<<

. 19
( 20 .)>>

100 980 7,2
À
60 5,4

À
40 3,6
Ï
20 1,80 0
1960 1971 1982 1993 2004 2015 Юêè

Ðè±. 6.1. ‘ï³âⳤí®øåííÿ âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â ³ ±ï®¦èâàííÿ ï°®¤óêòó
â “ê°à¿í³. Ðå§ó«üòàòè åê±ïå°è¬åíòó §à 1-¬ âà°³àíò®¬:
1 — ·à±òêà âè°®áí跮㮠±ï®¦èâàííÿ; 2 — ·à±òêà ®á±ÿãó §à±®á³â âè°®áíèö-
òâà; 3 — âà°ò³±òü ®¤èíèö³ °®á®·®¿ ±è«è (§à ®á±ÿ㮬 °³·í®ã® ±ï®¦èâàííÿ)
(òè±. °óá./«þ¤.-°³ê); 4 — ±®ö³à«üíà ê®°è±í³±òü, àá® åê®í®¬³·íè© ÊÊ„ âè-
°®áíèöòâà; 5 — ·à±òêà íåâè°®áí跮㮠±ï®¦èâàííÿ

“ïàùåþ”, óòâ®°åí®þ ®á«à±òþ ¬³¦ ê°èâè¬è 2 ³ 4. Ì妳, ¤® ÿêèµ ¬®¦å
°®§ê°èâàòè±ÿ “ïàùà”, §í൮¤ÿòü±ÿ ¬³¦ íó«å¬ ³ ®¤èíèöåþ. —è¬ íè¦-
·è© ÊÊ„ åê®í®¬³êè (ê°èâà 4), òè¬ á³«üøå °®§ê°èâàºòü±ÿ “ïàùà”, ù®
âè¬àãຠ¤å¤à«³ ᳫüøå §à±®á³â íà ⳤòâ®°åííÿ §à±®á³â âè°®áíèöòâà.
‚³¤ï®â³¤í® ¤å¤à«³ ¬åíøå ó ï°®öåíòí®¬ó ⳤí®øåíí³ §à«èøàºòü±ÿ §à-
±®á³â íà ﳤò°è¬êó ³ ï³¤âèùåííÿ °³âíÿ ¦èòòÿ íà±å«åííÿ.
Ï® ±óò³, öå â±å ò®© ¦å âà°³àíò ïå°åâà¦í®ã® °®§âèòêó §à±®á³â âè-
°®áíèöòâà, ò®áò® §íà°ÿ¤ü ï°àö³ òà ï°å¤¬åòà ï°àö³, ꮫè âà«®âè©
ï°®¤óêò °®§ï®¤³«ÿºòü±ÿ íà ê®°è±òü ã°óïè “À” íà â±ü®¬ó ¤®±«³¤¦óâà-
í®¬ó ³íòå°â૳ ·à±ó § 1960 ï® 2015 °.
“ öü®¬ó âà°³àíò³ ê®åô³ö³ºíòè °®§ï®¤³«ó â±³µ ò°ü®µ â褳â ï°®¤óêòó
(§íà°ÿ¤ü ï°àö³, ï°å¤¬åòà ï°àö³ òà °®á®·®¿ ±è«è) íàáóâàþòü ¬àê±è¬à«ü-
117
%
20
10016
80


12
60
ÏÀ™À
8
40


4
20


0
0
1960 1971 1982 1993 2004 2015 Юêè
Ðè±. 6.2. ‘ï³âⳤí®øåííÿ âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â ³ ±ï®¦èâàííÿ ï°®¤óêòó
â “ê°à¿í³. Ðå§ó«üòàòè åê±ïå°è¬åíòó §à 2-¬ âà°³àíò®¬:
1 — ·à±òêà âè°®áí跮㮠±ï®¦èâàííÿ; 2 — ·à±òêà ®á±ÿãó §à±®á³â âè°®áíèö-
òâà; 3 — âà°ò³±òü ®¤èíèö³ °®á®·®¿ ±è«è (§à ®á±ÿ㮬 °³·í®ã® ±ï®¦èâàííÿ)
(òè±. °óá./«þ¤.-°³ê); 4 — ±®ö³à«üíà ê®°è±í³±òü, àá® åê®í®¬³·íè© ÊÊ„ âè-
°®áíèöòâà; 5 — ·à±òêà íåâè°®áí跮㮠±ï®¦èâàííÿ.

í®ã® §íà·åííÿ ³ ï°ÿ¬óþòü ¤® ®¤èíèö³ ó ±ôå°àµ ⳤòâ®°åííÿ §íà°ÿ¤ü ï°à-
ö³ òà ï°å¤¬åòà ï°àö³, ò®áò® ó ⳤòâ®°åíí³ §à±®á³â âè°®áíèöòâà:
â12 + â13 ’ 1; â11 = 1 ’ (â12 + â13 ) ’ 0;
â 22 + â 23 ’ 1; â 21 = 1 ’ (â 22 + â 23 ) ’ 0;
â 32 + â 33 ’ 1; â 31 = 1 ’ (â 32 + â 33 ) ’ 0.

Ю§ï®¤³« ó ö³ ±ôå°è âè°®á«åíèµ ï°®¤óêò³â ó âèã«ÿ¤³ °®á®·®¿ ±è«è
±òàí®âèòü 80–84 %, §íà°ÿ¤ü ï°àö³ — 52–81 %, ï°å¤¬åòà ï°àö³ (¬àòå°³-
à«ó) — 94–97 %. ‚³¤ï®â³¤í® ê®åô³ö³ºíòè °®§ï®¤³«ó ò°ü®µ â褳â ï°®-
¤óêòó (°®á®·®¿ ±è«è, §íà°ÿ¤ü ï°àö³ òà ï°å¤¬åòà ï°àö³) ¤«ÿ 1-¿ ±ôå°è
ⳤòâ®°åííÿ, ¤å ⳤòâ®°þºòü±ÿ °®á®·à ±è«à, íàáóâàþòü §íà·åííÿ §à
§à«èøê®âè¬ ï°èíöèﮬ ³ ï°ÿ¬óþòü ¤® íó«ÿ. Íàï°èê³íö³ ¤®±«³¤¦óâà-
118
í®ã® ïå°³®¤ó, ò®áò® â 2015 °., §à òàꮿ ﮫ³òèêè ó ±ôå°ó ⳤòâ®°åííÿ
°®á®·®¿ ±è«è °®§ï®¤³«ÿòè¬åòü±ÿ ï°®¤óêòó ó âèã«ÿ¤³ §íà°ÿ¤ü ï°àö³ —
19 % , ¬àò尳૳⠗ 3 % ³ °®á®·®¿ ±è«è — 16 % . ßêù® ï°®¤®â¦óâàòè
òàêó ﮫ³òèêó ¤® íå±ê³í·åíí®±ò³, ò® â ¬àòå¬àòè·í³© ã°àíèö³ §à«è-
øàòü±ÿ ò³«üêè ±ôå°è ⳤòâ®°åííÿ §íà°ÿ¤ü ï°àö³ òà ï°å¤¬åòà ï°àö³ âè-
íÿòê®â® ¤«ÿ §íà°ÿ¤ü ï°àö³. ‘ôå°à ¦ ⳤòâ®°åííÿ °®á®·®¿ ±è«è, à ®ò¦å
³ â±ü®ã® íà±å«åííÿ, ï®±ò³©í® §¬åíøóºòü±ÿ © ó ¬àòå¬àòè·í³© ¬å¦³ ï°ÿ-
¬óº ¤® íó«ÿ.
“ òàꮬó âà°³àíò³ âè°®áíèöòâ® ±«ó¦èòü ±à¬®¬ó âè°®áíèöòâó, ³
©®ã® ±®ö³à«üíå ï°è§íà·åííÿ âò°à·àºòü±ÿ. Ï°è öü®¬ó ï°èáóòê®â³±òü ó
±ôå°àµ ⳤòâ®°åííÿ §à±®á³â âè°®áíèöòâà òå¦ §íè¦óºòü±ÿ ·å°å§ íè§ü-
êó âå«è·èíó âà°ò®±ò³ À1, ù® ¬³±òèòü±ÿ â °®á®·³© ±è«³.
“ 2-¬ó âà°³àíò³ åê®í®¬³·íà ﮫ³òèêà íà ±òळ¿ âèµ®¤ó § ê°è§è ³ §°®-
±òàííÿ åê®í®¬³êè (ï³±«ÿ 1995 °.) §¬³íþºòü±ÿ ó á³ê §á³«üøåííÿ ±ôå°è
ⳤòâ®°åííÿ °®á®·®¿ ±è«è (¤èâ. òàá«. 6.1), ò®áò® ±®ö³à«üí®¿ ±ï°ÿ¬®âà-
í®±ò³ °®§âèòêó âè°®áíèöòâà §à °àµóí®ê §¬åíøåííÿ ó ±ôå°àµ âè°®á-
íèöòâà §à±®á³â âè°®áíèöòâà ¤® ¿µ ®ïòè¬à«üí®ã® §íà·åííÿ.

â 12 + â 13 = 1 ’ ¤1 ; â 11 = ¤1 ;
â 22 + â 23 = 1 ’ ¤ 2 ; â 21 = ¤ 2 ;
â 32 + â 33 = 1 ’ ¤ 3 ; â 31 = ¤ 3 .
¤ k = opt ( k = 1, 2, 3).
Ï®°³âíÿí® § 1-¬ âà°³àíò®¬ ó 2-¬ó âà°³àíò³ ó ±ôå°ó ⳤòâ®°åííÿ °®-
á®·®¿ ±è«è °®§ï®¤³« ï°®¤óêò³â ó âèã«ÿ¤³ §íà°ÿ¤ü ï°àö³ ¤® 2015 °.
§á³«üøóºòü±ÿ § 19 ¤® 45 %, ï°å¤¬åòà ï°àö³ — § 3 ¤® 24 % ³ °®á®·®¿ ±è-
«è — §16 ¤® 25 %. “ ±ôå°è ⳤòâ®°åííÿ §à±®á³â âè°®áíèöòâà ï°®¤óêòè
°®§ï®¤³«ÿþòü±ÿ íå §à ï°èíöèﮬ ¬àê±è¬ó¬ó, à §à ï°èíöèﮬ ®ïòè-
¬à«üí®±ò³ °®§âèòêó âè°®áíèöòâà §àãà«®¬. ‚³¤ï®â³¤í® °å§ó«üòàòè âè-
µ®¤ó § ê°è§è ³ íà±òóïí®ã® §°®±òàííÿ åê®í®¬³êè ³±ò®òí® â³¤°³§íÿþòü±ÿ.
Ǭ³íà ﮫ³òèêè °®§ï®¤³«ó âè°®á«åíèµ ï°®¤óêò³â ó á³ê ï°³®°èòåòó
±ôå°è ⳤòâ®°åííÿ °®á®·®¿ ±è«è ±ï°èÿº ﳤâèùåííþ ÊÊ„ åê®í®¬³êè
(ê°èâà 4 íà °è±. 6.2) ³ §°®±òàííÿ ¤® ê³íöÿ °®§°àµóíê®â®ã® ïå°³®¤ó (¤®
2015 °.) ®á±ÿãó ±ï®¦èâàííÿ íà±å«åííÿ (ê°èâà 3) ï®°³âíÿí® § 1990 °. ó
¤âà °à§è. Ï°è öü®¬ó, §âè·à©í®, §¬åíøóºòü±ÿ ·à±òêà ®á±ÿãó §à±®á³â
âè°®áíèöòâà ³ ⳤï®â³¤í® “ïàùà”, ÿê öå ¤®á°å âè¤í® íà °è±. 6.2, ï°è-
ê°èâàºòü±ÿ. ʳ«üê³±òü ¦å âà«®â®ã® ï°®¤óêòó Ï §á³«üøóºòü±ÿ ó 1,5
°à§à (¤èâ. òàá«. 6.2), ù® ³ ¤àº §¬®ãó ᳫüøå âèê®°è±ò®âóâàòè §à±®á³â
íà ﳤâèùåííÿ °³âíÿ ¦èòòÿ «þ¤å©.
119
“ 2-¬ó âà°³àíò³ âè°®áíèöòâ® ¤èíଳ·í³øå, ¬àº ᳫüø³ ¬®¦«èâ®±ò³
¤«ÿ ﳤâèùåííÿ ï°èáóòê®â®±ò³ ó â±³µ ò°ü®µ ±ôå°àµ ⳤòâ®°åííÿ ³
§á³«üøåííÿ âà«®â®ã® ï°®¤óêòó Ï §à ¬åíø®¿ 곫üê®±ò³ §à±®á³â âè°®á-
íèöòâà Àâ°. ‘⮺·à±íå §á³«üøåííÿ òàê §âàí®ã® “íåâè°®áí跮㮔 ±ï®-
¦èâàííÿ íå ò³«üêè ﮫ³ïøóº ¦èòòÿ «þ¤å©, à © ®¦èâ«ÿº åê®í®¬³êó.
Çⳤ±è âèï«èâຠâফèâè© âè±í®â®ê:
Îïò謳§àö³ÿ °®§ï®¤³«ó ¤å-ôàêò® âè°®á«åíèµ ï°®¤óêò³â ¬³¦ ò°ü®-
¬à ±ôå°à¬è ⳤòâ®°åííÿ (°®á®·à ±è«à, §íà°ÿ¤¤ÿ ï°àö³ òà ï°å¤¬åò ï°à-
ö³) º íà©åôåêòèâí³øè¬ ±ï®±®á®¬ ó±ï³øí®ã® °®§âèòêó åê®í®¬³êè ³ ﳤâè-
ùåííÿ °³âíÿ ¦èòòÿ íà±å«åííÿ.
„® ò®ã® ¦ ®ïò謳§àö³ÿ ±ò°óêòó°è âè°®áíèöòâà òà ﳤâèùåííÿ
©®ã® åê®í®¬³·í®ã® ÊÊ„ ¤àº §¬®ãó ±óòòºâ® §íè§èòè âè°®áíè·è© òè±ê
íà ï°è°®¤íå ±å°å¤®âèùå òà §¬åíøèòè åꮫ®ã®-åê®í®¬³·íè© °è§èê [6].
Îò¦å, åê±ïå°è¬åíòè ±â³¤·àòü ï°® åôåêòèâí³±òü í®â®ã® ³í±ò°ó¬åíòà-
°³þ ¤«ÿ ï®±òàí®âêè ³ °®§â’ÿ§àííÿ ±ò°àòåã³·íèµ §àâ¤àíü ó ¬àê°®åê®-
í®¬³ö³. Íå ¬åíø åôåêòèâíè© òàêè© ³í±ò°ó¬åíòà°³© ³ â ¬³ê°®åê®í®¬³ö³.
Çàïèòàííÿ. Çàâ¤àííÿ
1. εà°àêòå°è§ó©òå °®«ü íàòó°íèµ ³ òå®°åòè·íèµ åê±ïå°è¬åíò³â â
åê®í®¬³ö³.
2. Ï®ÿ±í³òü ±óòí³±òü òå®°åòè·íèµ òà “«àá®°àò®°íèµ” åê±ïå°è¬åíò³â.
3. ™® íå®áµ³¤í® ¤«ÿ ï®±òàí®âêè òå®°åòè·í®ã® åê±ïå°è¬åíòó § åê®-
í®¬³êè âè°®áíèöòâà?
4. “ ·®¬ó ⳤ¬³íí³±òü ·è±«®â®ã® åê±ïå°è¬åíòó íà …ÎÌ â³¤ å¬ï³°è·-
í®ã® ï°®ãí®§óâàííÿ?
5. ßê âï«èâàþòü ïà°à¬åò°è åê®í®¬³·í®¿ ﮫ³òèêè íà ±®ö³à«üíó
±ï°ÿ¬®âàí³±òü °®§âèòêó åê®í®¬³êè ê°à¿íè ⠷豫®â®¬ó åê±ïå°è-
¬åíò³ § °®§âèòêó âè°®áíèöòâà â “ê°à¿í³ § 1960 ï® 2015 °.?
120
‘ÏÈ‘ÎÊ ‚ÈÊÎÐÈ‘’ÀÍί
’À Ð…ÊÎ̅̈́΂ÀÍί ˲’…ÐÀ’“ÐÈ
1. Áàáèöêè© À.”. Ì®¤å«ü ýê®í®¬èêè ï°®è§â®¤±òâà. — Ê.: Î-â® “Çíà-
íèå” “‘‘Ð, 1989. — 48 ±.
2. Áàáèöêè© À. Ì®¤å«ü è ï°®åêò °»í®·í®© ýê®í®¬èêè — Ê.: ȧ¤.
ﮫèã°. öåíò° “Çíàííÿ”, 1993. — 194 ±.
3. Áàáèöüêè© À.”. Ì®¤å«ü °®§øè°åí®ã® ⳤòâ®°åííÿ òà i¿ °åà«i§àöi¿
íà …ÎÌ // Ìàøèííà ®á°®áêà iíô®°¬àöi¿ (Ìi¦âi¤. íàóê. §á.). — Ê.:
Êè¿â. ¤å°¦. åê®í®¬. óí-ò. — 1997. — ‚èï. 59. — ‘. 28-36.
4. Áàáèöüêè© À. …ê®í®¬³êà: ⳤ å¬ï³°èêè ¤® ò®·í®ã® °®§°àµóíêó //
‚³±í. ÍÀÍ “ê°à¿íè. — 1997. — ¹ 3/4. — ‘. 27–33.
5. Áàáèöüêè© À. Í®âè© ³í±ò°ó¬åíòà°³© ¤«ÿ °®§â’ÿ§àííÿ ±ó·à±íèµ §à-
¤à· ³íô®°¬àö³©í®¿ òåµí®«®ã³¿ // ‚³±í. Íàö. áàíêó “ê°à¿íè. —
1998. — ¹ 8. — ‘. 42–44.
6. Áàáèöüêè© À. …ê®í®¬³·í®-¬àòå¬àòè·íà òå®°³ÿ òà ¿¿ ¬®¦«èâ®±ò³ ó
âè°³øåíí³ §à¤à· ï® §íè¦åííþ åꮫ®ã®-åê®í®¬³·í®ã® °è§èêó //
‘®ö³à«üí³ °è§èêè òà ±®ö³à«üíà áå§ïåêà â ó¬®âൠï°è°®¤íèµ ³ òåµ-
í®ãåííèµ íधâè·à©íèµ ±èòóàö³© òà êàòà±ò°®ô. — Ê.: ‘òè«®±,
2001. — ‘. 408–424.
7. …ê®í®¬i·íè© ±«®âíèê-¤®âi¤íèê. — Ê.: .emina, 1995. — ‘.113–127.
8. Ëàíãå Î. ’å®°èÿ ⮱ﰮè§â®¤±òâà è íàê®ï«åíèÿ. — Ì.: ȧ¤-â®
èí®±ò°. «èò., 1963. — 141 ±.
9. Ëå®íòüåâ ‚. ȱ±«å¤®âàíèå ±ò°óêòó°» à¬å°èêàí±ê®© ýê®í®¬èêè:
òå®°åòè·å±êè© è ý¬ïè°è·å±êè© àíà«è§ ï® ±µå¬å §àò°àò» — â»-
ïó±ê. — Ì.: î±±òàò觤àò, 1958. — 640 ±.
10. Íà°®¤í®å µ®§ÿ©±òâ® “‘‘Ð (60 «åò): Þáè«. ±òàòè±ò. å¦å㮤íèê. —
Ê.: ’åµíèêà, 1977. — ‘. 28; 34; 35.
11. Íà°®¤í®å µ®§ÿ©±òâ® “‘‘Ð 1977. ‘òàòè±òè·å±êè© å¦å㮤íèê. —
Ê.: ’åµíèêà, 1978. — ‘. 288.
12. Íà°®¤í®å µ®§ÿ©±òâ® “‘‘Ð 1980. ‘òàòè±òè·å±êè© å¦å㮤íèê. —
Ê.: ’åµíèêà, 1981. — ‘. 29.
13. “‘‘Ð â öèô°àµ,1991. — Ê.: ’åµíèêà, 1992.
14. “‘‘Ð â öèô°àµ,1994. — Ê.: ’åµíèêà, 1995.
121
Ç̲‘’
‚‘’“Ï 3
................................................................................................................................................................Ю§¤³« 1
ÌÀ’…ÌÀ’È—ÍÀ Ì΄…ËÜ …ÊÎÍÎ̲ÊÈ
‘“‘ϲËÜÍÎÃÎ ‚ÈÐÎÁÍÈ–’‚À .................................................................................... 5
1.1. Ì®¤å«³ °³âí®âà¦í®ã® ⳤòâ®°åííÿ .............................................................................. 5
”®°¬ó«à ê°ó㮮᮰®òó êàï³òà«ó ............................................................................... 5
„â®±åêò®°íà ¬®¤å«ü ï°®±ò®ã® ⳤòâ®°åííÿ .................................................... 6
„â®±åêò®°íà ¬®¤å«ü °®§øè°åí®ã® ⳤòâ®°åííÿ ........................................ 7
Áàãàò®±åêò®°íà ¬®¤å«ü ⳤòâ®°åííÿ.
Ì®¤å«ü ¬³¦ãà«ó§åâèµ §â’ÿ§ê³â ....................................................................................... 9
1.2. ”®°¬ó«à ³ ¬®¤å«ü ê°ó㮮᮰®òó âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â .................. 12
…ê®í®¬³·íà ±ò°óêòó°à °åà«üí®ã® âè°®áíèöòâà.
”®°¬ó«à ê°ó㮮᮰®òó âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â ....................................... 12
Ì®¤å«ü åê®í®¬³·í®¿ ±ò°óêòó°è ﳤï°èº¬±òâà.
Çâ’ÿ§®ê ¬®¤å«³ ê°ó㮮᮰®òó âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â
§ åê®í®¬³·í®þ ±ò°óêòó°®þ °åà«üí®ã® âè°®áíèöòâà ........................ 15
1.3. ‘ò°óêòó°à âè°®áí跮㮠ﰮöå±ó ³ âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â ............... 17
”óíêö³®íà«üí®-±®ö³à«üíè© ±ê«à¤ ó·à±íèê³â
±ó±ï³«üí®ã® âè°®áíèöòâà ................................................................................................. 17
‘óòí³±òü ³ ±ò°óêòó°à âè°®áí跮㮠ﰮöå±ó ................................................. 19
‘ﮦèâ·à ±ò°óêòó°à âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â .............................................. 21
‘ò°óêòó°à ±ï®¦èâàííÿ ó·à±íèêà¬è âè°®áíèöòâà ............................... 24
1.4. ʳíå¬àòèêà åê®í®¬³·í®ã® ï°®öå±ó .......................................................................... 25
…ê®í®¬³·íè© ï°®±ò³° ³ ±è±òå¬à ê®®°¤èíàò ................................................... 25
˜âè¤ê®±ò³ òà ï°è±ê®°åííÿ åê®í®¬³ê®-âè°®áíè·®ã®
ï°®öå±ó ................................................................................................................................................. 30
ʳíå¬àòè·íè© áà«àí± âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â ............................................ 32

Ю§¤³« 2
ÇÀÊÎÍÈ …ÊÎÍÎ̲ÊÈ ‚ÈÐÎÁÍÈ–’‚À 36
...........................................................


2.1. Çàê®íè ³ §àê®í®¬³°í®±ò³ åê®í®¬³·í®¿ íàóêè 36
...................................................


2.2. Çàê®í âèò°àò åê®í®¬³·í®¿ ï°àö³ .................................................................................. 38

122
Ï®±òó«àòè ¤«ÿ ô®°¬ó«þâàííÿ §àê®í³â
åê®í®¬³êè âè°®áíèöòâà ..................................................................................................... 38
‘óòí³±òü §àê®íó âèò°àò (óòâ®°åííÿ) åê®í®¬³·í®¿ ï°àö³ ................ 40
2.3. Çàê®íè ïå°åíå±åííÿ ³ §áå°å¦åííÿ âà°ò®±ò³ ....................................................... 42
Çàê®í ïå°åíå±åííÿ âà°ò®±ò³ ........................................................................................... 42
Çàê®í §áå°å¦åííÿ âà°ò®±ò³ ............................................................................................. 44
2.4. ’°è ï°àâè«à åê®í®¬³·í®¿ ¤èíଳêè. “¬®âà, ù® âè§íà·àº
°®§âèò®ê âè°®áíèöòâà ...................................................................................................................... 46
Ï°àâè«à åê®í®¬³·í®¿ ¤èíଳêè òà ¿µ åê®í®¬³·íà ±óòí³±òü ......... 46
“¬®âà, ù® âè§íà·àº °®§âèò®ê âè°®áíèöòâà ............................................... 49

Ю§¤³« 3
ÌÀ’…ÌÀ’È—ÍÀ Ì΄…ËÜ ÏÐ΄“Ê–²¯
’À ¯¯ ÎÁ̲͓ ........................................................................................................................................ 51
3.1. ‚à°ò³±òü ï°®¤óêö³¿ (ò®âà°ó) ............................................................................................. 51
‚è¤è âà°ò®±ò³ ï°®¤óêö³¿ (ò®âà°ó) ........................................................................... 51
“¬®âà åêâ³âà«åíòí®±ò³ ®á¬³íó ï°®¤óêö³¿ (ò®âà°ó) ............................... 53
̳í®âà âà°ò³±òü ³ §àê®í®¬³°í³±òü ®á¬³íó ò®âà°³â ................................. 54

<<

. 19
( 20 .)>>