<<

. 5
( 20 .)>>


Ðè±. 1.5. ‘ôå°è·íà ±è±òå¬à ê®®°¤èíàò:
T = r cosè; P = r sin è sin •; M = r sin è cos •,

¤å ’ — â³±ü ï°àö³, Ð — â³±ü §íà°ÿ¤ü ï°àö³, Ì — â³±ü ï°å¤¬åòà ï°àö³ ó ï°ÿ-
¬®êóòí³© ±è±ò嬳 ê®®°¤èíàò.

êó«üö³, ïå°å¬³ùóºòü±ÿ â ±è±ò嬳 ê®®°¤èíàò, ù® ®ïè±óºòü±ÿ ôóíêö³ºþ
©®ã® ïå°å¬³ùåííÿ. “ ò³© ò®·ö³ ï°®±ò®°ó, ¤å “±ï®±òå°³ãà·” ïå°åáóâàº
â ¤àíè© ¬®¬åíò,
’(t), Ð(t), Ì(t),

â³í ±ï®±òå°³ãຠïà°à¬åò°è ï°®öå±ó, ù® ⳤáóâàºòü±ÿ:

Ï = Ï(’, Ð, Ì, t).

‚³¤¬³íí³±òü ¬åò®¤ó Ëàã°àí¦à ®°³ºíòàö³¿ â ±è±ò嬳 ê®®°¤èíàò — â
ò®¬ó, ù® ô³ê±óºòü±ÿ ¤®±«³¤¦óâàíè© ®á’ºêò, ³ “±ï®±òå°³ãà·” ïå°å-
¬³ùóºòü±ÿ â ï°®±ò®°³ °à§®¬ § íè¬. ‚³¤ï®â³¤í® ïà°à¬åò°è ï°®öå±ó ³
ê®®°¤èíàòè ï°®±ò®°ó âè§íà·àþòü±ÿ §à ¬³±öå¬ ïå°åáóâàííÿ ¤®±«³¤¦ó-
âàí®ã® ®á’ºêòà:

’ = f 1 (t , T 0, P 0, M 0 ) = •1 (t , a, b, c ) ;
( t , T 0, P 0 , M 0 ) = • 2 ( t , a , b , c ) ;
Ð= f 2
f 3 (t , T 0, P 0, M 0 ) = • 3 (t , a, b, c ) ,
Ì=

28
¤å ’0, Ð0, Ì0; ’, Ð, Ì — ï®·àòê®â³ òà ï®ò®·í³ §íà·åííÿ ê®®°¤èíàò ¤®±-
«³¤¦óâàí®ã® ®á’ºêòà â ®¤í³© ³ ò³© ±à¬³© ±è±ò嬳 åê®í®¬³·íèµ ê®®°¤è-
íàò; a, b, c — §¬³íí³ Ëàã°àí¦à, ù® âè§íà·àþòü ﮫ®¦åííÿ ¤®±«³¤¦ó-
âàí®ã® ®á’ºêòà â ®¤í³© ³ ò³© ±à¬³© ±è±ò嬳 åê®í®¬³·íèµ ê®®°¤èíàò.
Çà ¬åò®¤®¬ Ëàã°àí¦à “±ï®±òå°³ãà·” ïå°å¬³ùóâàòè±ÿ ¤®â³«üí® â
±è±ò嬳 ê®®°¤èíàò íå ¬®¦å. Íàï°èê«à¤, ÿêù® íå®áµ³¤í® §³±òàâèòè
åê®í®¬³·í³ ï®êà§íèêè ¤å곫üꮵ ®á’ºêò³â (ﳤï°èº¬±òâ, âè°®áíèöòâ
곫üꮵ ê°à¿í), ¿µ ï®ò°³áí® ï®¬³±òèòè â ®¤íó ±è±òå¬ó ê®®°¤èíàò ³ ¬å-
ò®¤®¬ Ëàã°àí¦à ïå°åµ®¤èòè ⳤ ®¤í®ã® ®á’ºêòà ¤® ³íø®ã®. ‚í౫³¤®ê
ⳤ¬³íí®±ò³ ¤®±«³¤¦óâàíèµ ®á’ºêò³â â®íè §í൮¤èòè¬óòü±ÿ â °³§íèµ
ò®·êൠ±è±òå¬è ê®®°¤èíàò, àá®, §à ±«®âà¬è åê®í®¬³±ò³â, ó °³§íèµ åê®-
í®¬³·íèµ ó¬®âàµ. Ю§ã«ÿ¤ áó¤ü-ÿêèµ ¤àíèµ ù®¤® ®á’ºêò³â ï®§à ±è±òå-
¬®þ ê®®°¤èíàò íå ¬àº ±åí±ó.
‚³¤¬³íí³±òü ¬³¦ ¬åò®¤à¬è Ëàã°àí¦à òà …©«å°à «èøå â ò®¬ó, ù® â
¬åò®¤³ …©«å°à ïå°å¬³ùåííÿ “±ï®±òå°³ãà·à” ó ï°®±ò®°³ â §àãà«üí®¬ó
âèïà¤êó íå §à«å¦èòü ⳤ ïà°à¬åò°³â ¤®±«³¤¦óâàí®ã® ï°®öå±ó, à â ¬å-
ò®¤³ Ëàã°àí¦à “±ï®±òå°³ãà·” ï®âèíåí °óµàòè±ÿ ±«³¤®¬ §à ô³ê±®âàíè¬
®á’ºêò®¬, ù® §à¤àºòü±ÿ §¬³ííè¬è Ëàã°àí¦à t, a, b, c.
Ê°³¬ âèùå íàâå¤åí®ã® ï°èê«à¤ó, â åê®í®¬³ö³ ¤®±«³¤¦óâàíè¬è
®á’ºêòà¬è ¬®¦óòü áóòè °³§í®¬àí³òí³ âå«è·èíè, ï®â’ÿ§àí³ § åê®í®¬³·-
íè¬è ï°®öå±à¬è. Íàï°èê«à¤, ó ¬®¬åíò t1 âíóò°³øí³© âà«®âè© ï°®-
¤óêò (‚‚Ï) ¤®°³âíþº ¤åÿ곩 âå«è·èí³ ‚1, ³ ïå°å¤áà·àºòü±ÿ ù® â ¤åÿ-
êè© ¬®¬åíò t2 â³í ¤®±ÿãíå âå«è·èíè ‚2. –³ ¤âà §íà·åííÿ ‚‚Ï §í൮-
¤èòè¬óòü±ÿ â °³§íèµ ò®·êൠåê®í®¬³·í®¿ ±è±òå¬è ê®®°¤èíàò:

‚1 = f (t1 , T1 , P1 , M1 ); ‚2 = f (t2 ,T2 , P2 , M 2 ).

–å ®§íà·àº, ù® ¤â®¬ §íà·åííÿ ‚‚Ï â³¤ï®â³¤àþòü °³§í³ §íà·åííÿ
°®á®·®¿ ±è«è À1 íà ®±³ ï°àö³ ’, §íà°ÿ¤ü ï°àö³ À2 íà ®±³ Ð ³ ï°å¤¬åòà
ï°àö³ À3 íà ®±³ Ì.
“ §¬³ííèµ …©«å°à “±ï®±òå°³ãà·” ïå°åáóâຠó ⳤ®¬³© ©®¬ó ò®·ö³
±è±òå¬è ê®®°¤èíàò, ÿ곩 ⳤï®â³¤àº ïåâíå §íà·åííÿ ¤®±«³¤¦óâàí®ã®
®á’ºêòà, ò®áò® øóêàí®¿ ôóíêö³¿. Íàï°èê«à¤, ¤åÿ곩 ò®·ö³ § ê®®°¤èíà-
òà¬è ’3, Ð3, Ì3 ⳤï®â³¤àòè¬å §íà·åííÿ ‚‚Ï, ù® ¤®°³âíþº âå«è·èí³
‚3, ÿêà ó §àãà«üí®¬ó âèïà¤êó íå ¤®°³âíþâàòè¬å í³ ‚1, í³ ‚2.
29
˜âè¤ê®±ò³ òà ï°è±ê®°åííÿ
åê®í®¬³ê®-âè°®áí跮㮠ﰮöå±ó
˜âè¤ê³±òü ÿê ê³íå¬àòè·íà âå«è·èíà µà°àêòå°è§óº ïå°åá³ã ï°®öå-
±ó â ·à±³. Íàï°èê«à¤, åê®í®¬³·íè© ï°®öå± ¬®¦å µà°àêòå°è§óâàòè±ÿ
øâè¤ê³±òþ ïå°åíå±åííÿ ó°å·åâ«åí®¿ ï°àö³ íà âè°®á«åíè© ï°®¤óêò,
ïå°åòâ®°åííÿ ®¤íèµ âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â íà ³íø³, øâè¤ê³±òþ åê®í®-
¬³·íèµ âèò°àò ò®ù®. Çíà·åííÿ øâè¤ê®±ò³ òà ¿¿ íàï°ÿ¬®ê âè§íà·àþòü-
±ÿ §¬³í®þ ò°àºêò®°³¿ ±òàíó âè°®áí跮㮠ﰮöå±ó §à ·à±®¬ ó ±è±ò嬳
ê®®°¤èíàò åê®í®¬³·í®ã® ï°®±ò®°ó.
ʳíå¬àòè·íè© §â’ÿ§®ê ¬³¦ ò®·ê®þ ï®·àòê®â®ã® ±òàíó Ï(’, Ð, Ì,
t0) ³ ò®·ê®þ ±òàíó åê®í®¬³·í®ã® ï°®öå±ó Ï(’, Ð, Ì, t) ó ꮦíè© ¬®-
¬åíò ·à±ó t âè§íà·àºòü±ÿ °à¤³ó±®¬-âåêò®°®¬
H H
H H
R(t ) = òT + pP + ¬M, (1.27)
HHH
¤å ò, p, ¬ — ®¤èíè·í³ âåêò®°è ®±å© ê®®°¤èíàò ’, Ð, Ì.
‚³¤ï®â³¤í® øâè¤ê³±òü ï°®öå±ó âè§íà·àòè¬åòü±ÿ ¬å¦åþ §¬³íè °à¤³-
ó±à-âåêò®°à §à íå±ê³í·åíí® ¬à«è© ï°®¬³¦®ê ·à±ó:

H R(t + δ t ) ’ R(t ) dR
V (t ) = lim = . (1.28)
δt
δ t ’0 dt
Ç ó°àµóâàííÿ¬ °³âí®±ò³ (1.27) âåêò®° øâè¤ê®±ò³ (1.28) ¬®¦íà ï®-
¤àòè ó âèã«ÿ¤³ ±ó¬è ò°ü®µ âåêò®°³â:
HHHH
V = Vò + V° + V¬ . (1.29)
“ °à§³ ±òà«®±ò³ ®±å© ê®®°¤èíàò, ò®áò® ê®«è ®¤èíè·í³ âåêò®°è ®±å©
íå §¬³íþþòü±ÿ,
H
H H
ò = const, p = const, ¬ = const, (1.30)
ò°è ±ê«à¤®â³ øâè¤ê®±ò³ (1.29) âè§íà·àòè¬óòü±ÿ òàê:
• øâè¤ê³±òü §¬³íè ±òàíó ï°®öå±ó 󧤮⦠(§à íàï°ÿ¬ê®¬) ®±³ ï°àö³ ’

H H dT
Vò = ò ;
dt
• øâè¤ê³±òü §¬³íè ±òàíó ï°®öå±ó ⧤®â¦ (§à íàï°ÿ¬ê®¬) ®±³ §íà°ÿ¤ü
ï°àö³ Ð

30
H H dP
V° = p ;
dt
• øâè¤ê³±òü §¬³íè ±òàíó ï°®öå±ó ⧤®â¦ (§à íàï°ÿ¬ê®¬) ®±³ ï°å¤¬å-
òà ï°àö³ Ì
H H dM
V¬ = ¬ .
dt
Îïå°àò®° ï®âí®¿ ﮵³¤í®¿ ó ò°èâ謳°í³© ±è±ò嬳 ê®®°¤èíàò ó ¤à-
í®¬ó âèïà¤êó åê®í®¬³·í®ã® ï°®±ò®°ó §àïè±óºòü±ÿ òàê:

‚ H H H H‚ H‚ H ‚
d
= + V …∇; ∇ = ò +p +¬ . (1.31)
dt ‚t ‚T ‚P ‚M
“ âè°à§³ (1.31) ¬í®¦íèê ïå°å¤ ®ïå°àò®°®¬ Ãଳ«üò®íà (“íà-
á«à”) — øâè¤ê³±òü §¬³íè ê®®°¤èíàò ·è øâè¤ê³±òü ïå°å¬³ùåííÿ “±ï®-
±òå°³ãà·à” ó ±è±ò嬳 ê®®°¤èíàò. ‚³¤ï®â³¤í® ¤°óãè© ·«åí ®ïå°àò®°à
ï®âí®¿ ﮵³¤í®¿ íà§èâàºòü±ÿ ê®íâåêö³©í®þ ·à±òèí®þ, à ïå°øè© —
«®êà«üí®þ ·à±òèí®þ, àᮠ﮵³¤í®þ §à ·à±®¬. Ç ó°àµóâàííÿ¬ °³âí®±ò³
(1.29) ³ ó¬®âè (1.30) ®ïå°àò®° (1.31) ¤«ÿ ï°ÿ¬®êóòí®¿ ±è±òå¬è ê®®°¤è-
íàò ¬àº âèã«ÿ¤

‚ ‚ ‚ ‚
d
= + Vò + V° + V¬ . (1.32)
dt ‚t ‚T ‚P ‚M
Ç åê®í®¬³·í®ã® ï®ã«ÿ¤ó ﮵³¤íè¬è ³§ §à±ò®±óâàííÿ¬ ®ïå°àò®°à
(1.32) ⳤ åê®í®¬³·íèµ âå«è·èí ¬®¦óòü áóòè øâè¤ê³±òü ³ ï°è±ê®°åí-
íÿ ïå°åíå±åííÿ ó°å·åâ«åí®¿ ï°àö³ § âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â íà âè°®á-
«åíè© ï°®¤óêò; øâè¤ê³±òü ³ ï°è±ê®°åííÿ ±òâ®°åííÿ âè°®áíè·èµ ±êà°-
á³â, åê®í®¬³·íèµ âèò°àò ò®ù®.
Íàï°èê«à¤, øâè¤ê³±òü §¬³íè âà°ò®±ò³ §íà°ÿ¤ü ï°àö³ â åê®í®¬³·í®-
¬ó ï°®±ò®°³ â §àãà«üí®¬ó âèïà¤êó §àïèøåòü±ÿ òàê:

‚À° ‚À° ‚À° ‚À°
dÀ°
V° = = + Vò + V° + V¬
. (1.33)
‚t ‚T ‚P ‚M
dt
‚³¤ï®â³¤í® ï°è±ê®°åííÿ ¤®°³âíþâàòè¬å ﮵³¤í³© ⳤ øâè¤ê®±ò³
§¬³íè âà°ò®±ò³ §íà°ÿ¤ü ï°àö³

‚V° ‚V° ‚V° ‚V°
dV°
a° = = + Vò + V° + V¬ . (1.34)
‚t ‚T ‚P ‚M
dt
31
Ïå°øè© ·«åí ﮵³¤í®¿ (1.33) àá® (1.34) âè§íà·àº §¬³íó âà°ò®±ò³ §íà-
°ÿ¤ü ï°àö³ §à ·à±®¬ ó ïåâí³© ò®·ö³ åê®í®¬³·í®ã® ï°®±ò®°ó, ¤°óãè© —
§¬³íó âà°ò®±ò³ §íà°ÿ¤ü ï°àö³ §à âèò°àòà¬è ï°àö³, ò°åò³© — §à âèò°àòà-
¬è §íà°ÿ¤ü ï°àö³, ·åòâå°òè© — §à âèò°àòà¬è ï°å¤¬åòà ï°àö³. Àíà«®-
ã³·íè© §¬³±ò â åê®í®¬³·í³© ±è±ò嬳 ê®®°¤èíàò ¬àòè¬óòü ﮵³¤í³ ⳤ
áó¤ü-ÿêèµ ³íøèµ âå«è·èí. –è¬ â®íè ⳤ°³§íÿþòü±ÿ ⳤ ﮵³¤íèµ òèµ
±à¬èµ åê®í®¬³·íèµ âå«è·èí, à«å â ³íø³© ±è±ò嬳 ê®®°¤èíàò, íàï°èê«à¤
ó ±è±ò嬳 ê®®°¤èíàò •, Y, Z ã宬åò°è·í®ã® ï°®±ò®°ó, â ÿꮬó ﮵³¤íà
ⳤ ò³º¿ ¦ âà°ò®±ò³ §íà°ÿ¤ü ï°àö³ §àïèøåòü±ÿ ÿê

‚À° ‚À° ‚À° ‚À°
dÀ°
= + Vx + Vy + Vz . (1.35)
‚t ‚X ‚Y ‚Z
dt
Ï®µ³¤íà (1.35), ÿê ³ ﮵³¤íà (1.33), º øâè¤ê³±òþ §¬³íè ®¤í³º¿ © ò³º¿
±à¬®¿ åê®í®¬³·í®¿ âå«è·èíè — âà°ò®±ò³ §íà°ÿ¤ü ï°àö³, à«å â®íè ¬à-
þòü °³§íè© åê®í®¬³·íè© §¬³±ò. Ï®µ³¤íà (1.33) âè§íà·àº ò³«üêè åê®í®-
¬³·íè© ï°®öå± ³ í³ÿê íå ï®â’ÿ§àíà § ã宬åò°è·íè¬è ®á’ºêòà¬è òà ¿µ
°®§òàøóâàííÿ¬ ó ã宬åò°è·í®¬ó ï°®±ò®°³. Ï®µ³¤íà (1.35), íàâïàêè,
í³ÿê íå âè§íà·àº åê®í®¬³·íè© ï°®öå±, à«å ï®â’ÿ§óº ©®ã® § ã宬åò°è·-
íè¬è ®á’ºêòà¬è òà ¿µ °®§òàøóâàííÿ¬ ó ã宬åò°è·í®¬ó ï°®±ò®°³. Íà-
ï°èê«à¤, âà°ò³±òü òèµ ±à¬èµ §íà°ÿ¤ü ï°àö³ â °³§íèµ ê°à¿íൠáó¤å
°³§í®þ. ‚à°ò³±òü ò®âà°ó §à«å¦èòü ⳤ ⳤ±òàí³ ïå°åâå§åíü ò®ù®.

ʳíå¬àòè·íè© áà«àí±
âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â
Áó¤ü-ÿê³ ÿâèùà ¬®¦óòü µà°àêòå°è§óâàòè±ÿ ±òàòèê®þ, ê³íå¬àòè-
ê®þ ³ ¤èíଳê®þ ïå°åá³ãó ï°®öå±ó â ¤åÿꮬó ï°®±ò®°³. ‘òàòèêà ¤àº
êà°òèíó ±òàòè·í®ã®, ò®áò® íå°óµ®¬®ã®, ±òàíó ±óá±òàíö³©, ù® áå°óòü
ó·à±òü ó °®§âèòêó ï°®öå±ó, â ïåâíè© ¬®¬åíò. ʳíå¬àòèêà, ÿê â ¬å-
µàí³ö³, òàê ³ â åê®í®¬³ö³ [1, 2], âè§íà·àº §¬³íó ±óá±òàíö³© òà ¿µ °®§òà-
øóâàííÿ â ï°®±ò®°³ áå§ â°àµóâàííÿ ï°è·èí öèµ §¬³í. „èíଳêà âè§íà-
·àº ï°è·èíè §¬³í ±à¬èµ ±óá±òàíö³© òà ¿µ °®§òàøóâàííÿ â ï°®±ò®°³.
Íàï°èê«à¤, ó ¬åµàí³ö³ ±óá±òàíö³ÿ¬è, àá® ®á’ºêòà¬è, º ¬àòå°³à«ü-
íà ò®·êà, òâå°¤å ò³«® ³ ¤åô®°¬®âàíå ò³«®. ‚³¤ï®â³¤í® ê³íå¬àòèêà âèâ-
·àº ﮫ®¦åííÿ ò®·êè àá® §¬³íè ã宬åò°³¿ ò³«à â ï°®±ò®°³. ‚ åê®í®¬³ö³
¤®±«³¤¦óâàíè¬è ±óá±òàíö³ÿ¬è º âè°®áíè·³ å«å¬åíòè, âè°®á«åí³ ï°®-
¤óêòè òà ¿µ ·à±òèíè.
“ §àãà«üí®¬ó âèïà¤êó åê®í®¬³·í³ ±óá±òàíö³¿ µà°àêòå°è§óþòü±ÿ ¿µ
곫üê³±òþ N, âå«è·èí®þ ê®¦í®¿ § íèµ Ð òà ¿µ §àãà«üí®þ âå«è·èí®þ À. ‚
32
åê®í®¬³·í³© ±è±ò嬳 ê®®°¤èíàò, ù® ¬àº â³±ü ï°àö³, â³±ü §íà°ÿ¤ü ï°àö³ òà
â³±ü ï°å¤¬åòà ï°àö³, ¤«ÿ ê®¦í®¿ § âå«è·èí N, Ð, À, ¬®¦å áóòè ¤åâ’ÿòü åê®-
í®¬³·íèµ ±óá±òàíö³©, ù® ±òàí®â«ÿòü å«å¬åíòè êâरàòí®¿ ¬àò°èö³:

« N òò N ò¬ 
N ò°
¬ ·
N = ¬ N °ò N °¬ · = [ N kl ] (k , l = 1, 2,3); (1.36)
N °°
¬ N ¬ò N ¬¬ ·
 
N ¬°

« ‘ òò ‘ ò¬ 
‘ ò°
¬ ·
P = ¬ ‘ °ò ‘ °¬ · = [ P kl ] ( k ,l = 1, 2 ,3 );
‘ °° (1.37)
¬ ‘¬ò ‘¬¬ ·
‘¬°
 

« A òò A ò¬ 
A ò°
¬ ·
A = ¬ A °ò A °¬ · = [ A kl ] (k , l = 1, 2,3). (1.38)
A °°
¬ A¬ò A¬¬ ·
 
A¬°
Ï°è·®¬ó å«å¬åíòè ¬àò°èöü (1.36) – ( 1.38) ⳤï®â³¤í® ï®â’ÿ§àí³
¬³¦ ±®á®þ °³âí®±òÿ¬è

(k , l = 1, 2,3).
Á kl = ‘ kl Í kl (1.39)

„«ÿ ᳫüø®¿ íà®·í®±ò³ â ¬àò°èöÿµ (1.36) – (1.38) ï®°ÿ¤ § öèô°®âè-
¬è ³í¤åê±à¬è íàâå¤åí® áóêâåí³ ³í¤åê±è, ù® ®§íà·àþòü ⳤï®â³¤í³ ®±³
ê®®°¤èíàò: k — ·è±«® âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â; l — ·è±«® â褳â âè°®á-
«åí®ã® ï°®¤óêòó; 1 — °®á®·à ±è«à; 2 — §íà°ÿ¤¤ÿ ï°àö³; 3 — ï°å¤¬åò
(¬àòå°³à«è) ï°àö³. Ïå°øè© ³í¤åê± ï°è åê®í®¬³·í³© ±óá±òàíö³¿ âè§íà-
·àº ¿¿ íà«å¦í³±òü ¤® ⳤï®â³¤í®ã® âè°®áí跮㮠å«å¬åíòà, à ¤°óãè© —
¿¿ ï°è§íà·åííÿ.
…ê®í®¬³·íè© §¬³±ò å«å¬åíò³â ¬àò°èöü (1.36) – (1.38) § ó°àµóâàííÿ¬
°³âí®±ò³ (1.39) ®·åâè¤íè©. …«å¬åíòè ¬àò°èö³ (1.38) — öå 곫üê³±òü
ó°å·åâ«åí®¿ ï°àö³ ó â±³µ ·à±òèíൠò°ü®µ âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â: ó °®-
á®·³© ±è«³ — ïå°øè© °ÿ¤®ê; ó §íà°ÿ¤¤ÿµ ï°àö³ — ¤°óãè© °ÿ¤®ê; ó
ï°å¤¬åòൠï°àö³ — ò°åò³© °ÿ¤®ê ¬àò°èö³. …«å¬åíòè ¬àò°èö³ (1.36)
âè§íà·àþòü 곫üê³±òü ®¤èíèöü ó ê®¦í³© ³§ ò°ü®µ ·à±òèí âè°®áíè·èµ
å«å¬åíò³â. Ïå°øè© °ÿ¤®ê ¬àò°èö³ (1.36) — 곫üê³±òü ®¤èíèöü °®á®·®¿
±è«è (§à ò°ü®¬à âè¤à¬è âè°®áíèöòâà), ¤°óãè© — 곫üê³±òü ®¤èíèöü
§íà°ÿ¤ü ï°àö³ (°®á®·èµ ¬³±öü), ò°åò³© — 곫üê³±òü ®¤èíèöü ï°å¤¬åòà
ï°àö³ (ꮬï«åêò³â ¬àò尳૳â) òàꮦ §à ò°ü®¬à âè¤à¬è âè°®áíèöòâà.
33
…«å¬åíòè ¬àò°èöü (1.37) ⳤï®â³¤í® ¤® °³âí®±ò³ (1.39) — öå
곫üê³±òü ó°å·åâ«åí®¿ ï°àö³ â ®¤èíèöÿµ (·à±òèíàµ) âè°®áíè·èµ å«å-
¬åíò³â. …«å¬åíòè ¿¿ ïå°ø®ã® °ÿ¤êà ±òàí®â«ÿòü 곫üê³±òü ó°å·åâ«åí®¿
ï°àö³ â ®¤èíèöÿµ °®á®·®¿ ±è«è, å«å¬åíòè ¤°óã®ã® °ÿ¤êà — â ®¤èíè-
öÿµ §íà°ÿ¤ü ï°àö³ (ó °®á®·èµ ¬³±öÿµ), å«å¬åíòè ò°åòü®ã® °ÿ¤êà — ó
ꮬï«åêòൠ¬àò尳૳â.
‚è§íà·åííÿ åê®í®¬³·íèµ ±óá±òàíö³© ¤àº §¬®ãó §’ÿ±óâàòè ê³íå¬à-
òè·íè© áà«àí± âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â. ßêù® âèµ®¤èòè § °åà«üí®ã®
âè°®áí跮㮠ﰮöå±ó, ò® â §àãà«üí®¬ó âèïà¤êó 곫üê³±òü íàÿâíèµ
®¤èíèöü âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â Nkl ÿê §à ¿µ ·à±òèíà¬è, òàê ³ â ö³«®¬ó
Akl ¬®¦å áóòè áó¤ü-ÿê®þ. ™®¤® â«à±òèâ®±òå© ¬àò°èöü (1.36) – (1.38)
§à§¤à«å㳤ü í³·®ã® íå ⳤ®¬®. Íàï°èê«à¤, 곫üê³±òü °®á³òíèê³â ¬®¦å

<<

. 5
( 20 .)>>