<<

. 9
( 20 .)>>

Ï°®òå ¤®±ÿãíåííÿ åêâ³âà«åíòí®ã® ®á¬³íó â±³µ ï°®¤óêò³â º íåï°®±-
òè¬ §àâ¤àííÿ¬ ÿê â åê®í®¬³·í®¬ó, òàê ³ â òåµí³·í®¬ó à±ïåêò³. “ ï°àê-
òèö³ ®á¬³íó (íå ò³«üêè ±òèµ³©í®ã®, à © ï«àí®â®ã® àá® ï°®ã°à¬í®ã®)
åêâ³âà«åíòí³±òü «èøå ¬àºòü±ÿ íà óâ৳, à«å í³ê®«è íå ¤®±ÿãàºòü±ÿ,
ï°èíà©¬í³ ó â±³µ âèïà¤êൠ®á¬³íó. Á³«üøå ò®ã®, §à ®á¬³íó â®íà ³ íå
âè§íà·àºòü±ÿ, ò®¬ó ù® ±ò®°®íà¬, ÿê³ áå°óòü ó·à±òü ⠮ᬳí³, ⳤ®¬³
«èøå â«à±í³ âèò°àòè. Çଳ±òü âà°ò®±ò³ ï°®¤óêòó q âè§íà·àºòü±ÿ ö³íà,
â±òàí®â«åíà ब³í³±ò°àòèâí® àá® ï°àêòèê®þ °èíê®â®ã® ®á¬³íó.
Ï°®òå ï®íÿòòÿ “åêâ³âà«åíòí³±òü” ¬àº ÿê òå®°åòè·íå, òàê ³ ï°àêòè·íå
§íà·åííÿ.

̳í®âà âà°ò³±òü ³ §àê®í®¬³°í³±òü
®á¬³íó ò®âà°³â
Çà ®á¬³íó ò®âà°³â ⳤ®¬³ «èøå ¿µ 곫üê³±òü ³ ö³íè, §à ÿêè¬è â®íè
ï°®¤àí³. ™®¤® ö³í ¬®¦íà ï°èïó±òèòè, ù® â®íè ﰮﮰö³©í³ âà°ò®±ò³
ò®âà°³â, ³ íå ᳫüøå ò®ã®. ’®¬ó ï°® âà°ò³±íå ±ï³âⳤí®øåííÿ ®á¬³íþ-
âàíèµ ò®âళ⠬®¦íà ã®â®°èòè ò³«üêè ó¬®âí® â ¬³í®â®¬ó ·è ö³í®â®-
¬ó âè°à¦åíí³ §à ꮦí®þ ïà°ò³ºþ ò®âà°³â.

qi0 Ni0 ’ q(0i ) N(0i) (i) ≠ i; (i = 1, 2,..., I ); (i) ∈ I ,
← (3.7)

¤å q i0 , N i0 — ⳤï®â³¤í® ó¬®âíà ö³í®âà, àá® ¬³í®âà, âà°ò³±òü ³
곫üê³±òü ®¤èíèöü ®á¬³íþâàí®ã® i-ã® âè¤ó ò®âà°ó.
Ç °³âí®±ò³ (3.7) âèï«èâຠ«èøå òå, ù® ¬³í®âà âà°ò³±òü ®¤í®ã® ò®âà-
°ó âè§íà·àºòü±ÿ ¬³í®â®þ âà°ò³±òþ ³íø®ã® ò®âà°ó. Ï°è öü®¬ó ¬³í®â³
âà°ò®±ò³ ®á®µ ò®âà°³â ó¬®âí³, © ¿µ ±ï³âⳤí®øåííÿ § âà°ò³±òþ §à ±ó-
±ï³«üí® íå®áµ³¤íè¬è âèò°àòà¬è òàꮦ íåⳤ®¬³, à«å §í൮¤ÿòü±ÿ â
¤åÿêèµ ¬å¦àµ ¬®¦«èâèµ â³¤µè«åíü.
54
qi0 = qi + δ qi ; q(0i ) = q(i ) + δ q( i ) ; (i ) ≠ i (3.8)
(i = 1, 2,..., I ); (i ) ∈ I .
Ç ó±³µ ¬®¦«èâèµ âà°³àíò³â ®á¬³íó âà°ò® âèê«þ·èòè ò³, §à ÿêèµ
§áèòêè ïå°åâèùóþòü ¤®¤àòê®âó âà°ò³±òü, ù® ¬³±òèòü±ÿ ⠮ᬳíþâà-
íèµ ò®âà°àµ. “ ï°®òè«å¦í®¬ó âèïà¤êó ï®°óøóºòü±ÿ ¦èòòº§¤àòí³±òü
ﳤï°èº¬±òâ, ù® âè°®á«ÿþòü ò®âà°è. Îò¦å,
δ qi < qiï ; δ q(i ) < q(ïi ) ; (i ) ≠ i (i = 1, 2,..., I ), (i ) ∈ I . (3.9)

ßêù® ó¬®âà (3.9) ó ᳫüø®±ò³ âèïà¤ê³â âèê®íóºòü±ÿ, ò® ¬³í®âà
âà°ò³±òü íàá«è¦àºòü±ÿ ¤® âà°ò®±ò³ ò®âà°³â §à ±ó±ï³«üí® íå®áµ³¤íèµ
âèò°àò, ¤® ÿꮿ ï°ÿ¬óº ³ ö³íà âè°®áíèöòâà.

qiô ’ qio ’ qi q(ôi ) ’ q(oi ) ’ q(i ) (i = 1, 2,..., I ), (i ) ∈ I (3.10)
òà

Çàê®í®¬³°í³±òü (3.10), ÿêó â åê®í®¬³ö³ íà§èâàþòü §àê®í®¬ âà°ò®-
±ò³, ¬àº «èøå òåí¤åíö³©íè© µà°àêòå°, à íå àá±®«þòí³±òü §àê®íó â ©®ã®
íàóê®â®¬ó °®§ó¬³íí³. –ÿ §àê®í®¬³°í³±òü º °å§ó«üòàò®¬ ï°è°®¤í®ã®
ï°àãíåííÿ ê®¦í®¿ §³ ±ò®°³í ⳤøꮤóâàòè âèò°àòè ³ ïå°åòâ®°èòè ¤®-
¤àòê®âó âà°ò³±òü íà ï°èáóò®ê. ‘ଠ¦å ï°®öå± ®á¬³íó º íå ±óò® åê®í®-
¬³·íè¬, à ±®ö³à«üí®-åê®í®¬³·íè¬ ï°®öå±®¬, ù® ïå°åáóâຠﳤ âï«è-
⮬ ÿê åê®í®¬³·íèµ, òàê ³ ï±èµ®«®ã³·íèµ, þ°è¤è·íèµ òà ब³í³±ò°à-
òèâíèµ ·èííèê³â. „® àá±®«þòí®±ò³ íàóê®â®ã® §àê®íó ¬®¦íà ⳤíå±òè
«èøå òå, ù® ±à¬à âà°ò³±òü, ÿêà ¬³±òèòü±ÿ ⠮ᬳíþâàíèµ ò®âà°àµ, íå
§íèêàº, à °®§ï®¤³«ÿºòü±ÿ ¬³¦ ó·à±íèêà¬è ®á¬³íó §à«å¦í® ⳤ åêâ³âà-
«åíòí®±ò³ ·è íååêâ³âà«åíòí®±ò³ ®á¬³íó ò®âà°³â.
ßêù® âè°®áíè·à ±è±òå¬à ±ê«à¤àºòü±ÿ § ¤åÿꮿ 곫üê®±ò³ J ﳤï°è-
º¬±òâ, ò® ¤«ÿ ꮦí®ã® § íèµ ¬®¦«èâ³ òàê³ °å§ó«üòàòè ®á¬³íó:
1. Τ尦àííÿ ·è âò°àòà ¤®¤àòê®â®¿ âà°ò®±ò³ âí౫³¤®ê ⳤµè«åííÿ
¬³í®â®¿ âà°ò®±ò³ ò®âà°ó ⳤ ±ó±ï³«üí® íå®áµ³¤íèµ âèò°àò íà ©®ã® âè-
°®áíèöòâ® âè§íà·àºòü±ÿ ô®°¬ó«®þ

m0 = (qi ’ q 0 ) N 0 ; N 0 ¤ N ji (i = 1, 2,..., I ), ( j = 1, 2,..., J ). (3.11)
ji ji ji ji

Ï°è öü®¬ó ±ó¬à°í³ ⳤµè«åííÿ ¬³í®â®¿ âà°ò®±ò³ ⳤ âà°ò®±ò³ â±³µ
ò®âà°³â, âè°®á«åíèµ ³ ®á¬³íþâàíèµ ó±å°å¤èí³ âè°®áíè·®¿ ±è±òå¬è, §à
§àê®í®¬ §áå°å¦åííÿ âà°ò®±ò³ ¤®°³âíþþòü íó«þ.

55
J J
‘ m ji = ‘ ( qi ’ q ji ) N ji = 0; N ji ¤ N ji (i = 1, 2,..., I ), ( j = 1, 2,..., J ). (3.12)
0 0 0 0
j =1 j =1


2. ‚í౫³¤®ê íåï®âí®òè ®á¬³íó íà ê®¦í®¬ó ﳤï°èº¬±òâ³ ¬®¦óòü
óòâ®°þâàòè±ÿ âè°®áíè·³ ±êà°áè:

‘ 0 = qi ( N ji ’ N 0 ); N 0 ¤ N ji (i = 1, 2,..., I ), ( j = 1, 2,..., J ), (3.13)
ji ji ji

0
¤å Nji, Nij — 곫üê³±òü âè°®á«åíèµ ³ ®á¬³íÿíèµ ®¤èíèöü ò®âà°ó.
3. Ì®¦«èâ³ òàꮦ åê®í®¬³·í³ âò°àòè âí౫³¤®ê ⳤµè«åííÿ ö³íè
âè°®áíèöòâà ⳤ ±ó±ï³«üí® íå®áµ³¤íèµ âèò°àò:

„¦ 0 = ( q ôji ’ qi ) N ji (i = 1, 2,..., I ), ( j = 1, 2,..., J ). (3.14)
ji
3.2. Ìàòå¬àòè·íà ¬®¤å«ü
ï°®¤óêö³¿ (ò®âà°ó)
–³íà âè°®áíèöòâà ò®âà°ó
–³íà âè°®áíèöòâà ò®âà°ó § ó°àµóâàííÿ¬ âèò°àò íà ©®ã® °å૳§à-
ö³þ ±ê«à¤àºòü±ÿ § âà°ò®±ò³ âèã®ò®â«åííÿ ï°®¤óêö³¿ òà âèò°àò íà ¿¿
°å૳§àö³þ â ò®°ã³â«³.
q‚ = q‚ ï + q‚ ò
öï ô ô
(‚ = 1, 2,..., Z ),

¤å qζöï — ö³íà âè°®áíèöòâà ®¤èíèö³ ï°®¤óêö³¿ â ζ-© ïà°ò³¿ ò®âà°ó §
ó°àµóâàííÿ¬ âèò°àò íà ¿¿ °å૳§àö³þ â ò®°ã³â«³; qζôï — ö³íà âè°®á-
íèöòâà ®¤èíèö³ ï°®¤óêö³¿ â ζ-© ïà°ò³¿ ò®âà°ó áå§ ®á«³êó âèò°àò íà ¿¿
°å૳§àö³þ â ò®°ã³â«³; qζôò— ö³íà °å૳§àö³¿ ®¤èíèö³ ï°®¤óêö³¿ â ζ-©
ïà°ò³¿ ò®âà°ó.
Çàãà«®¬ °å૳§àö³ÿ ï°®¤óêö³¿ â ò®°ã³â«³ º ï°®¤®â¦åííÿ¬ ï°®öå±ó
âè°®áíèöòâà. –³íà ¦ âè°®áíèöòâà ±òàí®âèòü ¤åÿêó ¬à±ó ó°å·åâ«åí®¿
ï°àö³, ïå°åíå±åíó § ó±³µ ò°ü®µ âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â.

dqò ï N ò
ô
3
= ‘ Vkò + Vïò ; (ò = 1, 2,..., Z ), (k = 1, 2,3),
(3.15)
dt k =1
¤å Nζ — 곫üê³±òü ®¤èíèöü ï°®¤óêö³¿ â ζ-© ïà°ò³¿; Vkζ — øâè¤ê³±òü
ïå°åíå±åííÿ ¬à±è ó°å·åâ«åí®¿ ï°àö³ § k-µ âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â íà
ï°®¤óêö³þ ζ-¿ ïà°ò³¿; Vïζ — øâè¤ê³±òü ïå°åíå±åííÿ ¬à±è ó°å·åâ«åí®¿
56
ï°àö³ § °®á®·®¿ ±è«è íà ï°®¤óêö³þ ζ-¿ ïà°ò³¿ §à ·à± ¤®¤àòê®â®¿ ï°àö³;
Z — 곫üê³±òü ïà°ò³© ®¤í®ã® âè¤ó ï°®¤óêö³¿.
Ç °³âí®±ò³ (3.15) âèï«èâàº, ù®, ï®-ïå°øå, ö³íà âè°®áíèöòâà âè§íà-
·àºòü±ÿ ôàêòè·íè¬ ïå°åíå±åííÿ¬ âà°ò®±ò³ § ó±³µ ò°ü®µ âè°®áíè·èµ
å«å¬åíò³â (°®á®·®¿ ±è«è, §íà°ÿ¤ü ï°àö³ òà ï°å¤¬åòà ï°àö³). Ï®-¤°óãå,
ó ö³íó âè°®áíèöòâà âµ®¤èòü âà°ò³±òü ¤®¤àòê®â®¿ ï°àö³. Ï°è öü®¬ó
øâè¤ê³±òü 嬳±³¿ ¤®¤àòê®â®¿ ï°àö³ ¤®°³âíþº
Vïò = V1ò H ïò (ò = 1, 2,..., Z ), ( k = 1, 2, 3),

¤å V1ζ — øâè¤ê³±òü ïå°åíå±åííÿ ¬à±è ó°å·åâ«åí®¿ ï°àö³ § °®á®·®¿
±è«è íà ï°®¤óêö³þ ζ-¿ ïà°ò³¿; Íζ — í®°¬à ¤®¤àòê®â®¿ ï°àö³ ó âè°®á-
íèöòâ³ ï°®¤óêö³¿ ζ-¿ ïà°ò³¿.
‚âà¦àþ·è, ù® ö³íà âè°®áíèöòâà ®¤èíèö³ ï°®¤óêö³¿ ®¤íàê®âà ¤«ÿ
â±³º¿ ïà°ò³¿, °³âí³±òü (3.15) ¬®¦íà §àïè±àòè òàê:
dN ò
13
qò ï =
ô
( ‘ Vkò + Vïò ) nò = (ò = 1, 2,..., Z ), (k = 1, 2,3), (3.16)
nò k =1 dt
¤å nζ — øâè¤ê³±òü âè°®áíèöòâà ®¤èíèöü ï°®¤óêö³¿ ζ-¿ ïà°ò³¿.
–³íà âè°®áíèöòâà ¤àí®ã® âè¤ó ò®âà°ó §ã³¤í® § °³âí³±òþ (3.1) ¤®-
°³âíþº ±å°å¤íü®à°èô¬åòè·í³© âå«è·èí³ ö³í âè°®áíèöòâà ζ-µ ïà°ò³©
ï°®¤óêö³¿, ù® áå°óòü ó·à±òü â ®á¬³í³ ÿê ò®âà°.
Zi
1 Z
qô ï = ôï 0 0 0 0
‘ qò N ò ; N = ‘ N ò ( N ò ¤ N ò ), (ò = 1, 2,..., Z ), (3.17)
0
ò =1 ò =1
N
0
¤å Nζ — 곫üê³±òü ®á¬³íÿíèµ ®¤èíèöü § âè°®á«åí®¿ 곫üê®±ò³ Nζ ó
ζ-© ïà°ò³¿ ï°®¤óêö³¿.
‚à°ò³±òü °å૳§àö³¿ ζ-¿ ïà°ò³¿ ï°®¤óêö³¿ â ò®°ã³â«³ âè§íà·àºòü±ÿ
àíà«®ã³·í® âè§íà·åííþ âà°ò®±ò³ âè°®áíèöòâà. –³íà °å૳§àö³¿ ®¤è-
íèö³ ò®âà°ó § ζ-¿ ïà°ò³¿ ¤®°³âíþâàòè¬å

0
1«3 0 0 0 dN ò
qò ò
ô 0
= 0 ¬ ‘ Vkò + V1ò Í ïò · ; nò = (3.18)
nò  k =1  dt
(ò = 1, 2,..., Z ), (k = 1, 2,3),
¤å n 0 — øâè¤ê³±òü °å૳§àö³¿ ò®âà°ó ζ-¿ ïà°ò³¿; Vkζ — øâè¤ê³±òü ïå°å-
0
ζ
íå±åííÿ ¬à±è ó°å·åâ«åí®¿ ï°àö³ § k-µ âè°®áíè·èµ å«å¬åíò³â íà ò®âà°
ζ-¿ ïà°ò³¿ §à ©®ã® °å૳§àö³¿, ò®áò® â ò®°ã³â«³; Í ïζ — í®°¬à ¤®¤àòê®-
0

⮿ ï°àö³ §à °å૳§àö³¿ â ò®°ã³â«³ ζ-¿ ïà°ò³¿ ò®âà°ó.
57
‚³¤ï®â³¤í® ±å°å¤íÿ ö³íà °å૳§àö³¿ öü®ã® âè¤ó ò®âà°ó §ã³¤í® § ô®°-
¬ó«®þ (3.18) ±òàí®âèòè¬å

Zi
1 Z ôò 0
qô ò = 0 0
‘ q‚ N ‚ ; N = ‘ N ‚ (‚ = 1, 2,..., Z ). (3.19)
0
N ‚=1 ‚=1

“ òàêè© ±ï®±³á °³âíÿííÿ (3.14) – (3.19) âè§íà·àþòü ö³íè âè°®áíèö-
òâà ³ °å૳§àö³¿ ÿê §à ®ê°å¬è¬è ïà°ò³ÿ¬è, òàê ³ §à âè¤à¬è ò®âà°ó. À«å
®á·è±«åííÿ §à öè¬è °³âíÿííÿ¬è ⳤ°³§íÿþòü±ÿ ⳤ ¬åò®¤³â ³ ï°àêòèêè
áóµãà«òå°±üêèµ °®§°àµóíê³â. Íå â¤àþ·è±ü ó ¤åò૳ áóµãà«òå°±üêèµ
°®§°àµóíê³â, âè§íà·è¬® §àãà«üíå ³ ⳤ¬³ííå ¬³¦ íè¬è òà àí૳òè·íè-
¬è °³âíÿííÿ¬è.
“ áóµãà«òå°±üê®¬ó °®§°àµóíêó ö³íà âè°®áíèöòâà ±ê«à¤àºòü±ÿ ³§
±®á³âà°ò®±ò³ ï°®¤óêö³¿ òà ¤®¤àòê®â®¿ âà°ò®±ò³, ·è ï°èáóòêó.

qò ï = qò + qò
ô ±ï ï
(ò = 1, 2,..., Z ),
¤å qζ — ö³íà âè°®áíèöòâà ®¤èíèö³ ï°®¤óêö³¿ â ζ-© ïà°ò³¿; qζ — ±®-
ôï ±ï

á³âà°ò³±òü ®¤èíèö³ ï°®¤óêö³¿ â ζ-© ïà°ò³¿; qζ — ¤®¤àòê®âà âà°ò³±òü
ï

íà ®¤èíèöþ ï°®¤óêö³¿ § ζ-¿ ïà°ò³¿, ÿêà ¤®°³âíþº ⳤ±®òê®â³© íà¤áàâö³
¤® ¿¿ ±®á³âà°ò®±ò³.
‚³¤ï®â³¤í® ±®á³âà°ò³±òü ï°®¤óêö³¿ âè§íà·àºòü±ÿ §à âèò°àòà¬è §à-
±®á³â âè°®áíèöòâà ³ ®ï«àò®þ ï°àö³:
dN‚
1
±ï
q‚ = (V2‚ + V3‚ + Vò‚ ); n‚ = (‚ = 1, 2,..., Z ), (3.20)
n‚ dt
¤å V2ζ — øâè¤ê³±òü ïå°åíå±åííÿ âà°ò®±ò³ § âè°®áíè·èµ ô®í¤³â íà
ï°®¤óêö³þ ζ-¿ ïà°ò³¿; V3ζ— øâè¤ê³±òü âèò°àò âà°ò®±ò³ ¬àò尳૳â íà
ï°®¤óêö³þ ζ-¿ ïà°ò³¿; Vòζ — øâè¤ê³±òü ®ï«àòè ï°àö³ ó âè°®áíèöòâ³
ï°®¤óêö³¿ ζ-¿ ïà°ò³¿; nζ — øâè¤ê³±òü âè°®áíèöòâà, ò®áò® 곫üê³±òü âè-
°®á«åí®¿ ï°®¤óêö³¿ ζ-¿ ïà°ò³¿ â ®¤èíèöþ ·à±ó.
Îò¦å, ⳤ¬³íí³±òü ﮫÿãຠó âè§íà·åíí³ âå«è·èíè ïå°åíå±åííÿ âà°-
ò®±ò³ § °®á®·®¿ ±è«è íà âè°®á«åíè© ï°®¤óêò. “ áóµãà«òå°±üê®¬ó °®§-
°àµóíêó (3.20) âè§íà·àºòü±ÿ ò³«üêè ö³íà ®ï«àòè ï°àö³ (Vòζ), ò®áò® ö³-
íà ò謷౮â®ã® âèê®°è±òàííÿ (“ï°®êàòó”) °®á®·®¿ ±è«è §à ·à± ï°àö³.
À §à °³âíÿííÿ¬ (3.15) íà ï°®¤óêö³þ ïå°åí®±èòü±ÿ ôàêòè·íà âà°ò³±òü
°®á®·®¿ ±è«è ÿê § âè°®áí跮㮠å«å¬åíòà. ʳ«üê³±òü ¤®¤àòê®â®¿ âà°-
ò®±ò³ â ö³í³ âè°®áíèöòâà ó áóµãà«òå°³¿ âè§íà·àºòü±ÿ ¤®â³«üí®, âèµ®-
¤ÿ·è § ¬®¦«è⮿ ö³íè °å૳§àö³¿, ±®á³âà°ò®±ò³ ï°®¤óêö³¿ ³ êàï³òà«ó, ù®
áå°å ó·à±òü ó âè°®áíèöòâ³.
58
h
ï 0 ±ï ®á
qò = qò ’ qò = ( A2ò + Aò ) (ò = 1, 2,..., Z ), (3.21)

¤å h — í®°¬à ï°èáóòêó â ®¤èíèöþ ·à±ó íà âê«à¤åíè© ó âè°®áíèöò-
â® êàï³òà«; À2ζ — âà°ò³±òü ®±í®âíèµ ô®í¤³â, ù® áå°óòü ó·à±òü ó âè-
°®áíèöòâ³ ï°®¤óêö³¿ ζ-¿ ïà°ò³¿; Àζ — ®á®°®òí³ ê®øòè, ù® áå°óòü
®á

ó·à±òü ó âè°®áíèöòâ³ ï°®¤óêö³¿ ζ-¿ ïà°ò³¿.
–³íà âè°®áíèöòâà â ò®°ã³â«³, àá® ö³íà °å૳§àö³¿ ò®âà°ó, §à áóµ-
ãà«òå°±üêè¬è °®§°àµóíêà¬è âè§íà·àºòü±ÿ àíà«®ã³·í® ô®°¬ó«à¬
(3.20), (3.21).
Í®°¬ó ¤®¤àòê®â®¿ ï°àö³ (¤®¤àòê®â®¿ âà°ò®±ò³) §à ¤àíè¬è áóµãà«-
òå°³¿ ¬®¦íà âè§íà·èòè òàê:
n‚ h ®á
H ï‚ = ( A2 ‚ + A‚ ). (3.22)
N ‚Vò‚
’àêè¬ ·èí®¬, ö³íà âè°®áíèöòâà ï°è âèã®ò®â«åíí³ òà °å૳§àö³¿
ï°®¤óêö³¿ ¬®¦å áóòè âè§íà·åíà íà ﳤ±òàâ³ òå®°³¿ ïå°åíå±åííÿ, à òàꮦ
§à áóµãà«òå°±üêè¬ ®á«³ê®¬ âèò°àò íà âè°®áíèöòâ® ³ ï°®¤à¦ ò®âà°ó.

Ì®¤å«ü ±ï®¦èâ·èµ â«à±òèâ®±òå© ò®âà°ó
•®·à â åê®í®¬³ö³ íà©á³«üøå ï°è¤³«ÿºòü±ÿ óâàãè âà°ò³±í³© ±ò®°®í³
ò®âà°ó, íå ¬åíø âফèâ®þ µà°àêòå°è±òèê®þ º ±ï®¦èâ·à âà°ò³±òü,
ò®áò® ±ï®¦èâ·à ê®°è±í³±òü, §à°à¤è ÿꮿ ò®âà° âè°®á«ÿºòü±ÿ. ‚à°-
ò³±òü ³ ±ï®¦èâ·à âà°ò³±òü — öå ¤â³ ±ò®°®íè ®¤í³º¿ ¬å¤à«³. Îáè¤â³ ï®-
âèíí³ âè§íà·àòè±ÿ íå ò³«üêè ÿê³±í®, à © 곫üê³±í®, óòâ®°þâàòè º¤èíó
¬®¤å«ü ï°®¤óêö³¿ (ò®âà°ó) [1, 2].
“ òå®°³¿ òà ï°àêòèö³ ±ï®¦èâ·à ê®°è±í³±òü 곫üê³±í® µà°àêòå°è-
§óºòü±ÿ «èøå âàã®þ òà ã宬åò°è·íè¬è °®§¬³°à¬è ò®âà°ó: ¤®â¦èí®þ,
ï«®ùåþ, ®á±ÿ㮬. ²íø³ µà°àêòå°è±òèêè ò®âà°ó §¤åᳫüø®ã® âè§íà·à-
þòü±ÿ ÿê³±í®: ãà°íè© ·è íå ¤ó¦å §àïàµ, ꮫ³°, ±¬àê ò®ù®. “ ±ó·à±í®-
¬ó âè°®áíèöòâ³ òåµí³·í³ ÿê®±ò³ âè°®á³â íå ò³«üêè âè§íà·àþòü±ÿ íà
±òळ¿ ï°®åêòóâàííÿ, à © ±òàí¤à°òè§óþòü±ÿ. Ï°®òå §³±òàâ«åííÿ âà°-
ò®±ò³ òà ±ï®¦èâ·®¿ âà°ò®±ò³ ù®¤® ±ï®¦èâ·èµ ÿê®±òå© ³ ¬®¦«èâèµ °å-
§ó«üòàò³â âèê®°è±òàííÿ ò®âà°ó ó±å ùå §¤³©±íþºòü±ÿ íà ®±í®â³ ï®ïå-
°å¤íü®ã® ¤®±â³¤ó ³ ±óá’ºêòèâíèµ ®ö³í®ê. „«ÿ òåµí³·í® ±ê«à¤íèµ âè-
°®á³â, íàï°èê«à¤ òàêèµ, ÿê «³òàêè, ¬®°±üê³ òà °³·ê®â³ ±ó¤íà,
àâò®¬®á³«³, âà°ò³±òü ³ ±ï®¦èâ·ó âà°ò®±ò³ §³±òàâ«ÿþòü ó íàòó°à«üí®¬ó
âèã«ÿ¤³ íà ±òळÿµ ï°®åêòóâàííÿ òà åê±ï«óàòàö³¿ ¤®±«³¤íèµ §°à§ê³â.
–å ï®ò°åáóº ·è¬à«èµ ê®øò³â, ·à±ó ³ â±å-òàêè íå ¤àº ï®âí®¿ êà°òèíè

<<

. 9
( 20 .)>>