<<

. 20
( 20 .)3.2. Ìàòå¬àòè·íà ¬®¤å«ü ï°®¤óêö³¿ (ò®âà°ó) .......................................................... 56
–³íà âè°®áíèöòâà ò®âà°ó ................................................................................................ 56
Ì®¤å«ü ±ï®¦èâ·èµ â«à±òèâ®±òå© ò®âà°ó ....................................................... 59

Ю§¤³« 4
ÊÎÌÏË…Ê‘ÍÀ ‘È‘’…ÌÀ …ÊÎÍÎ̲—ÍÈ• ÏÎÊÀÇÍÈʲ‚ . 65
4.1. Àí૳òè·íè© ¬åò®¤ ®¤å°¦àííÿ åê®í®¬³·íèµ ï®êà§íèê³â ................. 65
‘óòí³±òü àí૳òè·í®ã® ¬åò®¤ó ................................................................................... 65
Ï®âíà ±è±òå¬à ï®êà§íèê³â, ù® µà°àêòå°è§óþòü
åê®í®¬³êó âè°®áíèöòâà ..................................................................................................... 66
4.2. Ï®êà§íèêè ³ ê°èòå°³¿, ù® µà°àêòå°è§óþòü
ôóíêö³®íóâàííÿ âè°®áíèöòâà ................................................................................................... 71
Ï®êà§íèêè ³ ê°èòå°³¿ ¦èòòº§¤àòí®±ò³ âè°®áíèöòâà ........................... 71
Ï®êà§íèêè ³ ê°èòå°³¿ ¤³º§¤àòí®±ò³ âè°®áíèöòâà .................................... 72
Ï®êà§íèêè ³ ê°èòå°³¿ ±®ö³à«üí®¿ ê®°è±í®±ò³ âè°®áíèöòâà ......... 74
Ï®êà§íèêè ³ ê°èòå°³¿ ïàò®«®ã³¿ âè°®áíèöòâà ............................................ 76
Ê°èòå°³¿ ±ïà¤ó ³ ê°è§®âèµ ±òàí³â âè°®áíèöòâà ........................................ 78
123
Ю§¤³« 5
Ì΄…ËÜ ‘ÀÌÎЅÓËÞ‚ÀÍÍß ’À “ÏÐÀ‚˲ÍÍß
…ÊÎÍÎ̲ÊÎÞ ‚ÈÐÎÁÍÈ–’‚À ................................................................................. 81
5.1. Ìàòå¬àòè·íà ¬®¤å«ü óï°à⫳ííÿ °®§âèòꮬ
±ó±ï³«üí®ã® âè°®áíèöòâà ............................................................................................................... 81
Ï®±òàí®âêà §à¤à·³ óï°à⫳ííÿ ⳤòâ®°åííÿ¬ ............................................ 81
ʳ«üê³±íå âè°à¦åííÿ ﮫ³òèêè ⳤòâ®°åííÿ ................................................ 85
αí®âí³ âà°³àíòè åê®í®¬³·í®¿ ﮫ³òèêè ⳤòâ®°åííÿ ....................... 88
5.2. ‘ôå°è, °³âí³ òà ±µå¬à ±à¬®°åãó«þâàííÿ © óï°à⫳ííÿ
åê®í®¬³ê®þ âè°®áíèöòâà .............................................................................................................. 93
‘òèµ³©í³±òü, óï°à⫳ííÿ ³ ±à¬®°åãó«þâàííÿ âè°®áíèöòâà ......... 93
‘ôå°à ³ ¬åµàí³§¬è ±à¬®°åãó«þâàííÿ âè°®áíèöòâà ............................ 94
‘ôå°à ³ ¬åµàí³§¬è óï°à⫳ííÿ âè°®áíèöò⮬ .......................................... 96
Ìåµàí³§¬è, ±µå¬à ¬àê°®óï°à⫳ííÿ
åê®í®¬³ê®þ âè°®áíèöòâà ................................................................................................ 98
Ю§¤³« 6
Ì…’΄ …ÊÎÍÎ̲ÊÎ-ÌÀ’…ÌÀ’È—ÍÎÃÎ
…Ê‘Ï…ÐÈÌ…Í’“ ÍÀ …ÎÌ .............................................................................................. 104
6.1. Ю«ü ³ §à¤à·³ åê±ïå°è¬åíòó â åê®í®¬³·í®¬ó ï°®ãí®§óâàíí³
òà óï°à⫳íí³ âè°®áíèöò⮬ ................................................................................................... 104
Ю«ü íàòó°íèµ ³ òå®°åòè·íèµ åê±ïå°è¬åíò³â â óï°à⫳íí³
åê®í®¬³ê®þ âè°®áíèöòâà ............................................................................................. 104
Íå®áµ³¤í³±òü ³ ¬®¦«èâ³±òü ï®±òàí®âêè «àá®°àò®°íèµ
åê±ïå°è¬åíò³â § åê®í®¬³êè âè°®áíèöòâà ..................................................... 105
6.2. Çà¤à·à Ê®ø³ °®§øè°åí®ã® ⳤòâ®°åííÿ ............................................................ 107
6.3. ‘óòí³±òü ¬åò®¤ó åê®í®¬³ê®-¬àòå¬àòè·í®ã® åê±ïå°è¬åíòó
íà …ÎÌ ......................................................................................................................................................... 110
Çà¤à·à ³ ¬åò®¤®«®ã³ÿ åê®í®¬³ê®-¬àòå¬àòè·í®ã®
åê±ïå°è¬åíòó § êå°®âàí®ã® ⳤòâ®°åííÿ ...................................................... 110
Ï®±òàí®âêà åê®í®¬³ê®-¬àòå¬àòè·í®ã® åê±ïå°è¬åíòó
íà …ÎÌ ............................................................................................................................................. 112
‚èµ³¤í³ ¤àí³ òà âà°³àíòè åê®í®¬³ê®-¬àòå¬àòè·í®ã®
åê±ïå°è¬åíòó .............................................................................................................................. 113
6.4. Àí૳§ ï®±òàí®âêè ³ §¤³©±íåííÿ åê®í®¬³ê®-¬àòå¬àòè·íèµ
åê±ïå°è¬åíò³â ³§ °®§âèòêó âè°®áíèöòâà â “ê°à¿í³ § 1960 ï® 2015 °. .... 115
‘ÏÈ‘ÎÊ ‚ÈÊÎÐÈ‘’ÀÍί ’À Ð…ÊÎ̅̈́΂ÀÍί
˲’…ÐÀ’“ÐÈ .................................................................................. 121
124
In the framework of new economic and mathematic theory the laws of origin,
transmission and conservation of value for some economic system that participates in
production elements circulation — labour force, means and object of work are considered
in the educational manual. By concrete examples and calculations one can see that use of
economic-mathematic modelling methods enables to analyze complex economic processes
not only qualitatively but also quantitatively, not only in statics but also in dynamics.
It is intended for higher educational establishments students of the specialty
organizations management and foreign economic activity management.Íàâ·à«üíå âè¤àííÿ
Áàáèöüêè© À°í®«ü¤ ”嫳ö³àí®âè·
Ì…’΄ÎËÎÃ²ß ÀÍÀ˲Ǔ …ÊÎÍÎ̲—ÍÈ•
ÏÐΖ…‘²‚ ² “ÏÐÀ‚˲ÍÍß
Íàâ·à«üíè© ï®±³áíèê

Education edition
Babitsky, Arnold ..
METHODOLOGY O. ECONOMIC PROCESSES
AND MANAGEMENT ANALYSIS
Educational manual


‚³¤ï®â³¤à«üíè© °å¤àêò®° ‘. Ã. Юãó§üê®
Ðå¤àêò®° ’. „. ‘òàí³øåâ±üêà
Ê®°åêò®° ’. Ê. ‚à«èöüêà
Ê®¬ï’þòå°íå âå°±òàííÿ Ã. Ì. Ïå°å·èí±üêà
Îô®°¬«åííÿ ®áê«à¤èíêè ‘. ‚. ”ऺºâ


ϳ¤ï. ¤® ¤°óêó 13.08.03. ”®°¬àò 60—84/16. Ïàï³° ®ô±åòíè©. „°óê ®ô±åòíè©.
“¬. ¤°óê. à°ê. 7,44. Îá«.-âè¤. à°ê. 7,3. ’è°à¦ 3000 ï°. Çà¬. ¹ 43

̳¦°åã³®íà«üíà Àêà¤å¬³ÿ óï°à⫳ííÿ ïå°±®íà«®¬ (ÌÀ“Ï)
03039 Êè¿â-39, âó«. ”°®¬åò³â±üêà, 2, ÌÀ“Ï
‘ⳤ®öòâ® ï°® âíå±åííÿ ¤® „å°¦àâí®ã® °åº±ò°ó
±óá’ºêò³â âè¤àâíè·®¿ ±ï°àâè „Ê ¹ 8 ⳤ 23.02.2000
Ï®«³ã°àô³·íè© öåíò° “’ÎÃ
03038 Êè¿â-38, âó«. Í®â®â®ê§à«üíà, 8
‘ⳤ®öò⮠ʲ ¹ 35 ⳤ 02.08.02
125

<<

. 20
( 20 .)