<<

. 6
( 20 .)>>

íå ⳤï®â³¤àòè 곫üê®±ò³ íàÿâíèµ °®á®·èµ ¬³±öü, à °®á®·³ ¬³±öÿ ¬®-
¦óòü áóòè íå §àáå§ïå·åí³ ê®¬ï«åêòà¬è ¬àò尳૳â. À«å, íàê«à¤àþ·è
ó¬®âè íà ¬àò°èöþ ±óá±òàíö³© (1.36), ¬®¦íà ®¤å°¦àòè ±óò® ê³íå¬à-
òè·í³ áà«àí±è (§à 곫üê³±òþ ®¤èíèöü) âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â. ’àê,
ó¬®âà °³âí®±ò³ å«å¬åíò³â °ÿ¤ê³â ö³º¿ ¬àò°èö³

N ò (t , T, P, M) = N ° (t , T, P, M) = N¬ (t , T, P, M) (1.40)
®§íà·àº, ù® â åê®í®¬³ê®-âè°®áíè·®¬ó ï°®öå±³, ò®áò® â áó¤ü-ÿêè©
¬®¬åíò ³ â áó¤ü-ÿ곩 ò®·ö³ °®§ã«ÿíóò®ã® ï°®±ò®°ó, 곫üê³±òü ®¤èíèöü
°®á®·®¿ ±è«è ¤®°³âíþº ·è±«ó ®¤èíèöü §íà°ÿ¤ü ï°àö³ òà 곫üê®±ò³
®¤èíèöü ï°å¤¬åòà ï°àö³ (ꮬï«åêò³â ¬àò尳૳â). “¬®âà (1.40) º ê³íå-
¬àòè·íè¬ áà«àí±®¬ âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â §àãà«®¬.
“¬®âè °³âí®±ò³ å«å¬åíò³â ó ±ò®âïöÿµ ¬àò°èöÿµ (1.36), à ±à¬å

N òò (t , T, P, M) = N °ò (t , T, P, M) = N ¬ò (t , T, P, M); (1.41)
N ò° (t , T, P, M) = N °° (t , T, P, M) = N¬° (t , T, P, M); (1.42)
N ò¬ (t , T, P, M) = N °¬ (t , T, P, M) = N ¬¬ (t , T, P, M), (1.43)

®§íà·àº, ù® 곫üê³±òü ®¤èíèöü °®á®·®¿ ±è«è ¤®°³âíþº 곫üê®±ò³ ®¤è-
íèöü §íà°ÿ¤ü ï°àö³ òà 곫üê®±ò³ ®¤èíèöü ï°å¤¬åòà ï°àö³ §à â±³¬à ò°ü®-
¬à âè¤à¬è âè°®áíèöòâà: §à ⳤòâ®°åííÿ¬ °®á®·®¿ ±è«è (1.41), §à âè-
°®áíèöò⮬ §íà°ÿ¤ü ï°àö³ (1.42) ³ §à âè°®áíèöò⮬ ¬àò尳૳â (1.43).
“¬®âè (1.41) – (1.43) º ê³íå¬àòè·íè¬è áà«àí±à¬è âè°®áíè·èµ å«å-
¬åíò³â §à âè¤à¬è âè°®áíèöòâà. “ ¤àí®¬ó °à§³ °®§ã«ÿ¤àþòü±ÿ ò°è
âè¤è âè°®áíèöòâà, ï°®òå ¿µ ¬®¦å áóòè ³ ᳫüøå, à«å öå íå §¬³íþº ±óò³
ïèòàííÿ. Çà§íà·è¬®, ù® ó¬®âà ê³íå¬àòè·í®ã® áà«àí±ó âè°®áíè·èµ
34
å«å¬åíò³â §àãà«®¬ (1.40) âèï«èâຠ§ ó¬®â ·à±òê®âèµ áà«àí±³â (1.41) –
(1.43), à«å §â®°®òíå íå±ï°àâ夫èâå. ’®áò®, ÿêù® âèò°è¬óþòü±ÿ â±³
·à±òê®â³ áà«àí±è, ò® âèê®íóºòü±ÿ ³ áà«àí± ï® âè°®áíèöòâó â ö³«®¬ó.
À«å §à §àãà«üí®¿ §áà«àí±®âàí®±ò³ (1.40) ¬®¦óòü ï®°óøóâàòè±ÿ ·à±ò-
ê®â³ ê³íå¬àòè·í³ áà«àí±è âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â (1.41) – (1.43).
Ï°®òå â ®ê°å¬³ ¬®¬åíòè °³âí®±ò³ (1.40) – (1.43) ¬®¦óòü °®§ã«ÿ¤à-
òè±ÿ ÿê ±òàòè·í³ ±ï³âⳤí®øåííÿ ·à±òèí âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â, à«å â
òàꮬó âèïà¤êó â®íè §à«èøàþòü±ÿ í姬³ííè¬è.
N ò (t0 , T0 , P0 , M0 ) = N ° (t0 ,T0 , P0 , M0 ) = N ¬ (t0 , T0 , P0 , M0 ) = const.

гâí®±òÿ¬è ¦ (1.40) – (1.43), ï® ±óò³, âè§íà·àþòü ò°àºêò®°³¿ §¬³íí®¿
곫üê®±ò³ ·à±òèí âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â.
Çàïèòàííÿ. Çàâ¤àííÿ.
1. “ ·®¬ó ﮫÿãຠⳤ¬³íí³±òü ¬®¤å«³ ê°ó㮮᮰®òó âè°®áíè·èµ å«å-
¬åíò³â ⳤ ¬®¤å«³ ê°ó㮮᮰®òó êàï³òà«ó?
2. Ï®ÿ±í³òü åê®í®¬³·íè© §¬³±ò °³âí®âàãè ó ¤â®±åêò®°í³© ¬®¤å«³ ï°®-
±ò®ã® ⳤòâ®°åííÿ.
3. εà°àêòå°è§ó©òå åê®í®¬³·íè© §¬³±ò °³âí®âàãè ⠤⮱åêò®°í³©
¬®¤å«³ °®§øè°åí®ã® ⳤòâ®°åííÿ.
4. ßêè© åê®í®¬³·íè© §¬³±ò °³âí®âàãè â òàá«èö³ Ëå®íòüºâà ¬³¦ãà«ó-
§åâèµ §â’ÿ§ê³â?
5. ßêè¬è ê®®°¤èíàòà¬è âè§íà·àºòü±ÿ åê®í®¬³·íè© ï°®±ò³° ³ ·è¬
â®íè ⳤ°³§íÿþòü±ÿ ⳤ ê®®°¤èíàò ã宬åò°è·í®ã® ï°®±ò®°ó?
6. “ ·®¬ó ﮫÿãàþòü ⳤ¬³íí®±ò³ ¬åò®¤³â …©«å°à ³ Ëàã°àí¦à ®°³ºí-
òàö³¿ â ±è±ò嬳 ê®®°¤èíàò?
7. εà°àêòå°è§ó©òå ¬®¤å«ü ê°ó㮮᮰®òó âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â òà
¿¿ §â’ÿ§®ê § åê®í®¬³·í®þ ±ò°óêòó°®þ °åà«üí®ã® âè°®áíèöòâà.
8. ßêå ï°è§íà·åííÿ ê³íå¬àòè·í®ã® áà«àí±ó âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â?
9. “ ·®¬ó ⳤ¬³íí³±òü âè°®áí跮㮠å«å¬åíòà °®á®·à ±è«à ⳤ ³íøèµ
âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â?
10. Ï®ÿ±í³òü ï°è·èíó óòâ®°åííÿ âè°®áíè·èµ ±êà°á³â. —è¬ â®íè
ⳤ°³§íÿþòü±ÿ ⳤ âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â?
11. •ò® º àêòèâíè¬è, à µò® ïà±èâíè¬è ó·à±íèêà¬è âè°®áí跮㮠ﰮ-
öå±ó?
35
Ю§¤³« 2

ÇÀÊÎÍÈ …ÊÎÍÎ̲ÊÈ
‚ÈÐÎÁÍÈ–’‚À


2.1. Çàê®íè ³ §àê®í®¬³°í®±ò³
åê®í®¬³·í®¿ íàóêè
…ê®í®¬³·í³© íàóö³ ï°èòà¬àíí³ ò³ ±à¬³ ø«ÿµè °®§âèòêó, ù® ³ ò®·-
íè¬ íàóêà¬, íàï°èê«à¤ ô³§èö³: ±ïå°øó ®±¬è±«åííÿ ³ °®§â’ÿ§àííÿ ®ê-
°å¬èµ §àâ¤àíü ³ â òàêè© ±ï®±³á âè°®á«åííÿ ïå°â³±í®ã® íàóê®â®ã®
ﳤµ®¤ó — ⳤ ®ê°å¬®ã® ¤® §àãà«üí®ã®. Íà ö³© ±òळ¿ âèÿâ«ÿþòü±ÿ §à-
ê®í®¬³°í®±ò³ — “§àê®íè”, ±ï°àâ夫èâ³ ó âó§üêèµ ¬å¦àµ °®§â’ÿ§óâà-
íèµ §àâ¤àíü ¤«ÿ ê®íê°åòíèµ ±ôå° ³ ·à±ó ¿µ ï°àêòè·í®ã® âèê®°è±òàí-
íÿ. ‚ ³íøèµ ±ôå°àµ àá® § ¿µí³¬ °®§øè°åííÿ¬, à òàꮦ â ³íø®¬ó ·à±®-
⮬ó ³íòå°â૳ òàê³ “§àê®íè” ·à±òê®â® ·è ö³«ê®¬ âò°à·àþòü ±â®þ
±ï°àâ夫èâ³±òü. –å ö³«ê®¬ ï°è°®¤í®, ò®¬ó ù® ®ê°å¬³ §àê®í®¬³°í®±ò³
íå º óí³âå°±à«üíè¬è ³ §à ±â®ºþ ±óòí³±òþ íå º §àê®íà¬è ¤«ÿ íàóêè §à-
ãà«®¬.
Ю§ï«èâ·à±ò³±òü ï°å¤¬åòà ¤®±«³¤¦åííÿ ³ íå±ê³í·åíí³±òü ¬å¦ ¤®±«³-
¤¦åííÿ ¤àþòü §¬®ãó âè§íà·àòè «èøå ®ê°å¬³ §àê®í®¬³°í®±ò³, ÿê³ §âèê-
«è íà§èâàòè §àê®íà¬è §à ³¬åíà¬è ¿µ àâò®°³â. –å ±ï®±òå°³ãàºòü±ÿ â ó±³µ
íàóêàµ, íàï°èê«à¤ §àê®íè Á®©«ÿ—Ìà°³®òòà, άà ó ô³§èö³ òà ³í.
‚ åê®í®¬³·í³© «³òå°àòó°³ òå¦ íà⮤ÿòü âå«èêè© ïå°å«³ê (¤® 20) §à-
ê®í³â åê®í®¬³êè [7]. À«å â®íè, ï® ±óò³, òå¦ º «èøå ®ê°å¬è¬è §àê®í®-
¬³°í®±òÿ¬è ù®¤® °³§íèµ à±ïåêò³â åê®í®¬³êè, ÿê³ ï®¤³«ÿþòü±ÿ íà
곫üêà ã°óï.
Ïå°øà ã°óïà — §àê®í®¬³°í®±ò³ ó âè°®áíèöòâ³ © ®á¬³í³ ò®âà°³â:
• §àê®í âà°ò®±ò³, ÿêè© âèÿâ«ÿºòü±ÿ â §àê®í®¬³°í®±ò³ â±òàí®â«åííÿ
ö³í §à ®á¬³íó ò®âà°³â ⳤï®â³¤í® ¤® ¿µ âà°ò®±ò³ (§ ¬®¦«èâè¬ ¤®-
¤àòíè¬ ·è ⳤ’º¬íè¬ â³¤µè«åííÿ¬);
• §àê®í §°®±òàííÿ åꮫ®ã³·íèµ âèò°àò — § °®§âèòꮬ âè°®áíèöòâà
§°®±òàþòü âèò°àòè íà ®µ®°®íó ¤®â곫«ÿ ³ ⳤòâ®°åííÿ ï°è°®¤íèµ
°å±ó°±³â;
36
• §àê®í ï®ïèòó òà ﰮﮧèö³© — ï®ïèò ï®°®¤¦óº ﰮﮧèö³¿, °³âåíü
ï®ïèòó ⳤï®â³¤àº ïåâí³© 곫üê®±ò³ ﰮﮧèö³©;
• §àê®í ±ïà¤í®¿ ⳤ¤à·³ — § °®§âèòꮬ âè°®áíèöòâà ³ ⳤï®â³¤íè¬
§°®±òàííÿ¬ êàï³òà«ó â³¤í®±íà ï°èáóòê®â³±òü âè°®áíèöòâà §íè-
¦óºòü±ÿ (§à âè§íà·åííÿ¬ Ê. Ìà°ê±à òåí¤åíö³ÿ §íè¦åííÿ í®°¬è
ï°èáóòêó);
• §àê®í §íè¦åííÿ °®¤þ·®±ò³ — ³±íóº ïåâíà ¬å¦à â°®¦à©í®±ò³ §à
ï®âí®¿ íà±è·åí®±ò³ §å¬«å°®á±òâà êàï³òà«®¬, ï³±«ÿ ÿꮿ §°®±òàííÿ
â°®¦à©í®±ò³ íåà¤åêâàòíå âê«à¤åí®¬ó êàï³òà«ó;
• §àê®í ã°àíè·í®¿ ï°èáóòê®â®±ò³ — ¤«ÿ ꮦí®ã® ê®íê°åòí®ã® âè-
°®áíèöòâà ³±íóº ®ïòè¬à«üíå §íà·åííÿ êàï³òà«ó, §à ÿê®ã® ©®ã®
â³¤í®±íà ï°èáóòê®â³±òü áó¤å ¬àê±è¬à«üí®þ;
• §àê®í §íè¦åííÿ ã°àíè·í®¿ ê®°è±í®±ò³ — §³ §á³«üøåííÿ¬ 곫üê®±ò³
âè°®á«åíèµ ò®âళ⠿µ ö³íí³±òü §¬åíøóºòü±ÿ;
‘ôå°à ¤³¿ ö³º¿ ã°óïè §àê®í®¬³°í®±òå© ®á¬å¦óºòü±ÿ ê°ó㮮᮰®ò®¬
ï°èâàòí®ã® êàï³òà«ó:

ð®ø³ ’ ’®âà° ’ ‚è°®áíèöòâ® ’ Í®âè© ò®âà° ’ ð®ø³.

„°óãà ã°óïà — ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·í³ §àê®í®¬³°í®±ò³ â °®§âèòêó
±ó±ï³«üí®ã® âè°®áíèöòâà:
• §àê®í à¤åêâàòí®±ò³ — âè°®áíè·³ â³¤í®±èíè à¤åêâàòí³ ï°®¤óêòèâ-
íè¬ ±è«à¬;
• §àê®í §°®±òàííÿ ï®ò°åá — §³ §°®±òàííÿ¬ âè°®áíèöòâà §°®±òàþòü
ï®ò°åáè;
• §àê®í åê®í®¬³¿ ·à±ó — § °®§âèòꮬ âè°®áíèöòâà §¬åíøóºòü±ÿ ·à±
ï°àö³ òà §á³«üøóºòü±ÿ Ⳬüíè© ·à±;
• §àê®í íå°³âí®¬³°í®±ò³ °®§âèòêó — §à«å¦í® ⳤ ï°è°®¤íèµ, ±ó±-
ﳫüíèµ òà ³íøèµ ó¬®â °®§âèò®ê âè°®áíèöòâà í室íàê®âè© â
°³§íèµ °à©®íൠ³ ê°à¿íàµ.
’°åòÿ ã°óïà — §àê®í®¬³°í®±ò³ â °®§ï®¤³«³ ¤®µ®¤³â ±å°å¤ ó·à±íè-
ê³â âè°®áíèöòâà:
• §àê®í …íãå«ÿ — ·à±òêà âèò°àò íà ï°®¤óêòè µà°·óâàííÿ â ¤®µ®¤àµ
°®¤èíè §°®±òຠ§³ §á³«üøåííÿ¬ °®¤èíè ³ §¬åíøóºòü±ÿ §³ §°®±òàí-
íÿ¬ ¤®µ®¤³â;
• §àê®í Ïà°åò® — ³±íóº §àê®í®¬³°í³±òü ó °®§ï®¤³«³ ¤®µ®¤³â ³ â褳â
âèò°àò §à ã°óïà¬è ô³§è·íèµ ®±³á;
• §àê®í íà°®¤®íà±å«åííÿ — ³§ §°®±òàííÿ¬ êàï³òà«ó §á³«üøóºòü±ÿ
곫üê³±òü á姰®á³òíèµ ³ âèíèêຠíफèø®ê íà±å«åííÿ (§à òå®°³ºþ
Ìà«üòó±à).
37
—åòâå°òà ã°óïà — §àê®í®¬³°í®±ò³ ã°®ø®â®ã® ®á³ãó:
Çàê®í Ê®ïå°íèêà — ðåøå¬à — íà °àíí³µ ±òळÿµ °®§âèòêó ³§ §°®-
±òàííÿ¬ ò®°ã³â«³ ÿê³±í³ ¬åòà«åâ³ ã°®ø³ (§®«®ò® ³ ±°³á«®) íå¬èíó·å ï®-
±òóïàþòü±ÿ ¬åíø ÿê³±íè¬ ã°®øଠ§ ¬åíø®þ 곫üê³±òþ ¤®°®ã®ö³íí®-
ã® ¬åòà«ó (§®«®òà, ±°³á«à), à«å § ò³ºþ ±à¬®þ í®¬³íà«üí®þ âà°ò³±òþ.
Ï’ÿòà ã°óïà — §àê®í®¬³°í®±ò³ ¬åò®¤³â êå°óâàííÿ åê®í®¬³ê®þ:
• §àê®í ®¤å°¦àâ«åííÿ åê®í®¬³êè — íà ¤åÿêèµ ±òळÿµ °®§âèòêó åê®-
í®¬³êè §°®±òຠ·à±òêà ¤å°¦àâíèµ §à±®á³â âè°®áíèöòâà © ³íøèµ
â褳â êàï³òà«ó;
• §àê®í ï°®ã°à¬í®ã® °®§âèòêó åê®í®¬³êè — íà ±òळÿµ êàï³ò૳±òè·-
í®ã® âè°®áíèöòâà ³±íóº òåµí®«®ã³·íà íå®áµ³¤í³±òü ±òâ®°åííÿ ê®°-
ï®°àòèâíèµ, °åã³®íà«üíèµ ³ ¤å°¦àâíèµ ï«àí³â (ï°®ã°à¬) ©®ã® °®§-
âèòêó § âè§íà·åííÿ¬ ®á±ÿã³â âè°®áíèöòâà, â§àº¬íèµ ï®±òà·àíü,
íå®áµ³¤íèµ §à±®á³â ¤«ÿ âè°³øåííÿ ±®ö³à«üíèµ ï°®á«å¬ ò®ù®;
• §àê®í ï«àí®¬³°í®ã® °®§âèòêó âè°®áíèöòâà — §à ±ó±ï³«üí®¿ ô®°¬è
â«à±í®±ò³ íà §à±®áè âè°®áíèöòâà °®§âèò®ê âè°®áíèöòâà ⳤ âå°-
µó ¤® íè§ó ï«àí®âè© ÿê ó âè°®áíè·³©, òàê ³ â íåâè°®áíè·³© ±ôå°àµ.
“±³ íàâå¤åí³ §àê®íè, ï® ±óò³, º §àê®í®¬³°í®±òÿ¬è, ÿê³ íà«å¦àòü íå
®¤í³©, à áàãàòü®¬ íàóêà¬. ‚è§íà·åííÿ ®ê°å¬èµ §àê®í®¬³°í®±òå© —
öå ¬åò®¤ íàê®ïè·åííÿ ¤®±«³¤íèµ ¤àíèµ ³ °óµ ⳤ ·à±òê®â®ã® ¤® §à-
ãà«üí®ã®. Ç âè§íà·åííÿ¬ ôóí¤à¬åíòà«üíèµ §àê®í³â åê®í®¬³êè âèÿâ-
«åííÿ ®ê°å¬èµ §àê®í®¬³°í®±òå© ±òຠí౫³¤ê®¬ ¬àòå¬àòè·í®ã® °®§-
â’ÿ§àííÿ §à¤à·. “ °å§ó«üòàò³ âèíèêຠ§â®°®òíè© ¬åò®¤ — ⳤ §àãà«ü-
í®ã® ¤® ·à±òê®â®ã®.
‘ôå°à ¤³¿ ôóí¤à¬åíòà«üíèµ åê®í®¬³·íèµ §àê®í³â —ê°ó㮮᮰®ò
íå ò³«üêè ï°èâàòí®ã® êàï³òà«ó, à © ó±³µ âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â: °®á®-
·®¿ ±è«è, §íà°ÿ¤ü ï°àö³ òà ï°å¤¬åòà ï°àö³.


2.2. Çàê®í âèò°àò åê®í®¬³·í®¿ ï°àö³
Ï®±òó«àòè ¤«ÿ ô®°¬ó«þâàííÿ
§àê®í³â åê®í®¬³êè âè°®áíèöòâà
‘ò°®ãå ô®°¬ó«þâàííÿ åê®í®¬³·íèµ, ÿê ³ áó¤ü-ÿêèµ ³íøèµ íàóê®-
âèµ, §àê®í³â ¬®¦«èâå «èøå â ¬å¦àµ áà§è±íèµ ï°èïóùåíü — ï®±òó-
«àò³â, âè°®á«åíèµ ø«ÿµ®¬ ó§àãà«üíåííÿ °åòå«üíèµ ±ï®±òå°å¦åíü °å-
à«üíèµ ï°®öå±³â [1]. Ï®±òó«àòè âè§íà·àþòü ¬å¦³ ±ï°àâ夫èâ®±ò³ °®§-
°®á«åí®¿ íà ¿µ ®±í®â³ íàóêè. ¯µ íå ¤®â®¤ÿòü, à ï°è©¬àþòü àá®
ⳤêè¤àþòü.
38
‚ åê®í®¬³ö³ â®íè íå®áµ³¤í³ ¤«ÿ ·³òê®ã® âè§íà·åííÿ ®á®â’ÿ§ê®âèµ
®§íàê åê®í®¬³·íèµ ï°®öå±³â âè°®áíèöòâà © ®±í®âíèµ ï°è·èí, áå§
ÿêèµ åê®í®¬³·í³ ï°®öå±è íå ³±íóþòü ³ ¿µí³© °®§ã«ÿ¤ í嬮¦«èâè©. …ê®-
í®¬³·í³ §àê®íè ï®âèíí³ â±òàí®â«þâàòè ï°è·èíí®-í౫³¤ê®â³ §â’ÿ§êè
â ï°®öå±àµ, §ó¬®â«åíèµ ó·à±òþ â íèµ ï°àö³ «þ¤å©, âè§íà·àòè åê®-
í®¬³·í³ °å§ó«üòàòè «þ¤±üꮿ ï°àö³.
’àê ±à¬® ÿê ò³«® «þ¤èíè ³ ò³«à â±³µ °å·®âèííèµ ï°å¤¬åò³â ﳤï®-
°ÿ¤ê®âàí³ ¤³¿ ï°è°®¤íè·èµ §àê®í³â, ï°àöÿ «þ¤èíè © ó±³ åê®í®¬³·í³
®á’ºêòè, ï®°®¤¦åí³ ï°àöåþ «þ¤èíè, ﳤﮰÿ¤ê®âàí³ ¤³¿ åê®í®¬³·íèµ
§àê®í³â. Ï®§à ï®«å¬ ï°àö³ íå¬àº åê®í®¬³·íèµ ï°®ö屳⠳ ⳤï®â³¤í®
íå¬àº ±ôå°³ ¤³¿ åê®í®¬³·íèµ §àê®í³â.
„«ÿ áà§è±ó ô®°¬ó«þâàííÿ §àê®í³â åê®í®¬³êè âè°®áíèöòâà ï°è©-
íÿò® ò°è ï®±òó«àòè:
Ïå°øè© ï®±òó«àò âè§íà·àº ®á®â’ÿ§ê®âó ®§íàêó åê®í®¬³·í®ã®
ï°®öå±ó ó âè°®áíèöòâ³:
‚è°®áíèöòâ® ù®¤® íàÿâí®±ò³ â íü®¬ó åê®í®¬³·íèµ ï°®ö屳⠳±íóº
ò®¤³ © ò³«üêè ò®¤³, ꮫè â íü®¬ó áå°å ó·à±òü °®á®·à ±è«à, §¤àòíà §¤³©-
±íþâàòè ï°®öå± ï°àö³; â í³©, ÿê ³ â §íà°ÿ¤¤ÿµ ï°àö³ òà ï°å¤¬åò³ ï°àö³,
¬³±òèòü±ÿ ¤åÿêà ¬à±à ó°å·åâ«åí®¿ ï°àö³, ⳤ¬³ííà ⳤ íó«ÿ.

À k ≥ 0 (k = 1, 2,3),

¤å Àk — ó°å·åâ«åíà ï°àöÿ, ù® ¬³±òèòü±ÿ â °®á®·³© ±è«³ (k = 1), ó §íà-
°ÿ¤¤ÿµ ï°àö³ (k = 2), ó ï°å¤¬åò³ ï°àö³ (k = 3).
„°óãè© ï®±òó«àò âè§íà·àº ¬³°ó ±óá±òàíö³¿ åê®í®¬³·í®ã® ï°®öå±ó,
ò®áò® ±à¬ó ±óòí³±òü åê®í®¬³·í®¿ âå«è·èíè â ï°®öå±³ âè°®áíèöòâà:
‚ åê®í®¬³·íèµ ï°®öå±àµ, ù® ®µ®ï«þþòü áó¤ü-ÿêó ·à±òèíó ³ âå±ü
ê°ó㮮᮰®ò âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â, ¬³°®þ º ó°å·åâ«åíà ï°àöÿ.
–å ®§íà·àº, ù® âå«è·èíà áó¤ü-ÿê®ã® ï°å¤¬åòà, åê®í®¬³·í®¿ ±óá-
±òàíö³¿, ·à±òèíè âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â, ó ò®¬ó ·è±«³ °®á®·®¿ ±è«è,
åê®í®¬³·í® â謳°þºòü±ÿ 곫üê³±òþ ⬳ùåí®¿ â íèµ ó°å·åâ«åí®¿ ï°àö³.
Îò¦å, â åê®í®¬³ö³ âè°®áíèöòâà ¬³°®þ âà°ò®±ò³ º ò³«üêè ó°å·åâ«åíà
ï°àöÿ.
’°åò³© ï®±òó«àò âè§íà·àº ·èííèê ï°è±ê®°åííÿ åê®í®¬³·í®ã®
ï°®öå±ó, ò®áò® ¤¦å°å«® §á³«üøåííÿ âà°ò®±ò³ â ï°®öå±³ âè°®áíèöòâà:
‚à°ò³±òü §°®±òຠ§à °àµóí®ê ¤®¤àòê®â®¿ ï°àö³, §à ÿꮿ âà°ò³±òü
°®á®·®¿ ±è«è, ù® áå°å ó·à±òü ó ï°®öå±³ âè°®áíèöòâà, íå §¬åíøóºòü±ÿ.
–å ®§íà·àº, ù® ﳤ ·à± ¤®¤àòê®â®¿ ï°àö³ ¬à±à ó°å·åâ«åí®¿ ï°àö³,
ù® ¬³±òè«à±ÿ â °®á®·³© ±è«³ ¤® ¬®¬åíòó §àê³í·åííÿ íå®áµ³¤í®¿ ³ ï®-
39
·àòêó ¤®¤àòê®â®¿ ï°àö³, ïå°åí®±èòü±ÿ íà âè°®á«åíè© ï°®¤óêò 嬳±³©-
íè¬ ·èí®¬, ò®áò® áå§ §¬åíøåííÿ ¿¿ 곫üê®±ò³ â °®á®·³© ±è«³.
–³ ò°è ï®±òó«àòè º ®±í®â®þ ¤«ÿ ô®°¬ó«þâàííÿ åê®í®¬³·íèµ §à-
ê®í³â âè°®áíèöòâà, ³ ¦®¤åí åê®í®¬³·íè© °å§ó«üòàò íå ï®âèíåí ¿¬ ±ó-
ïå°å·èòè.

‘óòí³±òü §àê®íó âèò°àò (óòâ®°åííÿ)
åê®í®¬³·í®¿ ï°àö³
Ю§ê°èòòÿ ±óòí®±ò³ ï°àö³ òà §’ÿ±óâàííÿ ¤¦å°å«à óòâ®°åííÿ âà°-
ò®±ò³, ®±®á«èâ® ¤®¤àòê®â®¿, — ®¤èí § íà°³¦íèµ êà¬åí³â åê®í®¬³·í®¿
íàóêè. “ °å§ó«üòàò³ áàãàò®â³ê®â®ã® ¤®±â³¤ó ³ íàóê®â®ã® àí૳§ó öü®-
ã®, §¤àâà«®±ÿ á, íå±ê«à¤í®ã® ï®íÿòòÿ áàãàòü¬à ¤®±«³¤íèêà¬è ⳤ
“. Ïåòò³, À. ‘¬³òà ¤® Ê. Ìà°ê±à ±ô®°¬ó«ü®âàí® «èøå ÿê³±íå âè§íà-
·åííÿ âà°ò®±ò³ òà ¿¿ ¤¦å°å«à — ï°àö³. Ï°è öü®¬ó â ï®íÿòòÿ “ï°àöÿ”
âê«à¤àþòü±ÿ ó±³ ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·í³ (±ê«à¤íà ³ ï°®±òà ï°àöÿ, ¿¿ ¬®-
°à«üíà ³ ¬àòå°³à«üíà ®ï«àòà, ò°èâ૳±òü), ô³§è·í³ òà ô³§³®«®ã³·í³
(ô³§è·íà, °®§ó¬®âà, âà¦êà, «åãêà ï°àöÿ) © íàâ³òü ¬®°à«üí³ ¿¿ à±ïåêòè.
“±³ ö³ ÿê³±í³ µà°àêòå°è±òèêè §àãà«®¬ âè§íà·àþòü òåµí³·íó ±ò®°®-
íó ³ ±®ö³à«üíó ®ö³íêó ô³§è·í®¿ ï°àö³, à«å íå µà°àêòå°è§óþòü ï°àöþ â
¿¿ ±óò® åê®í®¬³·í®¬ó §íà·åíí³. ’àê ±à¬®, ÿê ô³§è·í³ ÿê®±ò³ áó¤ü-ÿê®-
ã® °å·®âèíí®ã® ï°å¤¬åòà íå §ó¬®â«þþòü §íà·åííÿ ©®ã® ô³§è·í®¿
¬à±è, ô³§è·í³ ÿê®±ò³ ï°àö³ íå §ó¬®â«þþòü §íà·åííÿ ©®ã® åê®í®¬³·í®¿
곫üê®±ò³. ßê ¬à±à ò³«à íå ¬àº í³ ê®«ü®°ó, í³ §àïàµó ³ âèÿâ«ÿº ±åáå
ò³«üêè â«à±òèâ³±òþ ³íå°ö³©í®±ò³, òàê ³ ï°àöÿ â åê®í®¬³·í®¬ó §íà·åíí³
íå ¬àº í³ ¬®°à«üí®ã® ⳤò³íêó, í³ §àïàµó ï®òó ³ âèÿâ«ÿº ±åáå ò³«üêè
â«à±òèâ³±òþ âà°ò®±ò³. ”³§è·í³, ÿê © ³íø³, ÿê®±ò³ ï°àö³ µà°àêòå°è-
§óþòü ®±®áó, ù® âèê®íóº ¿¿, § ¿¿ °åà«üí®þ áàãàò®ã°àíí®þ ï«®òòþ.
Ï°®òå âèâ·åííÿ ³ âè§íà·åííÿ «þ¤±üꮿ ï«®ò³ íå íà«å¦àòü ¤® ±ôå-
°è åê®í®¬³·í®¿ íàóêè. ’®¬ó ¤«ÿ 곫üê³±í®¿ µà°àêòå°è±òèêè ï°àö³ íå-
®áµ³¤í® âè°³§íÿòè åê®í®¬³·íó ³ òåµí³·íó ±óòí³±òü ï°®öå±ó ï°àö³. ‚à°-
ò® íà㮫®±èòè, ù® °®á®·à ±è«à, ÿêà áå°å ó·à±òü ó âè°®áíè·®¬ó ï°®-
öå±³, ÿê ³ áó¤ü-ÿêè© ³íøè© âè°®áíè·è© å«å¬åíò ó ö³© ¬®¤å«³,
â謳°þºòü±ÿ ³ ⳤï®â³¤í® âèÿâ«ÿº ±åáå «èøå ¬à±®þ ó°å·åâ«åí®¿ ï°àö³,
ø® ¬³±òèòü±ÿ â í³©, ³ ᳫüøå í³·è¬. ‚³¤ï®â³¤í® ³ §àò°àòè ï°àö³ â åê®-
í®¬³·í®¬ó §íà·åíí³ §â®¤ÿòü±ÿ ò³«üêè ¤® ïå°åíå±åííÿ ó°å·åâ«åí®¿
ï°àö³, ù® ¬³±òèòü±ÿ â °®á®·³© ±è«³. ͳ ï°® ÿêå ô³§è·íå â謳°þâàííÿ
곫üê®±ò³ òà ÿê®±ò³ ï°àö³ â ¤àí®¬ó âèïà¤êó ©òè±ÿ íå ¬®¦å.
Îò¦å, §àê®í ï®âèíåí âè§íà·àòè âà°ò³±íó âå«è·èíó âèò°àò ï°àö³ ©
¬àòå¬àòè·í® §àïè±óºòü±ÿ òàê [1]:
40
‚A ‚t
dT
(tò = tí + tï ) ;
=’ 1 ò (2.1)
‚tí ‚t
dt
dTï dT dÁ
(T = Tí + Tï ).
= ’ (2.2)

<<

. 6
( 20 .)>>