<<

. 5
( 8 .)>>

Ï®·à±®âàÿ òà°èôíàÿ ±òàâêà,
4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1
*
(ò»±. °óá./·à±)
Ï°ÿ¬»å §àò°àò» íà ®ï«àòó ò°ó¤à,
(¬«í. °óá.)
- ý«åêò°®èí±ò°ó¬åíò 198 191 258 325 352 365 419 470 480 490 500 510 4,558
- ïíå⬮èí±ò°ó¬åíò 13 39 22 32 33 34 35 35 36 37 38 38 392
- °óêàâà 21 20 16 13 13 14 14 14 14 15 15 15 184
èò®ã®
‘ó¬¬à ï°ÿ¬»µ §àò°àò íà ®ï«àòó 2,943 232 250 296 370 398 413 468 519 530 542 553 563 5,134
ò°ó¤à, (¬«í. °óá.)

* ï®·à±®âàÿ òà°èôíàÿ ±òàâêà §àï«àíè°®âàíà ± ó·åò®¬ ®¦è¤à嬮© èíô«ÿöèè (2% â ¬å±ÿö)

’åµíèêà Ýôôåêòèâí®ã® Ìåí夦¬åíòà
Carana Corporation\USAID\ЖÏ
Áþ¤¦åòè°®âàíèå
42
˜àã 6.á ðàôèê ï®ãàøåíèÿ §à¤®«¦åíí®±òè
ï® ®ï«àòå ò°ó¤à
(â ¬«í. °óá.)

1995 ã.
Íàè¬åí®âàíèå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1996 ã.
(ôàêò)
αòàò®ê ê°å¤èò®°±ê®© §à¤®«¦åíí®±òè
ï® ®ï«àòå ò°ó¤à íà ê®íåö ïå°è®¤à, 116 125 148 185 199 206 233 258 263 269 274 278
200 278
*
(¬«í. °óá.)
‘ó¬¬à §à¤®«¦åíí®±òè ê ï®ãàøåíèþ â
200
**
òåêóùå¬ ïå°è®¤å, (¬«í. °óá.)
‚»ï«àò» §à°àá®òí®© ï«àò» êত®ã®
***
¬å±ÿöà, (¬«í. °óá.)
1 116 116 232

2 125 125 250

3 148 148 296

4 185 185 370

5 199 199 398

6 207 207 414

7 234 234 468

8 260 260 520

9 265 265 530

10 271 271 542

11 277 277 554

12 282 282

È’ÎÃÎ â»ï«àò», (¬«í. °óá.) 2,843 316 241 273 333 384 406 441 494 525 536 548 559 5,056


* αòàò®ê ê°å¤èò®°±ê®© §à¤®«¦åíí®±òè ï® ®ï«àòå ò°ó¤à íà ê®íåö ïå°è®¤à

** αòàò®ê ê°å¤èò®°±ê®© §à¤®«¦åíí®±òè 1995 㮤à â ±ó¬¬å 200 ¬«í. °óá ﮤ«å¦èò ï®ãàøåíèþ â ÿíâà°å 1996 ã.
*** 50% §à°ï«àò» â»ï«à·èâàåò±ÿ â ò®¬ ¦å ¬å±ÿöå, ®±òà«üí»å 50% â ±«å¤óþùå¬ ¬å±ÿöå

’åµíèêà Ýôôåêòèâí®ã® Ìåí夦¬åíòà
Carana Corporation\USAID\ЖÏ
Áþ¤¦åòè°®âàíèå
43
Áþ¤¦åò ®áùåï°®è§â®¤±òâåíí»µ íàê«à¤í»µ
°à±µ®¤®â

l Áþ¤¦åò ®áùåï°®è§â®¤±òâåíí»µ íàê«à¤í»µ °à±µ®¤®â ®ò°à¦àåò ®áú¸¬
â±åµ §àò°àò, ±âÿ§àíí»µ ± ï°®è§â®¤±ò⮬ ï°®¤óêöèè, §à è±ê«þ·åíèå¬
§àò°àò íà ï°ÿ¬»å ¬àòå°èà«» è ï°ÿ¬»µ §àò°àò íà ®ï«àòó ò°ó¤à

l Îáùåï°®è§â®¤±òâåíí»å íàê«à¤í»å °à±µ®¤» âê«þ·àþò â ±åáÿ
ï®±ò®ÿííóþ è ïå°å¬åííóþ ·à±òè. Ï®±ò®ÿííàÿ ·à±òü ï«àíè°óåò±ÿ,
è±µ®¤ÿ è§ ï®ò°åáí®±òå© ï°®è§â®¤±òâà, ïå°å¬åííàÿ ·à±òü - êàê
í®°¬àòèâ, íàï°è¬å°, ®ò ò°ó¤®§àò°àò ®±í®âí»µ ï°®è§â®¤±òâåíí»µ
°àá®·èµ

l Áþ¤¦åò ®áùåï°®è§â®¤±òâåíí»µ íàê«à¤í»µ °à±µ®¤®â ®á»·í®
âê«þ·àåò â ±åáÿ °ÿ¤ ±òàí¤à°òí»µ ±òàòå© §àò°àò: ମ°òè§àöèþ è
à°åí¤ó ï°®è§â®¤±òâåíí®ã® ®á®°ó¤®âàíèÿ, ±ò°àµ®âêó,
¤®ï®«íèòå«üí»å â»ï«àò» °àá®·è¬, ®ï«àòó íåï°®è§â®¤èòå«üí®ã®
â°å¬åíè è ò.¤.

’åµíèêà Ýôôåêòèâí®ã® Ìåí夦¬åíòà
Carana Corporation\USAID\ЖÏ
Áþ¤¦åòè°®âàíèå
44
˜àã 7. Áþ¤¦åò ®áùåï°®è§â®¤±òâåíí»µ
íàê«à¤í»µ °à±µ®¤®â íà 1996 ã.
(â ¬«í. °óá.)

1995 ã.
Íàè¬åí®âàíèå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1996 ã.
(ôàêò)
Çàï«àíè°®âàíí»å ï°ÿ¬»å §àò°àò»
58 61 71 86 91 92 102 111 111 111 111 111 1,116
ò°ó¤à, (â ò»±. ·à±)
‘òàâêà ïå°å¬åíí»µ íàê«à¤í»µ
1,200 1,202 1,204 1,206 1,208 1,210 1,212 1,214 1,216 1,218 1,220 1,222
°à±µ®¤®â, (°óá./·à±)
èò®ã®
Ï«àíè°ó嬻å ïå°å¬åíí»å íàê«à¤í»å 70 73 85 104 110 111 124 135 135 135 135 136 1,353
°à±µ®¤», (¬«í. °óá.)
ï«þ±
Ï«àíè°ó嬻å ï®±ò®ÿíí»å íàê«à¤í»å 935 898 906 784 782 790 799 808 827 976 985 1,044 10,534
°à±µ®¤», (¬«í. °óá.)., â ò.·.:
À¬®°òè§àöèÿ 2,100 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3, 000
Íåï°ÿ¬»å ¬àòå°èà«» 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 1,092
Ýíå°ãåòè·å±êèå °å±ó°±» 280 235 235 105 95 95 95 95 105 245 245 295 2,125
Çà°ï«àòà ï°®·åã® ï°®è§â®¤±òâåíí®ã®
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 786
ïå°±®íà«à ± íà·è±«åíèÿ¬è
.
‘®¤å°¦àíèå è °å¬®íò ®á®°ó¤®âàíèÿ 70 71 72 73 74 75 77 79 81 83 85 87 927
’åêóùè© °å¬®íò ®±í®âí»µ
140 143 146 149 152 155 158 161 164 167 170 173 1,878
ï°®è§â®¤±òâåíí»µ ô®í¤®â
.
Ï°®·èå ï®±ò®ÿíí»å íàê«à¤í»å 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 726
èò®ã®
Îáùèå ï«àíè°ó嬻å íàê«à¤í»å 7,500 1,005 971 991 888 892 901 923 943 962 1,111 1,120 1,180 10,534
°à±µ®¤», (¬«í. °óá.)
¬èíó±
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3, 000
À¬®°òè§àöèÿ, (¬«í. °óá.)
èò®ã®
‚»ï«àò» ¤åíå¦í»µ ±°å¤±òâ ï® 5,400 755 721 741 638 642 651 673 693 712 861 870 930 8,887
íàê«à¤í»¬ °à±µ®¤à¬, (¬«í. °óá.)

’åµíèêà Ýôôåêòèâí®ã® Ìåí夦¬åíòà
Carana Corporation\USAID\ЖÏ
Áþ¤¦åòè°®âàíèå
45
Áþ¤¦åò óï°àâ«åí·å±êèµ °à±µ®¤®â


l “ï°àâ«åí·å±êèå °à±µ®¤» - ýò® â±å °à±µ®¤», íå ±âÿ§àíí»å ±
ï°®è§â®¤±òâåíí®© è«è ꮬ¬å°·å±ê®© ¤åÿòå«üí®±òüþ
ꮬïàíèè, à è¬åíí®: §àò°àò» íà ±®¤å°¦àíèå ®ò¤å«à êर®â,
þ°è¤è·å±ê®ã® ®ò¤å«à, ®ò¤å«à À‘“, ÎÎ’èÇ, ®±âåùåíèå è
®ò®ï«åíèå ±®®°ó¦åíè© íåï°®è§â®¤±òâåíí®ã® íà§íà·åíèÿ,
ꮬàí¤è°®âêè, ó±«óãè ±âÿ§è, íà«®ãè è ï°®öåíò» §à ê°å¤èò»,
®òí®±ÿùèå±ÿ íà ±åáå±ò®è¬®±òü è ò.¤.

l Á®«üøèí±òâ® óï°àâ«åí·å±êèµ °à±µ®¤®â í®±èò ï®±ò®ÿíí»©
µà°àêòå°; ïå°å¬åííàÿ ·à±òü §àò°àò, å±«è ®íà ï°è±óò±òâóåò,
ï«àíè°óåò±ÿ êàê ï°®öåíò (íàï°è¬å°, ®ò ®áú¸¬à ï°®¤à¦)’åµíèêà Ýôôåêòèâí®ã® Ìåí夦¬åíòà
Carana Corporation\USAID\ЖÏ
Áþ¤¦åòè°®âàíèå
46
˜àã 8. Áþ¤¦åò óï°àâ«åí·å±êèµ °à±µ®¤®â
íà 1996 ã.
(â ¬«í. °óá.)

1995 ã.
Íàè¬åí®âàíèå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1996 ã.
(ôàêò)
Çàï«àíè°®âàíí»å ï°®¤à¦è (â ¬«í. °óá.) 30,500 2,725 2,934 3,048 3,628 3,889 3,971 4,438 4,921 5,020 5,119 5,218 5,317 50,228

Ï«àíè°ó嬻å óï°àâ«åí·å±êèå °à±µ®¤»,
*
(¬«í. °óá.):
À¬®°òè§àöèÿ 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 180
À°åí¤à
‘®¤å°¦àíèå §¤àíè© è ﮬåùåíè© 50.0 51.0 52.0 53.0 54.1 55.2 56.3 57.4 58.5 59.7 60.9 62.1 670
Çà°ï«àòà óï°àâ«åí·å±ê®ã® è ï°®·åã®
90.0 91.8 93.6 95.5 97.4 99.3 101.3 103.3 105.4 107.5 109.7 111.9 1,207
®áùå§à⮤±ê®ã® ïå°±®íà«à
Êàíöå«ÿ°±êèå °à±µ®¤» 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 67
“±«óãè ±âÿ§è 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 133
Ê®¬àí¤è°®â®·í»å °à±µ®¤» 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 133
Ï°®öåíò» §à ê°å¤èò» 2.0 11.0 5.0 1.0 19
Íà«®ãè, âê«þ·à嬻å â ±åáå±ò®è¬®±òü 90.0 91.8 93.6 95.5 97.4 99.3 101.3 103.3 105.4 107.5 109.7 111.9 1,207
Ï°®·èå °à±µ®¤» 30.0 30.6 31.2 31.8 32.4 33.0 33.7 34.4 35.1 35.8 36.5 37.2 402

èò®ã®
300 306 313 328 328 330 336 342 348 355 362 369 4,017
“ï°àâ«åí·å±êèå °à±µ®¤»,(¬«í. °óá.)

¬èíó±
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 180
ମ°òè§àöèÿ, (¬«í. °óá.)
èò®ã®
Ê â»ï«àòå ï® óï°àâ«åí·å±êè¬ 285 291 298 313 313 315 321 327 333 340 347 354 3,837
°à±µ®¤à¬, (¬«í. °óá.)
* ï®±ò®ÿíí»å óï°àâ«åí·å±êèå °à±µ®¤» §àï«àíè°®âàí» ± ó·åò®¬ ®¦è¤à嬮© èíô«ÿöèè (2% â ¬å±ÿö)

’åµíèêà Ýôôåêòèâí®ã® Ìåí夦¬åíòà
Carana Corporation\USAID\ЖÏ
Áþ¤¦åòè°®âàíèå
47
Îò·¸ò ® ï°èừÿµ è óá»òêàµ


l Îò·¸ò ® ï°èừÿµ è óá»òêൠ- ïå°â»© è§ ¤®êó¬åíò®â
®±í®âí®ã® áþ¤¦åòà, ï®ê৻âàþùè©, êàꮩ ¤®µ®¤ §à°àá®òà«à
ꮬïàíèÿ §à ®ò·¸òí»© ïå°è®¤ è êàêèå §àò°àò» ừè ï®íå±åí»

l Îò·¸ò ® ï°èừÿµ è óá»òêൠÿâ«ÿåò±ÿ àí૮㮬 ô®°¬» ¹2
°®±±è©±ê®© áóµãà«ò就ꮩ ®ò·¸òí®±òè
’åµíèêà Ýôôåêòèâí®ã® Ìåí夦¬åíòà
Carana Corporation\USAID\ЖÏ
Áþ¤¦åòè°®âàíèå
48
˜àã 9. Ï°®ãí®§ ®ò·åòà ® ï°èừÿµ è óá»òêàµ
íà 1996 ã.
(â ¬«í. °óá.)

1995 ã.
Íàè¬åí®âàíèå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1996 ã.
(ôàêò)

‚»°ó·êà (íåòò®) ®ò °åà«è§àöèè
30,500 2,725 2,934 3,048 3,628 3,889 3,971 4,438 4, 921 5,020 5,119 5,218 5,317 50,228
ï°®¤óêöèè, °àá®ò, ó±«óã
¬èíó±
Ï°®è§â®¤±òâåííàÿ ±åáå±ò®è¬®±òü (2,497) (2,478) (2,660) (2,826) (2,972) (3,057) (3,347) (3,623) (3,703) (3,917) (3,988) (4, 110) (39,178)
°åà«è§àöèè ï°®¤óêöèè, °àá®ò, ó±«óã
Ê®¬¬å°·å±êèå °à±µ®¤» (74) (78) (80) (90) (94) (97) (10 5) (113) (115) (117) (119) (12 2) (1,204)
“ï°àâ«åí·å±êèå °à±µ®¤» (áå§ %) (300) (306) (311) (317) (323) (329) (336) (342) (348) (355) (362) (369) (3,998)

èò®ã®
(146) 72 (3) 395 500 488 650 843 854 730 749 716 5,848
Ï°èừü (óá»ò®ê) ®ò °åà«è§àöèè
Ï°®öåíò» ê ﮫó·åíèþ
Ï°®öåíò» ê óï«àòå (2) (11) (5) (1) (19)
„®µ®¤» ®ò ó·à±òèÿ â ¤°. ®°ãàíè§àöèÿµ
Ï°®·èå ®ïå°àöè®íí»å ¤®µ®¤»
Ï°®·èå ®ïå°àöè®íí»å °à±µ®¤»
èò®ã®
Ï°èừü (óá»ò®ê) ®ò ôèíàí±®â®- (146) 72 (5) 384 495 487 650 843 854 730 749 716 5,829
µ®§ÿ©±òâåíí®© ¤åÿòå«üí®±òè
Ï°®·èå âíå°åà«è§àöè®íí»å ¤®µ®¤»
Ï°®·èå âíå°åà«è§àöè®íí»å °à±µ®¤»
èò®ã®
(146) 72 (5) 384 495 487 650 843 854 730 749 716 5,829
Ï°èừü (óá»ò®ê) ®ò·åòí. ïå°è®¤à
Íà«®ã íà ï°èừü (25) (134) (173) (170) (228) (29 5) (29 9) (25 6) (26 2) (25 1) (2,093)
ȱﮫü§®âàíèå ï°èừè
èò®ã®
Íå°à±ï°å¤å«åííàÿ ï°èừü (óá»ò®ê) (146) 47 (5) 250 322 317 422 548 555 474 487 465 3,736
®ò·åòí®ã® ïå°è®¤à
èò®ã®
Íå°à±ï°å¤å«åííàÿ ï°èừü (óá»ò®ê) (146) (99) (104) 146 468 785 1,207 1,755 2,310 2,784 3,271 3,736 3,736
®ò íà·à«à 㮤à

’åµíèêà Ýôôåêòèâí®ã® Ìåí夦¬åíòà
Carana Corporation\USAID\ЖÏ
Áþ¤¦åòè°®âàíèå
49
Áà«àí±®â»© ®ò·¸ò
l Áà«àí±®â»© ®ò·¸ò ï®ê৻âàåò, êàêè¬è ±°å¤±òâà¬è

<<

. 5
( 8 .)>>