°®øå©, àá® ¤® ¤åô³öèòó ò®âà°³â, ÿêù® ö³íè íà íèµ
í姬³íí³. αòàííº áó«® ®±®á«èâ® µà°àêòå°íè¬ ¤«ÿ ±®ö³à«³±òè·íèµ
ê°à¿í, âí౫³¤®ê ò®ã®, ù® ¿µ ó°ÿ¤è íà¬àãà«è±ÿ óò°è¬óâàòè ¤®±èòü
âè±®êè© °³âåíü §à°®á³òí®¿ ï«àòè áå§ °®§øè°åííÿ ¬®¦«èâ®±òå© ³ ï®-
ò°åá ¤«ÿ ¿¿ âèò°àò.
гâíå¬ ±ï®¦èâàííÿ ¬àòå°³à«üíèµ á«àã, ï«àò®±ï°®¬®¦í³±òþ íà±å-
«åííÿ © ³íô«ÿö³ºþ ï®ò°³áí® óï°àâ«ÿòè. À ®ò¦å, íå®áµ³¤í® ê®íò°®«þ-
âàòè ï®êà§íèê, ù® µà°àêòå°è§óº ê³íöåâè© °å§ó«üòàò öèµ ï°®öå±³â:

Á¤ 10
§¤ = ; Á ¤ = ‘ Á ¤i (i = 1, 2,...,10), (5.19)
„Á i =1


¤å Á¤i — 곫üê³±òü íàÿâíèµ ¬àòå°³à«üíèµ á«àã i-ã® âè¤ó (µà°·óâàííÿ,
®¤ÿã, ¦èò«® òà ³í., ¤èâ. òå¬ó 1.3, ±. 24) ó ï®ò®·íèµ ö³íàµ, ù® âè¬àãà-
þòü ®ï«àòè ã°®øè¬à; „Á — ï®ò®·íà ï«àò®±ï°®¬®¦í³±òü íà±å«åííÿ
§à í®¬³íà«üí®þ âà°ò³±òþ ã°®øå©, ÿê³ º â °®§ï®°ÿ¤¦åíí³ íà±å«åííÿ.
‘®ö³à«üíà ê®°è±í³±òü âè°®áíèöòâà (¤èâ. òå¬ó 4.2, ±. 74, 75) âè§íà-
·àºòü±ÿ âè°®áíèöò⮬ ³ ±ï®¦èâàííÿ¬ ï°®¤óêò³â ³ ï®±«óã íà±å«åííÿ¬,
ù® §à«å¦èòü íå ò³«üêè ⳤ âå«è·èíè âèê®°è±ò®âóâàíèµ âè°®áíè·èµ
å«å¬åíò³â, à © ⳤ ¿µ ±ï³âⳤí®øåííÿ, ò®áò® ⳤ åê®í®¬³·í®¿ ±ò°óêòó-
°è âè°®áíèöòâà. ’®¬ó ±®ö³à«üíà ê®°è±í³±òü ±ó±ï³«üí®ã® âè°®áíèö-
òâà µà°àêòå°è§óºòü±ÿ íà±à¬ïå°å¤ ·à±òê®þ χÁ ò³º¿ ·à±òèíè âè°®áíè-
·èµ å«å¬åíò³â, ù® áå°å ó·à±òü ó ⳤòâ®°åíí³ °®á®·®¿ ±è«è (4.22):
101
ÀÁ
·Á = = 1 ’ · À ( ÀÁ = À11 + À21 + À31 ); (5.20)
À
À ’ ÀÁ
·À = = 1 ’ ·Á ;
À
3 3
À = ‘ ‘ Àkl (k , l = 1, 2,3),
k =1 l =1


¤å ÀÁ — ±ó¬à°íà âà°ò³±òü âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â (À11, À21, À31), ù®
áå°óòü ó·à±òü ó ⳤòâ®°åíí³ °®á®·®¿ ±è«è; À — ±ó¬à°íà âà°ò³±òü âè-
°®áíè·èµ å«å¬åíò³â (Àkl ) 󱳺¿ âè°®áíè·®¿ ±è±òå¬è.
‘ï°ÿ¦åíè© ï®êà§íèê χÀ âè§íà·àº ·à±òêó âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â,
ù® áå°óòü ó·à±òü ó ⳤòâ®°åíí³ §íà°ÿ¤ü ï°àö³ òà ï°å¤¬åòà ï°àö³, ©
µà°àêòå°è§óº òåµí³·í³±òü âè°®áíèöòâà. —è¬ â³í ᳫüøè©, òè¬ âèù³
®§á°®ºí³±òü ï°àö³ òà ¬àò尳૮¬³±òê³±òü âè°®áíèöòâà. À«å ·è¬
ᳫüøè© ï®êà§íèê χÀ, òè¬ ¬åíøè© ï®êà§íèê χÁ, ù® µà°àêòå°è§óº ±®-
ö³à«üíó ê®°è±í³±òü âè°®áíèöòâà.
“ï°à⫳ííÿ ¬àòå°³à«üí®-ô³íàí±®â®þ §áà«àí±®âàí³±òþ ³ ±®ö³à«ü-
í®þ ±ï°ÿ¬®âàí³±òþ, à ®ò¦å ¦èòòº§¤àòí³±òþ ³ ¤³º§¤àòí³±òþ âè°®áíè-
·®¿ ±è±òå¬è â ö³«®¬ó (°è±. 5.1), ¤àº §¬®ãó §àáå§ïå·óâàòè áå§ê°è§è±íå
ôóíêö³®íóâàííÿ âè°®áíèöòâà ³ ±ï°ÿ¬®âóâàòè ©®ã® °®§âèò®ê §à íàïå-
°å¤ §à¤àí®þ ò°àºêò®°³ºþ, íà¤àþ·è ¤®±òàòí³© ±òóï³íü ±â®á®¤è ¤«ÿ ±à-
¬®°åãó«þâàííÿ âè°®áíèöòâà íà ¬³ê°®°³âí³.
‘ମ°åãó«þâàííÿ §¤³©±íþºòü±ÿ íà °èíêൠ°®á®·®¿ ±è«è, §íà°ÿ¤ü
ï°àö³ òà ï°å¤¬åòà ï°àö³. Íà öèµ °èíêൠï°àâèòü “áà«” í®°¬à ï°è-
áóòêó íà âê«à¤åíè© ó ±ï°àâó êàï³òà«.
Îò¦å, â óï°à⫳íí³ âè°®áíèöò⮬ âà°ò® ¤®ò°è¬óâàòè±ÿ ò°ü®µ
ï°èíöèï³â:
1) ¤®±ÿãíåííÿ ¤®±òàòíü® âè±®ê®ã® §íà·åííÿ åê®í®¬³·í®ã® ÊÊ„ —
±®ö³à«üí®-±ò°óêòó°í®¿ ê®°è±í®±ò³ âè°®áíèöòâà, ù® âè§íà·àº
©®ã® ±®ö³à«üíó ±ï°ÿ¬®âàí³±òü (5.20);
2) ¤®±ÿãíåííÿ ¤®±òàòíü® â豮ꮿ ï°èáóòê®â®±ò³ âè°®áíèöòâà íà
°³âí³ ÿê ﳤï°èº¬±òâ ³ ãà«ó§å©, òàê ³ íà°®¤í®ã® 㮱ﮤఱòâà â
ö³«®¬ó;
3) §àáå§ïå·åííÿ ¬àòå°³à«üí®-ô³íàí±®â®¿ §áà«àí±®âàí®±ò³ íà°®¤í®ã®
㮱ﮤఱòâà, íà±à¬ïå°å¤ §à ®ï«àò®þ ï°àö³ (5.19).
Çà±ò®±óâàííÿ öèµ ï°èíöèï³â ¤àº §¬®ãó ãà°¬®í³©í® ﮺¤íàòè óï-
°à⫳ííÿ ³§ ±à¬®°åãó«þâàííÿ¬ °èíê®â®¿ åê®í®¬³êè.

102
‘®ö³à«üíà ê®°è±í³±òü
‘ÀÌÎЅÓËÞ‚ÀÍÍß
χÁ
âè°®áíèöòâà‚³¤òâ®°åííÿ °®á®·®¿
Ðèí®ê
Çàê®í®¤àâ·è© ±è«è, §áå°å¦åííÿ
°®á®·®¿
¬åµàí³§¬ ±å°å¤®âèùà
Ì…•ÀͲÇÌ “ÏÐÀ‚˲ÍÍß񊮊
ï°®¦èâàííÿ «þ¤å©
”³íàí±®â®- ‚³¤òâ®°åííÿ §íà°ÿ¤ü Ðèí®ê
åê®í®¬³·íè© ï°àö³, ®µ®°®íà §íà°ÿ¤ü
¬åµàí³§¬ ¤®â곫«ÿ ï°àö³
ï°èáóò®ê
h
ΰãàí³§àö³©- ‚³¤òâ®°åííÿ ï°å¤¬åòà Ðèí®ê
í®-òåµí³·íè© ï°àö³, ®µ®°®íà ï°è°®¤- ï°å¤¬åòà
Ì…•ÀͲÇÌÈ
¬åµàí³§¬ íèµ °å±ó°±³â ï°àö³Ìàòå°³à«üí®-ô³íàí±®âà
·„
§áà«àí±®âàí³±òü âè°®áíèöòâà


Ðè±. 5.1. ‘µå¬à ¬àê°®óï°à⫳ííÿ âè°®áíèöò⮬

Çàïèòàííÿ. Çàâ¤àííÿ
1. “ ·®¬ó ﮫÿãຠﮱòàí®âêà §à¤à·³ ±ï°ÿ¬®âàí®ã® ⳤòâ®°åííÿ?
2. ßêè¬è ê®åô³ö³ºíòà¬è âè§íà·àºòü±ÿ åê®í®¬³·íà ﮫ³òèêà ⳤòâ®-
°åííÿ?
3. Íà§â³òü ¬®¦«èâ³ âà°³àíòè åê®í®¬³·í®¿ ﮫ³òèêè. ßê³ ®±í®âí³ âà-
°³àíòè åê®í®¬³·í®¿ ﮫ³òèêè ⳤòâ®°åííÿ?
4. εà°àêòå°è§ó©òå ¤âà ®±í®âíèµ åê®í®¬³·íèµ §àâ¤àííÿ, ÿê³ ï®âèíí³
âè°³øóâàòè±ÿ â óï°à⫳íí³ ï°®öå±à¬è ⳤòâ®°åííÿ.
5. Ï®ÿ±í³òü ôóíêö³®íóâàííÿ ±ôå°è ±à¬®°åãó«þâàííÿ åê®í®¬³·íèµ

<<

. 16
( 20 .)>>